Translations into English:

  • migration   
    (noun   )
  • exodus   
    (noun   )
  • transmigration   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

migracje ludności
human migration; population movement

Example sentences with "migracja ludności", translation memory

add example
pl Według sprawozdania South-West Observatory z 2007 roku dotyczącego hrabstw w południowo-zachodniej Anglii, liczba ludności w tym regionie szybko rosła, i to wyłącznie z powodu migracji.
en According to the 2007 South-West Observatory Report for the south-western counties in England, the region's population has been increasing rapidly, entirely because of migration.
pl Liczba ludności Mołdawii maleje (poniżej ‧ mln w ‧ r.) na skutek wzrostu śmiertelności (zwłaszcza mężczyzn), spadku urodzeń i znacznej migracji
en Its population is declining (to less than ‧ million in ‧), due to increased mortality (particularly among men), a decline in the birth rate and significant emigration
pl rozwiązywanie problemów związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) spowodowanych przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka oraz realizacja programów w zakresie repatriacji
en cope with the consequences of population movements (refugees, displaced people and returnees) caused by natural and man-made disasters and to carry out repatriation schemes
pl Bogactwa są powodem migracji ludności, o nieznanych nam rozmiarach
en They' re the cause of population movements... whose scale we have yet to fully realize
pl Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacji
en Major trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
pl Migracje ludności europejskiej w trakcie i po II wojnie światowej. Wybrane aspekty
en Migration of the European populations during and after the Second World War. Selected aspects
pl Dlatego też przedmiotowa rezolucja zawiera apel do UE i instytucji międzynarodowych o dokonanie bilansu konsekwencji tej migracji ludności na ogromną skalę.
en This resolution therefore calls upon EU and international institutions to take stock of the consequences entailed by these vast population movements.
pl stwierdza, że ubóstwo, głód i niedożywienie są jednymi z głównych przyczyn przyspieszania migracji ze wsi do miast w krajach rozwijających się i kładzie nacisk na konieczność określenia grup ludności, które w tym kontekście są najbardziej dotknięte głodem i niedożywieniem, ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy i podjęcia niezbędnych środków, aby poprawić sytuację
en Recognises that poverty, hunger and malnutrition are some of the principal causes of accelerated migration from rural to urban areas in developing countries; stresses the need to target the populations which, under these circumstances, suffer most from hunger and malnutrition and to identify causes and take remedial action to improve the situation
pl podkreśla konieczność współpracy pomiędzy państwami trzecimi z Unią Europejską na rzecz wypracowania wszechstronnej i zrównoważonej unijnej polityki azylu i migracji; uważa, że partnerstwo z państwami trzecimi może zostać wdrożone za pomocą istniejących środków, takich jak Europejska Polityka Sąsiedztwa i oczekujące na przyjęcie poszczególne Programy Działania danych państw do niej się odnoszące, w formie elastycznej i w sposób adekwatny do konkretnej sytuacji, jak również innych programów wspólnotowych- programu pomocy dla ludności wysiedlonej z ziemi ojczystej w Azji i Ameryce Łacińskiej, MEDA, CARDS, EFR, czy też programu AENEAS
en Stresses the need for cooperation between third countries and the EU so as to ensure a comprehensive and balanced EU asylum and migration policy; considers that partnership with third countries can be implemented through existing instruments, such as the European Neighbourhood Policy and the forthcoming individual Country Action Plans relating thereto, designed in a flexible and situation-specific manner, as well as other Community programmes- the aid to uprooted people in Asia and Latin America, MEDA, CARDS, EDF and Aeneas Programme
pl z socjalnego punktu widzenia jego wynikiem jest zubożenie, migracja, wewnętrzne ruchy ludności i pogorszenie jakości życia
en from the social point of view, the results are impoverishment, migration, internal population movements, and the deterioration of the quality of life
pl mając na uwadze, że tendencje urbanizacyjne potęguje migracja wewnętrzna do stolic i innych metropolii, a także mając na uwadze, że wynikający stąd wzrost liczby ludności powoduje ogromne obciążenia rozrastających się miast, zmuszonych zaspokajać większe potrzeby w zakresie gospodarowania odpadami, mieszkalnictwa, edukacji i możliwości zatrudnienia, a także, że ta wzrostowa tendencja w kierunku urbanizacji stanowi olbrzymie wyzwanie dla obszarów wiejskich, które muszą sobie radzić z utratą kapitału ludzkiego, siły roboczej, konsumentów i uczniów
en whereas the trend towards urbanisation is compounded by internal migration towards capital cities and other metropolises, and whereas the resulting population growth causes an immense burden on the growing cities, which have to deal with increased needs in terms of waste management, the provision of housing, education and employment opportunities, and whereas this growing tendency towards urbanisation poses an enormous challenge to rural areas, which have to deal with the loss of human capital, the labour force, consumers and students
pl W rzeczywistości polityka spójności jest kluczową polityką UE pozwalającą regionom sprostać problemom związanym z kryzysem gospodarczym i finansowym, zmianą klimatu, starzeniem się ludności, migracją społeczną czy energetyką.
en Actually, cohesion policy is the EU's key policy for enabling the regions to face the challenges arising from the economic and financial crisis, climate change, ageing of the population, social migration or energy.
pl mając na uwadze, że migracja kobiet z grupy wiekowej osób aktywnych zawodowo nadal powoduje maskulinizację ludności wiejskiej, co ma negatywne skutki dla jakości życia społeczności i dla tendencji demograficznych
en whereas the emigration of females in economically active age groups continues to result in a degree of masculinisation of the rural population, with negative consequences for the quality of life of the community and demographic trends
pl Migracje ludności rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego
en Russian migration after the fall of the Soviet Union
pl Ograniczanie migracji ludności z terenów wiejskich
en To help counter the flight from the land
pl Zamiast tego wszystkiego musimy bezzwłocznie odwrócić kierunek strumieni migracji, przywrócić wewnętrzne granice, wdrożyć prawdziwą politykę prorodzinną, by zwiększyć liczbę ludności w Europie, oraz narzucić preferencje narodowe i europejskie we wszystkich dziedzinach.
en Instead of all this, we must, as a matter of urgency, reverse these migratory flows, reinstate the internal borders, implement a real family-focused policy to increase the European population, and impose national and European preference in all areas.
pl przypomina, że tylko przez budowanie zdolności oraz zaangażowanie lokalnej ludności i społeczności w krajowe, regionalne lub gminne programy, można rozwiązać problemy jak ubóstwo, zdrowie, odżywianie, brak bezpieczeństwa żywności, migracja, przesiedlenia oraz dynamika demograficzna
en Recalls that only through capacity building and involvement of local populations and their communities in national, regional and sub-regional programmes can problems such as poverty, health and nutrition, lack of food security, migration, displacement of persons and demographic dynamics be tackled
pl żąda podjęcia zobowiązania ze strony państw członkowskich i Komisji do zajęcia się kwestią przyczyn strukturalnych masowej migracji, poprzez dostosowanie i aktualizację ich obecnej polityki w celu umożliwienia krajom rozwijającym się ochrony i tworzenia gospodarek, a ich ludności uzyskiwania przyzwoitych dochodów, co w dłuższej perspektywie stanowi jedyny sposób ograniczenia nielegalnej imigracji
en Demands the Member States' and the Commission's commitment to address the structural causes of massive migration by adapting and updating their current policies, in order to enable developing countries to protect and build their economies, and to allow decent incomes for their populations, which constitutes the only long-term alternative in order to reduce illegal immigration
pl Tam, gdzie jest to możliwe, definicje stosowane do celów niniejszego rozporządzenia zostały zaczerpnięte z zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie statystyk dotyczących międzynarodowej migracji, zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie spisów ludności oraz mieszkań w państwach należących do Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ lub objętych prawodawstwem WE oraz powinny być aktualizowane zgodnie z właściwymi procedurami
en Wherever possible, the definitions used for the purposes of this Regulation are taken from the United Nations Recommendations on Statistics of International Migration, the United Nations Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region or EC legislation, and should be updated following the relevant procedures
pl Kwestie związane z migracją ludności, integracją społeczną, wymiarem sprawiedliwości i bezpieczeństwem również mogą przynosić wzajemne korzyści i powinny być widoczne dla obywateli.
en The issues of migration, social integration, justice and security are also of mutual benefit and visibility.
pl Migracje wewnętrzne ludności w Brazylii w latach 1960-2000
en Internal migrations in Brazil in the period 1960-2000
pl zauważa, że w wyniku ostatnich rozszerzeń w Unii przybyło prawie sto mniejszościowych grup ludności, których liczba wynosiła około ‧ w Europie piętnastki i podkreśla, że ze względu na niewielki odsetek imigrantów, uchodźców i cudzoziemców z krajów trzecich oraz na obecność rdzennych mniejszości (tradycyjnych), bardziej widoczną w państwach członkowskich Europy środkowej i wschodniej, polityka w dziedzinie migracji i integracji została oddzielona od polityki w zakresie mniejszości
en Observes that the recent EU enlargements have added close to one hundred minority population groups to the fifty or so which existed when there were ‧ EU countries, and stresses that because of the low percentage of resident immigrants, refugees and foreign nationals from third countries and the more visible presence of indigenous traditional minorities in Central and Eastern European Member States, migration and integration policies have been hived off there from policies on minorities
pl Pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) spowodowanymi przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka oraz przeprowadzanie programów pomocy w zakresie repatriacji
en Cope with the consequences of population movements (refugees, displaced people and returnees) caused by natural and man-made disasters and to carry out repatriation schemes
pl pokonywanie trudności związanych z konsekwencjami migracji ludności (uchodźcy, przesiedleńcy i repatrianci) spowodowanymi przez klęski żywiołowe lub katastrofy wywołane działalnością człowieka oraz przeprowadzanie programów pomocy w zakresie repatriacji
en cope with the consequences of population movements (refugees, displaced people and returnees) caused by natural and man-made disasters and to carry out repatriation schemes
pl Dotyczy: spadku liczby ludności i migracji
en Subject: Population decline and migration
Showing page 1. Found 12262 sentences matching phrase "migracja ludności".Found in 1.685 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.