Translations into English:

  • non-combustible material   

Example sentences with "materiał niepalny", translation memory

add example
Schody i drabiny prowadzące do maszynowni i kotłowni oraz zasobników muszą być mocno przytwierdzone i wykonane ze stali lub innego wstrząsoodpornego i niepalnego materiałuCompanionways and ladders providing access to engine and boiler rooms and bunkers shall be firmly attached and be made of steel or another shock-resistant and non-combustible material
przewody wentylacyjne muszą być wykonane ze stali lub równoważnego materiału niepalnego i muszą być bezpiecznie połączone z sobą i nadbudówką statkuVentilation ducts shall be made from steel or an equivalent non-combustible material and be securely connected to each other and to the superstructure of the vessel
Wszystkie drzwi i ościeżnice w takich grodziach powinny być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być tak skonstruowane i zmontowane, aby zapewnić zadowalającą odporność ogniowąAll doors and frames in such bulkheads shall be of non-combustible materials and shall be so constructed and erected as to provide substantial fire resistance
Krótkie kanały, jednakże zazwyczaj nieprzekraczające długości ‧ m oraz kanały z sekcją łączącą nieprzekraczającą ‧ m‧, nie muszą być z materiału niepalnego, z zastrzeżeniem następujących warunkówShort ducts, however, not generally exceeding ‧ m in length and with a cross section not exceeding ‧ m‧ need not be non-combustible, subject to the following conditions
Schody muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiałuStairs shall be made of steel or another equivalent non-combustible material
W pomieszczeniach mieszkalnych, w których znajdują się obszary zbiórek, meble i elementy zamontowane muszą, jeśli pomieszczenia nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. ‧.‧a, być wykonane z materiałów niepalnychFurniture and fittings in lounges which serve as muster areas shall, where the rooms do not have a pressurised sprinkler system according to Article ‧.‧a, be manufactured from non-combustible materials
Materiały izolacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych muszą być niepalneInsulation materials in lounges shall be non-combustible
są izolowane dopuszczonym materiałem niepalnym w ten sposób, że średnia temperatura powierzchni po stronie przeciwnej w stosunku do ognia podnosi się o nie więcej niż ‧°C powyżej temperatury początkowej i w żadnym punkcie, w tym również spoinach pionowych, nie podnosi się o więcej niż ‧ °C powyżej temperatury początkowej w następujących okresachThey are insulated with an approved non-combustible material such that the average temperature on the side facing away from the fire rises to not more than ‧ °C above the initial temperature and at no point, including the gaps at the joints, does a temperature increase of more than ‧ °C above the initial temperature occur within the following specified periods
Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone kratką wykonaną z materiału niepalnegoAll ventilation openings shall be fitted with a grill made of non-combustible material
Łatwo palne ciecze o temperaturze zapłonu niższej niż ‧ °C muszą być przechowywane na pokładzie w wentylowanej szafie wykonanej z niepalnego materiałuTo store flammable liquids with a flash point of less than ‧oC there shall be a ventilated cupboard made of non-combustible material on deck
Zamknięcia muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiałuThe locking devices shall be made from steel or an equivalently non-combustible material
a Materiały tworzące bariery dla pary i kleje stosowane w związku z izolacją, jak również izolacje złączy rurowych do systemów zimnych, nie muszą być niepalne, ale są ilościowo ograniczone do niezbędnego minimum, zaś ich wystawione powierzchnie posiadają właściwości wolnego rozprzestrzeniania się płomieniaa Vapour barriers and adhesives used in conjunction with insulation, as well as insulation of pipe fittings for cold service systems need not be non-combustible, but they shall be kept to the minimum quantity practicable and their exposed surfaces shall have low flame spread characteristics
Ponadto można dopuścić schowki z materiałów niepalnych, przeznaczone do przechowywania wymaganego regułami sprzętu bezpieczeństwaIn addition to the above, lockers of non-combustible material, providing storage for safety equipment required by regulations, may be permitted
Systemy te muszą być wykonane ze stali lub równoważnych niepalnych materiałówThe systems shall be made of steel or equivalent non-combustible materials
są izolowane dopuszczonym materiałem niepalnym w ten sposób, że średnia temperatura powierzchni po stronie przeciwnej w stosunku do ognia podnosi się o nie więcej niż ‧ °C powyżej temperatury początkowej i w żadnym punkcie, w tym również spoinach pionowych, nie podnosi się o więcej niż ‧ °C powyżej temperatury początkowej w następujących okresachThey are insulated with an approved non-combustible material such that the average temperature on the side facing away from the fire rises to not more than ‧ °C above the initial temperature and at no point, including the gaps at the joints, does a temperature increase of more than ‧ °C above the initial temperature occur within the following specified periods
Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszaninToys must not contain, as such, substances or mixtures which may become flammable due to the loss of non-flammable volatile components if, for reasons essential to their functioning, in particular materials and equipment for chemistry experiments, model assembly, plastic or ceramic moulding, enamelling, photography or similar activities, such toys contain substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Materiały wybuchowe o kodzie klasyfikacyjnym ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ bądź dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub ‧ l i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgExplosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or l and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Dla statków o kadłubie skonstruowanym z materiałów niepalnych pokłady i przegrody oddzielające maszynownie kategorii A od obszarów mieszkalnych, obszarów służbowych lub stacji kontrolnych konstruuje się według standardu klasyIn vessels, the hull of which is constructed of non-combustible materials, the decks and bulkheads separating machinery spaces of category A from accommodation spaces, service spaces or control stations shall be constructed to
Ściany, sufity, drzwi maszynowni, kotłowni i zasobników muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiałuEngine room, boiler room and bunker bulkheads, ceilings and doors shall be made of steel or another equivalent non-combustible material
Materiały wybuchowe o oznaczeniu ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub ‧ l i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgExplosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or litres and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Materiały wybuchowe o kodzie klasyfikacyjnym ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub ‧ l i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgExplosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in Transport Category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in Transport Category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or l and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Materiał izolacyjny w pomieszczeniach maszynowych powinien być niepalnyThe insulating materials inside engine spaces shall be non-combustible
Wymóg ten nie odnosi się do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach zbudowanych z materiałów niepalnych i przeznaczonych wyłącznie do instalacji kotłów grzewczychThis requirement does not apply to appliances installed in compartments built of non-combustible materials and intended solely to house boilers
Materiał niepalny jest materiałem, który się nie pali i nie wytwarza par palnych w ilości dostatecznej do ich samoczynnego zapalenia się po ogrzaniu do temperatury około ‧ °C, przy czym właściwość ta określana jest z zastosowaniem próby ogniowej zgodnie z kodeksem stosowania procedur prób ogniowych. Każdy inny materiał jest materiałem palnymNon-combustible material is a material which neither burns nor gives off flammable vapours in sufficient quantity for self-ignition when heated to approximately ‧ °C, this being determined in accordance with the Fire Test Procedures Code
Showing page 1. Found 29798 sentences matching phrase "materiał niepalny".Found in 3.911 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.