Translations into English:

  • soil acidity   

Example sentences with "kwasowość gleby", translation memory

add example
pl Są to gleby bogate w materię organiczną, na co wpływają użytki zielone, kwasowość, klimat i wysokość, materia organiczna pozostaje jednak niezbyt rozwinięta
en It is generally rich in organic matter, due to the combined effects of grassland, acidity and altitude; however, the organic matter is underdeveloped
pl Wyznaczony obszar geograficzny obejmuje jedyną plantację oliwek w Andaluzji założoną na glebach o pochodzeniu paleozoicznym – powstałych z granitu, łupków, kwarcu i diorytów, o naturalnej kwasowości między ‧ a ‧,‧ pH i małej głębokości, podczas gdy pozostałe plantacje południowej Hiszpanii znajdują się na podstawowych glebach wapiennych
en The defined geographical area contains the only olive plantation in Andalusia established on soil of paleozoic origin; formed by granite, slate, quartzite and diorite, it is acid in nature with a pH between ‧ and ‧,‧ and shallow, while all other olive plantations in southern Spain are on limestone soils that are basic in nature
pl Dążąc do uzyskania produktu, który będzie jak najbardziej zgodny z wymaganymi cechami organoleptycznymi, ustala się minimalną zawartość w glebie substancji organicznych (co prowadzi do mniejszej mączności produktu), potasu (większa maślaność i mniejsza kwasowość) i fosforu (skórka mniej twarda, mniejsza kwasowość i większa zawartość tłuszczu
en In order to obtain a product that meets most of the required organoleptic properties, the soil must have minimum levels of organic material (to make the product less floury), potassium (giving a more buttery and less astringent product) and phosphorous (contributing to softer skins, lower astringency and higher fat content
pl kwasowość ogólna wyrażona jako kwas jabłkowy w ilości od ‧,‧ do ‧ gramów na litr
en total acidity expressed as malic acid: ‧,‧-‧ g/l
pl Niektóre wina niemieckie, hiszpańskie, francuskie, włoskie, austriackie i brytyjskie mają zazwyczaj w tych kategoriach kwasowość lotną wyższą niż przewidziana w wymienionym wyżej załączniku V dzięki specjalnym metodom ich wytwarzania oraz dzięki ich wysokiemu stężeniu alkoholu
en Some German, Spanish, French, Italian, Austrian and United Kingdom wines in these categories normally have a volatile acidity higher than that provided for in abovementioned Annex V owing to the special methods by which they are prepared and their high alcoholic strength
pl posiada, z zastrzeżeniem odstępstw, które mogą być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, całkowitą zawartość kwasowości wyrażonej jako kwas winowy nie mniejszą niż ‧,‧ grama na litr lub ‧,‧ miliekwiwalentów na litr
en have, subject to derogations which may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article ‧, a total acidity content, expressed as tartaric acid, of not less than ‧,‧ grams per litre or ‧,‧ milliequivalents per litre
pl By umożliwić uwzględnienie tego rozwoju rynku w klasyfikacji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz pozwolić na korzystanie z niego konsumentom, należy zmniejszyć maksymalną kwasowość ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i usunąć z wykazu rodzajów oliwy z oliwek
en To enable this market development to be taken into account in the classification of virgin olive oils and to permit consumers to benefit from it, the maximum acidity of extra virgin olive oil should be reduced and
pl Takie dane będą zawierały dowody z wykonanych badań na ludziach oraz/lub zwierzętach laboratoryjnych, dowody korozji/podrażnień wywołanych przez jedną lub wiele substancji pokrewnych pod względem budowy lub mieszanin takich substancji, dane wskazujące na silną kwasowość lub alkaliczność substancji oraz wyniki zweryfikowanych i zaakceptowanych badań in vivo lub ex vivo (‧a
en Such data will include evidence from existing studies in humans and/or laboratory animals, evidence of corrosivity/irritation of one or more structurally related substances or mixtures of such substances, data demonstrating strong acidity or alkalinity of the substance, and results from validated and accepted in vitro or ex vivo tests (‧a
pl maksymalna całkowita kwasowość wyrażona jako zawartość kwasu oleinowego w masie nieprzekraczająca ‧,‧ g na ‧ g oliwy
en total maximum acidity expressed as oleic acid, not exceeding ‧,‧ g per ‧ g of oil
pl Regulator kwasowości
en Acidity regulator
pl substancje spełniające przede wszystkim funkcje zakwaszające lub regulatorów kwasowości takie, jak kwas cytrynowy i wodorotlenek amonu
en Substances having primarily an acid or acidity regulator function, such as citric acid and ammonium hydroxide
pl Estry metylowe przygotowuje się z zastosowaniem procedury wymienionej w załączniku X B. Substancje tłuszczowe posiadające wolną kwasowość ponad ‧ % muszą być zobojętnione zgodnie z załącznikiem ‧ pkt
en The methyl esters are prepared using the procedure set out in Annex X B. As a precaution, fatty substances having a free acidity over ‧ % must be neutralized in accordance with ‧ of Annex
pl Wzrasta kwasowość
en Acidity increase
pl przedmiot uchyleń, które mogą być przyjęte, ma całkowitą zawartość kwasowości wyrażonej jako kwas winowy nie mniejszą niż ‧ gramów na jeden litr lub ‧ miliekwiwalentów na jeden litr
en subject to derogations which may be adopted, has a total acidity content, expressed as tartaric acid, of not less than ‧ grams per litre or ‧ milliequivalents per litre
pl Kwasowość lotna
en Volatile acidity
pl W czasie leżakowania powinny się odbywać regularnie kontrolę podstawowych cech organoleptycznych produktu oraz wskaźników fizyko-chemicznych: zawartość alkoholu, cukry ogółem, kwasowość ogólna, kwasowość lotna
en During ageing, regular checks should be carried out on the basic organoleptic properties of the product and physico-chemical indicators such as alcohol content, total sugar, total acidity and volatile acidity
pl Silne lobby producentów kwasu cytrynowego chce doprowadzić do dopuszczenia możliwości dokwaszania soków owocowych i ich komponentów, w tym soku jabłkowego, kwasem cytrynowym, sokiem cytrynowym i limonowym celem podwyższenia ich kwasowości.
en The powerful citric acid producers lobby wants it to be legally possible to increase the acidity of fruit juices and their ingredients, including apple juice, by adding citric acid, lemon juice and lime juice.
pl Użyć roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie rektyfikowanego moszczu zagęszczonego do ‧%(m/v), jak opisano w rozdziale „Kwasowość ogólna” sekcja ‧.‧ i przefiltrowanego przez filtr membranowy o średnicy porów ‧ m
en Use the solution obtained by diluting the rectified concentrated must to ‧ % (m/v) as described in the chapter
pl Oleje o wolnej kwasowości poniżej ‧ % nie wymagają zobojętnienia przed wykonaniem chromatografii na kolumnie z żelem krzemionkowym
en Oils with a free acidity of less than ‧ % do not need to be neutralised before chromatography on a silica gel column
pl Wyjątkowe warunki pogodowe podczas okresu dojrzewania winogron w strefach uprawy winorośli A i B spowodowały znaczące i nieodwracalne obniżenie kwasowości winogron i moszczu gronowego
en The exceptional weather conditions during the period of ripening of the grapes in wine-growing zones A and B have resulted in a significant and irreversible reduction in the acidity of the grapes and grape must
pl Zawartość kwasu salicylowego odejmuje się od kwasowości lotnej destylatu oznaczonej w destylacie uzyskanym w pierwszej destylacji
en It is deducted from the acidity of the volatile acidity distillate
pl kwasowość (wyrażona jako procent zawartości kwasu oleinowego): nie więcej niż ‧,‧ %
en maximum acidity of ‧,‧ % (expressed as oleic acid
pl Z wyjątkiem pkt. ‧ załącznika I, nie może zawierać jakichkolwiek obcych smaków i zapachów, nie może zaczynać fermentować, nie może mieć sztucznie zmienionej kwasowości lub być ogrzewany w taki sposób, że naturalne enzymy zostały zniszczone albo w sposób znaczący dezaktywowane
en With the exception of point ‧ of Annex I, it must not have any foreign tastes or odours, have begun to ferment, have an artificially changed acidity or have been heated in such a way that the natural enzymes have been either destroyed or significantly inactivated
pl kwasowość lotna wyrażona jako kwas octowy w ilości nie większej niż ‧,‧ grama na litr
en volatile acidity expressed as acetic acid: max. ‧,‧ g/l
pl Odniesienie do kwasowości, w wyizolowaniu, niesłusznie sugeruje skalę absolutnej jakości, co jest mylące dla konsumentów, jako że ten wskaźnik reprezentuje jakościową wartość tylko w odniesieniu do innych cech charakterystycznych oliwy z oliwek, o której mowa
en Reference to acidity in isolation wrongly suggests a scale of absolute quality which is misleading for consumers since this factor represents a qualitative value only in relation to the other characteristics of the olive oil concerned
Showing page 1. Found 4780 sentences matching phrase "kwasowość gleby".Found in 1.714 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.