Translations into English:

  • lactates   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

mleczanlactate
mleczan żelazawyferrous lactate

Example sentences with "mleczany", translation memory

add example
mleczan magnezumagnesium lactate
mleczan wapniacalcium lactate
mleczan cynkuzinc lactate
Badanie powinno obejmować poziom elektrolitów i ketonów w surowicy, stężenie glukozy we krwi oraz, w przypadku wskazań, odczyn pH krwi i stężenia mleczanów, pirogronianów i metforminyEvaluation should include serum electrolytes and ketones, blood glucose and, if indicated, blood pH, lactate, pyruvate, and metformin levels
Mleczan cynkuZinc lactate
Laboratoryjnymi cechami diagnostycznymi są: obniżone pH krwi, poziomy mleczanów w osoczu powyżej ‧ mmol/l i zwiększona luka anionowa oraz stosunek mleczan/pirogronianDiagnostic laboratory findings are decreased blood pH, plasma lactate levels above ‧mmol/l, and an increased anion gap and lactate/pyruvate ratio
Mleczan sodusodium lactate
mleczan sodusodium lactate
mleczan żelazaferrous lactate
Etap ‧ Dodanie rozpuszczonego preparatu CANCIDAS do roztworu do infuzji dla pacjenta Do sporządzenia finalnego roztworu do infuzji można używać następujących roztworów: roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań lub roztwór Ringera z mleczanamiStep ‧ Addition of Reconstituted CANCIDAS to patient infusion solution Diluents for the final solution for infusion are: sodium chloride solution for injection, or lactated Ringer s solution
Częste objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia cyjankami obejmują: nudności, wymioty, ból głowy, zmianę stanu psychicznego (np. splątanie, dezorientację), uczucie ciasnoty w klatce piersiowej, duszność, przyspieszenie oddechu lub bardzo szybki oddech (objaw wczesny), spowolnienie oddechu lub bezdech (objaw późny), nadciśnienie (objaw wczesny) lub niedociśnienie (objaw późny), zapaść krążeniowa, drgawki lub śpiączka, rozszerzenie źrenic i stężenie mleczanu w osoczu > ‧ mmol/lCommon signs and symptoms of cyanide poisoning include: nausea, vomiting, headache, altered mental status (e. g. confusion, disorientation), chest tightness, dyspnoea, tachypnoea or hyperpnoea (early), bradypnoea or apnoea (late), hypertension (early) or hypotension (late), cardiovascular collapse, seizures or coma, mydriasis, and plasma lactate concentration > ‧ mmol/l
Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia i nadmiar mleczanów (patrz punktCombination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
Poziom mleczanów stabiln yAnd lactate level is steady
Mleczan żelazawyFerrous lactate
Podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi obserwowano takie zaburzenia metaboliczne, jak hipertriglicerydemię, hipercholesterolemię, oporność na insulinę, hiperglikemię i nadmierne stężenie mleczanów we krwi (patrz punktCombination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
Nie należy mieszać roztworu leku Zometa z roztworami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, np. roztwór Ringera z dodatkiem mleczanuDo not mix Zometa concentrate with calcium-containing or other divalent cation-containing solutions such as lactated Ringer s solution
do załącznika ‧ do rozporządzenia (EWG) nr ‧ należy dodać ftalan dimetylu, ftalan dietylu, mleczan etylu, heptaminol, mentol, floroglucynę i trimetylofloroglucynęWhereas dimethyl phthalate, diethyl phthalate, ethyl lactate, heptaminol, menthol, phloroglucinol and trimethylphloroglucinol should be inserted into Annex ‧ to Regulation (EEC) No
glicerynofosforan potasu mleczan potasupotassium glycerophosphate
Zachowując warunki aseptyki, należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ ml roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwaniaAseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
Należy zaprzestać leczenia analogami nukleozydów, jeśli pojawi się objawowy nadmiar mleczanów oraz kwasica metaboliczna lub mleczanowa, postępujące powiększenie wątroby lub gwałtownie wzrastająca aktywność aminotransferazTreatment with nucleoside analogues should be discontinued in the setting of symptomatic hyperlactatemia and metabolic/lactic acidosis, progressive hepatomegaly, or rapidly elevating aminotransferase levels
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "mleczany".Found in 0.232 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.