Translations into English:

  • biological markers (organisms)   

Example sentences with "markery biologiczne (organizmy)", translation memory

add example
pl Wpływ produktu Kaletra (w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi) na markery biologiczne (poziom RNA HIV w osoczu oraz liczbę komórek CD‧) badano w trwającym ‧ tygodnie kontrolowanym badaniu klinicznym produktu Kaletra oraz w badaniach dodatkowych produktu Kaletra trwających ‧ tygodni
en The effects of Kaletra (in combination with other antiretroviral agents) on biological markers (plasma HIV RNA levels and CD‧ counts) have been investigated in a controlled study of Kaletra of ‧ weeks duration, and in additional studies of Kaletra of ‧ weeks duration
pl Badania FTIR i FT-Raman związków karbonowych i ich nukleozydowych pochodnych w zastosowaniu jako markery biologiczne.
en FTIR and FT Raman studies on carboranes and their nucleosidic derivatives for the application as biological markers.
pl Wytwórca bezzwłocznie powiadamia jednostkę notyfikowaną, o otrzymaniu informacji dotyczących zmian w odniesieniu do patogenu i markerów infekcji, które podlegają badaniom, w szczególności w wyniku biologicznej złożoności i zmienności
en The manufacturer shall inform the notified body without delay if it has obtained information about changes to the pathogen and markers of infections to be tested, in particular as a consequence of biological complexity and variability
pl Analiza i porównanie walidacji i certyfikacji metod badawczych i laboratoriów badawczych w UE i krajach trzecich pod kątem markerów biologicznych określonych dyrektywach dotyczących krwi oraz tkanek i komórek
en Analysis and comparison of the validation and certification of testing methods and testing laboratories in the EU and third countries for the biological markers specified in the blood and tissues and cells Directives
pl Ogólne wymogi dotyczące ustalania markerów biologicznych
en General requirements to be met for determining biological markers
pl Nacisk zostanie położony na takie podejścia, jak: farmakogenomika, rozwijanie i walidacja markerów biologicznych, podejścia do terapii celowanej i dróg podawania leków, metody i modele in silico, in vitro, w tym alternatywy dla badań na zwierzętach oraz in vivo
en The focus will be on approaches such as pharmacogenomics, developing and validating biological markers, targeting and delivery approaches, in silico, in vitro (including alternatives to animal testing) and in vivo methods and models
pl Pod tym względem poczyniono postępy w badaniach, jeśli chodzi o zmniejszanie kosztów badań oraz poprawę dokładności badań przesiewowych w kierunku raka dzięki zastosowaniu markerów biologicznych.
en Research in this field has made progress in terms of reducing the costs for tests and of increasing the accuracy of cancer screening through the use of biomarkers.
pl Ogólne wymogi w odniesieniu do ustalania markerów biologicznych
en General requirements to be met for determining biological markers
pl stwierdza brak jakiejkolwiek wzmianki dotyczącej bezzwłocznego wprowadzenia systemu nadzoru biologicznego w skali Unii opartego na kontroli markerów biologicznych i mającego na celu pomiar narażenia na obecne w środowisku zanieczyszczenia, w powiązaniu z obserwacją efektów tych pomiarów przez specjalistów w dziedzinie medycyny środowiskowej
en Notes that there is no mention of immediately putting in place a biomonitoring system across the Union, based on the tracking of biological markers, in order to measure exposure to environmental contaminants, to be linked to the observation of effects by specialists in environmental medicine
pl Choroba nowotworowa: nacisk zostanie położony na etiologię, nowe leki i terapie, identyfikowanie i walidowanie docelowych miejsc działania leku i markerów biologicznych, które są pomocne w profilaktyce, wczesnym wykrywaniu i leczeniu, oraz ocenę skuteczności prognoz profilaktycznych i interwencji diagnostycznych i terapeutycznych
en Cancer: the focus will be on disease aetiology, new medicines and therapies; identifying and validating drug targets and biological markers that aid in the prevention, early diagnosis and treatment; and assessing the effectiveness of preventive prognostic, diagnostic and therapeutic interventions
pl jeżeli wiadomo, że tkanki i komórki uzyskały wynik pozytywny w badaniu na obecność markera określonej choroby zakaźnej, należy oznaczyć je informacją: ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE
en when tissues and cells are known to be positive for a relevant infectious disease marker, it must be marked as: BIOLOGICAL HAZARD
pl Przewidywanie adekwatności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii: opracowywanie i zatwierdzanie markerów biologicznych, metod i modeli in vivo i in vitro, wraz z symulacją, farmakogenomiką, podejściami do terapii celowanej i dróg podawania leków oraz alternatywami dla badań przeprowadzanych na zwierzętach
en Predicting suitability, safety and efficacy of therapies: to develop and validate biological markers, in vivo and in vitro methods and models, including simulation, pharmacogenomics, targeting and delivery approaches and alternatives to animal testing
pl jeżeli wiadomo, że produkt uzyskał wynik pozytywny w badaniu na obecność markera określonej choroby zakaźnej, należy dodać następujące ostrzeżenie: ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE
en when a product is known to be positive for a relevant infectious disease marker, the following indication: BIOLOGICAL HAZARD
pl Zachęcanie do rewolucji w onkologii oznacza również wspieranie badań nad właściwościami niektórych produktów żywnościowych hamujących rozwój raka oraz zachęcanie do wczesnych badań przesiewowych w kierunku guzów poprzez najwyższej jakości technikę oznaczania markerów biologicznych: kompleksowe testy moczu i krwi.
en Encouraging a revolution in oncology also means promoting research into the carcinostatic properties of some foods, and encouraging early screening of tumours through the state-of-the-art biomarker technique: complex urinary or blood tests.
pl Obserwowano popraw w zakresie zast pczych markerów funkcji komórek beta trzustki, w tym HOMA-(Homeostasis Model Assessment-), stosunku proinsuliny do insuliny oraz wska ników reaktywno ci komórek beta ocenianych na podstawie testu tolerancji glukozy po posiłku z du cz stotliwo ci pobierania próbek
en Improvement of surrogate markers of beta cell function, including HOMA-(Homeostasis Model Assessment-), proinsulin to insulin ratio, and measures of beta cell responsiveness from the frequently-sampled meal tolerance test were observed
pl Prawdopodobieństwo, że wyrób daje wynik dodatni w obecności oznaczanego markera diagnostycznego
en The probability that the device gives a positive result in the presence of the target marker
pl Określenie obecności i lokalizacji białek powierzchniowych oraz markerów pluripotencji i różnicowania w wybranych liniach mysich zarodkowych komórek macierzystych.
en Presence and localisation of surface proteins and markers of pluripotency and differentation in chosen lines of mouse embryonic stem cells.
pl Powinny być wykorzystywane ustalone procedury przygotowania hodowli podstawowych, weryfikacja markerem oraz składowanie
en Established procedures for stock culture preparation, marker verification and storage should be used
pl Warstwa rogowa powinna być wielopoziomowa i powinna zawierać lipidy niezbędne do utworzenia czynnościowej bariery na tyle wytrzymałej, aby uniemożliwiała szybkie przenikanie cytotoksycznych markerów, np. soli sodowej siarczanu dodecylu (SDS) lub markera Triton X
en Stratum corneum should be multilayered containing the essential lipid profile to produce a functional barrier with robustness to resist rapid penetration of cytotoxic marker substances, e.g. SDS or Triton X
pl Jeśli marker nie spadnie
en lf the marker doesn' t fall
pl Swoistość wyliczana jest przy użyciu częstotliwości powtarzania się reaktywnych (tj. fałszywie dodatnich) wyników wśród dawców krwi, którzy mają wynik ujemny w odniesieniu do oznaczanego markera diagnostycznego
en Specificity shall be calculated using the frequency of repeatedly reactive (i.e. false positive) results in blood donors negative for the target marker
pl Biochemiczne markery obrotu kostnego
en Biochemical markers of bone turn-over
Showing page 1. Found 6356 sentences matching phrase "markery biologiczne (organizmy)".Found in 2.421 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.