Translations into English:

  • industrial electric machinery   

Example sentences with "maszyna elektryczna przemysłowa", translation memory

add example
pl Czy układ optyczno-elektryczny umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego, który obok diody świecącej (light emitting diode lub LED), folii z tworzywa sztucznego i fotodetektora obejmuje też układ wzmacniający i przeznaczony jest do montażu w m.in. urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych, należy uważać za maszynę lub urządzenie elektryczne w rozumieniu pozycji ‧ CN?
en Must an optical-electrical circuit contained in a plastic case which, together with a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector, contains an amplifying circuit and is intended for incorporation in, inter alia, communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines, be regarded as an electrical machine or apparatus within the meaning of heading ‧ of the CN?
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładni rozporządzenia ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Układ optyczno-elektryczny, stanowiący integralną część maszyny, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego i zawierający diodę świecącą (LED), folię z tworzywa sztucznego, fotodetektor oraz układ wzmacniający, który przeznaczony jest do montażu w urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych- Pozycje ‧, ‧ i ‧ CN
en Reference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Optical-electrical circuit that is an integral part of a machine enclosed in a plastic case containing a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector and amplifying circuit and is intended for incorporation in communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines- Headings ‧, ‧ and ‧ of the CN
pl w przypadku przedsiębiorstwa Daewoo International: handel szerokim asortymentem produktów, takich jak: produkty i półprodukty ze stali, maszyny przemysłowe, części samochodowe, produkty dla sektora elektrycznego, tekstylia, produkty dla przemysłu obronnego, rudy żelaza, złom żelazny, metale nieżelazne, chemikalia, produkty rolne oraz produkty zwierzęce
en for undertaking Daewoo International: trade in a wide range of products including steel products and steel semi-finished products, industrial machinery, automotive components, electric industry products, textiles, defence supplies, iron ore, iron scrap, non-ferrous metals, chemicals, agricultural, and livestock products
pl w przypadku Orefi: zakup i dystrybucja części do maszyn przemysłowych, wykorzystywanych do mechanicznego przenoszenia, automatyzacji, montażu, oprzyrządowania oraz dla potrzeb innych sektorów
en Orefi: purchase and distribution of industrial parts, for the mechanical transmission, automation, assembling, tooling, and other sectors
pl W przypadku pojazdu, który w związku ze szczególnymi warunkami użytkowania, jest wyposażony w inne opony niż opony przeznaczone dla motocykli, pojazdów osobowych albo pojazdów użytkowych (np. opony maszyn rolniczych, opony pojazdów przemysłowych, opony pojazdów terenowych), wymagań załącznika ‧ nie stosuje się, pod warunkiem, że organ udzielający homologacji jest przekonany, że zamontowane opony są odpowiednie do warunków eksploatacyjnych tego pojazdu
en In the case of a vehicle which is fitted with tyres which are not motorcycle tyres, passenger car tyres or commercial vehicle tyres, due to special conditions of use (e.g. agricultural tyres, industrial truck tyres, all terrain vehicle tyres), the requirements of Annex ‧ do not apply, provided that the approval authority is satisfied that the tyres fitted are suitable for the operating conditions of the vehicle
pl Celem funduszy rozliczających zobowiązania z tytułu likwidacji, rekultywacji i przywrócenia środowiska naturalnego do stanu poprzedniego, dalej zwanych funduszami likwidacyjnymi lub funduszami, jest wydzielenie aktywów, przeznaczonych na sfinansowanie części lub całości kosztów związanych z likwidacją instalacji przemysłowych (np. elektrowni jądrowej), konkretnych maszyn i urządzeń (np. samochodów) lub z podjęciem przedsięwzięć związanych z przywróceniem środowiska naturalnego do stanu poprzedniego (np. oczyszczanie wód lub rekultywacja terenów pokopalnianych), czyli z działaniami ogólnie określanymi mianem likwidacji szkód
en The purpose of decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds, hereafter referred to as decommissioning funds or funds, is to segregate assets to fund some or all of the costs of decommissioning plant (such as a nuclear plant) or certain equipment (such as cars), or in undertaking environmental rehabilitation (such as rectifying pollution of water or restoring mined land), together referred to as decommissioning
pl przedsiębiorstwo Danaher: instrumentarium profesjonalne (środowisko, testy elektroniczne, narzędzia lekarskie) technologie przemysłowe (maszyny, identyfikacja produktów) oraz narzędzia i elementy składowe (mechanizmy, podstawowe narzędzia
en for Danaher: Professional Instrumentation (Environmental, Electronic Test, Medical Technology), Industrial Technologies (Motion, Product Identification), and Tools & Components (Mechanics Hand Tools
pl mając na uwadze, że prawie ‧ % importu UE pochodzi z Afryki, połowę tego importu stanowią produkty związane z energią, ‧ %- produkty przemysłowe, a ‧ %- produkty żywnościowe i rolnicze; mając na uwadze, że do Afryki trafia ‧,‧ % eksportu UE, z czego ‧ % stanowią maszyny, substancje chemiczne i produkty przemysłowe; mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki jest największym partnerem handlowym UE (import i eksport); mając na uwadze, że wielkość europejskiego handlu z Afryką stale się zmniejsza, chociaż UE pozostaje jej najważniejszym partnerem handlowym
en whereas Africa accounts for almost ‧ % of EU imports, half of them being energy-related products, ‧ % manufactured products and ‧ % food and agricultural products; whereas Africa absorbs ‧,‧ % of EU exports, ‧ % of which are related to machinery, chemicals and manufactured goods; whereas South Africa is the EU's largest trading partner (import and export); whereas European trade with Africa continues to decline although the EU remains its most important trading partner
pl CPA ‧.‧.‧: Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania
en CPA ‧.‧.‧: Parts of dishwashing machines and machines for cleaning, filling, packing or wrapping
pl Konsumentami mogą być przedsiębiorstwa, jak w przypadku nabywców maszyn przemysłowych lub wyrobów do dalszej przeróbki, bądź konsumenci końcowi, jak na przykład nabywcy lodów czy rowerów
en These customers can be undertakings as in the case of buyers of industrial machinery or an input for further processing or final consumers as for instance in the case of buyers of impulse ice cream or bicycles
pl Na zasadzie przeciwieństwa, klauzule o zakazie konkurencji nie mogą być uważane za konieczne, kiedy przeniesienie jest faktycznie ograniczone do wartości materialnych (gruntu, budynków, maszyn, itp.) lub do wyłącznych praw własności przemysłowej i handlowej (których posiadacze mogą niezwłocznie podjąć działania przeciw naruszeniom ze strony zbywającego te prawa
en By contrast, non-competition clauses cannot be considered necessary when the transfer is in fact limited to physical assets (such as land, buildings or machinery) or to exclusive industrial and commercial property rights (the holders of which could immediately take action against infringements by the transferor of such rights
pl W celu sprawdzenia, czy pogorszenie sytuacji przemysłu wspólnotowego nie wynikało ze zmiany w modelu produkcji przemysłowej, badano również, czy przeniesienie części produkcji, wspomniane w motywie ‧ (poprzez transfer maszyn z Austrii do Węgier), które miało miejsce na początku ‧ r., miało wpływ na sytuację przemysłu wspólnotowego
en In order to verify that the deterioration of situation of the Community industry was not due to a change in the pattern of the Community production, it was also examined whether the relocation of part of the production mentioned in recital ‧ (by means of transfer of machinery from Austria to Hungary), which took place at the beginning of the year ‧, had an effect on the situation of the Community industry
pl [...] wiedza ludności, której z biegiem lat udało się stworzyć specyficzną działalność gospodarczą, opartą na selekcji najlepszych odmian, na wypracowaniu technik i metod rolniczych jak najlepiej odpowiadających założonemu celowi, na stosowaniu odpowiednich maszyn i narzędzi, na właściwym rozdzieleniu zadań (prac ręcznych, operacji przemysłowych, w których po dziś dzień znaczna część wykonywana jest ręcznie), na optymalnych procesach przetwórczych, a to wszystko w celu uzyskania specyficznego produktu końcowego wysokiej jakości (pod względem organoleptycznym, estetycznym, sanitarnym i żywieniowym
en the expert work of a people which, over the centuries, has been able to develop a unique economic activity based on selection of the best varieties, implementation of the agricultural techniques and methods best suited to the purpose, use of appropriate equipment and machinery, the suitable application of time and work (both manual and mechanised work, with manual work still making an important contribution today), and optimum processing methods, all with the aim of arriving at a characteristic final product of high quality (in terms of taste, aesthetics, health and diet
pl w przypadku JPMP SK: leasing i serwis maszyn do czyszczenia części i komponentów przeznaczonych dla klientów z sektora motoryzacyjnego i ogólnego sektora przemysłowego
en for undertaking JPMP SK: leasing and servicing of parts and component cleaning machines for automotive and general industrial customers
pl CPA ‧.‧.‧: Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii
en CPA ‧.‧.‧: Installation services of industrial machinery and equipment for metallurgy
pl Podczas gdy HSW-Trading odpowiadała za produkcję i sprzedaż maszyn przemysłowych, logistykę, zarządzanie jakością oraz dostawę materiałów do produkcji maszyn, HSW zatrzymała dla siebie działalność rozwojowo-badawczą, finansowanie majątku produkcyjnego, marketing strategiczny, sprzedaż części zamiennych, serwis, a także produkcję i sprzedaż sprzętu wojskowego. HSW była także odpowiedzialna za restrukturyzację organizacyjną
en While HSW-Trading was responsible for production and sales of industrial machinery, logistics, quality management and the supply of materials for the production of machinery, HSW retained research and development activities, the financing of productive assets, strategic marketing, sales of spare parts, repairs, and production and sales of military equipment. HSW was also responsible for the organisational restructuring
pl CPA ‧.‧.‧: Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włączanie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane
en CPA ‧.‧.‧: Machinery n.e.c. for the industrial preparation or manufacture of food or drink, including fats or oils
pl przedsiębiorstwo Metso: dostawa maszyn i systemów przemysłowych, miedzy innymi, technologia włókiennicza i celulozowa, przetwarzanie minerałów oraz innych skał, technologia sterowania
en for Metso: supply of process industry machinery and systems, including fiber and paper technology, rock and mineral processing and automation and control technology
pl podkreśla znaczenie transformacji rynku europejskiego dla zwiększenia efektywności energetycznej urządzeń, wyposażenia biurowego, elektroniki użytkowej i maszyn przemysłowych; uważa, że mogoby to zostać osiągnęte poprzez wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymaganych norm minimalnych, progresywnych programów zamówień publicznych, kampanii informacyjnych skierowanych do określonych odbiorców oraz ulepszonych oznaczeń w zakresie energii
en Stresses the importance of a European market transformation for appliances, office equipment, consumer electronics and industrial engines to increase energy efficiency; believes that this could be realized through the introduction of more stringent minimum standard requirements, progressive public procurement programmes, targeted information campaigns and improved energy labelling
pl Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją ‧), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych do celów domowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne
en Machinery, plant or laboratory equipment, whether or not electrically heated (excluding furnaces, ovens and other equipment of heading ‧), for the treatment of materials by a process involving a change of temperature such as heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating, vaporising, condensing or cooling, other than machinery or plant of a kind used for domestic purposes; instantaneous or storage water heaters, non-electric
pl w przypadku KW: produkcja i dystrybucja maszyn przemysłowych, takich jak napełniarki i pakowarki
en for KW: production and distribution of industrial machines such as filling and packaging machines
pl Czynnikami, które w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia naszego obecnego standardu życia były rozwój i intensywne wykorzystywanie zużywających energię technologii przemysłowych, maszyn i środków transportu- energia zdjęła z ludzi brzemię najcięższej pracy fizycznej, zwielokrotniła wydajność, zapewniła ciepło i światło, zrewolucjonizowała rolnictwo pod względem wydajności plonów oraz umożliwiła mobilność i komunikację o niewyobrażalnym wcześniej zasięgu
en The development and intensive use of energy-consuming industrial processes, machines and transport systems has made a significant contribution to achieving our current standard of living: Energy has freed people from the burden of the heaviest physical labour, multiplied their productivity, provided heating and lighting, revolutionised agricultural yields, and made previously unimaginable mobility and communication possible
pl Właściwe jest wyłączenie z zakresu niniejszej dyrektywy broni, w tym broni palnej, która objęta jest dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni; wyłączenie broni palnej nie powinno mieć zastosowania do przenośnych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych lub technicznych
en It is appropriate to exclude from the scope of this Directive weapons, including firearms that are subject to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on control of the acquisition and possession of weapons; the exclusion of firearms should not apply to portable cartridge-operated fixing and other impact machinery designed for industrial or technical purposes only
pl koszty związane z pracami budowlanymi, instalacyjnymi, montażowymi, obsługą lub pomocą techniczną wykonaną po przywozie towarów takich, jak: zakłady przemysłowe, maszyny lub wyposażenie
en charges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance, undertaken after importation of imported goods such as industrial plant, machinery or equipment
pl Maszyny niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przygotowania albo produkcji żywności lub napojów, inne niż maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych bądź olejów
en Machinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils
Showing page 1. Found 30038 sentences matching phrase "maszyna elektryczna przemysłowa".Found in 6.888 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.