Translations into English:

  • migration   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

migracje ludności
human migration; population movement

Example sentences with "migracja ludności", translation memory

add example
pl definicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstw
en the definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdings
pl Problem migracji ludności wiejskiej w Macedonii w utworze "Czasy kóz" Luana Starovy
en Migration of rural population issue in Macedonia in
pl Polityka spójności to kluczowa polityka UE umożliwiająca regionom sprostanie w możliwie najlepszy sposób coraz większym wyzwaniom, takim jak zmiana klimatu, starzenie się ludności, społeczna migracja, energetyka czy kryzys gospodarczy i finansowy, i tym samym pomagająca zwiększyć globalną konkurencyjność gospodarczą UE.
en Cohesion policy is the EU's key policy for enabling the regions to face growing challenges, such as climate change, population ageing, social migration, energy, or the economic and financial crisis, in the best possible way and, hence, to help increase the EU's global economic competitiveness.
pl Konieczne jest również precyzyjne przeanalizowanie przemian demograficznych (rozmieszczenie geograficzne ludności, ruch naturalny ludności, migracje, struktura ludności pod względem wieku i płci, wzrost oczekiwanej średniej długości życia itp.) oraz ich przyczyn (czynniki gospodarcze, społeczne, środowiskowe, kulturowe oraz trudności w pogodzeniu życia rodzinnego i zawodowego, sytuacja kobiet i matek na rynku pracy, elastyczność zatrudnienia ze względów rodzinnych, znaczenie zagrożeń i wymogów związanych z życiem zawodowym itp.) z uwzględnieniem rozbieżności narodowych i regionalnych
en It is equally necessary to scrutinise demographic change (the geography of population, natural mobility, migration, gender and age profile, increased life expectancy, etc.) and its causes (economic, social, cultural and environmental factors, difficulties in reconciling family and professional life, the situation of women and mothers in the labour market, flexible working arrangements for family reasons, the magnitude of job pressures and insecurity ...) whilst taking national and regional diversity into consideration
pl Przyczyny migracji ludności wschodnioeuropejskiej do irlandii w latach 2004-2008.
en The reasons for migration of eastern European populations to Ireland in the years 2004 - 2008.
pl Dlatego też przedmiotowa rezolucja zawiera apel do UE i instytucji międzynarodowych o dokonanie bilansu konsekwencji tej migracji ludności na ogromną skalę.
en This resolution therefore calls upon EU and international institutions to take stock of the consequences entailed by these vast population movements.
pl Uważa, że jednym z głównych wyzwań może być migracja ludności na dużą skalę i to zarówno z państw trzecich do UE, jak i między państwami członkowskimi czy też między regionami oraz wewnątrz nich
en considers that one of the key challenges is likely to be large scale population migration, both from external countries into the EU, between Member States and also between and within regions
pl Dotyczy: spadku liczby ludności i migracji
en Subject: Population decline and migration
pl Koszty i korzyści migracji zagranicznej ludności na przykładzie Polski
en The Costs and Benefits of Human External Migration Illustrated on Example of Poland
pl W rzeczywistości polityka spójności jest kluczową polityką UE pozwalającą regionom sprostać problemom związanym z kryzysem gospodarczym i finansowym, zmianą klimatu, starzeniem się ludności, migracją społeczną czy energetyką.
en Actually, cohesion policy is the EU's key policy for enabling the regions to face the challenges arising from the economic and financial crisis, climate change, ageing of the population, social migration or energy.
pl mając na uwadze, że migracja wykwalifikowanych pracowników z krajów rozwijających się do Europy powodowana jest czynnikami gospodarczymi (ubóstwo, słaby rozwój, niskie płace, niesprawny system edukacji, starzenie się społeczeństwa i zmniejszanie się liczby ludności w państwach OECD, prowadzące do niedoboru siły roboczej), czynnikami politycznymi (przemoc, konflikty, represje polityczne, zwłaszcza przeciwko intelektualistom, zaostrzone poprzez ich pobyt na obczyźnie) oraz- w głównej mierze w przypadku państw afrykańskich- bliskością geograficzną, wspólnym językiem i związkami kolonialnymi lub historycznymi
en whereas skilled migration from developing countries to Europe is fuelled by economic factors (poverty, underdevelopment, low wages, poor education system, ageing and declining population in OECD countries leading to labour shortages), political factors (violence, conflicts, political repression, especially against intellectuals, aggravated by their exile) and- particularly for African countries- by geographical proximity, common language and colonial or historical ties
pl Zmiany klimatyczne mogą wywoływać większą chęć migracji do Europy z innych części świata, a także przemieszczania się ludności w Europie
en Climate change may lead to growing pressures for increased migration into Europe from other parts of the world, as well as population shifts within Europe
pl Przedmiot: Migracje ludności w związku ze zmianami klimatu
en Subject: Displacement of populations caused by climate change
pl Wpływ pustynnienia na migracje ludności w południowym Maroku (na przykładzie oazy Mhamid)
en The influence of desertification on people's migration in south Marocco (based on Mhamid Oasis)
pl Ekspansja produkcji oraz w konsekwencji wzrost rozpoznawalności Sobao Pasiego rozpoczęły się w połowie ubiegłego wieku, kiedy miała miejsce migracja producentów z okolic miejscowości Vega de Pas w kierunku bardziej rozwiniętych ośrodków przy szlakach komunikacyjnych w celu poprawienia sprzedaży produktu, jak również w celu zbliżenia się do dużych skupisk ludności, co ułatwiło zarówno handel produktem w tamtych miejscowościach, jak i jego transportowanie do innych okolic regionu
en Sobao Pasiego started to be produced in greater quantities and, as a consequence, to be recognised more widely, from the second half of the last century when producers looked beyond the immediate area of Vega de Pas to use more developed communication channels to improve sales, and moved closer to more populated centres so as to be better able both to sell the product there and transport it to other parts of the region
pl Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji
en Major trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
pl Niniejszy program tematyczny musi w pełni uwzględniać nowe wymuszone zmianami klimatycznymi migracje ludności
en This thematic programme must fully take into account new forced migrations due to climate change
pl pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) spowodowanymi przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka oraz przeprowadzanie programów pomocy w zakresie repatriacji do kraju pochodzenia i powtórnego osiedlenia się w nim, jeżeli warunki ustanowione w obowiązujących umowach międzynarodowych są spełnione
en to cope with the consequences of population movements (refugees, displaced people and returnees) caused by natural and man-made disasters and carry out schemes to assist repatriation to the country of origin and resettlement there when the conditions laid down in current international agreements are in place
pl Jeżeli chodzi o Unię dla Śródziemnomorza, trzeba będzie zintensyfikować prace podjęte w kontekście procesu barcelońskiego i partnerstwa euro-śródziemnomorskiego, w szczególności w odniesieniu do migracji (morskiej), nadzoru granic, zapobiegania handlowi narkotykami i zwalczania tego zjawiska, ochrony ludności, egzekwowania prawa i współpracy sądowej
en As regards the Union for the Mediterranean, it will be necessary to enhance the work started in the context of the Barcelona process and the Euro-Mediterranean Partnership, in particular regarding migration (maritime), border surveillance, preventing and fighting drug trafficking, civil protection, law enforcement and judicial cooperation
pl Zmiana klimatu doprowadziła przede wszystkim do niepokojącego podniesienia poziomu mórz, wymuszając migrację oraz walkę o dostęp do dróg wodnych i żyźniejszych gleb, jak to ma miejsce w Sudanie, gdzie wędrowne ludy pasterskie muszą się mierzyć z osiadłą ludnością wiejską.
en In particular, climate change has caused the worrying rise in sea level, forced migrations, and the fight for access to waterways and more fertile land, as in Sudan, pitting nomadic herdsmen against settled farmers.
pl mając na uwadze, że migracja kobiet z grupy wiekowej osób aktywnych zawodowo nadal powoduje maskulinizację ludności wiejskiej, co ma negatywne skutki dla jakości życia społeczności i dla tendencji demograficznych
en whereas the emigration of females in economically active age groups continues to result in a degree of masculinisation of the rural population, with negative consequences for the quality of life of the community and demographic trends
pl Dostosowanie do zmian klimatycznych będzie wymagać ambitnego finansowania przez wiele lat i moim zdaniem najważniejsze są: zdrowie, rolnictwo, ochrona wody, mieszkalnictwo i migracje ludności.
en Adapting to climate change will require ambitious financing in many areas, and in my view the most important of these are: health, agriculture, water protection, housing and population migrations.
pl Ubytki ludności w Polsce na skutek migracji po 2004 roku i ich konsekwencje
en Loss of the population in Poland on the due to migration after the 2004 years and their consequences
pl Zagrożenia wynikające z utrzymującego się ubóstwa, wykluczenia społecznego dużych grup ludności, narastającego bezrobocia, zmian geopolitycznych w świecie arabskim, na które należy zwrócić szczególną uwagę, klęsk żywiołowych oraz migracji to obecnie najważniejsze problemy i przewidywane napięcia w przyszłości.
en Threats from ongoing poverty, the social exclusion of large swathes of the population, spiralling unemployment, geopolitical changes in the Arab world, take particular note of that, natural disasters and immigration are the basic problems at present and presage tensions for the future.
pl wzywa państwa członkowskie UE i Komisję Europejską do podjęcia zobowiązania do przeciwdziałania przyczynom strukturalnym masowej migracji poprzez zmianę swoich obecnych strategii politycznych, w tym dumpingu ze strony produktów UE na rynkach trzeciego świata, aby umożliwić krajom afrykańskim ochronę i budowanie ich gospodarek, a także zagwarantować ludności tych krajów przyzwoite dochody, zapewniając w ten sposób lepsze perspektywy na przyszłość
en Calls for a commitment from the EU Member States and the European Commission to address the structural causes of massive migration by changing their current policies, including the dumping of EU products on the third-world markets, in order to allow African countries to protect and build their economies, guarantee decent earnings for their populations, thereby offering better prospects for the future
Showing page 1. Found 12262 sentences matching phrase "migracja ludności".Found in 4.73 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.