Translations into English:

  • promotion     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

lansować
promote; initiate; launch; to launch

Example sentences with "lansowanie", translation memory

add example
pl Ponieważ godzą w interesy krajów rozwijających się, nie uwzględniają konkurencji o pierwszeństwo militarno-gospodarcze na świecie, niesprawiedliwie rozdzielają prawa do korzystania ze wspólnego dobra, jakim jest Ziemia, opierają się na lansowanej przez IPCC mało wiarygodnej hipotezie o szkodliwości CO2, zaś, jak się okazuje, tzw. "dowody” zostały zmanipulowane (afera Climategate).
en It was because they threaten the interests of many developing countries, do not take account of competition based on the military economy worldwide, unfairly distribute the right to use the common good, which is the Earth, and are based on the not very credible hypothesis put forward by the IPCC on the harmfulness of CO2, while, as it turns out, the so-called 'proofs' have been manipulated (Climategate).
pl wzywa zawodowe organizacje sportowe i kluby sportowe do lansowania kampanii zwalczania wszelkich form dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii występujących przed zawodami sportowymi, w ich trakcie i po ich zakończeniu, na stadionach i poza nimi
en Calls on professional sports organisations and sports clubs to launch campaigns to tackle all forms of discrimination, racism and xenophobia before, during and after sporting activities and matches by participants and spectators, both inside and outside stadiums
pl Lansuje się nowe projekty w dziedzinie polityki konkurencji
en New proposals have been launched in competition policy
pl Rola mediów w lansowaniu stylu życia Polaków.
en The role of mass media in promoting Polish lifestyle.
pl Wzywa do zwiększenia środków na edukację ekologiczną, w której centralne miejsce zajmować powinna kwestia wzbudzania poparcia dla realizacji Praw Trzeciego Pokolenia, poprzez edukowanie w zakresie: racjonalnego gospodarowania energią, lansowania odnawialnych źródeł energii i przyjaznych środowisku środków transportu, zrównoważonej konsumpcji, posługiwania się etykietami ekologicznymi i energetycznymi, znaczenia rolniczej produkcji ekologicznej, recyklingu itp
en calls for increased funding for environmental education and the promotion of support for the implementation of the Rights of the Third Generation should occupy a central place within this process, through education in the fields of: rational energy usage, launching renewable sources of energy and environmentally friendly modes of transport, sustainable consumption, the use of eco and energy labels, the importance of environmental agricultural production, recycling etc
pl Stanowić to będzie doskonałą okazję do lansowania wspólnego wdrażania
en This will be a crucial opportunity for promoting a joint implementation
pl Jestem pewien, że wciąż będą lansowani w BBC jako niezależni eksperci i wciąż będą charakteryzowani jako twardogłowi doktrynerzy.
en I am sure they will still be wheeled out by the BBC as disinterested experts, and I am sure that we will still be portrayed as doctrinaire hardliners.
pl Artykuł 15 ust. 2 wniosku Rady stanowi, że w razie bezwzględnej konieczności, nawet jeśli nie zachodzi przypuszczenie popełnienia przestępstwa, można przesyłać dane ujawniające rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych danej osoby itp., bez dookreślenia, co oznacza "bezwzględna konieczność”, a co gorsza, lansując pogląd, że istnieje coś takiego jak grupa rasowa.
en Article 15(2) of the Council's proposal states that in cases of absolute necessity, even where there is no suggestion that a crime has been carried out, data may be transmitted that reveal a person's race, ethnic origin, political stance, religious and philosophical convictions, trade union membership and so on, without it being specified what is meant by 'absolute necessity' and, worse still, by endorsing the idea that there is such a thing as racial groups.
pl z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ‧ i fakt, że jego zasadniczym celem jest uświadomienie obywatelom europejskim i wszystkim ludziom żyjącym w Unii Europejskiej wspólnych wartości kulturowych Europy oraz wagi lansowania czynnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, uznającego wszelką różnorodność kulturową i opartego na wspólnych wartościach UE
en welcomes the European Commission's initiative on the Year of Intercultural Dialogue and agrees with the key objective of the Year, which is as follows: to raise the awareness of European citizens and all persons living in the European Union of common cultural values in Europe and of the importance of developing active European citizenship which is open to the world, respectful of all manners of diversity and based on common values in the European Union
pl A więc, jeżeli mamy mówić o wszystkich sprawozdaniach, a nie odnosić się do szczegółów, to istotne jest to, że polityka spójności jest zarówno możliwością, jak i pretekstem do tego, żeby nareszcie dążyć do zintegrowania polityk europejskich różnego typu, do komplementarności tych polityk, do lansowania podejścia zintegrowanego, i nieprzypadkowo Komisja Europejska kładzie na stół rozwiązania, które są nowoczesne i które mają szanse zmienić w ogóle polityki europejskie.
en Therefore, if we are going to talk about all the reports, rather than get bogged down in detail, it is important that cohesion policy becomes both an opportunity and a basis for real progress towards integrating different types of European policy, towards the complementarity of these policies, towards launching an integrated approach. It is no coincidence that the European Commission is tabling contemporary solutions that are capable of changing European policy as a whole.
pl Wzorce postępowania dla dziewcząt lansowane przez czasopisma dla młodzieży na podstawie prasy polskiej i włoskiej
en Patterns of Behaviour promoted by teenager magazines basing on Polish And Italian titles
pl wyraża przekonanie, że zmiana składu produktu jest skutecznym narzędziem prowadzącym do zmniejszenia spożycia tłuszczu, cukru i soli w naszej diecie oraz z zadowoleniem przyjmuje zmierzające w tym kierunku kroki podjęte przez kilku producentów i detalistów; zauważa, że dotychczas jedynie ‧% całkowitych dobrowolnych zobowiązań podjętych w ramach platformy odnosi się do wytwarzania produktów; wzywa Komisję, państwa członkowskie, producentów, detalistów i dostawców usług cateringowych do nasilenia wysiłków zmierzających do zagwarantowania, że producenci, detaliści i dostawcy usług cateringowych zmniejszą poziom tłuszczu, cukru i soli w wyrobach spożywczych; wzywa producentów do stosowania zmian składu produktu nie tylko do lansowania nowych, czasem droższych marek, ale do nadania priorytetu zmniejszaniu zawartości tłuszczu, cukru i soli w istniejących popularnych markach
en Believes that product reformulation is a powerful tool for reducing the intake of fat, sugar and salt in our diets and welcomes the steps taken by a few manufacturers and retailers to move in this direction; notes that to date only ‧% of the total voluntary commitments made under the Platform relate to product development; calls on the Commission, Member States, manufacturers, retailers and caterers to step up efforts to ensure that manufacturers, retailers and caterers reduce fat, sugar and salt levels in foods; calls on manufacturers to use product reformulation not just to launch new, sometimes more expensive brands, but to prioritise cutting fat, sugar and salt in existing everyday brands
pl Gdy Bruksela lansuje kosmopolityzm, Budapeszt podkreśla bohaterską przeszłość narodu.
en While Brussels is promoting cosmopolitanism, Budapest is emphasising its heroic national past.
pl Idei, co nie bez satysfakcji podkreślam, lansowanej także przez mój kraj: w tej szóstce, pani sprawozdawczyni, była także Polska.
en My country was represented amongst the six Heads of State and Government who launched it.
pl W obecnych czasach terroryzm jest ściśle związany z symetrią stosunków politycznych, które lansują zderzenie cywilizacji i wojny i w tym kontekście Państwa milczenie jest ogłuszające.
en Terrorism nowadays is closely associated with the symmetrical political principles which promote the clash of civilisations and war, and on that point your silence is deafening.
pl Weźmy na przykład transgraniczne projekty językowe: sprzyjają one udziałowi ludzi, czyli czemuś, co bardzo chcemy lansować.
en Take cross-border language projects, for example: these promote participation by the people, something we are happy to endorse.
pl Wizerunek współczesnej kobiety lansowany na łamach magazynu "Twój Styl".
en The image of modern woman presented in "Twój Styl".
pl Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że nie bierze Pan tej zdecydowanie najważniejszej sprawy zarządzania pod uwagę w tym, jak Pan lansuje - czy też nie - danego kandydata.
en It is clear today that you are not taking this absolutely crucial governance issue into account in the way in which you promote, or otherwise, a given candidate.
pl Wydaje się, że Unia nie patrzy, lansując tego rodzaju politykę, na poważne konsekwencje dla gospodarek swoich państw członkowskich.
en It seems that, in proposing a policy of this kind, the Union is not looking at the serious consequences for the economies of its Member States.
pl Kiedyś mocno lansowane modele, takie jak bardzo chwalone rozliczenia czasu pracy, które wyczerpują się w ciągu kilku tygodni, wskazują na ograniczenia elastycznych godzin pracy.
en Models once held up such as the much lauded working-time accounts, which are used up in a matter of weeks, demonstrate the limits of flexible working hours.
pl Co tam robił Stark?/ Pewnie lansował się na czerwonym dywanie
en What was stark doing there?Living it up on the red carpet
pl Żeby zagwarantować sobie pewną przyszłość i chronić się przed samowolą, musi ono lansować swoje wartości, takie jak solidarność i zachować zdolność oraz atuty myślenia kolektywnego
en To ensure a stable future and protect itself from arbitrary developments, civil society must promote its values of solidarity and preserve the capacity and guarantee for thinking collectively
pl Szwedzka prezydencja przejdzie do historii ze względu na to, że w trakcie jej kadencji zdołano przepchnąć lansowaną od blisko 10 lat eurokonstytucję, nazywaną w obecnym kształcie traktatem lizbońskim.
en The Swedish Presidency will go down in history because its term saw the pushing through of the Euro-constitution, for which some had been agitating for nearly 10 years, and which in its current form is known as the Treaty of Lisbon.
pl Rola reklamy w lansowaniu wzorów konsumpcji.
en The function of advertising in promoting models of the consumption.
pl Lansując takie poglądy, uderza się w spójność Unii.
en Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "lansowanie".Found in 0.39 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.