Translations into English:

  • barracks     
    (noun   )

Other meanings:

 
Przenośna zagroda dla owiec, używana na pastwiskach górskich
 
przenośna bez dachu używana na pastwiskach górskich
 
zagroda dla owiec
 
przenośna zagroda bez dachu dla owiec lub bydła, zbudowana z oddzielnych płotków
 
Zagroda na halach, góralska
 
Zagroda dla owiec na pastwiskach górskich

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

koszary
casern; barracks; barrack

Example sentences with "koszara", translation memory

add example
pl Panie przewodniczący! Ja również w pełni potępiam zabicie dwóch brytyjskich żołnierzy i zadanie ran czterem innym osobom przed bramą koszar Massereene w mieście Antrim ostatniej soboty.
en Mr President, I too condemn unreservedly the killing of two British soldiers and the injuring of four others outside the Massereene barracks in the town of Antrim last Saturday.
pl Do osób odbywających obowiązkową służbę wojskową oraz członków sił zbrojnych mieszkających w koszarach lub obozach wojskowych ma zastosowanie ogólna zasada dotycząca miejsca, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek
en The general rule in relation to where most of the daily period of rest is spent applies to persons doing compulsory military service and to members of the armed forces who live in military barracks or camps
pl Prawdziwym wyzwaniem... było wyniesienie ich z koszarów
en The real challenge... was to get them out of the barracks
pl Przed północą żołnierz musi być w koszarach
en A soldier must be in the barracks by midnight
pl Manolo i Juanito zaatakuje koszary armii naszymi głównymi siłami
en You Manolo together with Juanito will attack the army barrack s with our main forces agreed?
pl Przedmiot: Zwolnienie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących opakowań, oznaczania i etykietowania małych ilości (poniżej ograniczeń określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) przeterminowanych artykułów pirotechnicznych o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧, w przypadku przewozu do najbliższych koszar w celu ich unieszkodliwienia
en Subject: Exemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks for disposal
pl To nie koszary!
en This is not a barracks!
pl koszary i zakwaterowanie dla sił jako całości nie kwalifikują się do zapłaty jako koszty wspólne
en barracks and lodging for the forces as a whole shall not be eligible for payment as common costs
pl Wracam do koszar
en I' m heading back to barracks
pl Treść ustawodawstwa krajowego: Postanowienia ADR dotyczące opakowań, oznaczania i etykietowania przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących odpowiednie numery UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ lub UN ‧ w przypadku przewozu do najbliższych koszar nie mają zastosowania pod warunkiem przestrzegania ogólnych postanowień ADR dotyczących opakowań oraz zamieszczenia w dokumencie przewozowym informacji dodatkowych
en Content of the national legislation: The provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of expired pyrotechnic articles bearing the respective UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
pl Jedną teraz i jedną w koszarach
en Well. one just now and one in the barracks
pl Treść ustawodawstwa krajowego: Postanowienia ADR dotyczące pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu przeterminowanych artykułów pirotechnicznych noszących odpowiednie numery UN: UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ do najbliższych koszar nie mają zastosowania pod warunkiem, że przestrzega się ogólnych postanowień ADR dotyczących pakowania, oraz że w dokumencie przewozowym dołączone zostały informacje dodatkowe
en Content of the national legislation: The provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of the carriage of expired pyrotechnic articles bearing the respective UN numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ to the nearest military barracks do not apply provided the general packaging provisions of the ADR are complied with and additional information is included in the transport document
pl ale im bardziej skupia się liczny naród, tym trudniej może rząd uzurpować władzę nad zwierzchnikiem; przywódcy naradzają się równie bezpiecznie w swych pokojach, jak książę w swojej rajzie, a tłum zbiera się równie prędko na placach, jak wojsko w koszarach.
en but the more a numerous people is gathered together, the less can the government usurp the Sovereign’s place: the people’s leaders can deliberate as safely in their houses as the prince in council, and the crowd gathers as rapidly in the squares as the prince’s troops in their quarters.
pl Wyraźnie było określone, że wycofanie dla strony gruzińskiej oznaczało wycofanie wojsk do koszar, zaś dla strony rosyjskiej wycofanie wojsk za linie, które były bronione przed kryzysem.
en It was specified that withdrawal meant, for the Georgian troops, withdrawal to their barracks and, for the Russian troops, withdrawal behind the lines that were held prior to the crisis.
pl Cała nasza dzielnica to były koszary
en Our whole neighbourhood was the barracks
pl Idziemy do jednej z tych wielopiętrowych chińskich restauracji zajmujących całe budynki, są tak wielkie jak domy towarowe, koszary, otwarte na miasto swymi balkonami, tarasami.
en We go to one of those Chinese restaurants on several floors, they occupy whole buildings, they’re as big as department stores, or barracks, they look out over the city from balconies and terraces.
pl Odkryłem, że ktoś... polecił ‧ Wojskowej Grupie Wywiadowczej z Fortu Houston... pozostanie w koszarach, mimo protestów płk Reicha
en I checked it out and found that someone...... told the ‧th Military Intelligence Group at Fort Sam Houston...... to stand down that day, over the protests of Colonel Reich
pl Koszary jego domem
en The Forces are his family
pl Przepis dotyczy wyłącznie transportu lokalnego do najbliższych koszar małych ilości przeterminowanych artykułów pirotechnicznych w celu ich bezpiecznego unieszkodliwienia
en It applies only to the local transport, to the nearest military barracks, of small quantities of these time-expired pyrotechnics for safe disposal
pl Na twoim miejscu przebywałbym głównie w koszarach, rozumiesz?
en Now if I were you, I' d confine myself to barracks for a good while, yeah?
pl Wyłączenie z wymogu zawartego w niektórych postanowieniach ADR dotyczących pakowania, znakowania i etykietowania w przypadku przewozu małych ilości (poniżej limitów określonych w ppkt ‧.‧.‧.‧) artykułów pirotechnicznych z przekroczonym terminem ważności o kodach klasyfikacyjnych ‧.‧G, ‧.‧G oraz ‧.‧S klasy ‧ ADR, noszących odpowiednie numery identyfikacyjne substancji UN ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ lub ‧ do najbliższych koszar w celu usunięcia
en Exemption from some of the provisions of the ADR on the packaging, marking and labelling of small quantities (below the limits in ‧.‧.‧.‧) of time-expired pyrotechnic articles of classification codes ‧.‧G, ‧.‧G and ‧.‧S of Class ‧ of the ADR, bearing the respective substance identification numbers UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧, UN ‧ or UN ‧ for carriage to the nearest military barracks for disposal
pl Skąd ma nasz mundur, szedł do naszych koszar czy do szpitala i po co- nie chce powiedzieć
en Where he got our uniform from, whether he had entered our barracks or hospital- he won' t say
pl Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar wojskowych w celu ich bezpiecznej likwidacji sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowań
en Comments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for their safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirements
pl Uwagi: Przewóz małych ilości przeterminowanych rac morskich, szczególnie dostarczanych przez właścicieli łodzi rekreacyjnych oraz dostawców okrętowych, do koszar w celu ich bezpiecznego unieszkodliwienia, sprawiał problemy, szczególnie w związku z wymaganiami dotyczącymi opakowań
en Comments: The carriage of small quantities of time expired marine emergency flares, especially from pleasure boat owners and ship chandlers, to military barracks for safe disposal has created difficulties, particularly in relation to packaging requirements
Showing page 1. Found 91 sentences matching phrase "koszara".Found in 0.81 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.