Translations into English:

  • gross operating surplus   

Example sentences with "nadwyżka operacyjna brutto", translation memory

add example
Alternatywną metodą obliczania jest obliczanie z nadwyżki operacyjnej brutto przez dodanie kosztów osobowychAlternatively it can be calculated from gross operating surplus by adding personnel costs
W ujęciu od strony dochodu nadwyżka operacyjna brutto zwiększa się o kwotę odpowiadającą dodatkowemu zużyciu środków trwałychIn the income approach gross operating surplus rises by an amount corresponding to the extra consumption of fixed capital
Nadwyżka operacyjna brutto to nadwyżka wygenerowana z form działalności operacyjnej po zrekompensowaniu nakładów pracyGross operating surplus is the surplus generated by operating activities after the labour factor input has been recompensed
PKB stanowi sumę wykorzystania w ogólnym wytworzonym gospodarczo rachunku dochodu (rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny ogólny dochód gospodarkiGDP is the sum of uses in the total economy generation of income account (compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economy
Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnymGross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the function of expense method
W ujęciu od strony dochodu wzrost zużycia środków trwałych pociąga za sobą wzrost nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach the increase in consumption of fixed capital entails a rise in gross operating surplus
System informacyjny jednostki instytucjonalnej musi być w stanie wykazać lub obliczyć, dla każdej lokalnej JDG, co najmniej wartość produkcji globalnej, zużycia pośredniego, kosztów związanych z zatrudnieniem, nadwyżki operacyjnej oraz zatrudnienia i środków trwałych brutto (ESAThe institutional unit
W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto jest identyczna ze zmianą wartości dodanejIn the income approach the change in gross operating surplus is identical to that in value added
Pierwsza metoda polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa jako wielokrotności jego normatywnej nadwyżki operacyjnej bruttoThe first method consists of valuing the undertaking as a multiple of its normative gross operating surplus
Ponadto nadwyżka operacyjna brutto producentów rynkowych zwiększa się odpowiednio do tej części produkcji na własny rachunek, która jest wykorzystywana jako zużycie gospodarstwa domowego własnej produkcji (z wyłączeniem wynagrodzenia rzeczowego pracowników) i środków trwałych bruttoMoreover, the gross operating surplus of market producers increases corresponding to that part of the own-account output which is used as final household consumption of own produce (excluding compensation of employees in kind) and gross fixed-capital formation
poprawa prognozy nadwyżki operacyjnej brutto dla poszczególnych przedsiębiorstw, w szczególności przez skorygowanie definicjiimprovement of the estimate of the gross operating surplus of individual firms, in particular by correcting definitions
W ujęciu od strony dochodu wzrost wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w odpowiednim wzroście nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach the increase in value added is mirrored in an equivalent increase in gross operating surplus
Do wyliczenia ceny sprzedaży wykorzystano dwie oddzielne metody: metodę wielokrotności nadwyżki operacyjnej brutto i metodę wolnych przepływów pieniężnychTwo distinct methods have been used to calculate this selling price: the gross operating surplus multiple method and the free cash flow method
DNB stanowi ogólny pierwotny dochód uzyskiwany przez jednostki instytucjonalne rezydentów: rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, dochód majątkowy (uzyskiwany pomniejszony o płacony), nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny dochód bruttoGNI represents total primary income receivable by resident institutional units: compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, property income (receivable less payable), gross operating surplus and gross mixed income
W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto odzwierciedla zmianę wartości dodanejIn the income approach the change in gross operating surplus mirror that in value added
W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto równa się zmianie wartości dodanej pomniejszonej o zmianę innych subsydiów dotyczących produkcji RIn the income approach the change in gross operating surplus equals the change in value added less the change in other production subsidies R
Nadwyżka operacyjna brutto obliczana jest na podstawie następujących pozycji rachunkowych firmyGross operating surplus can be calculated from the following accounting headings
W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto zmienia się w takim samym stopniu co wartość dodanaIn the income approach gross operating surplus changes to the same extent as value added
Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się w następujący sposóbGross operating surplus is based on
Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczymGross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the nature of expense method
W ujęciu od strony dochodu zmiany dotyczą nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach gross operating surplus will be affected
W ujęciu od strony dochodu wpływ dotyczy jedynie nadwyżki operacyjnej bruttoIn the income approach gross operating surplus is the only item affected
Nadwyżka operacyjna brutto opiera się naGross operating surplus is based on
W ujęciu od strony dochodów zmiana wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w zmianie nadwyżki operacyjnej brutto, której znaku wpływu nie można określić a prioriIn the income approach the change in value added is mirrored in a change in gross operating surplus the sign of which cannot be established a priori
Showing page 1. Found 22557 sentences matching phrase "nadwyżka operacyjna brutto".Found in 7.493 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.