Translations into English:

  • field maize   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

kukurydza pastewna (ziarno)dent corn

Example sentences with "kukurydza pastewna", translation memory

add example
Kukurydza pastewnaFodder maize
W odniesieniu do przywozu do Wspólnoty kukurydzy pastewnej objętej kodem CN ‧ ‧, korzystającego zgodnie z art. ‧. ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ z obniżenia należności przywozowych w wysokości ‧ ECU za tonę i dla którego wnioski o pozwolenia na przywóz były składane między dniem ‧ stycznia a dniem ‧ czerwca ‧ r., na wniosek importera lub jego przedstawiciela należy zwrócić różnice między należnościami przywozowymi wpłaconymi za ilości faktycznie przywiezione a należnościami celnymi należnymi, jeżeli stosuje się ryczałtową stawkę obniżenia należności celnych w wysokości ‧ ECU za tonęFor imports into the Community of flint maize falling within CN code ‧ ‧ which benefited from a flat-rate reduction of ECU ‧ per tonne in import duties pursuant to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ and for which an import licence was applied for between ‧ January and ‧ June ‧, the difference between the import duty paid for the quantities actually imported and the duty payable if a flat-rate reduction in import duty of ECU ‧ per tonne is applied shall be reimbursed on application by the importer or his representative
W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych producenci w różnych regionach niektórych Państw Członkowskich nie mogą dokonać zbioru, w szczególności ziemniaków, kukurydzy lub ich cukru i buraków pastewnych przed dniem ‧ stycznia ‧ r. na gruntach, które mają być odłogowane w roku gospodarczymAs a result of adverse weather conditions the producers in various regions of some Member States cannot harvest notably potatoes, maize or their sugar and fodder beet before ‧ January ‧, on lands to be set aside in the ‧ marketing year
Te szczególne warunki umożliwiają również wprowadzenie na wiosnę kukurydzy pastewnej w doskonałych warunkach, by zapewnić dobry regularny zbiórThese same conditions also enable fodder maize to be planted in the spring under excellent conditions to ensure a good, regular crop
Dawka ta w żadnym przypadku nie przekracza ‧ kg na hektar rocznie na działkach stanowiących użytki zielone, ‧ kg na hektar rocznie na działkach zawierających uprawy buraka cukrowego, ‧ kg na hektar rocznie na działkach zawierających uprawy pszenicy ozimej, po których następuje uprawa międzyplonu, uprawy buraków pastewnych i kukurydzy podsiewanej trawą, z wyjątkiem – w tym ostatnim przypadku – działek położonych na glebach piaskowych, gdzie stosowanie azotu nie przekracza ‧ kg na hektar rocznieIt shall not exceed, in any case, ‧ kg per hectare per year on parcels cultivated with grassland, ‧ kg per hectare per year on parcels cultivated with sugar beet, ‧ kg per hectare per year on parcels cultivated with winter wheat followed by a catch crop, fodder beet and maize undersown with grass, with the exception, in this latter case, of parcels on sandy soils, for which nitrogen application shall not exceed ‧ kg per hectare per year
Dla pszenicy zwyczajnej wysokiej, średniej i niskiej jakości, dla pszenicy durum, kukurydzy czy innych zbóż pastewnych, części składowe określające reprezentatywne ceny CIF w przywozie, wskazanym w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ toFor Common wheat of high, medium and low quality, durum wheat, maize and other feed grains the components determining the representative cif import prices indicated in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ shall be
Podstawą paszy jest mieszanka zbóż (zazwyczaj pszenicy, kukurydzy, żyta i owsa), która jest dostępna przez cały rok, uzupełniana dynią, rzepą, ziemniakami, burakami, różnymi owocami, słodką kukurydzą, kapustą, suszem paszowym, roślinami pastewnymi i kasztanamiIt is based on a mixture of cereals (normally wheat, maize, rye, oats) provided throughout the year but supplemented with pumpkin, turnip, potato, beetroot, different fruits, sweet corn, cabbage, dried fodder, forage and chestnuts
kukurydza pastewna oraz pozostałe zielonki pastewne (zielonki, suszonki i kiszonkifodder maize and other green fodder (green, dried or preserved
Dla pszenicy zwyczajnej wysokiej, średniej i niskiej jakości, dla pszenicy durum wysokiej i średniej jakości, kukurydzy oraz innych zbóż pastewnych części składowe określające reprezentatywne ceny CIF w przywozie wskazane w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ toFor common wheat of high, medium and low quality, durum wheat of high and medium quality, maize and other feed grains the components determining the representative cif imports prices indicated in Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧ shall be
W swym wniosku przedsiębiorstwo Syngenta Seeds S.A.S. zwróciło się także o dopuszczenie do obrotu żywności i składników żywności zawierających kukurydzę pastewną Bt‧ lub z niej się składających, które nigdy nie zostały dopuszczone do obrotu w UniiWithin its application, Syngenta Seeds SAS also requested the authorisation of foods and food ingredients containing or consisting of Bt‧ field maize which were never authorised in the Union
wyżej wymienione międzynarodowe zobowiązanie powinno być spełnione przez przyznanie na wniosek podmiotów gospodarczych przywożących kukurydzę pastewną w omawianym okresie, zwiększenia ryczałtowej stawki obniżenia należności przywozowychWhereas this international undertaking should be met by granting operators who imported flint maize during the period concerned an increase in the flat-rate reduction at their request
Wszystkie formy kukurydzy pastewnej, które nie są zbierane na ziarno (pełne kolby, części roślin lub całe roślinyAll forms of fodder maize, which is not harvested for grain (whole cob, parts of or whole plant
W przypadku wysokiej jakości pszenicy zwykłej, pszenicy durum, kukurydzy i pozostałych zbóż pastewnych określonych w art. ‧ ust. ‧, elementami składowymi określającymi reprezentatywną cenę importową CIF wskazaną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ sąFor common wheat of high quality, durum wheat, maize and the other feed grains referred to in Article ‧), the components determining the representative cif import prices indicated in Article ‧) of Regulation (EC) No ‧ shall be
Decyzja Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. odnawiająca zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczająca do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧) lub z niej się składające oraz uchylająca decyzję ‧/‧/WE (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ July ‧ renewing the authorisation for continued marketing of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧), authorising foods and food ingredients containing or consisting of field maize Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧) pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and repealing Decision ‧/‧/EC (notified under document C
Inne, przeważnie jednoroczne uprawy pastewne (np. wyka, kukurydza zielona, zboża zbierane i/lub jako zielonki, rośliny strączkoweOther predominantly annual fodder crops (e.g. vetches, green maize, cereals harvested and/or green, leguminous plants
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiające częściowy zwrot należności przywozowych nałożonych na kukurydzę pastewnąCOMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ March ‧ providing for the partial reimbursement of import duties levied on flint maize
na mocy decyzji Rady ‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącej wyników negocjacji z niektórymi państwami trzecimi zgodnie z art. XXIV:‧ GATT i innych związanych z tym spraw (Argentyna)[‧], obliczanie należności celnych dla kukurydzy pastewnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧, dla wniosków o pozwolenie na przywóz sporządzonych między dniem ‧ stycznia a dniem ‧ czerwca ‧ r., powinno zostać dostosowane przez zwiększenie ryczałtowej stawki obniżenia należności przywozowych z ‧ do ‧ ECU za tonęWhereas, pursuant to Council Decision ‧/EC of ‧ September ‧ concerning the conclusion of the results of negotiations with certain third countries pursuant GATT Article XXIV:‧ and other related matters (Argentina), the calculation of the duties on flint maize pursuant to Regulation (EC) No ‧ for import licence applications made between ‧ January and ‧ June ‧ should be adjusted by increasing the flat-rate reduction in import duties from ECU ‧ to ECU ‧ per tonne
W przypadku wysokiej jakości pszenicy zwykłej, pszenicy durum, kukurydzy i pozostałych zbóż pastewnych, określonych w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia elementami składowymi określającymi reprezentatywną cenę przywozową CIF wskazaną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ sąFor common wheat of high quality, durum wheat, maize and the other feed grains referred to in Article ‧ of this Regulation, the components determining the representative cif import prices referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ shall be
odnawiająca zezwolenie na kontynuowanie obrotu produktami zawierającymi zmodyfikowaną genetycznie kukurydzę Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧), składającymi się z niej lub z niej wyprodukowanymi, dopuszczająca do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę pastewną Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧) lub z niej się składające oraz uchylająca decyzję ‧/‧/WErenewing the authorisation for continued marketing of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧), authorising foods and food ingredients containing or consisting of field maize Bt‧ (SYN-BTØ‧-‧) pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council and repealing Decision ‧/‧/EC
uprawy o wysokim poborze azotu i długim okresie wegetacji oznaczają użytki zielone, kukurydzę podsiewaną (przed zbiorami lub po nich) trawą koszoną i usuwaną z pola, stanowiącą międzyplon, pszenicę ozimą, po uprawie której następuje uprawa międzyplonu, buraki cukrowe lub buraki pastewnecrops with high nitrogen demand and long growing season means grassland, maize undersown, before or after harvest, with grass mowed and removed from the field acting as a catch crop, winter wheat followed by a catch crop, sugar or fodder beets
Specyfika produktu związana z obszarem geograficznym wynika ze szczególnych warunków agronomicznych, glebowych i klimatycznych, które umożliwiają z jednej strony wykorzystanie łąk do wypasu krów mamek aż do odsadzenia cieląt w wieku ośmiu miesięcy, a równocześnie umożliwiają uprawę roślin pastewnych i zbóż o wysokiej wartości energetycznej i wysokiej zawartości białka na głębokich mułowych glebach dzięki słonecznemu i ciepłemu klimatowi, który sprzyja fotosyntezie niezbędnej do właściwego dojrzewania traw, a w szczególności kukurydzy pastewnejThe specificity of the product in relation to its geographical origin lies in the combination of the agronomic, soil and climatic conditions which characterise the Vendée
należy z tego powodu uchylić te specjalne warunki w odniesieniu do materiału siewnego roślin pastewnychWhereas these special conditions should therefore be repealed as far as fodder plant seed is concerned
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧a i art. ‧aHaving regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on the marketing of fodder plant seed, and in particular Articles ‧(‧a) and ‧a thereof
określenie burak cukrowy czy burak pastewnyindication whether sugar beet or fodder beet
Showing page 1. Found 3046 sentences matching phrase "kukurydza pastewna".Found in 1.633 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.