Translations into English:

 • probation officer   
  (Noun  ) (noun   )
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;
 • parole officer   
   
  praw. prawniczy osoba wyznaczona przez sąd do sprawowania nadzoru nad kimś i realizacją przez niego orzeczeń;

Example sentences with "kurator sądowy", translation memory

add example
pl Efektywność metod resocjalizacji nieletnich w opinii kuratora sądowego
en Efficiency of juvenile rehabilitation methods in the reviews of probation officer
pl Zaleca państwom członkowskim ścisłą współpracę z więzieniami, kuratorami sądowymi oraz ośrodkami resocjalizacji w celu wyodrębniania osób o radykalnych zapatrywaniach, pokrzyżowania ich planów i powstrzymania ich przed zastosowaniem przemocy
en recommends that Member States work closely with prison and probation/rehabilitation services to identify, disrupt and deter violent radicalisers held in detention
pl Metodyka pracy kuratora sądowego w Kuratorskim Zespole Służby Sądowej w Poznaniu
en Methodology of work the probation officers in curatorial Judicial Service Team in Poznan
pl Sylwetka zawodowa kuratorów społecznych dla dorosłych w IV Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym dla Warszawa-Wola.
en Professional profile of social probation officers for adults in the IVth Service Team of Judicial Probation Officers at the Warsaw-Wola District Court.
pl To dla mojego kuratora sądowego
en It' s for my probation officer
pl Zróżnicowanie form i metod pracy kuratora sądowego z osobami dorosłymi i nieletnimi.
en Disparity of form and methods of work of judical curator with adults and juveniles.
pl Zawodowy kurator sądowy w postępowaniu karnym wykonawczym
en The professional probation officer in executive criminal proceedings
pl Praca kuratora sądowego z nieletnią młodzieżą.
en Work of the probation officer with the young people
pl Rola pracy kuratora sądowego dla dorosłych przy wykonywaniu środków probacyjnych
en Role of the work probation officer for adults at performing means probations
pl Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich
en The role of the probation officer in resocjalization of minors
pl efektywność systemu kurateli sądowej. kuratorzy sądowi a dozorowani.
en Effectiveness of the guardianship system. Probation officers versus parole officers.
pl Praca zawodowego kuratora sądowego na podstawie badań własnych w sądach rejonowych w: Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu, Nisku, Kolbuszowej.
en The work of the professional judicial curator prefers on base of personal research in regional courts in: Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Mielcu, Nisku i Kolbuszowej.
pl Współpraca pracownika socjalnego i kuratora sądowego w rozwiązywaniu problemów rodzinnych dysfunkcyjnych
en Cooperation of social worker and probation officer in solving problems of disfunctional families'.
pl Warunki,sytuacje i perspektywa społecznego funkcjonowania kuratorów sądowych Sądu Rejonowego
en Conditions, situations and prospect of social functioning of curator of judicial regional court
pl "Status prawny Kuratora Sądowego"
en "Legal status of judicial curator"
pl Jest kuratorem sądowym
en He' a parole officer
pl Wypalenie zawodowe kuratorów sądowych
en Job burnout of probation officer
pl Uwarunkowania nieskuteczności pracy kuratora sądowego
en The conditionings of the prabation officers work ineffectiveness
pl Kurator sądowy w resocjalizacji nieletnich pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
en Probation officer in the resocialisation of minors from the families with dysfunction.
pl Skuteczność oddziaływań kuratora sądowego wobec nieletnich.
en Effectiveness of interactions of juvenile probation officer.
pl Wypalenie zawodowe kuratorów sądowych.
en Professional burnout of probation officers.
pl Rola kuratora sądowego w procesie resocjalizacji osób nieletnich.
en Role of judicial curator in process resocialization of juvenile person.
pl Rola kuratora sądowego w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.
en The role and influence of Court Curator on work with socially impaired people.
pl Rola Kuratora sądowego w procesie resocjalizacji nieletnich
en Role of probation officer in the juvenile resocialization process
pl Stres i wypalenie zawodowe w pracy kuratorów sądowych
en Probation officers stress and occupational burnout
Showing page 1. Found 8770 sentences matching phrase "kurator sądowy".Found in 2.017 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.