Translations into English:

  • non-combustible material   

Example sentences with "materiał niepalny", translation memory

add example
Materiały izolacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych muszą być niepalneInsulation materials in lounges shall be non-combustible
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnychVentilation ducts shall be of non-combustible material
niepalny: materiał, który nie pali się, ani nie wytwarza palnych oparów w ilościach wystarczających do samozapłonu przy ogrzaniu do ok. ‧ °Cnon-combustible: a substance which neither burns nor produces flammable vapours in such quantities that they ignite spontaneously when heated to approximately ‧oC
Zamknięcia muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiałuThe locking devices shall be made from steel or an equivalently non-combustible material
Schody i drabiny prowadzące do maszynowni i kotłowni oraz zasobników muszą być mocno przytwierdzone i wykonane ze stali lub innego wstrząsoodpornego i niepalnego materiałuCompanionways and ladders providing access to engine and boiler rooms and bunkers shall be firmly attached and be made of steel or another shock-resistant and non-combustible material
Materiały wybuchowe o oznaczeniu ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub ‧ l i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgExplosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or litres and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Rurki izolacyjne przewodów muszą być wykonane z materiałów niepalnychWiring conduits shall be made of non-flammable material
wszystkie meble takie, jak biurka, szafy ubraniowe, toaletki, sekretarzyki, kredensy kuchenne, wykonane są całkowicie z uznanego materiału niepalnego, z tym że na robocze powierzchnie tych mebli mogą być użyte okleiny palne o grubości nie większej niż ‧ mmall case furniture such as desks, wardrobes, dressing tables, bureaux, dressers, is constructed entirely of approved non-combustible materials, except that a combustible veneer not exceeding ‧ mm may be used on the working surface of such articles
W pomieszczeniach mieszkalnych, w których znajdują się obszary zbiórek, meble i elementy zamontowane muszą, jeśli pomieszczenia nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. ‧.‧a, być wykonane z materiałów niepalnychFurniture and fittings in lounges which serve as muster areas shall, where the rooms do not have a pressurised sprinkler system according to Article ‧.‧a, be manufactured from non-combustible materials
Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszaninToys must not contain, as such, substances or mixtures which may become flammable due to the loss of non-flammable volatile components if, for reasons essential to their functioning, in particular materials and equipment for chemistry experiments, model assembly, plastic or ceramic moulding, enamelling, photography or similar activities, such toys contain substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają mieszaniny określone jako niebezpieczne w dyrektywie ‧/‧/EWG lub substancje spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszaninToys must not contain, as such, substances or mixtures which may become flammable due to the loss of non-flammable volatile components if, for reasons essential to their functioning, in particular materials and equipment for chemistry experiments, model assembly, plastic or ceramic moulding, enamelling, photography or similar activities, such toys contain mixtures which are dangerous as defined in Directive ‧/‧/EEC or substances fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
Materiały wybuchowe o kodzie klasyfikacyjnym ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwopalnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub ‧ l i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgExplosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in Transport Category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in Transport Category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kg or l and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Wszystkie pojemniki na odpady powinny być wykonane z materiałów niepalnych i nie powinny posiadać żadnych otworów bocznych ani dennychAll waste receptacles shall be constructed of non-combustible materials with no openings in the sides or bottom
NOWE STATKI KLASY B, C I D: W obrębie obudowy takiej klatki schodowej dopuszcza się jedynie toalety publiczne, schowki z niepalnego materiału na sprzęt ratowniczy oraz otwarte kontuary informacyjneNEW CLASS B, C AND D SHIPS: Within the perimeter of such stairway enclosures only public toilets, lockers of non-combustible material providing storage for safety equipment and open information counters are permitted
są izolowane dopuszczonym materiałem niepalnym w ten sposób, że średnia temperatura powierzchni po stronie przeciwnej w stosunku do ognia podnosi się o nie więcej niż ‧ °C powyżej temperatury początkowej i w żadnym punkcie, w tym również spoinach pionowych, nie podnosi się o więcej niż ‧ °C powyżej temperatury początkowej w następujących okresachThey are insulated with an approved non-combustible material such that the average temperature on the side facing away from the fire rises to not more than ‧ °C above the initial temperature and at no point, including the gaps at the joints, does a temperature increase of more than ‧ °C above the initial temperature occur within the following specified periods
Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone kratką wykonaną z materiału niepalnegoAll ventilation openings shall be fitted with a grill made of non-combustible material
W obrębie obudów klatek schodowych mogą znajdować się tylko ogólnodostępne toalety, windy, schowki z niepalnego materiału, przeznaczone do przechowywania środków bezpieczeństwa oraz stoiska informacyjneOnly public toilets, lifts, lockers of non-combustible materials providing storage for safety equipment and open information counters may be located within the stairway enclosure boundaries
materiały wybuchowe o oznaczeniu ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwo palnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub litrów i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kgExplosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kilograms or litres and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
Jeżeli pokrycie z nieperforowanej blachy stalowej lub innego niepalnego materiału (z wyjątkiem aluminium) stanowi ostatnią powierzchnię fizyczną, pokrycie to może być połączone poprzez ząbkowanie, nitowanie itpWhere there is covering by non-perforated steel plate or other non-combustible materials (not aluminium) which is the ultimate physical surface, this covering may be joined by seaming, riveting, etc
Ściany, sufity, drzwi maszynowni, kotłowni i zasobników muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiałuEngine room, boiler room and bunker bulk heads, ceilings and doors shall be made of steel or another equivalent non-combustible material
Wymóg ten nie odnosi się do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach zbudowanych z materiałów niepalnych i przeznaczonych wyłącznie do instalacji kotłów grzewczychThis requirement does not apply to appliances installed in compartments built of non-combustible materials and intended solely to house boilers
Modularne toalety publiczne i głowice toaletowe z wykończeniami z materiałów zaliczonych pod względem reakcji na ogień do klasy A, B lub C oraz materiały, których właściwości reakcji na ogień nie zmieniają się w czasie procesu produkcji (ogólnie, materiały wykonane z surowców niepalnych), jak również materiały zaliczone do klas D, E lub FModular public toilets and toilet pods with finishes using materials classified in reaction to fire classes A, B or C and for which the reaction to fire performance is not susceptible to change during the production process (in general, those made with non-combustible raw materials), as well as with materials classified in classes D, E or F
Kanały wentylacyjne wykonuje się z materiału niepalnegoVentilation ducts shall be of non-combustible material
powinny być tak zbudowane, aby mogły zapobiec przechodzeniu dymu i płomienia do końca jednogodzinnej standardowej próby ogniowej;.‧ powinny być izolowane z wykorzystaniem zatwierdzonych materiałów niepalnych, w taki sposób, aby średnia temperatura na powierzchni strony nienagrzewanej nie wzrosła podczas całego czasu trwania próby o więcej niż ‧ °C ponad temperaturę początkową, jak również aby temperatura w żadnym punkcie tej powierzchni, włączając w to połączenie elementów, nie wzrosła o więcej niż ‧ °C ponad temperaturę początkową, przy końcu podanych poniżej okresów czasu: klasathey shall be so constructed as to be capable of preventing the passage of smoke and flame to the end of the one-hour standard fire test
Showing page 1. Found 29798 sentences matching phrase "materiał niepalny".Found in 10.399 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.