Translations into English:

  • soil acidity   

Example sentences with "kwasowość gleby", translation memory

add example
Są to gleby bogate w materię organiczną, na co wpływają użytki zielone, kwasowość, klimat i wysokość, materia organiczna pozostaje jednak niezbyt rozwiniętaIt is generally rich in organic matter, due to the combined effects of grassland, acidity and altitude; however, the organic matter is underdeveloped
Wyznaczony obszar geograficzny obejmuje jedyną plantację oliwek w Andaluzji założoną na glebach o pochodzeniu paleozoicznym – powstałych z granitu, łupków, kwarcu i diorytów, o naturalnej kwasowości między ‧ a ‧,‧ pH i małej głębokości, podczas gdy pozostałe plantacje południowej Hiszpanii znajdują się na podstawowych glebach wapiennychThe defined geographical area contains the only olive plantation in Andalusia established on soil of paleozoic origin; formed by granite, slate, quartzite and diorite, it is acid in nature with a pH between ‧ and ‧,‧ and shallow, while all other olive plantations in southern Spain are on limestone soils that are basic in nature
Dążąc do uzyskania produktu, który będzie jak najbardziej zgodny z wymaganymi cechami organoleptycznymi, ustala się minimalną zawartość w glebie substancji organicznych (co prowadzi do mniejszej mączności produktu), potasu (większa maślaność i mniejsza kwasowość) i fosforu (skórka mniej twarda, mniejsza kwasowość i większa zawartość tłuszczuIn order to obtain a product that meets most of the required organoleptic properties, the soil must have minimum levels of organic material (to make the product less floury), potassium (giving a more buttery and less astringent product) and phosphorous (contributing to softer skins, lower astringency and higher fat content
kwasowość ogólna wyrażona jako kwas jabłkowy w ilości od ‧,‧ do ‧ gramów na litrtotal acidity expressed as malic acid: ‧,‧-‧ g/l
Niektóre wina niemieckie, hiszpańskie, francuskie, włoskie, austriackie i brytyjskie mają zazwyczaj w tych kategoriach kwasowość lotną wyższą niż przewidziana w wymienionym wyżej załączniku V dzięki specjalnym metodom ich wytwarzania oraz dzięki ich wysokiemu stężeniu alkoholuSome German, Spanish, French, Italian, Austrian and United Kingdom wines in these categories normally have a volatile acidity higher than that provided for in abovementioned Annex V owing to the special methods by which they are prepared and their high alcoholic strength
posiada, z zastrzeżeniem odstępstw, które mogą być przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust. ‧, całkowitą zawartość kwasowości wyrażonej jako kwas winowy nie mniejszą niż ‧,‧ grama na litr lub ‧,‧ miliekwiwalentów na litrhave, subject to derogations which may be adopted in accordance with the procedure referred to in Article ‧, a total acidity content, expressed as tartaric acid, of not less than ‧,‧ grams per litre or ‧,‧ milliequivalents per litre
By umożliwić uwzględnienie tego rozwoju rynku w klasyfikacji oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia oraz pozwolić na korzystanie z niego konsumentom, należy zmniejszyć maksymalną kwasowość ekstra oliwy z oliwek pierwszego tłoczenia i usunąć z wykazu rodzajów oliwy z oliwekTo enable this market development to be taken into account in the classification of virgin olive oils and to permit consumers to benefit from it, the maximum acidity of extra virgin olive oil should be reduced and
Takie dane będą zawierały dowody z wykonanych badań na ludziach oraz/lub zwierzętach laboratoryjnych, dowody korozji/podrażnień wywołanych przez jedną lub wiele substancji pokrewnych pod względem budowy lub mieszanin takich substancji, dane wskazujące na silną kwasowość lub alkaliczność substancji oraz wyniki zweryfikowanych i zaakceptowanych badań in vivo lub ex vivo (‧aSuch data will include evidence from existing studies in humans and/or laboratory animals, evidence of corrosivity/irritation of one or more structurally related substances or mixtures of such substances, data demonstrating strong acidity or alkalinity of the substance, and results from validated and accepted in vitro or ex vivo tests (‧a
maksymalna całkowita kwasowość wyrażona jako zawartość kwasu oleinowego w masie nieprzekraczająca ‧,‧ g na ‧ g oliwytotal maximum acidity expressed as oleic acid, not exceeding ‧,‧ g per ‧ g of oil
Regulator kwasowościAcidity regulator
substancje spełniające przede wszystkim funkcje zakwaszające lub regulatorów kwasowości takie, jak kwas cytrynowy i wodorotlenek amonuSubstances having primarily an acid or acidity regulator function, such as citric acid and ammonium hydroxide
Estry metylowe przygotowuje się z zastosowaniem procedury wymienionej w załączniku X B. Substancje tłuszczowe posiadające wolną kwasowość ponad ‧ % muszą być zobojętnione zgodnie z załącznikiem ‧ pktThe methyl esters are prepared using the procedure set out in Annex X B. As a precaution, fatty substances having a free acidity over ‧ % must be neutralized in accordance with ‧ of Annex
Wzrasta kwasowośćAcidity increase
przedmiot uchyleń, które mogą być przyjęte, ma całkowitą zawartość kwasowości wyrażonej jako kwas winowy nie mniejszą niż ‧ gramów na jeden litr lub ‧ miliekwiwalentów na jeden litrsubject to derogations which may be adopted, has a total acidity content, expressed as tartaric acid, of not less than ‧ grams per litre or ‧ milliequivalents per litre
Kwasowość lotnaVolatile acidity
W czasie leżakowania powinny się odbywać regularnie kontrolę podstawowych cech organoleptycznych produktu oraz wskaźników fizyko-chemicznych: zawartość alkoholu, cukry ogółem, kwasowość ogólna, kwasowość lotnaDuring ageing, regular checks should be carried out on the basic organoleptic properties of the product and physico-chemical indicators such as alcohol content, total sugar, total acidity and volatile acidity
Silne lobby producentów kwasu cytrynowego chce doprowadzić do dopuszczenia możliwości dokwaszania soków owocowych i ich komponentów, w tym soku jabłkowego, kwasem cytrynowym, sokiem cytrynowym i limonowym celem podwyższenia ich kwasowości.The powerful citric acid producers lobby wants it to be legally possible to increase the acidity of fruit juices and their ingredients, including apple juice, by adding citric acid, lemon juice and lime juice.
Użyć roztworu otrzymanego przez rozcieńczenie rektyfikowanego moszczu zagęszczonego do ‧%(m/v), jak opisano w rozdziale „Kwasowość ogólna” sekcja ‧.‧ i przefiltrowanego przez filtr membranowy o średnicy porów ‧ mUse the solution obtained by diluting the rectified concentrated must to ‧ % (m/v) as described in the chapter
Oleje o wolnej kwasowości poniżej ‧ % nie wymagają zobojętnienia przed wykonaniem chromatografii na kolumnie z żelem krzemionkowymOils with a free acidity of less than ‧ % do not need to be neutralised before chromatography on a silica gel column
Wyjątkowe warunki pogodowe podczas okresu dojrzewania winogron w strefach uprawy winorośli A i B spowodowały znaczące i nieodwracalne obniżenie kwasowości winogron i moszczu gronowegoThe exceptional weather conditions during the period of ripening of the grapes in wine-growing zones A and B have resulted in a significant and irreversible reduction in the acidity of the grapes and grape must
Zawartość kwasu salicylowego odejmuje się od kwasowości lotnej destylatu oznaczonej w destylacie uzyskanym w pierwszej destylacjiIt is deducted from the acidity of the volatile acidity distillate
kwasowość (wyrażona jako procent zawartości kwasu oleinowego): nie więcej niż ‧,‧ %maximum acidity of ‧,‧ % (expressed as oleic acid
Z wyjątkiem pkt. ‧ załącznika I, nie może zawierać jakichkolwiek obcych smaków i zapachów, nie może zaczynać fermentować, nie może mieć sztucznie zmienionej kwasowości lub być ogrzewany w taki sposób, że naturalne enzymy zostały zniszczone albo w sposób znaczący dezaktywowaneWith the exception of point ‧ of Annex I, it must not have any foreign tastes or odours, have begun to ferment, have an artificially changed acidity or have been heated in such a way that the natural enzymes have been either destroyed or significantly inactivated
kwasowość lotna wyrażona jako kwas octowy w ilości nie większej niż ‧,‧ grama na litrvolatile acidity expressed as acetic acid: max. ‧,‧ g/l
Odniesienie do kwasowości, w wyizolowaniu, niesłusznie sugeruje skalę absolutnej jakości, co jest mylące dla konsumentów, jako że ten wskaźnik reprezentuje jakościową wartość tylko w odniesieniu do innych cech charakterystycznych oliwy z oliwek, o której mowaReference to acidity in isolation wrongly suggests a scale of absolute quality which is misleading for consumers since this factor represents a qualitative value only in relation to the other characteristics of the olive oil concerned
Showing page 1. Found 4780 sentences matching phrase "kwasowość gleby".Found in 0.938 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.