Translations into English:

  • industrial electric machinery   

Example sentences with "maszyna elektryczna przemysłowa", translation memory

add example
pl Czy układ optyczno-elektryczny umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego, który obok diody świecącej (light emitting diode lub LED), folii z tworzywa sztucznego i fotodetektora obejmuje też układ wzmacniający i przeznaczony jest do montażu w m.in. urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych, należy uważać za maszynę lub urządzenie elektryczne w rozumieniu pozycji ‧ CN?
en Must an optical-electrical circuit contained in a plastic case which, together with a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector, contains an amplifying circuit and is intended for incorporation in, inter alia, communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines, be regarded as an electrical machine or apparatus within the meaning of heading ‧ of the CN?
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Hoge Raad der Nederlanden Den Haag- Wykładni rozporządzenia ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Układ optyczno-elektryczny, stanowiący integralną część maszyny, umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego i zawierający diodę świecącą (LED), folię z tworzywa sztucznego, fotodetektor oraz układ wzmacniający, który przeznaczony jest do montażu w urządzeniach komunikacyjnych i komputerowych, elektronice konsumenckiej i maszynach przemysłowych- Pozycje ‧, ‧ i ‧ CN
en Reference for a preliminary ruling- Hoge Raad der Nederlanden- Interpretation of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Optical-electrical circuit that is an integral part of a machine enclosed in a plastic case containing a light emitting diode (LED), a plastic film and a photodetector and amplifying circuit and is intended for incorporation in communication and computer equipment, consumer electronics and industrial machines- Headings ‧, ‧ and ‧ of the CN
pl w przypadku przedsiębiorstwa Daewoo International: handel szerokim asortymentem produktów, takich jak: produkty i półprodukty ze stali, maszyny przemysłowe, części samochodowe, produkty dla sektora elektrycznego, tekstylia, produkty dla przemysłu obronnego, rudy żelaza, złom żelazny, metale nieżelazne, chemikalia, produkty rolne oraz produkty zwierzęce
en for undertaking Daewoo International: trade in a wide range of products including steel products and steel semi-finished products, industrial machinery, automotive components, electric industry products, textiles, defence supplies, iron ore, iron scrap, non-ferrous metals, chemicals, agricultural, and livestock products
pl Konsumentami mogą być przedsiębiorstwa, jak w przypadku nabywców maszyn przemysłowych lub wyrobów do dalszej przeróbki, bądź konsumenci końcowi, jak na przykład nabywcy lodów czy rowerów
en These customers can be undertakings as in the case of buyers of industrial machinery or an input for further processing or final consumers as for instance in the case of buyers of impulse ice cream or bicycles
pl przedsiębiorstwo Metso: dostawa maszyn i systemów przemysłowych, miedzy innymi, technologia włókiennicza i celulozowa, przetwarzanie minerałów oraz innych skał, technologia sterowania
en for Metso: supply of process industry machinery and systems, including fiber and paper technology, rock and mineral processing and automation and control technology
pl urządzeń, sprzętu lub maszyn zaprojektowanych wyłącznie do użytku przemysłowego lub profesjonalnego
en appliances, equipment or machines designed exclusively for industrial or professional purposes
pl przedsiębiorstwo IHI: konglomerat przemysłowy zajmujący się budową statków, logistyką, maszynami przemysłowymi oraz silnikami do samolotów
en for IHI: industrial conglomerate with activities including shipbuilding, logistics, industrial machinery and aero-engines
pl Celem funduszy rozliczających zobowiązania z tytułu likwidacji, rekultywacji i przywrócenia środowiska naturalnego do stanu poprzedniego, dalej zwanych funduszami likwidacyjnymi lub funduszami, jest wydzielenie aktywów, przeznaczonych na sfinansowanie części lub całości kosztów związanych z likwidacją instalacji przemysłowych (np. elektrowni jądrowej), konkretnych maszyn i urządzeń (np. samochodów) lub z podjęciem przedsięwzięć związanych z przywróceniem środowiska naturalnego do stanu poprzedniego (np. oczyszczanie wód lub rekultywacja terenów pokopalnianych), czyli z działaniami ogólnie określanymi mianem likwidacji szkód
en The purpose of decommissioning, restoration and environmental rehabilitation funds, hereafter referred to as decommissioning funds or funds, is to segregate assets to fund some or all of the costs of decommissioning plant (such as a nuclear plant) or certain equipment (such as cars), or in undertaking environmental rehabilitation (such as rectifying pollution of water or restoring mined land), together referred to as decommissioning
pl Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych
en Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers
pl wzywa Komisję do konsekwentnego wprowadzania zakazu dla urządzeń z wysokim poziomem strat wynikających ze stosowania trybu czuwania w ramach kolejnego kroku wdrażania dyrektywy w sprawie ekoprojektów, do rozważenia wprowadzenia obowiązku wyposażania urządzeń w funkcję wyłączania oraz do wprowadzenia obowiązku instalowania automatycznych wyłączników i trybu oszczędności energii w urządzeniach posiadających silniki dużej mocy oraz w sprzęcie i maszynach przemysłowych
en Calls on the Commission to implement consistently the ban on devices with high stand-by losses and, as a next step in the implementation of the Eco-design Directive, to consider making it compulsory for devices to have a switch-off function, and to make automatic switch-off and energy-saving modes mandatory even for installations with large motors and for industrial equipment and machinery
pl Produkcja mechanicznych urządzeń przemysłowych obejmuje planowanie zastosowania maszyn w poszczególnych procesach produkcyjnych, produkcję parku maszynowego oraz zainstalowanie maszyn na linii produkcyjnej. VA Tech działa w tym sektorze, składając oferty przez swoją spółkę-córkę VAI
en Mechanical industrial plant building involves planning the use of machines in the industrial production process in question, procuring those machines and installing them in the production plant. VA Tech is a supplier in this area via its subsidiary VAI
pl Maszyny, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale, do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, napojów, inne niż maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, olejów zwierzęcych lub roślinnych
en Machinery, not specified or included elsewhere in this chapter, for the industrial preparation or manufacture of food or drink, other than machinery for the extraction or preparation of animal or fixed vegetable fats or oils
pl przedsiębiorstwo Honeywell: usługi i produkty dla lotnictwa, produkty samochodowe, materiały elektroniczne, specjalistyczne materiały, polimery użytkowe, transport i systemy energetyczne, układy kontrolne stosowane w domach, budynkach i maszynach przemysłowych
en for Honeywell: aerospace products and services, automotive products, electronic materials, specialty materials, performance polymers, transportation and power systems, home and building controls, and industrial controls
pl mając na uwadze, że prawie ‧ % importu UE pochodzi z Afryki, połowę tego importu stanowią produkty związane z energią, ‧ %- produkty przemysłowe, a ‧ %- produkty żywnościowe i rolnicze; mając na uwadze, że do Afryki trafia ‧,‧ % eksportu UE, z czego ‧ % stanowią maszyny, substancje chemiczne i produkty przemysłowe; mając na uwadze, że Republika Południowej Afryki jest największym partnerem handlowym UE (import i eksport); mając na uwadze, że wielkość europejskiego handlu z Afryką stale się zmniejsza, chociaż UE pozostaje jej najważniejszym partnerem handlowym
en whereas Africa accounts for almost ‧ % of EU imports, half of them being energy-related products, ‧ % manufactured products and ‧ % food and agricultural products; whereas Africa absorbs ‧,‧ % of EU exports, ‧ % of which are related to machinery, chemicals and manufactured goods; whereas South Africa is the EU's largest trading partner (import and export); whereas European trade with Africa continues to decline although the EU remains its most important trading partner
pl W tej kwestii Komitet już się częściowo wypowiedział w opinii z inicjatywy własnej w sprawie przemian przemysłowych w sektorze budowy maszyn
en The EESC expressed some of its views on this subject in its Own-initiative opinion on Industrial Change in the Mechanical Engineering Sector
pl przedsiębiorstwo Danaher: instrumentarium profesjonalne (środowisko, testy elektroniczne, narzędzia lekarskie) technologie przemysłowe (maszyny, identyfikacja produktów) oraz narzędzia i elementy składowe (mechanizmy, podstawowe narzędzia
en for Danaher: Professional Instrumentation (Environmental, Electronic Test, Medical Technology), Industrial Technologies (Motion, Product Identification), and Tools & Components (Mechanics Hand Tools
pl W rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze o obwodzie przekraczającym ‧ cm
en Of a kind used on construction or industrial handling vehicles and machines and having a rim size exceeding ‧ cm
pl pompa cieplna oznacza maszynę, urządzenie lub instalację, która przenosi ciepło z naturalnego otoczenia, takiego jak powietrze, woda lub grunt, do budynków lub zastosowań przemysłowych poprzez odwrócenie naturalnego przepływu ciepła, tak że przepływa ono z niższej do wyższej temperatury
en heat pump means a machine, a device or installation that transfers heat from natural surroundings such as air, water or ground to buildings or industrial applications by reversing the natural flow of heat such that it flows from a lower to a higher temperature
pl Przemysłowe Fabryki Maszyn Precyzyjnych (znane także jako Zakłady Oprzyrządowania
en Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant
pl w przypadku KW: produkcja i dystrybucja maszyn przemysłowych, takich jak napełniarki i pakowarki
en for KW: production and distribution of industrial machines such as filling and packaging machines
pl Na zasadzie przeciwieństwa, klauzule o zakazie konkurencji nie mogą być uważane za konieczne, kiedy przeniesienie jest faktycznie ograniczone do wartości materialnych (gruntu, budynków, maszyn, itp.) lub do wyłącznych praw własności przemysłowej i handlowej (których posiadacze mogą niezwłocznie podjąć działania przeciw naruszeniom ze strony zbywającego te prawa
en By contrast, non-competition clauses cannot be considered necessary when the transfer is in fact limited to physical assets (such as land, buildings or machinery) or to exclusive industrial and commercial property rights (the holders of which could immediately take action against infringements by the transferor of such rights
pl zakład przemysłowy oznacza kombinację maszyn, aparatury, przyrządów, wyposażenia, narzędzi i materiałów, które są przeznaczone do wspólnego działania jako duża jednostka przeznaczona do produkcji towarów lub świadczenia usług
en industrial plant means a combination of machines, apparatus, appliances, equipment, instruments and materials which together make up large-scale, stationary units producing goods or providing services
pl Pierwszy aspekt dotyczy zachowania i potwierdzenia wytycznych zawartych w dyrektywie ‧/‧/WE, jako że obecny wniosek w sprawie zmiany dyrektywy powinien stanowić uzupełnienie szeregu środków wspólnotowych związanych z emisją hałasu wywoływanego przez główne źródła hałasu (zwłaszcza pojazdy drogowe i szynowe oraz związaną z nimi infrastrukturę, statki powietrzne, urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, urządzenia przemysłowe i maszyny samobieżne) oraz stanowić podstawę opracowania środków uzupełniających w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej
en The first point concerns the need to uphold and reaffirm the line taken in Directive ‧/‧/EC, in that this modifying proposal completes the existing set of Community measures concerning noise emitted by the major sources, in particular road and rail vehicles and infrastructure, aircraft, outdoor and industrial equipment and mobile machinery, and provides a basis for developing additional measures, in the short, medium and long term
pl Niniejsza dyrektywa ma między innymi stanowić podstawę rozwijania i uzupełniania istniejącego zespołu środków wspólnotowych dotyczących emisji hałasu z głównych źródeł, w szczególności z pojazdów kołowych i szynowych oraz ich infrastruktury, samolotów, urządzeń pracujących na otwartej przestrzeni i urządzeń przemysłowych oraz maszyn samojezdnych, a także opracowywania dodatkowych długo-, średnio-i krótkookresowych środków
en This Directive should inter alia provide a basis for developing and completing the existing set of Community measures concerning noise emitted by the major sources, in particular road and rail vehicles and infrastructure, aircraft, outdoor and industrial equipment and mobile machinery, and for developing additional measures, in the short, medium and long term
pl Właściwe jest wyłączenie z zakresu niniejszej dyrektywy broni, w tym broni palnej, która objęta jest dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni; wyłączenie broni palnej nie powinno mieć zastosowania do przenośnych maszyn montażowych i innych udarowych uruchamianych za pomocą nabojów, przeznaczonych wyłącznie do celów przemysłowych lub technicznych
en It is appropriate to exclude from the scope of this Directive weapons, including firearms, that are subject to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on control of the acquisition and possession of weapons; the exclusion of firearms should not apply to portable cartridge-operated fixing and other impact machinery designed for industrial or technical purposes only
Showing page 1. Found 30038 sentences matching phrase "maszyna elektryczna przemysłowa".Found in 11.807 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.