Translations into English:

  • biological markers (organisms)   

Example sentences with "markery biologiczne (organizmy)", translation memory

add example
pl Przewidywanie adekwatności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii: opracowywanie i zatwierdzanie markerów biologicznych, metod i modeli in vivo i in vitro, wraz z symulacją, farmakogenomiką, podejściami do terapii celowanej i dróg podawania leków oraz alternatywami dla badań przeprowadzanych na zwierzętach
en Predicting suitability, safety and efficacy of therapies: to develop and validate biological markers, in vivo and in vitro methods and models, including simulation, pharmacogenomics, targeting and delivery approaches and alternatives to animal testing
pl Badania FTIR i FT-Raman związków karbonowych i ich nukleozydowych pochodnych w zastosowaniu jako markery biologiczne.
en FTIR and FT Raman studies on carboranes and their nucleosidic derivatives for the application as biological markers.
pl Analiza i porównanie walidacji i certyfikacji metod badawczych i laboratoriów badawczych w UE i krajach trzecich pod kątem markerów biologicznych określonych dyrektywach dotyczących krwi oraz tkanek i komórek
en Analysis and comparison of the validation and certification of testing methods and testing laboratories in the EU and third countries for the biological markers specified in the blood and tissues and cells Directives
pl Wytwórca bezzwłocznie powiadamia jednostkę notyfikowaną, o otrzymaniu informacji dotyczących zmian w odniesieniu do patogenu i markerów infekcji, które podlegają badaniom, w szczególności w wyniku biologicznej złożoności i zmienności
en The manufacturer shall inform the notified body without delay if it has obtained information about changes to the pathogen and markers of infections to be tested, in particular as a consequence of biological complexity and variability
pl Wpływ produktu Kaletra (w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi) na markery biologiczne (poziom RNA HIV w osoczu oraz liczbę komórek CD‧) badano w trwającym ‧ tygodnie kontrolowanym badaniu klinicznym produktu Kaletra oraz w badaniach dodatkowych produktu Kaletra trwających ‧ tygodni
en The effects of Kaletra (in combination with other antiretroviral agents) on biological markers (plasma HIV RNA levels and CD‧ counts) have been investigated in a controlled study of Kaletra of ‧ weeks duration, and in additional studies of Kaletra of ‧ weeks duration
pl jeżeli wiadomo, że tkanki i komórki uzyskały wynik pozytywny w badaniu na obecność markera określonej choroby zakaźnej, należy oznaczyć je informacją: ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE
en when tissues and cells are known to be positive for a relevant infectious disease marker, it must be marked as: BIOLOGICAL HAZARD
pl jeżeli wiadomo, że produkt uzyskał wynik pozytywny w badaniu na obecność markera określonej choroby zakaźnej, należy dodać następujące ostrzeżenie: ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE
en when a product is known to be positive for a relevant infectious disease marker, the following indication: BIOLOGICAL HAZARD
pl Ogólne wymogi w odniesieniu do ustalania markerów biologicznych
en General requirements to be met for determining biological markers
pl Zachęcanie do rewolucji w onkologii oznacza również wspieranie badań nad właściwościami niektórych produktów żywnościowych hamujących rozwój raka oraz zachęcanie do wczesnych badań przesiewowych w kierunku guzów poprzez najwyższej jakości technikę oznaczania markerów biologicznych: kompleksowe testy moczu i krwi.
en Encouraging a revolution in oncology also means promoting research into the carcinostatic properties of some foods, and encouraging early screening of tumours through the state-of-the-art biomarker technique: complex urinary or blood tests.
pl Choroba nowotworowa: nacisk zostanie położony na etiologię, nowe leki i terapie, identyfikowanie i walidowanie docelowych miejsc działania leku i markerów biologicznych, które są pomocne w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i leczeniu, oraz ocenę skuteczności prognoz profilaktycznych i interwencji diagnostycznych i terapeutycznych
en Cancer: the focus will be on disease aetiology, new medicines and therapies; identifying and validating drug targets and biological markers that aid in the prevention, early diagnosis and treatment; and assessing the effectiveness of preventive prognostic, diagnostic and therapeutic interventions
pl Nacisk zostanie położony na takie podejścia, jak: farmakogenomika, rozwijanie i walidacja markerów biologicznych, podejścia do terapii celowanej i dróg podawania leków, metody i modele in silico, in vitro, w tym alternatywy dla badań na zwierzętach oraz in vivo
en The focus will be on approaches such as pharmacogenomics, developing and validating biological markers, targeting and delivery approaches, in silico, in vitro (including alternatives to animal testing) and in vivo methods and models
pl Pod tym względem poczyniono postępy w badaniach, jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów badań oraz poprawę dokładności badań przesiewowych w kierunku raka dzięki zastosowaniu markerów biologicznych.
en Research in this field has made progress in terms of reducing the costs for tests and of increasing the accuracy of cancer screening through the use of biomarkers.
pl Ogólne wymogi dotyczące ustalania markerów biologicznych
en General requirements to be met for determining biological markers
pl stwierdza brak jakiejkolwiek wzmianki dotyczącej bezzwłocznego wprowadzenia systemu nadzoru biologicznego w skali Unii opartego na kontroli markerów biologicznych i mającego na celu pomiar narażenia na obecne w środowisku zanieczyszczenia, w powiązaniu z obserwacją efektów tych pomiarów przez specjalistów w dziedzinie medycyny środowiskowej
en Notes that there is no mention of immediately putting in place a biomonitoring system across the Union, based on the tracking of biological markers, in order to measure exposure to environmental contaminants, to be linked to the observation of effects by specialists in environmental medicine
pl Poinformowanie, że wykrycie markerów wirusów, takich jak HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B i C lub innych czynników mikrobiologicznych przenoszonych we krwi, spowoduje wykluczenie dawcy oraz zniszczenie pobranej jednostki
en Information that test results detecting markers for viruses, such as HIV, HBV, HCV or other relevant blood transmissible microbiologic agents, will result in donor deferral and destruction of the collected unit
pl Warstwa rogowa powinna być wielopoziomowa i powinna zawierać lipidy niezbędne do utworzenia czynnościowej bariery na tyle wytrzymałej, aby uniemożliwiała szybkie przenikanie cytotoksycznych markerów, np. soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS) lub markera Triton X
en Stratum corneum should be multilayered containing the essential lipid profile to produce a functional barrier with robustness to resist rapid penetration of cytotoxic marker substances, e.g. SDS or Triton X
pl Wpływ płytek krwi na migrację i markery powierzchniowe komórek dendrytycznych.
en Platelets’ influence on migration and clusters of differention of dendritic cells.
pl Markery stresu jako wyznaczniki warunków życia kobiet i mężczyzn z wczesnośredniowiecznego Culmine.
en Stress markers as factors determining life conditions of female and male of early medieval Culmine.
pl Po zaprzestaniu dalszego podawania leku następuje utrata zdolności zmniejszania stężenia markerów resorpcji kości
en With no further dosing, there is a loss of suppression of biochemical markers of bone resorption
pl Zmniejszenie stężenia PTH wiązało się z nieistotnym zmniejszeniem stężenia markerów metabolizmu kostnego (fosfataza alkaliczna swoista dla kości, N-telopeptyd, obrót kostny i zwłóknienia kości
en Reductions in PTH were associated with non-significant reductions of bone metabolism markers (bone specific alkaline phosphatase, N-telopeptide, bone turnover and bone fibrosis
pl Opis metod analitycznych, ilościowych i jakościowych przy określaniu pozostałości markera substancji czynnych w tkankach docelowych i produktach pochodzenia zwierzęcego
en Description of the qualitative and quantitative analytical methods for determining the marker residue of the active substance in target tissues and animal produce
pl znajomość biodostępności pozostałości (zarówno niezwiązanych jak i związanych) może być także przydatna, mianowicie kiedy produkowanych jest wiele metabolitów i nie ma markera pozostałości (patrz sekcja
en A knowledge of the bioavailability of the residues (both unbound and bound) may also be useful namely when many metabolites are produced and no marker residues is evidenced (see section
Showing page 1. Found 6356 sentences matching phrase "markery biologiczne (organizmy)".Found in 2.09 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.