Translations into English:

  • acid fog   
  • acid deposition   
  • acid mist   
  • acid precipitation   
  • acid rain   
    (noun   )
  • smog   
    (noun   )

Example sentences with "kwaśne opady atmosferyczne", translation memory

add example
pl Śródziemnomorskie ekstremalne warunki klimatyczne, charakteryzujące się wysokimi średnimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem, niewielkimi i wyłącznie sezonowymi opadami, związanymi z wysokim rocznym poziomem odparowywania między ‧ a ‧ mm, skutkują znaczącym deficytem wody w uprawie drzew oliwnych, co dodatkowo uwydatnia warunki glebowe obszaru: gleby kwaśne, stoki o dużym nachyleniu, płytka, kamienista i mało żyzna pokrywa glebowa, powstała z materiałów kwaśnych
en The extreme mediterranean climatic conditions, with the high average temperature and levels of sunlight, moderate and markedly seasonal rain, together with high levels of annual evapo-transpiration, of between ‧ and ‧ mm, lead to a serious shortage of water for olive growing, which is exacerbated by the soil conditions in the district: acid soil, steep slopes, shallow, stony soil of low fertility, established on acidic materials
pl Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morza
en The privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
pl związki opadów atmosferycznych z zachmurzeniem i rodzajami chmur w warszawie w 1973 roku
en Relation between atmospheric precipitation, cloud cover and types of clouds in Warsaw in 1973
pl Zmienność czasowa i rozkład przestrzenny opadów atmosferycznych w dorzeczu Soły
en Variability of time and spatial distribution of precipitation in the basin of the Soła
pl Chciałbym zwrócić państwa uwagę na sprawę, która nie została do tej pory poruszona, mianowicie na fakt, że w wyniku zmian klimatycznych krzywa opadów atmosferycznych i w związku z tym również krzywa ich rozłożenia i świeżej wody, którą możemy dzięki nim uzyskać, osiąga coraz bardziej skrajne wartości.
en I would like to draw your attention to an issue that has not been raised so far, namely the fact that as a result of climate change the precipitation curve, and with it the distribution curve of fresh water recoverable from it, is becoming increasingly extreme.
pl Projekt licencjacki: Zanieczyszczenia opadów atmosferycznych na terenie aglomeracji miasta Poznania
en Atmospheric precipitation pollution in the urban area of Poznań
pl Tendencje zmian opadów atmosferycznych w Polsce w latach 1951-1990
en Tendencies of changes atmospheric precipitation in Poland in the period 1951-1990
pl Długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z dużym niedoborem w porównaniu ze średnimi wartościami wieloletnimi
en Abnormal prolonged period of dryness
pl Niektóre odmiany tytoniu z grupy ‧ i III, suszone tradycyjnymi metodami w tradycyjnych suszarkach, produkowane są w regionach, które mogą charakteryzować się wysokim poziomem opadów atmosferycznych w okresie dostawy
en Certain varieties of tobacco in groups ‧ and III, cured by traditional air-drying methods in traditional dryers, are produced in regions which can have high levels of precipitation during the delivery period
pl Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kwasowość opadów (na przykładzie Jarczewa)
en The influence of the atmospheric circulation on acidity of precipitation
pl Opady atmosferyczne i wilgotność powietrza w Toruniu w latach 1885-1889
en Atmospheric precipitation and air humidity in Torun from 1885 to 1889
pl ,,Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Europie wzdłuż 50° N
en ,,The role of atmosferic circulatoin in the formation of air temperatures and precipitation in Europe along 50° N."
pl Wpływ składu chemicznego opadów atmosferycznych na wielkość denudacji chemicznej skał węglanowych Doliny Olczyskiej (Tatry Polskie)
en The influence of rainfalls chemical composition on quantity of carbonate rocks chemical denudation in the Olczyska Valley (Western Tatra Mountains)
pl Analiza wpływu wybranych zanieczyszczeń gazowych na jakość opadów atmosferycznych w Polsce
en Analysis of the influence of chosen gauze pollutants on the quality of precipitations in Poland
pl Alföldi kamillavirágzat zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości (zob. pkt ‧.‧) ekologicznym cechom siedliska, tj. glebie, liczbie godzin nasłonecznienia i rocznej sumie opadów atmosferycznych
en The Alföldi kamillavirágzat owes its unique characteristics (see ‧.‧) to the ecological features of the habitat, that is the soil, the number of hours of sunshine and annual precipitation
pl Związek między zanieczyszczeniami pyłowymi a opadami atmosferycznymi w Krakowie w latach 1992 - 2011.
en Relationship between dust-related contamination and the amount of precipitation in Cracow between 1992 and 2011
pl wpływ oscylacji północnoatlantyckiej (nao) na opady atmosferyczne w warszawie w latach 1825-1998
en The influence of the North Atlantic Oscillation on Warsaw precipitation between 1825 and 1998
pl Temperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczne
en Temperature, pressure, dew point, condensation level, precipitation
pl Klimat śródziemnomorski przy średnich rocznych opadach atmosferycznych między ‧ a ‧ mm i średniej rocznej temperaturze między ‧,‧ a ‧ °C oraz różnice między dwoma regionami tworzącymi obszar produkcji – pierwszy charakteryzujący się terenem pagórkowatym i drugi łagodnym ukształtowaniem terenu oraz glebą o odpowiednim składzie, stanowią odpowiednie warunki do uprawy gajów oliwnych
en A Mediterranean climate, with average annual rainfall of ‧ mm to ‧ mm and an average annual temperature of between ‧,‧ °C and ‧ °C, together with the differing features of the two districts that make up the production area, one characterised by an irregular landscape and the other by a more even topography with well-constituted soils, provide a suitable environment for olive production
pl Operator nie użytkuje samolotu o certyfikowanej maksymalnej masie do startu większej niż ‧ kg, jeżeli nie jest on wyposażony na każdym stanowisku pilota w wycieraczkę szyby przedniej lub równoważny system utrzymujący w czystości część szyby podczas opadów atmosferycznych
en An operator shall not operate an aeroplane with a maximum certificated take-off mass of more than ‧ kg unless it is equipped at each pilot station with a windshield wiper or equivalent means to maintain a clear portion of the windshield during precipitation
pl Ekstremalne opady atmosferyczne od roku 1970 w Karpatach Polskich
en Extreme precipitation since 1970 in the Polish Carpathians Mts.
pl W trakcie pędzenia uprawy chroni się przed wpływem warunków atmosferycznych (opadami, wiatrem, światłem i zimnem) przy użyciu materiału osłaniającego
en During drawing, the holes are protected from the weather (inter alia precipitation, wind, light and cold) by covering material
pl Opady atmosferyczne, wiatr oraz zjawiska atmosferyczne w Polsce Północno - wschodniej w okresie 1656 - 1685.
en Atmospheric precipitation, wind and weather phenomena in north - eastern part of Poland from 1656 to 1685.
pl Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Słowińskim Parku Narodowym w latach 1986-2010.
en Air temperature and atmospheric precipitation in Słowiński National Park from 1986 to 2010.
pl Wiekowy przebieg opadów atmosferycznych w Krakowie,Pradze i Warszawie.
en Long lasting course of precipitation in Cracow, Prague and Warsaw.
Showing page 1. Found 2427 sentences matching phrase "kwaśne opady atmosferyczne".Found in 0.952 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.