Translations into English:

  • celery leaves   

Example sentences with "liście selera", translation memory

add example
Liście seleraCelery leaves
W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuliAs regards difenoconazole, such an application was made for the use on fennel, parsley, celery leaves and chervil
CHOG Sedano Bianco di Sperlonga jest zastrzeżone wyłącznie dla selera odmiany Apium graveolens L. var dulce Mill. ekotypu Bianco di Sperlonga o biało lub białawo unerwionych liściachThe Sedano bianco di Sperlonga PGI is reserved exclusively for the Sperlonga celery ecotype of the variety Apium graveolens L. var dulce Mill, Bianco di Sperlonga ecotype, with white or whitish sides
Wszystkie rodzaje oliwek można przyprawić oregano, tymiankiem, liściem laurowym, czosnkiem, selerem, kaparami i czerwoną paprykąAll types may be flavoured with oregano, thyme, bay leaves, celery, garlic, capers and red pepper
Seler naciowy w tej klasie powinien być dobrej jakości, regularnego kształtu i wolny od śladów chorób na liściach bądź szypułkachRIBBED CELERY IN THIS CLASS MUST BE OF GOOD QUALITY, REGULAR IN SHAPE AND FREE OF TRACES OF DISEASE ON EITHER THE LEAVES OR THE LEAF STALKS
Oliwkom można nadawać aromat przy użyciu ziół z regionu (oregano, tymianku, liści laurowych, czosnku, selera i czerwonej paprykiThe olives may be flavoured with aromatic plants of the region (oregano, thyme, capers, bay leaves, garlic, celery and red pepper
jeżeli chodzi o uzasadnienie, które ma zostać dostarczone, wyraża wątpliwość, czy wniosek Komisji lub tekst Rady spełnia wymogi wyroku we wspomnianej powyżej sprawie Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, które dotyczyły obowiązku przekazania informacji o powodach, na podstawie których w tych przypadkach nazwisko osoby lub nazwa podmiotu znalazły się na liście, ze szczególnym uwzględnieniem prawa danych osób lub podmiotów do otrzymania informacji o dowodach przeciwko nimQueries, in relation to the statement of reasons to be provided, whether either the Commission proposal or the Council text complies with the requirements of the judgment in the above-mentioned Case Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission, which referred to the obligation to communicate the grounds on which, in such cases, the name of a person or entity is included in the list, taking into particular account the right of persons and entities concerned to be informed of the evidence against them
W liście z dnia ‧ czerwca ‧ r. Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (MAF Food) przy Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii poinformował Komisję o typowym odchyleniu, w standardowych warunkach wytwarzania, zawartości tłuszczu w maśle wytworzonym według specyfikacji kupna dla każdego produktu produkowanego w sześciu zakładach produkcyjnych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. e) rozporządzenia (WE) nrThe New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry
Tymianek, liście laurowe i szafran; pozostałe przyprawy korzenneTHYME, SAFFRON AND BAY LEAVES; OTHER SPICES
Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej i mogą otrzymać propozycje zadań tymczasowych, do realizacji w okresie od ‧ miesięcy do ‧ lat na podstawie umowy o pracę w charakterze agenta kontraktowego, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) i ogólnymi przepisami wprowadzającymi procedury regulujące zatrudnianie i wykorzystanie pracowników kontraktowych w Agencji (The Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the AgencySelected candidates will be included on a reserve list and may be offered a temporary assignment which can range from three months to five years under the contract agent contract in accordance with the Conditions of employment of other servants of the European Communities (OJ L ‧, ‧.‧.‧) and the Agency's general implementing provisions on the procedures governing the engagement and the use of contract staff at the Agency
Wybrani kandydaci zostaną umieszczeni na liście rezerwowej, i w zależności od sytuacji budżetowej, mogą otrzymać propozycję pięcioletniego, odnawialnego kontraktu, zgodnie z Warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L ‧ zSelected candidates will be included on a reserve list and, depending on the budgetary situation, may be offered a five-year renewable contract in accordance with the Conditions of employment of other servants of the European Communities (Official Journal of the European Communities L ‧ of
Ustęp ‧ nie będzie stosowany do jakiegokolwiek szczegółowego zobowiązania w dziedzinie usług transportu morskiego, które zostało zapisane w liście zobowiązań CzłonkaParagraph ‧ shall not apply to any specific commitment on maritime transport services which is inscribed in a Member
Zjada liście laurowe i popija krwiąHe eats laurels and drinks blood
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wprowadzania koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL sporządzonej w wyniku zakończenia negocjacji GATTCOUNCIL REGULATION (EC) No ‧ of ‧ June ‧ on the implementation of the concessions set out in Schedule CXL drawn up in the wake of the conclusion of the GATT XXIV.‧ negotiations
Liście drzew poczerwieniały.The leaves on trees have turned red.
Kto wysłałby mi wąglik w liście?Who would send me a letter with anthrax?
Jednakże w razie zaistnienia sporu obie strony zainteresowane mogą, jeśli tak postanowią, w maksymalnym terminie jednego miesiąca, poddać spór ocenie biegłego, którego nazwisko znajduje się na liście biegłych wspólnotowych sporządzonej przez KomisjęHowever, in the event of a dispute, the two parties concerned may, if they so agree, within a maximum period of one month, submit the dispute for the assessment of an expert whose name appears on a list of Community experts to be drawn up by the Commission
Dlatego też wzywamy państwa członkowskie i armatorów do podjęcia starań o uzyskanie miejsca na białej liście tego protokołu.This is why we are calling on Member States and shipowners to make efforts to obtain a place on the white list of the Paris Memorandum of Understanding.
Odpady umieszczone na czerwonej liście, które muszą być priorytetowo ponownie zbadane w ramach mechanizmu rewizyjnego OECDWastes on the red list which will be re-examined as a priority matter by the Review Mechanism of the OECD
Jako ogólna zasada domyślności identyfikator cyfrowy (tzn. powiązany certyfikat X.‧v‧) NIE MOŻE występować w oficjalnym wykazie więcej niż raz tzn. każdemu certyfikatowi X.‧v‧ MUSI odpowiadać jeden wpis usługi certyfikacyjnej zgodnie z wymienionymi na liście usługami certyfikacyjnymi świadczonymi przez wymienione na liście zaufania CSPAs a general default principle, the digital identifier (i.e. the related X.‧v‧ certificate) SHALL NOT be present more than once in the Trusted List, i.e. there SHALL be one entry per single X.‧v‧ certificate for a certification service under the listed certification services from a listed CSP in the Trusted List
znajdzie się w jednym z państw umieszczonych na liście, o której mowa w art. ‧ ustit is situated in one of the countries on the list referred to in Article
Z tego względu pracodawcy i/lub grantodawcy powinni opracowywać strategie, praktyki oraz procedury zapewniające naukowcom, w tym naukowcom na początkowym etapie kariery, konieczne warunki ramowe, tak aby mogli oni korzystać z prawa do uznania oraz wymienienia na liście i/lub cytowania, w kontekście rzeczywistego wkładu, jaki wnoszą, jako współautorzy prac, patentów itp. lub z prawa do publikacji swoich wyników badań niezależnie od swoich opiekunówEmployers and/or funders should therefore develop strategies, practices and procedures to provide researchers, including those at the beginning of their research careers, with the necessary framework conditions so that they can enjoy the right to be recognised and listed and/or quoted, in the context of their actual contributions, as co-authors of papers, patents, etc., or to publish their own research results independently from their supervisor(s
Usuwanie motywu oznacza usunięcie plików motywu z Twojego dysku. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Kliknij na Usuń w tym ostrzeżeniu, aby usunąć motyw z Twojego dysku. Kliknij Anuluj, aby zaniechać usuwania pliku. Jeśli wybierzesz Usuń, motyw nie będzie już widoczny na liścieRemoving a theme means removing the theme files from your disk. A message box warns you before doing anything and indicates to you what it will remove. Clicking on Delete in this message box will remove the splash screen theme from your disk. Clicking Cancel will abort the remove action. If you choose Delete, the theme is then no longer available in the list
Garbatość: oznacza liście o zgarbionym lub spuchniętym wyglądzieGibbosity: means fronds exhibiting a humped or swollen appearance
W tym liście jest coś ważnegoThere' s something important in this letter
Showing page 1. Found 22566 sentences matching phrase "liście selera".Found in 6.028 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.