Translations into English:

  • non-combustible material   

Example sentences with "materiał niepalny", translation memory

add example
pl Materiały niepalne
en Non-combustible materials
pl Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych
en Ventilation ducts shall be of non-combustible material
pl w dolnym otworze powinna być umieszczona kratka z materiału niepalnego
en The lower opening shall be provided with a grating made of a non-combustible material
pl W obrębie obudów klatek schodowych mogą znajdować się tylko ogólnodostępne toalety, windy, schowki z niepalnego materiału, przeznaczone do przechowywania środków bezpieczeństwa oraz stoiska informacyjne
en Only public toilets, lifts, lockers of non-combustible materials providing storage for safety equipment and open information counters may be located within the stairway enclosure boundaries
pl przewody wentylacyjne muszą być wykonane ze stali lub równoważnego materiału niepalnego i muszą być bezpiecznie połączone z sobą i nadbudówką statku
en ventilation ducts shall be made from steel or an equivalent non-combustible material and be securely connected to each other and to the superstructure of the vessel
pl Zabawki, które z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania zawierają substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji określone w sekcji I dodatku B, w szczególności materiały i wyposażenie do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności, nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych
en Toys which, for reasons essential to their functioning, contain substances or mixtures that meet the classification criteria laid down in Section ‧ of Appendix B, in particular materials and equipment for chemistry experiments, model assembly, plastic or ceramic moulding, enamelling, photography or similar activities, must not contain, as such, substances or mixtures which may become flammable due to the loss of non-flammable volatile components
pl Wszystkie drzwi i ościeżnice w takich grodziach powinny być wykonane z materiałów niepalnych i powinny być tak skonstruowane i zmontowane, aby zapewnić zadowalającą odporność ogniową
en All doors and frames in such bulkheads shall be of non-combustible materials and shall be so constructed and erected as to provide substantial fire resistance
pl Materiał niepalny jest materiałem, który się nie pali i nie wytwarza par palnych w ilości dostatecznej do ich samoczynnego zapalenia się po ogrzaniu do temperatury około ‧ °C, przy czym właściwość ta określana jest z zastosowaniem próby ogniowej zgodnie z kodeksem stosowania procedur prób ogniowych. Każdy inny materiał jest materiałem palnym
en Non-combustible material is a material which neither burns nor gives off flammable vapours in sufficient quantity for self-ignition when heated to approximately ‧ °C, this being determined in accordance with the Fire Test Procedures Code
pl Ponadto można dopuścić schowki z materiałów niepalnych, przeznaczone do przechowywania wymaganego regułami sprzętu bezpieczeństwa
en In addition to the above, lockers of non-combustible material, providing storage for safety equipment required by regulations, may be permitted
pl NOWE STATKI KLASY B, C I D: W obrębie obudowy takiej klatki schodowej dopuszcza się jedynie toalety publiczne, schowki z niepalnego materiału na sprzęt ratowniczy oraz otwarte kontuary informacyjne
en NEW CLASS B, C AND D SHIPS: Within the perimeter of such stairway enclosures only public toilets, lockers of non-combustible material providing storage for safety equipment and open information counters are permitted
pl Zamknięcia muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiału
en The locking devices shall be made from steel or an equivalently non-combustible material
pl Rura powinna być przymocowana do końców rękawa kołnierzem lub złączem albo też szczelina między rękawem i rurą nie może być większa od ‧ mm lub każda szczelina między rurą i rękawem musi zostać uszczelniona z wykorzystaniem niepalnego bądź też innego odpowiedniego materiału
en The pipe shall be connected to the ends of the sleeve by flanges or couplings or the clearance between the sleeve and the pipe shall not exceed ‧ mm or any clearance between pipe and sleeve shall be made tight by means of non-combustible or other suitable material
pl Z wyjątkiem obszarów cargo lub chłodzonych przedziałów stref służbowych materiały izolujące są niepalne
en Except in cargo spaces or refrigerated compartments of service spaces insulating materials shall be non-combustible
pl Krótkie kanały, jednakże zazwyczaj nieprzekraczające długości ‧ m oraz kanały z sekcją łączącą nieprzekraczającą ‧ m‧, nie muszą być z materiału niepalnego, z zastrzeżeniem następujących warunków
en Short ducts, however, not generally exceeding ‧ m in length and with a cross section not exceeding ‧ m‧ need not be non-combustible, subject to the following conditions
pl Stropy i okładziny ścian w pomieszczeniach mieszkalnych, w tym ich podłoża, muszą, jeśli pomieszczenia te nie są wyposażone w ciśnieniową instalację tryskaczową zgodnie z art. ‧.‧a, być wykonane z materiałów niepalnych, z wyjątkiem ich powierzchni zewnętrznych, które muszą mieć co najmniej właściwości wstrzymujące płomień
en Lounge ceilings and wall claddings, including their substructures, shall, where these lounges do not have a pressurised sprinkler system according to Article ‧.‧a, be manufactured from non-combustible materials with the exception of their surfaces, which shall be at least flame-retardant
pl Wymóg ten nie odnosi się do urządzeń zainstalowanych w pomieszczeniach zbudowanych z materiałów niepalnych i przeznaczonych wyłącznie do instalacji kotłów grzewczych
en This requirement does not apply to appliances installed in compartments built of non-combustible materials and intended solely to house boilers
pl Materiały, z których są wykonane ŚOI i inne składniki przeznaczone do ochrony przed promieniowaniem cieplnym i ciepłem konwekcyjnym, powinny posiadać odpowiedni współczynnik przenikania strumienia cieplnego i być w wystarczającym stopniu niepalne, aby wykluczyć ryzyko samoistnego zapalenia w przewidywanych warunkach użytkowania
en Constituent materials and other components suitable for protection against radiant and convective heat must possess an appropriate coefficient of transmission of incident heat flux and be sufficiently incombustible to preclude any risk of spontaneous ignition under the foreseeable conditions of use
pl Ściany, sufity, drzwi maszynowni, kotłowni i zasobników muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiału
en Engine room, boiler room and bunker bulk heads, ceilings and doors shall be made of steel or another equivalent non-combustible material
pl Materiały izolacyjne w pomieszczeniach mieszkalnych muszą być niepalne
en Insulation materials in lounges shall be non-combustible
pl Schody i drabiny prowadzące do maszynowni i kotłowni oraz zasobników muszą być mocno przytwierdzone i wykonane ze stali lub innego wstrząsoodpornego i niepalnego materiału
en Companionways and ladders providing access to engine and boiler rooms and bunkers shall be firmly attached and be made of steel or another shock-resistant and non-combustible material
pl materiały wybuchowe o oznaczeniu ‧.‧G można przewozić z płynami i gazami łatwo palnymi dla kategorii transportu ‧ lub z gazami niepalnymi i nietoksycznymi dla kategorii transportu ‧ lub dla dowolnej ich kombinacji w tym samym pojeździe, pod warunkiem że całkowita masa lub objętość towarów niebezpiecznych razem wziętych nie przekracza ‧ kg lub litrów i całkowita masa netto materiałów wybuchowych nie przekracza ‧ kg
en Explosives of ‧.‧G may be carried with flammable liquids and flammable gases in transport category ‧ or non-flammable, non-toxic gases in transport category ‧, or in any combination of them in the same vehicle, provided the total mass or volume of dangerous goods when added together does not exceed ‧ kilograms or litres and the total net mass of explosives does not exceed ‧ kg
pl Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być zabezpieczone kratką wykonaną z materiału niepalnego
en All ventilation openings shall be fitted with a grill made of non-combustible material
pl Zapory parowe i kleiste zastosowane w połączeniu z izolacją, jak również izolacja instalacji rur do systemów wyposażenia chłodzącego nie muszą być z materiału niepalnego, lecz należy je stosować w minimalnej możliwej do wprowadzenia ilości a ich odsłonięte (narażone) powierzchnie mają niskie charakterystyki płomienia, co zdefiniowane jest zgodnie z Kodeksem MOM w sprawie procedur testów przeciwpożarowych
en Vapour barriers and adhesives used in conjunction with insulation, as well as the insulation of pipe fittings for cold service systems need not be of non-combustible material, but they shall be kept to the minimum quantity practicable and their exposed surfaces shall have low flame characteristics, this being determined in accordance with the IMO Fire Test Procedures Code
pl Zabawki nie mogą zawierać jako takie substancji lub mieszanin, które mogą stać się łatwopalne z powodu utraty niepalnych składników lotnych, jeżeli z przyczyn niezbędnych dla ich funkcjonowania – w szczególności dotyczy to materiałów i wyposażenia do eksperymentów chemicznych, montażu modeli, modelowania plastycznego lub ceramicznego, emaliowania, fotografowania lub podobnych czynności – zabawki te zawierają substancje lub mieszaniny spełniające kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
en Toys must not contain, as such, substances or mixtures which may become flammable due to the loss of non-flammable volatile components if, for reasons essential to their functioning, in particular materials and equipment for chemistry experiments, model assembly, plastic or ceramic moulding, enamelling, photography or similar activities, such toys contain substances or mixtures fulfilling the criteria for any of the following hazard classes or categories set out in Annex I of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ December ‧ on classification, labelling and packaging of substances and mixtures
pl Ściany, sufity, drzwi maszynowni, kotłowni i zasobników muszą być wykonane ze stali lub innego równoważnego niepalnego materiału
en Engine room, boiler room and bunker bulkheads, ceilings and doors shall be made of steel or another equivalent non-combustible material
Showing page 1. Found 29798 sentences matching phrase "materiał niepalny".Found in 4.836 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.