Translations into English:

  • rhizosphere ph   
  • soil acidity   
  • soil alkalinity   
  • soil ph   

Example sentences with "kwasowość gleby", translation memory

add example
pl Są to gleby bogate w materię organiczną, na co wpływają użytki zielone, kwasowość, klimat i wysokość, materia organiczna pozostaje jednak niezbyt rozwinięta
en It is generally rich in organic matter, due to the combined effects of grassland, acidity and altitude; however, the organic matter is underdeveloped
pl Wyznaczony obszar geograficzny obejmuje jedyną plantację oliwek w Andaluzji założoną na glebach o pochodzeniu paleozoicznym – powstałych z granitu, łupków, kwarcu i diorytów, o naturalnej kwasowości między ‧ a ‧,‧ pH i małej głębokości, podczas gdy pozostałe plantacje południowej Hiszpanii znajdują się na podstawowych glebach wapiennych
en The defined geographical area contains the only olive plantation in Andalusia established on soil of paleozoic origin; formed by granite, slate, quartzite and diorite, it is acid in nature with a pH between ‧ and ‧,‧ and shallow, while all other olive plantations in southern Spain are on limestone soils that are basic in nature
pl Dążąc do uzyskania produktu, który będzie jak najbardziej zgodny z wymaganymi cechami organoleptycznymi, ustala się minimalną zawartość w glebie substancji organicznych (co prowadzi do mniejszej mączności produktu), potasu (większa maślaność i mniejsza kwasowość) i fosforu (skórka mniej twarda, mniejsza kwasowość i większa zawartość tłuszczu
en In order to obtain a product that meets most of the required organoleptic properties, the soil must have minimum levels of organic material (to make the product less floury), potassium (giving a more buttery and less astringent product) and phosphorous (contributing to softer skins, lower astringency and higher fat content
pl Estry metylowe przygotowuje się z zastosowaniem procedury wymienionej w załączniku X B. Substancje tłuszczowe posiadające wolną kwasowość ponad ‧ % muszą być zobojętnione zgodnie z załącznikiem ‧ pkt
en The methyl esters are prepared using the procedure set out in Annex X B. As a precaution, fatty substances having a free acidity over ‧ % must be neutralized in accordance with ‧ of Annex
pl Próbki o kwasowości przekraczającej ‧ g kwasu mlekowego na ‧ ml mleka nie mogą być badane
en Samples with an acidity exceeding ‧ g of lactic acid per ‧ ml of milk cannot be examined
pl kwasowość (wyrażona jako % kwasu oleinowego) = maksymalnie ‧%
en Acidity (expressed as % oleic acid) = ‧ % maximum
pl Słodki smak Pera de Lleida wynika zarówno z wyższej zawartości substancji stałych rozpuszczalnych, jak i z lepszego stosunku substancji stałych rozpuszczalnych do kwasowości
en This sweetness is due not only to the higher content of soluble solids, but also to a higher ratio of soluble solids to acids
pl Kwasowość tworzoną przez wolny i związany ditlenek siarki, oddestylowany w tych warunkach, należy odjąć od kwasowości destylatu
en The acidity of free and combined sulphur dioxide distilled under these conditions should be deducted from the acidity of the distillate
pl Kwasowość: maksymalnie ‧,‧°
en Acidity: Maximum ‧,‧ %
pl Kwasowość/zasadowość i, w razie potrzeby wartość pH (‧ % roztworu wodnego
en Acidity/alkalinity and if necessary pH value (‧ % in water
pl Kwasowość ogólna rektyfikowanego moszczu zagęszczonego w miliekwiwalentach na kilogram (patrz rozdział „Kwasowość ogólna”, sekcja
en Total acidity of the rectified concentrated must in milliequivalents per kilogram (see
pl kwasowość lotna wyrażona jako kwas octowy w ilości nie większej niż ‧,‧ grama na litr
en volatile acidity expressed as acetic acid: max. ‧,‧ g/l
pl Jego smak jest głównie mleczny, lekko słony o średniej lub niskiej kwasowości
en Its taste is essentially of milk, slightly salty and medium to low acidity
pl cymetydyna (stosowana w leczeniu nadmiernej kwasowości żołądka lub wrzodów żołądka
en cimetidine (to treat excess stomach acid and stomach ulcers
pl Łączne stężenie kwasu wyrażone jako kwas octowy: zawartość kwasowości całkowitej, wyrażonej jako kwas octowy, jak oznaczono określoną metodą
en The total acidity content, expressed as acetic acid: the content of total acidity, expressed as acetic acid, as determined by the method specified
pl Całkowita kwasowość miareczkowa
en Total titratable acidity
pl gramów na litr, pod warunkiem, że ogólna kwasowość wyrażona w gramach kwasu winowego na litr nie jest większa niż ‧ gramy poniżej resztkowej zawartości cukru
en grams per litre, provided that the total acidity expressed as grams of tartaric acid per litre is not more than ‧ grams below the residual sugar content
pl Kwasowość wycieku wyrażona w miliekwiwalentach na kilogram rektyfikowanego moszczu zagęszczonego
en Acidity of the effluent expressed in milliequivalents per kilogram of rectified concentrated must
pl Połączony ładunek kwasowości siarki i azotu bierze pod uwagę azot jedynie wtedy, gdy depozycja azotu jest większa niż ekosystemowe procesy usuwania azotu
en A combined sulphur and nitrogen critical load of acidity considers nitrogen only when the nitrogen deposition is greater than the ecosystem nitrogen-removal processes
pl Etap ‧- Dojrzewanie (zakwaszanie) na zimno- mleko jest przechowywane w temperaturze otoczenia aby wzrosła jego kwasowość
en Stage ‧- Cold maturation (acidification)- the milk is kept at room temperature so as to increase its acidity
pl oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia o wolnej kwasowości, wyrażonej jako zawartość kwasu oleinowego nieprzekraczającej ‧,‧ g na ‧ g oraz o innych parametrach, które odpowiadają parametrom ustanowionym dla tej kategorii
en virgin olive oil which has a free acidity, expressed as oleic acid, of not more than ‧,‧ grams per ‧ grams and the other characteristics of which correspond to those laid down for this category
pl rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. tymczasowo dopuszczające stosowanie regulatora kwasowości
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ provisionally authorising the use of the acidity regulator
pl kwasowość (wyrażona jako procent zawartości kwasu oleinowego): nie więcej niż ‧,‧ %
en maximum acidity of ‧,‧ % (expressed as oleic acid
pl Wartości krytycznych ładunków, (których definicję przedstawiono w artykule ‧) kwasowości ustala się dla siarczanów zawartych w opadach wyrażonych w kg/ha/rok
en Eastern Canada critical-load values (as defined in Article ‧) of acidity are for sulphate in precipitation expressed in kg/ha/year
pl kwasowości lotnej
en volatile acidity
Showing page 1. Found 4780 sentences matching phrase "kwasowość gleby".Found in 1.083 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.