Translations into English:

  • migration   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

migracje ludności
human migration; population movement

Example sentences with "migracja ludności", translation memory

add example
pl Ograniczanie migracji ludności z terenów wiejskich
en To help counter the flight from the land
pl Migracje zarobkowe ludności polskiej po 1 maja 2004 roku do wybranych krajów Unii Europejskiej
en Polish Labour Migration to certain European Union Countries after 1th May 2004
pl pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) spowodowanymi przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka oraz przeprowadzanie programów pomocy w zakresie repatriacji do kraju pochodzenia i powtórnego osiedlenia się w nim, jeżeli warunki ustanowione w obowiązujących umowach międzynarodowych są spełnione
en to cope with the consequences of population movements (refugees, displaced people and returnees) caused by natural and man-made disasters and carry out schemes to assist repatriation to the country of origin and resettlement there when the conditions laid down in current international agreements are in place
pl mając na uwadze, że zmiany demograficzne nie powinny do roku ‧ wywrzeć wpływu na całkowitą liczbę ludności Europy, lecz spowodują one znaczące różnice terytorialne, jako że niektóre regiony UE już teraz charakteryzuje znaczny odpływ młodych ludzi, w szczególności młodych kobiet; mając także na uwadze, że stosunek populacji Europy do populacji światowej zmaleje z ‧ % według danych sprzed stu lat do ‧ % w ‧ r., oraz mając na uwadze, że zmiany te wywierają bardzo zróżnicowany wpływ na regiony UE, podczas gdy nieproporcjonalnie wysoka liczba osób starszych zamieszkuje regiony z już ujemnym saldem migracji, regiony, w których odnotowuje się dodatnie saldo migracji, a co za tym idzie nie występuje tam jeszcze proces starzenia się społeczeństwa, dzięki imigracji osób młodych
en whereas demographic changes should not affect the total size of the European population between until ‧, but will lead to significant regional imbalances, with some areas of the European Union already characterised by large outflows of young people, mainly young women; whereas, similarly, the population of Europe as a proportion of the world's population will fall from ‧ % ‧ years ago to ‧ % in ‧; whereas EU regions are very differently affected by these changes: while a disproportionately high number of older people already live in regions with net outward migration, regions with net inward migration have not yet experienced the process of an ageing society because of young people immigrating into the areas
pl mając na uwadze, że przed rozwojem przestrzennym UE stoją wyzwania w postaci restrukturyzacji gospodarczej, znacznych zmian na rynku pracy, niedostępnego i przeciążonego transportu, ograniczenia powierzchni użytkowych spotęgowanego przez niekontrolowany rozwój miast, spadku liczby ludności, starzenia się populacji, wyludniania się obszarów wiejskich i małych miast w wyniku przenoszenia się ludności do dużych aglomeracji, rosnącej skali migracji, wyłączenia społecznego, wysokiej i rosnącej przestępczości, tworzenia gett w niektórych dzielnicach miast, niskich dochodów gospodarstw domowych, pogarszającej się jakości życia na ubogich obszarach, niewystarczającej liczby parków i terenów rekreacyjnych, zanieczyszczenia środowiska, kontrolowania zarządzania zasobami wodnymi, śmieciami i odpadami oraz potrzeby zapewnienia dostaw energii i jej wydajnego użytkowania
en whereas EU spatial development faces the challenges of economic restructuring, strong fluctuations in the labour market, inaccessible and congested public transport, limited useable territory exacerbated by urban sprawl, a declining and ageing population, the depopulation of rural areas and small towns and cities in favour of large urban centres, social exclusion, high and rising crime rates, ghetto-isation of certain city districts, low household income, a worsening of the quality of life in deprived areas, insufficient numbers of parks and recreation areas, environmental pollution, water, waste and residue management control and the need for secure energy supplies and efficient energy use
pl W kontekście nierówności zdrowotnych, wszystkie przepływy ludności, niezależnie od tego, czy chodzi o migrację wewnątrz czy z zewnątrz UE, mogą prowadzić do niekorzystnej sytuacji społecznej, utrudnionego dostępu do opieki społecznej, a przez to także do nierówności zdrowotnych
en For the purposes of health inequalities, any movement of population, regardless of whether people have moved from within the EU or from outside the EU, can result in social disadvantages, poor access to social support and therefore health inequalities
pl Obecnie, biorąc pod uwagę, że ludność romska zamieszkuje terytorium obejmujące kilka krajów europejskich i jest znana ze swojej tendencji do migracji i działalności przestępczej (co doprowadziło do używania w odniesieniu do wielu innych obywateli określenia "Cygan”), rozstrzygnięcie kwestii włączenia społecznego stało się problemem całej Wspólnoty.
en At the moment, given that the Roma population is spreading across the territory of several European states and is known for its tendency towards migration and involvement in crime (a fact which has led to the use of the term 'gypsy' to refer to many other citizens as well), the solution to the social inclusion issue has become a Community one.
pl Przed Unią Europejską stoi wciąż kilka poważnych wyzwań: stoimy w obliczu wysokiego i niestety rosnącego poziomu bezrobocia, zmian demograficznych, presji związanych z migracją ludności, zwiększającego się ubożenia w niektórych sektorach społeczeństwa, a także silniejszej konkurencji w kontekście globalizacji.
en The EU is still facing some major challenges: we are facing high, and unfortunately rising, levels of unemployment, demographic changes, migratory pressures, increasing poverty in some sectors of society, and stiffer competition in the context of globalisation.
pl mając na uwadze, że od ‧ r. kontekst międzynarodowy uległ znacznym zmianom wraz z pojawieniem się ogólnoświatowych wyzwań, takich jak bezpieczeństwo ludności, migracja, zmiany klimatyczne i pustynnienie, zrównoważone zarządzanie dobrami publicznymi, walka z ubóstwem i pandemiami, powstanie UA i rozszerzenie UE
en whereas the international context has greatly evolved since ‧, with the rise of global challenges such as human security and migration, climate change and desertification, sustainable management of public goods, the fight against poverty and pandemics, the setting up of the AU and the enlargement of the EU
pl przypomina, że tylko przez budowanie zdolności oraz zaangażowanie lokalnej ludności i społeczności w krajowe, regionalne lub gminne programy, można rozwiązać problemy jak ubóstwo, zdrowie, odżywianie, brak bezpieczeństwa żywności, migracja, przesiedlenia oraz dynamika demograficzna
en Recalls that only through capacity building and involvement of local populations and their communities in national, regional and sub-regional programmes can problems such as poverty, health and nutrition, lack of food security, migration, displacement of persons and demographic dynamics be tackled
pl Koszty i korzyści migracji zagranicznej ludności na przykładzie Polski
en The Costs and Benefits of Human External Migration Illustrated on Example of Poland
pl Dlatego też przedmiotowa rezolucja zawiera apel do UE i instytucji międzynarodowych o dokonanie bilansu konsekwencji tej migracji ludności na ogromną skalę.
en This resolution therefore calls upon EU and international institutions to take stock of the consequences entailed by these vast population movements.
pl Wielkie rozszerzenie Unii Europejskiej i migracja zarobkowa ludności z nowych krajów członkowskich do starych krajów członkowskich złagodziły ten problem w Zachodniej Europie, ale go nie rozwiązały.
en The great expansion of the European Union and the migration of people from the new Member States to the old Member States in search of earnings have relieved this problem in Western Europe, but have not solved it.
pl W roku różnorodności kulturowej mogłabym dodać, że zdaniem ekspertów i świata nauki może istnieć bezpośredni związek pomiędzy migracją a wskaźnikiem wzrostu liczby populacji, ponieważ duża liczba dzieci w drugim pokoleniu rodzin imigrantów spada, podczas gdy obecność imigrantów może zmienić nastawienie ludności kraju przyjmującego do posiadania dzieci.
en In the year of cultural diversity, I might add that, according to experts and science, there may be a direct relationship between migration and the rate of population growth, since the large number of children in second-generation immigrant families is falling, while the presence of immigrants may change the desire of the host population to have children.
pl Przyczyny migracji ludności wschodnioeuropejskiej do irlandii w latach 2004-2008.
en The reasons for migration of eastern European populations to Ireland in the years 2004 - 2008.
pl Wpływ migracji ludności na gospodarkę na przykładzie Polski
en Migrations and their influence on economic development based on example of Poland
pl "Współczesne migracje zarobkowe do Niemiec ludności powiatu kętrzyńskiego i ich konsekwencje socjo-psychologiczne dla wyjeżdżających i ich rodzin"
en The migration today for paid work to Germany people, who lives in county kętrzyński and consequence social - psychological for theam and theirs family.
pl Migracje ludności na Śląsku Opolskim w latach 1950-2002
en Migration of population in Opole in the period of 1950-2002
pl Wpływ pustynnienia na migracje ludności w południowym Maroku (na przykładzie oazy Mhamid)
en The influence of desertification on people's migration in south Marocco (based on Mhamid Oasis)
pl Polityka spójności to kluczowa polityka UE umożliwiająca regionom sprostanie w możliwie najlepszy sposób coraz większym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, starzenie się ludności, społeczna migracja, energetyka czy kryzys gospodarczy i finansowy, i tym samym pomagająca zwiększyć globalną konkurencyjność gospodarczą UE.
en Cohesion policy is the EU's key policy for enabling the regions to face growing challenges, such as climate change, population ageing, social migration, energy, or the economic and financial crisis, in the best possible way and, hence, to help increase the EU's global economic competitiveness.
pl W ramach tego instrumentu tematyczny program współpracy z krajami trzecimi w obszarze migracji i azylu ma za zadanie udzielenie wsparcia dla działań prowadzonych przez te kraje, zmierzających do zapewnienia lepszego zarządzania ruchami migracyjnymi ludności we wszystkich ich aspektach
en Under this programme, the objective of the thematic programme on cooperation with third countries in the areas of migration and asylum is to support third countries in their efforts to ensure better management of migratory flows in all their dimensions
pl mając na uwadze, że migracja wykwalifikowanych pracowników z krajów rozwijających się do Europy powodowana jest czynnikami gospodarczymi (ubóstwo, słaby rozwój, niskie płace, niesprawny system edukacji, starzenie się społeczeństwa i zmniejszanie się liczby ludności w państwach OECD, prowadzące do niedoboru siły roboczej), czynnikami politycznymi (przemoc, konflikty, represje polityczne, zwłaszcza przeciwko intelektualistom, zaostrzone poprzez ich pobyt na obczyźnie) oraz- w głównej mierze w przypadku państw afrykańskich- bliskością geograficzną, wspólnym językiem i związkami kolonialnymi lub historycznymi
en whereas skilled migration from developing countries to Europe is fuelled by economic factors (poverty, underdevelopment, low wages, poor education system, ageing and declining population in OECD countries leading to labour shortages), political factors (violence, conflicts, political repression, especially against intellectuals, aggravated by their exile) and- particularly for African countries- by geographical proximity, common language and colonial or historical ties
pl Uważam, że konieczne jest podjęcie działań na szczeblu europejskim w celu umożliwienia państwom członkowskim sprostania obecnym wyzwaniom, takim jak starzenie się ludności, migracje, zmiany klimatyczne itp.
en I believe that measures need to be adopted at European level to enable Member States to face up to the current challenges such as an ageing population, migration, climate change etc.
pl Migracja ludności chińskiej na terytorium Federacji Rosyjskiej z uwzględnieniem społeczno-gospodarczej sytuacji w Rosji
en Migration of Chinese population on the territory of Russian Federation, taking into account the socio-economic situation in Russia
pl Ekspansja produkcji oraz w konsekwencji wzrost rozpoznawalności Sobao Pasiego rozpoczęły się w połowie ubiegłego wieku, kiedy miała miejsce migracja producentów z okolic miejscowości Vega de Pas w kierunku bardziej rozwiniętych ośrodków przy szlakach komunikacyjnych w celu poprawienia sprzedaży produktu, jak również w celu zbliżenia się do dużych skupisk ludności, co ułatwiło zarówno handel produktem w tamtych miejscowościach, jak i jego transportowanie do innych okolic regionu
en Sobao Pasiego started to be produced in greater quantities and, as a consequence, to be recognised more widely, from the second half of the last century when producers looked beyond the immediate area of Vega de Pas to use more developed communication channels to improve sales, and moved closer to more populated centres so as to be better able both to sell the product there and transport it to other parts of the region
Showing page 1. Found 12262 sentences matching phrase "migracja ludności".Found in 2.465 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.