Translations into English:

  • lactates   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

mleczan
lactate
mleczan żelazawy
ferrous lactate

Example sentences with "mleczany", translation memory

add example
pl Zachowując warunki aseptyki należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ mL roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwania
en Aseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
pl Mleczan wapnia
en Calcium lactate
pl Badania trwałości wykazały, że produkt może być użyty w ciągu ‧ godzin, jeśli jest przechowywany w temperaturze do ‧°C, bądź w ciągu ‧ godzin, jeśli worek infuzyjny (butelka) jest przechowywany w lodówce (od ‧°C do ‧°C), a do sporządzenia roztworu do infuzji użyto roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu ‧ mg/ml (‧, ‧ %); ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) lub ‧, ‧ mg/ml (‧, ‧ %) lub roztworu Ringera z mleczanami
en Stability data have shown that the product can be used within ‧ hours when stored at ‧°C or less, or within ‧ hours when the intravenous infusion bag (bottle) is stored refrigerated (‧ to ‧°C) and diluted with sodium chloride solution ‧ mg/ml (‧ %), ‧ mg/ml (‧ %), or ‧ mg/ml (‧ %) for infusion, or lactated Ringer s solution
pl Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia i nadmiar mleczanów (patrz punkt
en Combination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
pl Objawy wczesne (objawowy nadmiar mleczanów) obejmują łagodne objawy ze strony układu pokarmowego (nudności, wymioty oraz bóle brzucha), niespecyficzne pogorszenie samopoczucia, utratę łaknienia, utratę masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [ szybki i (lub) pogłębiony oddech ] lub objawy neurologiczne (w tym osłabienie ruchowe
en Early symptoms (symptomatic hyperlactataemia) include benign digestive symptoms (nausea, vomiting and abdominal pain), non-specific malaise, loss of appetite, weight loss, respiratory symptoms (rapid and/or deep breathing) or neurological symptoms (including motor weakness
pl Nie zaleca się używania roztworu Ringera z mleczanami lub ‧ % roztworu glukozy w roztworze Ringera z mleczanami do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, ponieważ spowoduje to wytrącanie się parekoksybu z roztworu
en Use of Ringer-Lactate solution for injection or glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer Lactate solution for injection for reconstitution will cause the parecoxib to precipitate from solution and therefore is not recommended
pl Nie mogłoby.I poziom mleczanów jest stabilny
en And lactate level is steady
pl Mleczan sodu
en Sodium lactate
pl Mleczan halofuginonu (RU ‧), jest solą, której właściwości przeciwpierwotniacze i skuteczność przeciwko Cryptosporidium parvum wykazano zarówno w warunkach in vitro, a także w przebiegu doświadczalnie wywołanych oraz naturalnie występujących zakażeń
en Halofuginone lactate (RU ‧) is a salt whose antiprotozoal properties and efficacy against Cryptosporidium parvum have been demonstrated both in in vitro conditions and in artificial and natural infections
pl Nie należy mieszać roztworu leku Zometa z roztworami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, np. roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu
en Do not mix Zometa concentrate with calcium-containing or other divalent cation-containing solutions such as lactated Ringer s solution
pl Leczenie analogami nukleozydów należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów nadmiaru mleczanów i metabolicznej lub mleczanowej kwasicy, postępującej hepatomegalii, lub szybkiego wzrostu aktywności aminotransferaz
en Treatment with nucleoside analogues should be discontinued in the setting of symptomatic hyperlactatemia and metabolic/lactic acidosis, progressive hepatomegaly, or rapidly elevating aminotransferase levels
pl mleczan żelaza(II
en ferrous lactate
pl Podczas skojarzonego leczenia lekami przeciwretrowirusowymi obserwowano takie zaburzenia metaboliczne, jak hipertriglicerydemię, hipercholesterolemię, oporność na insulinę, hiperglikemię i nadmierne stężenie mleczanów we krwi (patrz punkt
en Combination antiretroviral therapy has been associated with metabolic abnormalities such as hypertriglyceridaemia, hypercholesterolaemia, insulin resistance, hyperglycaemia and hyperlactataemia (see section
pl OZNACZANIE ZAWARTOŚCI KWASU MLEKOWEGO I MLECZANÓW
en DETERMINATION OF LACTIC ACID AND LACTATES CONTENT
pl Bez uszczerbku dla przepisów przyjętych na mocy art. ‧ ust. ‧, zawartość mleczanu w produktach określonych w załączniku nie powinna przekraczać ‧ mg na ‧ g suchej masy beztłuszczowej mleka
en Without prejudice to the provisions adopted under Article ‧, the lactate content of the products defined in the Annex shall not be greater than ‧ mg per ‧ g of milk solids not fat
pl Wczesne objawy (objawowy nadmiar mleczanów), w tym łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha), niespecyficzne osłabienie, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [ szybki i (lub) głęboki oddech ] lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczne
en Early symptoms (symptomatic hyperlactatemia) include benign digestive symptoms (nausea, vomiting and abdominal pain), non-specific malaise, loss of appetite, weight loss, respiratory symptoms (rapid and/or deep breathing) or neurological symptoms (including motor weakness
pl Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione w punkcie ‧. ‧ nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworu
en Injection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed in ‧, is not recommended as this may cause precipitation from solution
pl Substancje pomocnicze: krospowidon, poliizobutylen, polibutylen, laurylu mleczan, nietkany poliester
en Other ingredients: polyisobutylene, polybutene, lauryl lactate, crospovidone, non-woven-polyester fabric
pl Wprowadzanie produktu do dostępu żylnego, przez który podawany jest ‧ % roztwór glukozy w roztworze Ringera z mleczanami lub inne płyny do wlewu dożylnego niewymienione powyżej nie jest zalecane, gdyż może to spowodować wytrącanie się osadu z roztworu
en Injection into an ‧ line delivering glucose ‧ g/l (‧ %) in Ringer-Lactate solution for injection, or other ‧ fluids not listed above, is not recommended as this may cause precipitation from solution
pl mleczan wapnia
en calcium lactate
pl Etap ‧ Dodanie rozpuszczonego preparatu CANCIDAS do roztworu do infuzji dla pacjenta Do sporządzenia finalnego roztworu do infuzji można używać następujących roztworów: roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań lub roztwór Ringera z mleczanami
en Step ‧ Addition of Reconstituted CANCIDAS to patient infusion solution Diluents for the final solution for infusion are: sodium chloride solution for injection, or lactated Ringer s solution
pl Mleczan żelazawy
en Ferrous lactate
pl glicerynofosforan potasu mleczan potasu
en potassium glycerophosphate
Showing page 1. Found 193 sentences matching phrase "mleczany".Found in 0.46 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.