Translations into English:

  • industrial electric machinery   

Example sentences with "maszyna elektryczna przemysłowa", translation memory

add example
pl Czy układ optyczno-elektryczny umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego, który obok diody świecącej (light emitting diode lub LED), folii z tworzywa sztucznego i fotodetektora obejmuje też układ wzmacniający i przeznaczony jest do montażu w m.in. urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych, należy uważać za maszynę lub urządzenie elektryczne w rozumieniu pozycji ‧ CN?
en Must an optical-electrical circuit contained in a plastic case which, together with a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector, contains an amplifying circuit and is intended for incorporation in, inter alia, communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines, be regarded as an electrical machine or apparatus within the meaning of heading ‧ of the CN?
pl w przypadku przedsiębiorstwa Daewoo International: handel szerokim asortymentem produktów, takich jak: produkty i półprodukty ze stali, maszyny przemysłowe, części samochodowe, produkty dla sektora elektrycznego, tekstylia, produkty dla przemysłu obronnego, rudy żelaza, złom żelazny, metale nieżelazne, chemikalia, produkty rolne oraz produkty zwierzęce
en for undertaking Daewoo International: trade in a wide range of products including steel products and steel semi-finished products, industrial machinery, automotive components, electric industry products, textiles, defence supplies, iron ore, iron scrap, non-ferrous metals, chemicals, agricultural, and livestock products
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładni rozporządzenia ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Układ optyczno-elektryczny, stanowiący integralną część maszyny, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego i zawierający diodę świecącą (LED), folię z tworzywa sztucznego, fotodetektor oraz układ wzmacniający, który przeznaczony jest do montażu w urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych- Pozycje ‧, ‧ i ‧ CN
en Reference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Optical-electrical circuit that is an integral part of a machine enclosed in a plastic case containing a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector and amplifying circuit and is intended for incorporation in communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines- Headings ‧, ‧ and ‧ of the CN
pl Sektor budowy maszyn, jako dostawca podstawowej technologii do wszystkich innych sektorów gospodarki, zapewnia kluczową infrastrukturę przemysłową będącą fundamentem europejskiej gospodarki
en The mechanical engineering sector, as provider of enabling technology to all other sectors of the economy, provides the fundamental industrial infrastructure underpinning the European economy
pl zakład przemysłowy oznacza kombinację maszyn, aparatury, przyrządów, wyposażenia, narzędzi i materiałów, które są przeznaczone do wspólnego działania jako jednostka o dużej skali przeznaczona do produkcji towarów lub świadczenia usług
en industrial plant is a combination of machines, apparatus, appliances, equipment, instruments and materials which together make up large-scale, stationary units producing goods or providing services
pl CPA ‧.‧.‧: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włączanie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane
en CPA ‧.‧.‧: Machinery n.e.c. for the industrial preparation or manufacture of food or drink, including fats or oils
pl Produkcja maszyn i urządzeń do innych, specjalistycznych zastosowań przemysłowych
en manufacture of machinery for otherspecific industrial purposes
pl Poprzez filię AMR, przedsiębiorstwo to jest również zaangażowane w produkcję przyczep kempingowych i płyt ochronnych dla maszyn przemysłowych
en Through its subsidiary AMR it is also involved in the manufacturing of mobile homes and casing sheets for industrial machines
pl mając na uwadze, że prawie ‧ % importu UE pochodzi z Afryki, połowę tego importu stanowią produkty związane z energią, ‧ %- produkty przemysłowe, a ‧ %- produkty żywnościowe i rolnicze; mając na uwadze, że do Afryki trafia ‧,‧ % eksportu UE, z czego ‧ % stanowią maszyny, substancje chemiczne i produkty przemysłowe; mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki jest największym partnerem handlowym UE (import i eksport); mając na uwadze, że wielkość europejskiego handlu z Afryką stale się zmniejsza, chociaż UE pozostaje jej najważniejszym partnerem handlowym
en whereas Africa accounts for almost ‧ % of EU imports, half of them being energy-related products, ‧ % manufactured products and ‧ % food and agricultural products; whereas Africa absorbs ‧,‧ % of EU exports, ‧ % of which are related to machinery, chemicals and manufactured goods; whereas South Africa is the EU's largest trading partner (import and export); whereas European trade with Africa continues to decline although the EU remains its most important trading partner
pl Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie przemian przemysłowych w sektorze budowy maszyn
en Opinion of the European Economic and Social Committee on Industrial Change in the Mechanical Engineering Sector
pl Autodis: dystrybucja części zamiennych do samochodów (samochody i silniki samochodowe), ciężkich pojazdów mechanicznych (ciężarówki, przyczepy i autobusy) oraz innych części zamiennych do maszyn przemysłowych
en Autodis: distribution of automotive (car and car engines) spare parts, heavy vehicle (truck, trailer and bus) spare parts, and industrial non-automotive spare parts
pl W przypadku pojazdu, który w związku ze szczególnymi warunkami użytkowania, jest wyposażony w inne opony niż opony przeznaczone dla motocykli, pojazdów osobowych albo pojazdów użytkowych (np. opony maszyn rolniczych, opony pojazdów przemysłowych, opony pojazdów terenowych), wymagań załącznika ‧ nie stosuje się, pod warunkiem, że organ udzielający homologacji jest przekonany, że zamontowane opony są odpowiednie do warunków eksploatacyjnych tego pojazdu
en In the case of a vehicle which is fitted with tyres which are not motorcycle tyres, passenger car tyres or commercial vehicle tyres, due to special conditions of use (e.g. agricultural tyres, industrial truck tyres, all terrain vehicle tyres), the requirements of Annex ‧ do not apply, provided that the approval authority is satisfied that the tyres fitted are suitable for the operating conditions of the vehicle
pl Konsultacja z zainteresowanymi stronami (branża przemysłowa i państwa członkowskie) doprowadziła do wniosku, że analizowana dyrektywa ‧/‧/EWG nie jest już praktycznie stosowana, ponieważ cele tejże dyrektywy i niezbędne gwarancje w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa zostały osiągnięte przy pomocy obowiązujących przepisów wspólnotowych, takich jak dyrektywa ‧/‧/EWG dotycząca wyrobów medycznych (stosowanych u ludzi) oraz dyrektywa w sprawie maszyn i dyrektywa odnosząca się do kompatybilności elektromagnetycznej
en The consultation of interested parties (the industry and Member States) led to the conclusion that Directive ‧/‧/EEC was no longer used in practice as its objectives and the necessary guarantees in terms of health and safety were covered by other Community laws in force, including Directive ‧/‧/EEC on medical devices (for human use), and the directives on machinery and electromagnetic compatibility
pl Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją ‧), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
en Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading ‧), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric
pl Właściwe jest wyłączenie z zakresu niniejszej dyrektywy broni, w tym broni palnej, która objęta jest dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni; wyłączenie broni palnej nie powinno mieć zastosowania do przenośnych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych lub technicznych
en It is appropriate to exclude from the scope of this Directive weapons, including firearms, that are subject to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on control of the acquisition and possession of weapons; the exclusion of firearms should not apply to portable cartridge-operated fixing and other impact machinery designed for industrial or technical purposes only
pl Na zasadzie przeciwieństwa, klauzule o zakazie konkurencji nie mogą być uważane za konieczne, kiedy przeniesienie jest faktycznie ograniczone do wartości materialnych (gruntu, budynków, maszyn, itp.) lub do wyłącznych praw własności przemysłowej i handlowej (których posiadacze mogą niezwłocznie podjąć działania przeciw naruszeniom ze strony zbywającego te prawa
en By contrast, non-competition clauses cannot be considered necessary when the transfer is in fact limited to physical assets (such as land, buildings or machinery) or to exclusive industrial and commercial property rights (the holders of which could immediately take action against infringements by the transferor of such rights
pl Celem niniejszej dyrektywy jest ponadto stworzenie podstawy dla rozwijania środków wspólnotowych w zakresie obniżania hałasu z głównych źródeł, w szczególności z taboru drogowego i szynowego oraz ich infrastruktury, samolotów, urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni i urządzeń przemysłowych oraz maszyn i urządzeń samobieżnych
en This Directive shall also aim at providing a basis for developing Community measures to reduce noise emitted by the major sources, in particular road and rail vehicles and infrastructure, aircraft, outdoor and industrial equipment and mobile machinery
pl W ramach planu restrukturyzacji przewidziano kilka środków, które według spółki powinny przywrócić długoterminową rentowność firmy, w szczególności modyfikację jej struktury organizacyjnej, w tym utworzenie spółki HSW-Trading odpowiedzialnej za produkcję oraz sprzedaż maszyn przemysłowych w latach
en The restructuring plan includes several measures that according to the company should restore the long-term viability, in particular a modification of the organisational structure of the company with the creation of HSW-Trading responsible for production and sales of industrial machinery in
pl zakład przemysłowy oznacza kombinację maszyn, aparatury, przyrządów, wyposażenia, narzędzi i materiałów, które są przeznaczone do wspólnego działania jako duża jednostka przeznaczona do produkcji towarów lub świadczenia usług
en industrial plant means a combination of machines, apparatus, appliances, equipment, instruments and materials which together make up large-scale, stationary units producing goods or providing services
pl nie jest to działalność wymagająca dużych nakładów kapitałowych, w porównaniu z innymi sektorami produkcyjnymi, ale wymaga zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu w sferze projektowania i produkcji dostosowanych do potrzeb maszyn i zakładów przemysłowych
en it is not a capital-intensive activity in comparison to other manufacturing sectors but still employs highly qualified personnel in the design and production of tailor-made machines and industrial plants
pl Rozwój regionalny- Zatrudnienie [Ograniczona do maszyn i urządzeń przemysłowych]
en Regional development- Employment [Limited to industrial machinery]
pl mechanik maszyn i sprzętu przemysłowego i budowlanego (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction
en machinery, industrial and construction equipment mechanic/engineer (mécanicien de machines et de matériels industriels et de la construction
pl Podczas gdy HSW-Trading odpowiadała za produkcję i sprzedaż maszyn przemysłowych, logistykę, zarządzanie jakością oraz dostawę materiałów do produkcji maszyn, HSW S.A. zatrzymała dla siebie działalność rozwojowo-badawczą, finansowanie majątku produkcyjnego, marketing strategiczny, sprzedaż części zamiennych, serwis, a także produkcję i sprzedaż sprzętu wojskowego i była odpowiedzialna za restrukturyzację organizacyjną
en Whereas HSW-Trading was responsible for the production and sales of industrial machinery, logistics management, quality management and supplies of materials for machine production, HSW retained R & D activities, financing of production assets, strategic marketing, sales of spare parts, repairs, and production and sales of military equipment and was responsible for organisational restructuring
pl W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie nieprzekraczającym ‧ cm
en Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size not exceeding ‧ cm
pl Po wynalezieniu maszyny do czyszczenia bawełny rozpoczął rewolucję przemysłową, zaczął pracować dla armii amerykańskiej, przy specjalnych projektach
en Having invented a machine for cleaning cotton and started the industrial revolution,He started working for the U. S. Army, on special projects
Showing page 1. Found 30038 sentences matching phrase "maszyna elektryczna przemysłowa".Found in 9.287 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.