Translations into English:

  • celery leaves   

Example sentences with "liście selera", translation memory

add example
pl Liście selera
en Celery leaves
pl Oliwkom można nadawać aromat przy użyciu ziół z regionu (oregano, tymianku, liści laurowych, czosnku, selera i czerwonej papryki
en The olives may be flavoured with aromatic plants of the region (oregano, thyme, capers, bay leaves, garlic, celery and red pepper
pl CHOG Sedano Bianco di Sperlonga jest zastrzeżone wyłącznie dla selera odmiany Apium graveolens L. var dulce Mill. ekotypu Bianco di Sperlonga o biało lub białawo unerwionych liściach
en The Sedano bianco di Sperlonga PGI is reserved exclusively for the Sperlonga celery ecotype of the variety Apium graveolens L. var dulce Mill, Bianco di Sperlonga ecotype, with white or whitish sides
pl W odniesieniu do difenokonazolu złożono wniosek dotyczący stosowania w przypadku kopru włoskiego, pietruszki – naci, liści selera i trybuli
en As regards difenoconazole, such an application was made for the use on fennel, parsley, celery leaves and chervil
pl Seler naciowy w tej klasie powinien być dobrej jakości, regularnego kształtu i wolny od śladów chorób na liściach bądź szypułkach
en RIBBED CELERY IN THIS CLASS MUST BE OF GOOD QUALITY, REGULAR IN SHAPE AND FREE OF TRACES OF DISEASE ON EITHER THE LEAVES OR THE LEAF STALKS
pl Wszystkie rodzaje oliwek można przyprawić oregano, tymiankiem, liściem laurowym, czosnkiem, selerem, kaparami i czerwoną papryką
en All types may be flavoured with oregano, thyme, bay leaves, celery, garlic, capers and red pepper
pl Naciśnij przycisk Zainstaluj nowy motyw..., aby wybrać plik z dodatkowym motywem, który uprzednio został pobrany z Internetu. Po zainstalowaniu motyw ten będzie dostępny na liście motywów
en Use the Install New Theme... to browse to the location of newly downloaded themes, and they will then become available to select from above
pl Zamówiła żałobny obrazek z włosów nieboszczki, a w liście do Bertaux, pełnym smutnych refleksji o życiu, prosiła, żeby pochowano ją później w tym samym grobie.
en She had a funeral picture made with the hair of the deceased, and, in a letter sent to the Bertaux full of sad reflections on life, she asked to be buried later on in the same grave.
pl EBC sporządza kopię wszystkich zmian wprowadzonych na bieżącej liście MIF każdego dnia roboczego EBC o godz. ‧.‧ czasu środkowoeuropejskiego (CET) i przesyła ją do wszystkich KBC
en The ECB shall take a copy of all changes implemented in the list of MFIs every ECB working day at ‧.‧ Central European time (CET) and disseminate it to all NCBs
pl mając na uwadze, że podgatunek Phalacrocorax carbo sinensis (kormoran lądowy) już w ‧ r. skreślono z listy gatunków ptaków podlegających specjalnym środkom ochrony dotyczącym ich naturalnego siedliska (załącznik I do dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa), ponieważ podgatunek ten najpóźniej w ‧ r. osiągnął właściwy stan ochrony (Favourable Conservation Status), natomiast podgatunek Phalacrocorax carbo carbo (kormoran atlantycki), który nigdy nie był zagrożony, nawet nie znalazł się na tej liście
en whereas the sub-species Phalacrocorax carbo sinensis (continental cormorant) was deleted from the list of bird species to which special conservation measures in terms of habitat apply as far back as ‧ (Annex I to the Wild Birds Directive), since it had attained a favourable conservation status by ‧ at the latest, whilst the sub-species Phalacrocorax carbo carbo (Atlantic cormorant), which had never been endangered, was never included on that list at all
pl wobec braku porozumienia między współustawodawcami w sprawie LIFE+, wzywa Komisję do ujęcia w liście w sprawie poprawek koniecznych zmian, aby umożliwić tymczasowe finansowanie działalności wspomagającej prace przygotowawcze oraz przyczyniającej się do zachowania ciągłości programów ochrony środowiska
en Urges the Commission, in the absence of agreement between the co-legislators on LIFE+, to include in an amending letter the necessary modifications to allow the provisional financing of activities contributing to preparatory work and continuity of the environmental programmes
pl Na liście znalazło się wiele dużych i ciężkich prezentów składających się z dobrych intencji.
en The list includes a lot of well-intentioned, large and heavy presents.
pl W liście z dnia ‧ kwietnia ‧ r. pan Alpha Oumar Konaré, Przewodniczący Komisji UA zwrócił uwagę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) na fakt, że wobec wyzwania, jakie sytuacja w Darfurze wciąż stawia przed UA i jej partnerami z jednej strony oraz strategicznego wymiaru partnerstwa między UA a UE z drugiej strony, ma on nadzieję, że może liczyć na znaczące poparcie UE i jej Państw Członkowskich dla wysiłków UA oraz wzmocnienia misji AMIS II
en In a letter dated ‧ April ‧, Mr Alpha Oumar Konaré, President of the AU Commission, indicated to the Secretary General/High Representative (SG/HR) that taking into account the challenge that the situation in Darfur continues to pose to the AU and its partners, on the one hand, and the strategic dimension of the partnership between the AU and the EU on the other hand, he hoped to be able to count on the substantial support of the EU and its Member States to the efforts of the AU and to the reinforcement of AMIS II
pl Są one zgodne z trwającymi dyskusjami dotyczącymi uproszczenia i lepszego stanowienia prawnego, które znajdują się bardzo wysoko na liście działań Komisji.
en They are in line with our ongoing discussions on simplification and better regulation, which represent a Commission strategy very high on the agenda.
pl między Wspólnotą Europejską a Indiami, na podstawie art. ‧ GATT z ‧ r., dotyczące zmiany koncesji w odniesieniu do ryżu, przewidzianych na liście koncesyjnej WE CXL załączonej do GATT z ‧ r
en between the European Community and India pursuant to Article ‧ of the GATT ‧ relating to the modification of concessions with respect to rice provided for in EC Schedule CXL annexed to the GATT
pl w stężeniach wynoszących osobno co najmniej ‧,‧ % wag. w przypadku preparatów niewystępujących w postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która jest trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII, lub która została umieszczona na liście sporządzonej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ z powodów innych niż określone w lit. a); lub
en in an individual concentration of ≥ ‧,‧ % by weight for non-gaseous preparations at least one substance that is persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative in accordance with the criteria set out in Annex ‧ or has been included for reasons other than those referred to in point (a) in the list established in accordance with Article ‧; or
pl W możliwie najkrótszym czasie Komisja przyjmuje niezbędne środki od dnia ‧ stycznia ‧ r. w celu wprowadzenia w rolnictwie koncesji określonych na liście koncesyjnej CXL (Wspólnoty Europejskie), przesłanej Światowej Organizacji Handlu i stosowanej do obszaru celnego Wspólnoty, w składzie z dnia ‧ stycznia ‧ r. Środki te przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż[‧], w odpowiednich przepisach innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków oraz, w zakresie produktów objętych kodem CN ‧ ‧, w art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw[‧]
en At the earliest opportunity, the Commission shall adopt the measures required as from ‧ January ‧ for the implementation in agriculture of the concessions set out in Schedule CXL (European Communities) forwarded to the World Trade Organization and applying to the customs territory of the Community as constituted at ‧ January ‧. Such measures shall be adopted in accordance with the procedure provided for in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ June ‧ on the common organization of the market in cereals, the corresponding provisions of the other Regulations on the common organization of the markets and, as regards products covered by CN code ‧ ‧, in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ on the common organization of the market in fruit and vegetables
pl Sprawa F-‧/‧: Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r.- Wybranowski przeciwko Komisji (Służba publiczna- Konkurs otwarty- Nieumieszczenie nazwiska na liście rezerwy administratorów- Ocena z egzaminu ustnego- Ogłoszenie o konkursie EPSO/AD/‧/‧- Uzasadnienie- Uprawnienia komisji konkursowej- Ocena kandydatów
en Case F-‧/‧: Judgment of the Civil Service Tribunal (Second Chamber) of ‧ July ‧- Wybranowski v Commission (Civil service- Open competition- Non-inclusion on the reserve list- Evaluation of the oral test- Notice of Competition EPSO/AD/‧/‧- Statement of reasons- Powers of the selection board- Assessment of candidates
pl Juniperus sabina L. (liście, wyciąg oraz preparaty galenowe
en Juniperus sabina L. (leaves, essential oil and galenical preparations
pl Jest tysiące zarejestrowanych właścieli kombii w hrabstwie Miami- Dade... ale zgadnij kogo brakuje na liście?
en There are thousands of Registered station- wagon ownersIn miami- dade county, But guess who' s not On the list?
pl Co mamy następnego na liście?
en What' s next on the list?
pl Brak na liście CSP MUSI oznaczać, że w kraju określonym w polu Scheme Territory nie ma nadzorowanych/akredytowanych CSP
en The absence of any CSP in the list SHALL mean that there are no CSPs that are supervised/accredited in the country specified in the Scheme Territory
pl Nie...Nie ma go na naszej liście
en It' s... it' s not on our list
pl Raffaele Lombardo poinformował, iż był obecny, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności
en Raffaele Lombardo had informed the Presidency that he had been present but that his name was not on the attendance register
pl Andreas Mölzer poinformował, iż był obecny na posiedzeniu w dniu ‧.‧.‧, ale jego nazwisko nie figuruje na liście obecności
en Andreas Mölzer had informed the Presidency that he had been present at the sitting of ‧.‧.‧, but that his name was not on the attendance register
Showing page 1. Found 22566 sentences matching phrase "liście selera".Found in 9.772 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.