Translations into English:

  • gross operating surplus   

Example sentences with "nadwyżka operacyjna brutto", translation memory

add example
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto równa się zmianie wartości dodanej pomniejszonej o zmianę innych subsydiów dotyczących produkcji R
en In the income approach the change in gross operating surplus equals the change in value added less the change in other production subsidies R
pl Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego
en Gross operating surplus can be calculated from the following accounting headings
pl poprawa prognozy nadwyżki operacyjnej brutto dla poszczególnych przedsiębiorstw, w szczególności przez skorygowanie definicji
en improvement of the estimate of the gross operating surplus of individual firms, in particular by correcting definitions
pl System informacyjny jednostki instytucjonalnej musi być w stanie wykazać lub obliczyć, dla każdej lokalnej JDG, co najmniej wartość produkcji globalnej, zużycia pośredniego, kosztów związanych z zatrudnieniem, nadwyżki operacyjnej oraz zatrudnienia i środków trwałych brutto (ESA
en The institutional unit
pl W ujęciu od strony dochodu zmiany dotyczą nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach gross operating surplus will be affected
pl Nadwyżka operacyjna brutto
en Gross operating surplus
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w zmianie nadwyżki operacyjnej brutto, której znaku wpływu nie można określić a priori
en In the income approach the change in value added is mirrored in a change in gross operating surplus the sign of which cannot be established a priori
pl W ujęciu od strony dochodu wzrost zużycia środków trwałych pociąga za sobą wzrost nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach the increase in consumption of fixed capital entails a rise in gross operating surplus
pl W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto wzrasta odpowiednio do zmian w wartości dodanej
en In the income approach gross operating surplus rises corresponding to the change in value added
pl Dochody i wydatki zaklasyfikowane jako finansowe lub nadzwyczajne w sprawozdaniu finansowym spółki są wyłączone z nadwyżki operacyjnej brutto
en Income and expenditure classified as financial or extraordinary in company accounts is excluded from gross operating surplus
pl Alternatywną metodą obliczania jest obliczanie z nadwyżki operacyjnej brutto przez dodanie kosztów osobowych
en Alternatively it can be calculated from gross operating surplus by adding personnel costs
pl Pierwsza metoda polega na określeniu wartości przedsiębiorstwa jako wielokrotności jego normatywnej nadwyżki operacyjnej brutto
en The first method consists of valuing the undertaking as a multiple of its normative gross operating surplus
pl Nadwyżka operacyjna brutto opiera się na
en Gross operating surplus is based on
pl Ponadto nadwyżka operacyjna brutto producentów rynkowych zwiększa się odpowiednio do tej części produkcji na własny rachunek, która jest wykorzystywana jako zużycie gospodarstwa domowego własnej produkcji (z wyłączeniem wynagrodzenia rzeczowego pracowników) i środków trwałych brutto
en Moreover, the gross operating surplus of market producers increases corresponding to that part of the own-account output which is used as final household consumption of own produce (excluding compensation of employees in kind) and gross fixed-capital formation
pl Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie porównawczym
en Gross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the nature of expense method
pl DNB stanowi ogólny pierwotny dochód uzyskiwany przez jednostki instytucjonalne rezydentów: rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, dochód majątkowy (uzyskiwany pomniejszony o płacony), nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny dochód brutto
en GNI represents total primary income receivable by resident institutional units: compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, property income (receivable less payable), gross operating surplus and gross mixed income
pl Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się w następujący sposób
en Gross operating surplus is based on
pl W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto zmienia się w takim samym stopniu co wartość dodana
en In the income approach gross operating surplus changes to the same extent as value added
pl Włączenie czynszów kalkulacyjnych niektórych garaży posiadanych przez właścicieli w sferze wytwórczości wpływa na produkcję, wartość dodaną, zużycie ostateczne gospodarstw domowych oraz nadwyżkę operacyjną brutto
en The inclusion of imputed rents of certain garages owned by owner-occupiers in the sphere of production affects output, value added, final consumption of households and gross operating surplus
pl aby JRD były dostrzegalne, system informacyjny przedsiębiorstwa musi mieć możliwość wykazania lub obliczenia dla każdej JRD co najmniej wartości produkcji, konsumpcji pośredniej, kosztów siły roboczej, nadwyżki operacyjnej i zatrudnienia oraz środków trwałych brutto
en whereas for a KAU to be observable, the enterprise
pl Nadwyżkę operacyjną brutto można obliczyć bezpośrednio na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego zgodnie z metodą kosztów w układzie funkcjonalnym
en Gross operating surplus can be calculated directly from the following accounting headings from the function of expense method
pl Koszty osobowe wykorzystuje się przy obliczaniu nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧ ‧) oraz innych danych zagregowanych i sald
en Personnel costs is used in the calculation of Gross operating surplus (‧ ‧ ‧) and other aggregates and balances
pl poprawa metody doboru próby podatkowej i ekstrapolacji wyników dla obliczenia nadwyżki operacyjnej brutto przedsiębiorstw
en improvement of the method for selecting the tax sample and extrapoling the results to calculate companies
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto odzwierciedla zmianę wartości dodanej
en In the income approach the change in gross operating surplus mirror that in value added
Showing page 1. Found 22557 sentences matching phrase "nadwyżka operacyjna brutto".Found in 2.872 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.