Translations into English:

  • celery leaves   

Example sentences with "liście selera", translation memory

add example
pl Liście selera
en Celery leaves
pl W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuli
en As regards difenoconazole, such an application was made for the use on fennel, parsley, celery leaves and chervil
pl CHOG Sedano Bianco di Sperlonga jest zastrzeżone wyłącznie dla selera odmiany Apium graveolens L. var dulce Mill. ekotypu Bianco di Sperlonga o biało lub białawo unerwionych liściach
en The Sedano bianco di Sperlonga PGI is reserved exclusively for the Sperlonga celery ecotype of the variety Apium graveolens L. var dulce Mill, Bianco di Sperlonga ecotype, with white or whitish sides
pl Wszystkie rodzaje oliwek można przyprawić oregano, tymiankiem, liściem laurowym, czosnkiem, selerem, kaparami i czerwoną papryką
en All types may be flavoured with oregano, thyme, bay leaves, celery, garlic, capers and red pepper
pl Seler naciowy w tej klasie powinien być dobrej jakości, regularnego kształtu i wolny od śladów chorób na liściach bądź szypułkach
en RIBBED CELERY IN THIS CLASS MUST BE OF GOOD QUALITY, REGULAR IN SHAPE AND FREE OF TRACES OF DISEASE ON EITHER THE LEAVES OR THE LEAF STALKS
pl Oliwkom można nadawać aromat przy użyciu ziół z regionu (oregano, tymianku, liści laurowych, czosnku, selera i czerwonej papryki
en The olives may be flavoured with aromatic plants of the region (oregano, thyme, capers, bay leaves, garlic, celery and red pepper
pl jeżeli chodzi o uzasadnienie, które ma zostać dostarczone, wyraża wątpliwość, czy wniosek Komisji lub tekst Rady spełnia wymogi wyroku we wspomnianej powyżej sprawie Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, które dotyczyły obowiązku przekazania informacji o powodach, na podstawie których w tych przypadkach nazwisko osoby lub nazwa podmiotu znalazły się na liście, ze szczególnym uwzględnieniem prawa danych osób lub podmiotów do otrzymania informacji o dowodach przeciwko nim
en Queries, in relation to the statement of reasons to be provided, whether either the Commission proposal or the Council text complies with the requirements of the judgment in the above-mentioned Case Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, which referred to the obligation to communicate the grounds on which, in such cases, the name of a person or entity is included in the list, taking into particular account the right of persons and entities concerned to be informed of the evidence against them
pl W liście z dnia ‧ czerwca ‧ r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (MAF Food) przy Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii poinformował Komisję o typowym odchyleniu, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle wytworzonym według specyfikacji kupna dla każdego produktu produkowanego w sześciu zakładach produkcyjnych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nr
en The New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry
pl Tymianek, liście laurowe i szafran; pozostałe przyprawy korzenne
en THYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES
pl Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i mogą otrzymać propozycje zadań tymczasowych, do realizacji w okresie od ‧ miesięcy do ‧ lat na podstawie umowy o pracę w charakterze agenta kontraktowego, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) i ogólnymi przepisami wprowadzającymi procedury regulujące zatrudnianie i wykorzystanie pracowników kontraktowych w Agencji (The Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the Agency
en Selected candidates will be included on a reserve list and may be offered a temporary assignment which can range from three months to five years under the contract agent contract in accordance with the Conditions of employment of other servants of the European Communities (OJ L ‧, ‧.‧.‧) and the Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the Agency
pl Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, i w zależności od sytuacji budżetowej, mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L ‧ z
en Selected candidates will be included on a reserve list and, depending on the budgetary situation, may be offered a five-year renewable contract in accordance with the Conditions of employment of other servants of the European Communities (Official Journal of the European Communities L ‧ of
pl Ustęp ‧ nie będzie stosowany do jakiegokolwiek szczegółowego zobowiązania w dziedzinie usług transportu morskiego, które zostało zapisane w liście zobowiązań Członka
en Paragraph ‧ shall not apply to any specific commitment on maritime transport services which is inscribed in a Member
pl Zjada liście laurowe i popija krwią
en He eats laurels and drinks blood
pl ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATT
en COUNCIL REGULATION (EC) No ‧ of ‧ June ‧ on the implementation of the concessions set out in Schedule CXL drawn up in the wake of the conclusion of the GATT XXIV.‧ negotiations
pl Liście drzew poczerwieniały.
en The leaves on trees have turned red.
pl Kto wysłałby mi wąglik w liście?
en Who would send me a letter with anthrax?
pl Jednakże w razie zaistnienia sporu obie strony zainteresowane mogą, jeśli tak postanowią, w maksymalnym terminie jednego miesiąca, poddać spór ocenie biegłego, którego nazwisko znajduje się na liście biegłych wspólnotowych sporządzonej przez Komisję
en However, in the event of a dispute, the two parties concerned may, if they so agree, within a maximum period of one month, submit the dispute for the assessment of an expert whose name appears on a list of Community experts to be drawn up by the Commission
pl Dlatego też wzywamy państwa członkowskie i armatorów do podjęcia starań o uzyskanie miejsca na białej liście tego protokołu.
en This is why we are calling on Member States and shipowners to make efforts to obtain a place on the white list of the Paris Memorandum of Understanding.
pl Odpady umieszczone na czerwonej liście, które muszą być priorytetowo ponownie zbadane w ramach mechanizmu rewizyjnego OECD
en Wastes on the red list which will be re-examined as a priority matter by the Review Mechanism of the OECD
pl Jako ogólna zasada domyślności identyfikator cyfrowy (tzn. powiązany certyfikat X.‧v‧) NIE MOŻE występować w oficjalnym wykazie więcej niż raz tzn. każdemu certyfikatowi X.‧v‧ MUSI odpowiadać jeden wpis usługi certyfikacyjnej zgodnie z wymienionymi na liście usługami certyfikacyjnymi świadczonymi przez wymienione na liście zaufania CSP
en As a general default principle, the digital identifier (i.e. the related X.‧v‧ certificate) SHALL NOT be present more than once in the Trusted List, i.e. there SHALL be one entry per single X.‧v‧ certificate for a certification service under the listed certification services from a listed CSP in the Trusted List
pl znajdzie się w jednym z państw umieszczonych na liście, o której mowa w art. ‧ ust
en it is situated in one of the countries on the list referred to in Article
pl Z tego względu pracodawcy i/lub grantodawcy powinni opracowywać strategie, praktyki oraz procedury zapewniające naukowcom, w tym naukowcom na początkowym etapie kariery, konieczne warunki ramowe, tak aby mogli oni korzystać z prawa do uznania oraz wymienienia na liście i/lub cytowania, w kontekście rzeczywistego wkładu, jaki wnoszą, jako współautorzy prac, patentów itp. lub z prawa do publikacji swoich wyników badań niezależnie od swoich opiekunów
en Employers and/or funders should therefore develop strategies, practices and procedures to provide researchers, including those at the beginning of their research careers, with the necessary framework conditions so that they can enjoy the right to be recognised and listed and/or quoted, in the context of their actual contributions, as co-authors of papers, patents, etc., or to publish their own research results independently from their supervisor(s
pl Usuwanie motywu oznacza usunięcie plików motywu z Twojego dysku. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Kliknij na Usuń w tym ostrzeżeniu, aby usunąć motyw z Twojego dysku. Kliknij Anuluj, aby zaniechać usuwania pliku. Jeśli wybierzesz Usuń, motyw nie będzie już widoczny na liście
en Removing a theme means removing the theme files from your disk. A message box warns you before doing anything and indicates to you what it will remove. Clicking on Delete in this message box will remove the splash screen theme from your disk. Clicking Cancel will abort the remove action. If you choose Delete, the theme is then no longer available in the list
pl Garbatość: oznacza liście o zgarbionym lub spuchniętym wyglądzie
en Gibbosity: means fronds exhibiting a humped or swollen appearance
pl W tym liście jest coś ważnego
en There' s something important in this letter
Showing page 1. Found 22566 sentences matching phrase "liście selera".Found in 10.892 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.