Translations into English:

  • celery leaves   

Example sentences with "liście selera", translation memory

add example
pl Liście selera
en Celery leaves
pl Wszystkie rodzaje oliwek można przyprawić oregano, tymiankiem, liściem laurowym, czosnkiem, selerem, kaparami i czerwoną papryką
en All types may be flavoured with oregano, thyme, bay leaves, celery, garlic, capers and red pepper
pl CHOG Sedano Bianco di Sperlonga jest zastrzeżone wyłącznie dla selera odmiany Apium graveolens L. var dulce Mill. ekotypu Bianco di Sperlonga o biało lub białawo unerwionych liściach
en The Sedano bianco di Sperlonga PGI is reserved exclusively for the Sperlonga celery ecotype of the variety Apium graveolens L. var dulce Mill, Bianco di Sperlonga ecotype, with white or whitish sides
pl Seler naciowy w tej klasie powinien być dobrej jakości, regularnego kształtu i wolny od śladów chorób na liściach bądź szypułkach
en RIBBED CELERY IN THIS CLASS MUST BE OF GOOD QUALITY, REGULAR IN SHAPE AND FREE OF TRACES OF DISEASE ON EITHER THE LEAVES OR THE LEAF STALKS
pl W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuli
en As regards difenoconazole, such an application was made for the use on fennel, parsley, celery leaves and chervil
pl Oliwkom można nadawać aromat przy użyciu ziół z regionu (oregano, tymianku, liści laurowych, czosnku, selera i czerwonej papryki
en The olives may be flavoured with aromatic plants of the region (oregano, thyme, capers, bay leaves, garlic, celery and red pepper
pl jedynie podmioty gospodarcze przedstawione na liście określonej pod lit. a) zostają upoważnione do przedłożenia wniosków o pozwolenie w okresie od dnia ‧ stycznia do dnia ‧ czerwca ‧ r. dla kontyngentów określonych w części H załączniku I do niniejszego rozporządzenia, otwartych dnia ‧ stycznia ‧ r
en only the operators shown on the list referred to under point (a) shall be authorised to submit licence applications during the period ‧ January to ‧ June ‧ for the quotas referred to in Annex I, part H, of the said Regulation, opened on ‧ January
pl Na liście MRS usuwanych u owiec i kóz znajdują się przede wszystkim: mózg nie wyjęty z czaszki, rdzeń kręgowy z oponą twardą (Dura mater) i migdałki zwierząt w wieku ponad ‧ miesięcy lub u których ‧ ząb stały-siekacz przebił dziąsło, śledziona i jelito kręte zwierząt w każdym wieku
en The list of SRMs removed from ovine and caprine animals includes in particular the brain in the cranial cavity, the spinal chord with the dura mater and the tonsils of animals aged over ‧ months or which have a permanent incisor erupted through the gum, and the spleen and ileum of animals of all ages
pl Byłbym wdzięczny za potwierdzenie zgody Pańskiego rządu na propozycje przedstawione w niniejszym liście
en I would be grateful if you could inform me of the agreement of your Government to the above
pl podkreśla, że w celu poprawy lub zmian minimalnych norm dotyczących ochrony i dobrostanu zwierząt konieczne jest porozumienie w sprawie szczegółowej i przejrzystej listy priorytetów, która będzie zawierać jasny wykaz gatunków i zakres problemów; uznaje, że w następnych latach na takiej liście priorytetowej powinny znaleźć się następujące gatunki zwierząt: krowy mleczne, dorosłe bydło, zwierzęta akwakultury, wieprze tuczne i indyki
en Stresses that, in order to improve or newly draft minimum standards relating to the protection of animals and animal welfare, it is necessary to agree a priority list, which should clearly name the species of animal and define the problems; considers that, in the next few years, such a priority list should comprise the following animal species: dairy cattle, adult bovine animals, aquaculture animals, fattening pigs and turkeys
pl Szyszki chmielu, liście, łodygi i ciała obce wybiera się ręczne z sita, natomiast liście szyszek, ziarna, odpadki lupuliny oraz pewna ilość liści i łodyg przechodzą przez sito
en The hop cones, leaves, stalks and extraneous matter are collected by hand from the sieve while cone leaves, seeds, lupulin waste and some leaves and stalks pass through
pl Pierwsza taka obniżka winna być dokonana z datą wejścia w życie Porozumienia WTO. Każda kolejna obniżka będzie dokonana ‧ stycznia każdego kolejnego roku, a końcowa stawka winna być osiągnięta nie później niż po czterech latach po dacie wejścia w życie Porozumienia WTO, o ile nie określono inaczej w liście koncesyjnej
en The first such reduction shall be made effective on the date of entry into force of the WTO Agreement, each successive reduction shall be made effective on ‧ January of each of the following years, and the final rate shall become effective no later than the date four years after the date of entry into force of the WTO Agreement, except as may be otherwise specified in that Member
pl Usuń wszystkie typy zaznaczone na liście
en Delete all the selected types in the list
pl Pozostawia się wyobraźni czytelnika, czy mamy 39 plus 11 stanowisk, czy też 43 plus 11 plus 39, czy może 39 stanowisk spośród 43 osób należących do personelu wymieniono na liście, a następnie dodano 11.
en It is left to the reader's imagination as to whether we now have 39 plus 11 posts or 43 plus 11 plus 39, or whether the 39 posts of 43 staff are listed and the 11 are then added.
pl Pani przewodnicząca, chciałabym zgłosić uwagę do porządku dziennego. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Parlamentu Pytania ustne moje pytanie było trzecie na liście.
en Madam President, on a point of order, according to the parliamentary website Oral Questions, my question was No 3 on the list.
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Umowy o partnerstwie oraz art. ‧ Regulaminu Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego proponuje ona, aby udzielić akredytacji wspomnianym uczestnikom oraz umieścić ich nazwiska na liście załączonej do protokołu
en In accordance with Article ‧ of the Partnership Agreement and Article ‧ of the Rules of Procedure of the Joint Parliamentary Assembly, she proposed that these representatives should be recorded and their names listed in an annex to the minutes
pl ŻYWE DRZEWA I INNE ROŚLINY, BULWY, KORZENIE I TYM PODOBNE, KWIATY CIĘTE I LIŚCIE OZDOBNE
en LIVE TREES AND OTHER PLANTS, BULBS, ROOTS AND THE LIKE, CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE
pl Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i mogą otrzymać propozycje zadań tymczasowych, do realizacji w okresie od ‧ miesięcy do ‧ lat na podstawie umowy o pracę w charakterze agenta kontraktowego, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) i ogólnymi przepisami wprowadzającymi procedury regulujące zatrudnianie i wykorzystanie pracowników kontraktowych w Agencji (The Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the Agency
en Selected candidates will be included on a reserve list and may be offered a temporary assignment which can range from three months to five years under the contract agent contract in accordance with the Conditions of employment of other servants of the European Communities (OJ L ‧, ‧.‧.‧) and the Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the Agency
pl Liście te można następnie użyć do ponownego zaszczepienia nowych kultur
en These can then be used to re-inoculate new cultures
pl Odpowiednio Wspólnota Europejska notyfikowała Światowej Organizacji Handlu dnia ‧ lipca ‧ r. swój zamiar zmiany niektórych koncesji na liście koncesyjnej WE CXL
en Accordingly, the European Community notified the WTO on ‧ July ‧ of its intention to modify certain concessions in EC Schedule CXL
pl Kwestie dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonych źródeł energii są jednak zawsze na liście politycznych priorytetów Europy i świata.
en Questions associated with energy security and sustainable energy sources are, however, always on Europe's political agenda and that of the world.
pl Proszę wybrać program dla typu pliku: % ‧. Jeżeli program nie jest na liście, proszę wpisać jego nazwę lub wcisnąć przycisk przeglądania
en Select the program for the file type: %‧. If the program is not listed, enter the name or click the browse button
pl Chciałbym także wspomnieć - z głębokim ubolewaniem - że irański demokratyczny ruch oporu PMOI nadal znajduje się na liście organizacji terrorystycznych UE, mimo że zarówno Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu, jak i brytyjski sąd najwyższy stwierdziły w swoich decyzjach, że jest to nieuzasadnione.
en I would also mention - and with deep regret - that the EU is still holding the democratic Iranian opposition movement, the PMOI, on its list of terrorists, despite decisions by both the European Court of Justice in Luxembourg and the highest British court that this is unjustified.
pl Erika Mann oświadczyła, że była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności
en Erika Mann had informed the Presidency that she had been present but that her name was not on the attendance register
pl Gdy liście są na zewnątrz, muszą być one starannie pocięte
en When leaves are out, they must be neatly cut
Showing page 1. Found 22566 sentences matching phrase "liście selera".Found in 10.859 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.