Translations into English:

  • promotion     
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

lansować
promote; initiate; to launch; launch

Example sentences with "lansowanie", translation memory

add example
pl Rola reklamy w lansowaniu stylów życia.
en Role of advertising in promoting style of life.
pl Rola reklamy w lansowaniu wzorów konsumpcji.
en The function of advertising in promoting models of the consumption.
pl Wizerunek współczesnej kobiety lansowany na łamach magazynu "Twój Styl".
en The image of modern woman presented in "Twój Styl".
pl Wzorce postępowania dla dziewcząt lansowane przez czasopisma dla młodzieży na podstawie prasy polskiej i włoskiej
en Patterns of Behaviour promoted by teenager magazines basing on Polish And Italian titles
pl Z zadowoleniem odnotowałem, że prezydencja francuska oraz francuskie ministerstwo sprawiedliwości i spraw wewnętrznych lansują to zintegrowane podejście podczas ich nieoficjalnego posiedzenia w Cannes w tym tygodniu.
en I was delighted to see the French Presidency and the French justice and interior ministers endorse this integrated approach during their informal meeting in Cannes this week.
pl Lansowany wizerunek kobiety w świetle wideoklipów muzycznych
en Woman’s Image In Music Videos
pl Jako że sam powołany jest do wspierania i realizacji trwałej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu regionalnym, wyraża radość z komunikatu Komisji dotyczącego europejskiej inicjatywy i‧ na rzecz e-integracji Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym, w którym ponownie lansuje się sprawę e-integracji i daje nowe bodźce do jej urzeczywistniania
en is committed to promoting and implementing sustainable social and economic cohesion, and therefore welcomes the European Commission's communication on the European i‧ initiative on e-Inclusion- To be part of the information society, which promotes e-inclusion and provides it with a new impetus
pl System wartości współczesnej młodzieży a wzorce lansowane w czasopismach typu "Bravo" i "Bravo Girl"
en The system of values of contemporary youth, compared with lifes-styles promoted in magazines "Bravo" and "Bravo Girl"
pl Weźmy na przykład transgraniczne projekty językowe: sprzyjają one udziałowi ludzi, czyli czemuś, co bardzo chcemy lansować.
en Take cross-border language projects, for example: these promote participation by the people, something we are happy to endorse.
pl wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do obrania sobie za cel przyjęcia elastycznych i uproszczonych przepisów dla tego obszaru oraz ich szybkie i zsynchronizowane wdrożenie, a także ich szybkie dostosowanie do nowych potrzeb wynikających z rozwoju techniki; jest zdania, że legislacja powinna zachęcać do generowania nowej wiedzy oraz do opracowywania nowych technologii, propagować inwestycje w produkcję treści, oprzyrządowania, sieci i usług sieciowych w sektorze ICT, lansować konkurencyjność, wykorzystanie technologii i usług informacyjnych oraz bezpieczeństwo informacji, wspierać MŚP tak, aby mogły odgrywać kluczową rolę w tym sektorze
en Urges the Commission and the Member States to set as an objective the flexibility, simplification, and speedy and simultaneous implementation of laws in this area and their rapid adjustment to new needs resulting from technological developments; is of the view that legislation should encourage the production of new knowledge and the development of new technologies, promote investment in content production, equipment, networks and network services in the ICT field, promote competition, the exploitation of information technology and services and information security and, lastly, support SMEs so that they play a key role in the sector
pl Dzisiaj nie ulega wątpliwości, że nie bierze Pan tej zdecydowanie najważniejszej sprawy zarządzania pod uwagę w tym, jak Pan lansuje - czy też nie - danego kandydata.
en It is clear today that you are not taking this absolutely crucial governance issue into account in the way in which you promote, or otherwise, a given candidate.
pl z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej w zakresie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ‧ i fakt, że jego zasadniczym celem jest uświadomienie obywatelom europejskim i wszystkim ludziom żyjącym w Unii Europejskiej wspólnych wartości kulturowych Europy oraz wagi lansowania czynnego i otwartego na świat obywatelstwa europejskiego, uznającego wszelką różnorodność kulturową i opartego na wspólnych wartościach UE
en welcomes the European Commission's initiative on the Year of Intercultural Dialogue and agrees with the key objective of the Year, which is as follows: to raise the awareness of European citizens and all persons living in the European Union of common cultural values in Europe and of the importance of developing active European citizenship which is open to the world, respectful of all manners of diversity and based on common values in the European Union
pl Lansuje się nowe projekty w dziedzinie polityki konkurencji
en New proposals have been launched in competition policy
pl A więc, jeżeli mamy mówić o wszystkich sprawozdaniach, a nie odnosić się do szczegółów, to istotne jest to, że polityka spójności jest zarówno możliwością, jak i pretekstem do tego, żeby nareszcie dążyć do zintegrowania polityk europejskich różnego typu, do komplementarności tych polityk, do lansowania podejścia zintegrowanego, i nieprzypadkowo Komisja Europejska kładzie na stół rozwiązania, które są nowoczesne i które mają szanse zmienić w ogóle polityki europejskie.
en Therefore, if we are going to talk about all the reports, rather than get bogged down in detail, it is important that cohesion policy becomes both an opportunity and a basis for real progress towards integrating different types of European policy, towards the complementarity of these policies, towards launching an integrated approach. It is no coincidence that the European Commission is tabling contemporary solutions that are capable of changing European policy as a whole.
pl Czy te długie włosy i James Dean w jednym próbuje się lansować przy tobie?
en Is the long hair and the James Dean angst just a package with you?
pl Co tam robił Stark?/ Pewnie lansował się na czerwonym dywanie
en What was stark doing there?Living it up on the red carpet
pl Ponieważ godzą w interesy krajów rozwijających się, nie uwzględniają konkurencji o pierwszeństwo militarno-gospodarcze na świecie, niesprawiedliwie rozdzielają prawa do korzystania ze wspólnego dobra, jakim jest Ziemia, opierają się na lansowanej przez IPCC mało wiarygodnej hipotezie o szkodliwości CO2, zaś, jak się okazuje, tzw. "dowody” zostały zmanipulowane (afera Climategate).
en It was because they threaten the interests of many developing countries, do not take account of competition based on the military economy worldwide, unfairly distribute the right to use the common good, which is the Earth, and are based on the not very credible hypothesis put forward by the IPCC on the harmfulness of CO2, while, as it turns out, the so-called 'proofs' have been manipulated (Climategate).
pl Wzywa do zwiększenia środków na edukację ekologiczną, w której centralne miejsce zajmować powinna kwestia wzbudzania poparcia dla realizacji Praw Trzeciego Pokolenia, poprzez edukowanie w zakresie: racjonalnego gospodarowania energią, lansowania odnawialnych źródeł energii i przyjaznych środowisku środków transportu, zrównoważonej konsumpcji, posługiwania się etykietami ekologicznymi i energetycznymi, znaczenia rolniczej produkcji ekologicznej, recyklingu itp
en calls for increased funding for environmental education and the promotion of support for the implementation of the Rights of the Third Generation should occupy a central place within this process, through education in the fields of: rational energy usage, launching renewable sources of energy and environmentally friendly modes of transport, sustainable consumption, the use of eco and energy labels, the importance of environmental agricultural production, recycling etc
pl Jestem pewien, że wciąż będą lansowani w BBC jako niezależni eksperci i wciąż będą charakteryzowani jako twardogłowi doktrynerzy.
en I am sure they will still be wheeled out by the BBC as disinterested experts, and I am sure that we will still be portrayed as doctrinaire hardliners.
pl wzywa zawodowe organizacje sportowe i kluby sportowe do lansowania kampanii zwalczania wszelkich form dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii występujących przed zawodami sportowymi, w ich trakcie i po ich zakończeniu, na stadionach i poza nimi
en Calls on professional sports organisations and sports clubs to launch campaigns to tackle all forms of discrimination, racism and xenophobia before, during and after sporting activities and matches by participants and spectators, both inside and outside stadiums
pl Żeby zagwarantować sobie pewną przyszłość i chronić się przed samowolą, musi ono lansować swoje wartości, takie jak solidarność i zachować zdolność oraz atuty myślenia kolektywnego
en To ensure a stable future and protect itself from arbitrary developments, civil society must promote its values of solidarity and preserve the capacity and guarantee for thinking collectively
pl Lansując takie poglądy, uderza się w spójność Unii.
en Imposing such views is a slap in the face for cohesion in the European Union.
pl Artykuł 15 ust. 2 wniosku Rady stanowi, że w razie bezwzględnej konieczności, nawet jeśli nie zachodzi przypuszczenie popełnienia przestępstwa, można przesyłać dane ujawniające rasę, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne i światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych danej osoby itp., bez dookreślenia, co oznacza "bezwzględna konieczność”, a co gorsza, lansując pogląd, że istnieje coś takiego jak grupa rasowa.
en Article 15(2) of the Council's proposal states that in cases of absolute necessity, even where there is no suggestion that a crime has been carried out, data may be transmitted that reveal a person's race, ethnic origin, political stance, religious and philosophical convictions, trade union membership and so on, without it being specified what is meant by 'absolute necessity' and, worse still, by endorsing the idea that there is such a thing as racial groups.
pl Są też niezbite, pozostawiają wątpliwość, ale i pytanie: "Czy na niepewnych argumentach naukowych, lansowanych przez grupy lobbystyczne, można zbudować spójną politykę w jakiejkolwiek dziedzinie?”
en They are also irrefutable, and raise doubt and the question: can any sort of cohesive policy be built on uncertain scientific arguments put forward by lobby groups?
pl W obecnych czasach terroryzm jest ściśle związany z symetrią stosunków politycznych, które lansują zderzenie cywilizacji i wojny i w tym kontekście Państwa milczenie jest ogłuszające.
en Terrorism nowadays is closely associated with the symmetrical political principles which promote the clash of civilisations and war, and on that point your silence is deafening.
Showing page 1. Found 42 sentences matching phrase "lansowanie".Found in 0.215 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.