Translations into English:

  • soil acidity   

Example sentences with "kwasowość gleby", translation memory

add example
Dążąc do uzyskania produktu, który będzie jak najbardziej zgodny z wymaganymi cechami organoleptycznymi, ustala się minimalną zawartość w glebie substancji organicznych (co prowadzi do mniejszej mączności produktu), potasu (większa maślaność i mniejsza kwasowość) i fosforu (skórka mniej twarda, mniejsza kwasowość i większa zawartość tłuszczuIn order to obtain a product that meets most of the required organoleptic properties, the soil must have minimum levels of organic material (to make the product less floury), potassium (giving a more buttery and less astringent product) and phosphorous (contributing to softer skins, lower astringency and higher fat content
Wyznaczony obszar geograficzny obejmuje jedyną plantację oliwek w Andaluzji założoną na glebach o pochodzeniu paleozoicznym – powstałych z granitu, łupków, kwarcu i diorytów, o naturalnej kwasowości między ‧ a ‧,‧ pH i małej głębokości, podczas gdy pozostałe plantacje południowej Hiszpanii znajdują się na podstawowych glebach wapiennychThe defined geographical area contains the only olive plantation in Andalusia established on soil of paleozoic origin; formed by granite, slate, quartzite and diorite, it is acid in nature with a pH between ‧ and ‧,‧ and shallow, while all other olive plantations in southern Spain are on limestone soils that are basic in nature
Są to gleby bogate w materię organiczną, na co wpływają użytki zielone, kwasowość, klimat i wysokość, materia organiczna pozostaje jednak niezbyt rozwiniętaIt is generally rich in organic matter, due to the combined effects of grassland, acidity and altitude; however, the organic matter is underdeveloped
Wzrasta kwasowośćAcidity increase
Austriackie wina gatunkowe psr spełniające warunki, które pozwalają na oznaczenie ich opisem Eiswein i pochodzące z winobrania w ‧ r. posiadają zawartość kwasowości lotnej wyższą od limitów ustalonych w załączniku ‧ punkt d) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednakże niższą niż ‧ milirównoważników na litr, ze względu na wyjątkowe warunki klimatyczne panujące w sezonie winobrania w ‧ rAustrian quality wines psr meeting the requirements to be described as Eiswein from the ‧ harvest have a volatile acid content above the limits laid down in point (d) of Annex ‧ to Regulation (EC) No ‧/‧ but less than ‧ milliequivalents per litre, as a result of exceptionally unfavourable weather conditions during the ‧ harvest
Wysokość, na jakiej znajdują się obszary upraw, ma duże znaczenia, ponieważ ma wpływ na uzyskanie bardziej gładkiej skórki, większej maślaności i mniejszej kwasowości soczewicyAltitude is a very important factor since it contributes to a smoother skin and a more buttery, less astringent product
Ditlenek węgla nie wchodzi w skład kwasowości ogólnejCarbon dioxide is not included in the total acidity
Należy również odjąć kwasowość tworzoną przez kwas sorbinowy, który mógł zostać dodany do winaThe acidity of any sorbic acid which may have been added to the wine must also be deducted
Ze względu na warunki glebowo-klimatyczne, cechy szczególne wspomnianych odmian i wiedzę fachową wytwarzającej je ludności, Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior posiadają następujące właściwości chemiczne: pH równe lub niższe niż ‧; kwasowość wolna, wyrażona w kwasie mlekowym, powyżej ‧,‧ g/‧ ml; chlorek sodu- ‧,‧ do ‧,‧ g/‧ ml solanki; łączna kwasowość- niższa niż ‧,‧ N; stosunek kwasowość wolna/kwasowość lotna- powyżej ‧ jednostkiThanks to the soil and climate, regional know-how and the special characteristics of the varieties used, Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior feature the following chemical characteristics: a pH of ‧ or more; free acidity, expressed as lactic acid, or more than ‧,‧g/‧ ml; ‧,‧ to ‧,‧g of sodium chloride per ‧ ml of brine; a combined acidity of less than ‧,‧ N; and a free acidity to volatile acidity ratio greater than
kwasowość maksymalna wynosząca ‧,‧ %maximum acidity: ‧,‧ %
Połączony ładunek kwasowości siarki i azotu bierze pod uwagę azot jedynie wtedy, gdy depozycja azotu jest większa niż ekosystemowe procesy usuwania azotuA combined sulphur and nitrogen critical load of acidity considers nitrogen only when the nitrogen deposition is greater than the ecosystem nitrogen-removal processes
Kwasowość lub zasadowość próbki oznacza się za pomocą miareczkowania potencjometrycznego ‧N wodorotlenkiem sodu lub ‧N kwasem siarkowym w próbce analitycznej „m”Determine the acidity or alkalinity of the sample by potentiometric titration with ‧N sodium hydroxide or ‧N sulphuric acid in test sample m
łączna kwasowośćtotal acidity
zawartość cukru, kształt, minimalna średnica oraz kwasowość czereśni objętych CHNP, według odmiansugar content, form, minimum size and acidity of the cherries protected by the PDO, by variety
Ciężar właściwy ‧ dr „”wina bezalkoholowego oblicza się według wzoru: dr = dv-da + ‧ gdzie: dv = ciężar właściwy wina w temperaturze ‧ C (z poprawką na kwasowość lotną) da = ciężar właściwy w temperaturze ‧ C mieszaniny wodno-alkoholowej o tej samej zawartości alkoholu co winoThe ‧ specific gravity drof the
Stosowanie kwasu winowego w celu zakwaszenia, pod warunkiem że wstępny poziom kwasowości wina, wyrażony w kwasie winowym, nie wzrósł powyżej ‧,‧ g/lUse of tartaric acid for acidification purposes, provided that the initial acidity content of the wine is not raised by more than ‧,‧ g/l expressed as tartaric acid
Charakterystyczną cechą jabłek łąckich jest ich stosunkowo wysoka kwasowość (‧,‧–‧,‧ g/kgA typical characteristic of jabłka łąckie is their relatively high acidity (‧,‧-‧,‧ g/kg
kwasowość lotna wyrażona jako kwas octowy w ilości nie większej niż ‧,‧ grama na litrvolatile acidity expressed as acetic acid: max. ‧,‧ g/l
Ponadto zawartość kwasu jabłkowego w jabłkach obniża się wolniej dzięki chłodnym nocom związanym z wysokością na poziomem morza; pozwala to osiągnąć optymalną równowagę między zawartością cukru a kwasowością oraz przyczynia się do uzyskania odpowiedniej zdatności owoców do przechowywania i znakomitych właściwości organoleptycznych właściwych dla tego obszaru geograficznego (smak, chrupkośćAlso, the fact that the nights are so cool at these altitudes means that the apples’ malic acidity level degrades more slowly, this produces a sugar/acidity balance ideally suited to conservation and the remarkable organoleptic qualities linked to the geographical area (taste, crunchiness
W zależności od specyfikacji całkowita kwasowość (w gramach kwasu octowego) mieści się w przedziale ‧,‧ g–‧,‧ g na ‧ ml, kwasowość stała (w gramach kwasu mlekowego) ‧,‧ g–‧,‧ g na ‧ ml, zawartość azotu aminokwasowego (w gramach azotu) ‧,‧ g–‧,‧ g na ‧ ml oraz zawartość cukru redukującego (w gramach glukozy) powyżej ‧,‧ g na ‧ mlDepending on specifications, the total acidity (based on acetic acid) falls within the range ‧,‧ g-‧,‧ g per ‧ ml, fixed acid (based on lactic acid) ‧,‧ g-‧,‧ g per ‧ ml, amino acid nitrogen (based on nitrogen) ‧,‧ g-‧,‧ g per ‧ ml, and reducing sugar (based on glucose) above ‧,‧ g per ‧ ml
Niektóre z francuskich i luksemburskich win gatunkowych psr jak również jedno hiszpańskie wino gatunkowe psr, których specyficzne warunki produkcji zostały ostatnio ustalone lub zmienione, są wytwarzane według specyficznych metod, i posiadają zwykle zawartość kwasowości lotnej wyższą od limitów ustalonych w załączniku V, punkt B rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, jednakże niższą, w zależności od przypadku, niż ‧, ‧ lub ‧ milirównoważników na litrCertain French and Luxembourg quality wines psr and one Spanish quality wine psr, for which special production methods have recently been laid down or amended, are made using special methods and normally have a volatile acid content above the limits laid down in Annex V(B) to Regulation (EC) No ‧/‧ but less than ‧, ‧ or ‧ milliequivalents per litre depending on the wine in question
posiadać kwasowość w przedziale ‧ i ‧°H na ‧ mlhave an acidity between ‧ and ‧ °SH for ‧ ml
maksymalna kwasowość: ‧°Maximum acidity: ‧°
lotna kwasowość nie może przekraczać ‧g/lthe volatile acidity may not exceed ‧ g/l
maksymalna całkowita kwasowość, wyrażona jako zawartość wagowa kwasu oleinowego, nie przekracza ‧,‧ grama na ‧ gramów oliwytotal maximum acidity expressed as oleic acid: not exceeding ‧,‧ g per ‧ g of oil
Showing page 1. Found 4780 sentences matching phrase "kwasowość gleby".Found in 2.361 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.