Translations into English:

  • acid fog   
  • acid mist   

Example sentences with "kwaśne opady atmosferyczne", translation memory

add example
pl Śródziemnomorskie ekstremalne warunki klimatyczne, charakteryzujące się wysokimi średnimi temperaturami i dużym nasłonecznieniem, niewielkimi i wyłącznie sezonowymi opadami, związanymi z wysokim rocznym poziomem odparowywania między ‧ a ‧ mm, skutkują znaczącym deficytem wody w uprawie drzew oliwnych, co dodatkowo uwydatnia warunki glebowe obszaru: gleby kwaśne, stoki o dużym nachyleniu, płytka, kamienista i mało żyzna pokrywa glebowa, powstała z materiałów kwaśnych
en The extreme mediterranean climatic conditions, with the high average temperature and levels of sunlight, moderate and markedly seasonal rain, together with high levels of annual evapo-transpiration, of between ‧ and ‧ mm, lead to a serious shortage of water for olive growing, which is exacerbated by the soil conditions in the district: acid soil, steep slopes, shallow, stony soil of low fertility, established on acidic materials
pl Enklawa gór Prades charakteryzuje się cechami geograficznymi: ‧ m npm, gleby bardzo żyzne, piaszczyste i bogate w krzemionkę o delikatnie kwaśnym odczynie pH, rzadko występujące opady, stosunkowo niskie temperatury i wilgotne wiatry wiejące od strony morza
en The privileged location/distinctive geographical characteristics of the area (‧ metres above sea level, highly fertile sandy siliceous soils with a slightly acidic pH, little rainfall, fairly low temperatures and moist winds blowing in from the sea) have a beneficial impact on the quality of the tubers
pl Iliryjski klimat w południowej Styrii charakteryzuje się wysoką wilgotnością powietrza, stosunkowo dużą ilością opadów atmosferycznych i wysoką temperaturą w okresie wegetacji
en The Illyrian climate in southern Styria is characterised by high air humidity, relatively high precipitation and high temperatures in the growing season
pl Przebieg dobowy temperatury i wilgotności powietrza oraz opadów atmosferycznych w Obserwatorium Meteorologicznym w Toruniu w okresie 2009-2011
en Daily course of air temperature, humidity and atmosphenic precipitation in the Meteorological Observatory in Toruń from 2009 - 2011
pl Wieloletni przebieg sezonowych i rocznych sum opadów atmosferycznych we Wrocławiu, Krakowie i Lwowie
en Multi-year variability of annual and seasonal precipitation in Wrosław, Kraków and Lwów
pl Badania magnetycznych sferul z osadów geologicznych i opadów atmosferycznych
en Investigation of Magnetic Spherules of Geological Sediments and Atmospheric Dustfall
pl Ekstremalne opady atmosferyczne od roku 1970 w Karpatach Polskich
en Extreme precipitation since 1970 in the Polish Carpathians Mts.
pl Średnia temperatura roczna wynosi ‧,‧ °C; średnia ilość opadów atmosferycznych w roku wynosi ‧ mm
en The average annual temperature is ‧,‧ °C; average annual precipitation is ‧ mm
pl Klimat śródziemnomorski przy średnich rocznych opadach atmosferycznych między ‧ a ‧ mm i średniej rocznej temperaturze między ‧,‧ a ‧ °C oraz różnice między dwoma regionami tworzącymi obszar produkcji – pierwszy charakteryzujący się terenem pagórkowatym i drugi łagodnym ukształtowaniem terenu oraz glebą o odpowiednim składzie, stanowią odpowiednie warunki do uprawy gajów oliwnych
en A Mediterranean climate, with average annual rainfall of ‧ mm to ‧ mm and an average annual temperature of between ‧,‧ °C and ‧ °C, together with the differing features of the two districts that make up the production area, one characterised by an irregular landscape and the other by a more even topography with well-constituted soils, provide a suitable environment for olive production
pl Długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub z dużym niedoborem w porównaniu ze średnimi wartościami wieloletnimi
en Abnormal prolonged period of dryness
pl Wykorzystanie chromatografii jonowej w badaniu zanieczyszczeń opadów atmosferycznych na obszarze metropolitalnym Poznania
en Pollution of precipitations in the Poznan city region studied by ion chromatography
pl ekstrema pogodowe na przykładzie wybranych elementów meteorologicznych (na przykładzie opadów atmosferycznych i temperatury powietrza) dla miesiąca lipca - 1987- 2007
en weather extremes on the example of selected meteorological elements (for example, precipitation and temperature) for the month of july - 1987-2007.
pl Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmiany temperatury powietrza i opadów atmosferycznych wraz z wysokością w górach Polski
en The influence of atmospheric circulation on the air temperature changes and precipitation due to altitude in the Polish mountains
pl wartość wejściowa kadmu (wynikająca ze stosowania nawozów mineralnych, lecz również z opadów atmosferycznych, preparatów do nawożenia gleby, osadów ściekowych oraz wietrzenia skały macierzystej
en the cadmium input rate (due to mineral fertilisers but also to atmospheric deposition, soil conditioning preparations, sewage sludge and weathering of parent rock
pl Transformacja składu opadów atmosferycznych po przejściu przez korony drzew
en Transformation of the precipitation compsition after passage through the canopy of trees
pl Wpływ składu chemicznego opadów atmosferycznych na wielkość denudacji chemicznej skał węglanowych Doliny Olczyskiej (Tatry Polskie)
en The influence of rainfalls chemical composition on quantity of carbonate rocks chemical denudation in the Olczyska Valley (Western Tatra Mountains)
pl Wiekowy przebieg opadów atmosferycznych w Krakowie,Pradze i Warszawie.
en Long lasting course of precipitation in Cracow, Prague and Warsaw.
pl Projekt licencjacki: Analiza specjacyjna form zanieczyszczeń w wybranych opadach atmosferycznych
en Speciation analysis of pollutants in selected forms of precipitation
pl Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na kwasowość opadów (na przykładzie Jarczewa)
en The influence of the atmospheric circulation on acidity of precipitation
pl Temperatura, ciśnienie, punkt rosy, poziom kondensacji, opady atmosferyczne
en Temperature, pressure, dew point, condensation level, precipitation
pl Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Słowińskim Parku Narodowym w latach 1986-2010.
en Air temperature and atmospheric precipitation in Słowiński National Park from 1986 to 2010.
pl mając na uwadze, że produkcji rolnej, którą zajmuje się ‧ % ludności krajów najsłabiej rozwiniętych, już zagraża wzrost temperatur i zmienne poziomy opadów atmosferycznych, co przyczynia się do zmniejszonych i nieprzewidywalnych zbiorów; mając ponadto na uwadze, że niezgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju metody uprawy roli dodatkowo degradują grunty w potencjalnie nieodwracalny sposób
en whereas agricultural production, employing ‧ % of the population in the Least Developed Countries, is already threatened by rising temperatures and changing levels of precipitation which contribute to decreased and unpredictable yields; whereas, in addition, unsustainable farming practices further degrade lands in a potentially permanent manner
pl Opisywany obszar charakteryzuje również najniższy w Polsce poziom średnich opadów atmosferycznych (maksymalnie ‧ mm/rok
en This area also has the lowest average atmospheric precipitation in Poland (not exceeding ‧ mm per year
pl Chciałbym zwrócić państwa uwagę na sprawę, która nie została do tej pory poruszona, mianowicie na fakt, że w wyniku zmian klimatycznych krzywa opadów atmosferycznych i w związku z tym również krzywa ich rozłożenia i świeżej wody, którą możemy dzięki nim uzyskać, osiąga coraz bardziej skrajne wartości.
en I would like to draw your attention to an issue that has not been raised so far, namely the fact that as a result of climate change the precipitation curve, and with it the distribution curve of fresh water recoverable from it, is becoming increasingly extreme.
pl Pęczki lub skrzynki z główkami, ustawione rzędami na ziemi, chronione są tunelem, aby zapobiec ich moknięciu w przypadku opadów atmosferycznych lub topienia się szronu
en The bundles or crates of radicchio heads, lined up on the ground, are protected by a tunnel to prevent them from being soaked by precipitation or the thawing of frost
Showing page 1. Found 2427 sentences matching phrase "kwaśne opady atmosferyczne".Found in 2.539 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.