Translations into English:

  • gross operating surplus   

Example sentences with "nadwyżka operacyjna brutto", translation memory

add example
pl Do wyliczenia ceny sprzedaży wykorzystano dwie oddzielne metody: metodę wielokrotności nadwyżki operacyjnej brutto i metodę wolnych przepływów pieniężnych
en Two distinct methods have been used to calculate this selling price: the gross operating surplus multiple method and the free cash flow method
pl W ujęciu od strony dochodu wzrost zużycia środków trwałych pociąga za sobą wzrost nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach the increase in consumption of fixed capital entails a rise in gross operating surplus
pl System informacyjny jednostki instytucjonalnej musi być w stanie wykazać lub obliczyć, dla każdej lokalnej JDG, co najmniej wartość produkcji globalnej, zużycia pośredniego, kosztów związanych z zatrudnieniem, nadwyżki operacyjnej oraz zatrudnienia i środków trwałych brutto (ESA
en The institutional unit
pl PKB stanowi sumę wykorzystania w ogólnym wytworzonym gospodarczo rachunku dochodu (rekompensata pracowników, podatki produkcyjne i przywóz pomniejszony o subsydia, nadwyżka operacyjna brutto i różnorodny ogólny dochód gospodarki
en GDP is the sum of uses in the total economy generation of income account (compensation of employees, taxes on production and imports less subsidies, gross operating surplus and mixed income of the total economy
pl Alternatywną metodą obliczania jest obliczanie z nadwyżki operacyjnej brutto przez dodanie kosztów osobowych
en Alternatively it can be calculated from gross operating surplus by adding personnel costs
pl Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się w następujący sposób
en Gross operating surplus is based on
pl Nadwyżka operacyjna brutto to nadwyżka wygenerowana z form działalności operacyjnej po zrekompensowaniu nakładów pracy
en Gross operating surplus is the surplus generated by operating activities after the labour factor input has been recompensed
pl W ujęciu od strony dochodów nadwyżka operacyjna brutto wzrasta odpowiednio do zmian w wartości dodanej
en In the income approach gross operating surplus rises corresponding to the change in value added
pl Włączenie czynszów kalkulacyjnych niektórych garaży posiadanych przez właścicieli w sferze wytwórczości wpływa na produkcję, wartość dodaną, zużycie ostateczne gospodarstw domowych oraz nadwyżkę operacyjną brutto
en The inclusion of imputed rents of certain garages owned by owner-occupiers in the sphere of production affects output, value added, final consumption of households and gross operating surplus
pl Wartość dodana w kosztach czynników produkcji używana jest przy obliczaniu nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧ ‧) oraz innych danych zagregowanych i sald
en Value added at factor cost is used in the calculation of gross operating surplus (‧ ‧ ‧) and other aggregates and balances
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto odzwierciedla zmianę wartości dodanej
en In the income approach the change in gross operating surplus mirror that in value added
pl Ponadto nadwyżka operacyjna brutto producentów rynkowych zwiększa się odpowiednio do tej części produkcji na własny rachunek, która jest wykorzystywana jako zużycie gospodarstwa domowego własnej produkcji (z wyłączeniem wynagrodzenia rzeczowego pracowników) i środków trwałych brutto
en Moreover, the gross operating surplus of market producers increases corresponding to that part of the own-account output which is used as final household consumption of own produce (excluding compensation of employees in kind) and gross fixed-capital formation
pl Jeśli chodzi o zużycie środków trwałych, które stanowią składnik nadwyżki operacyjnej brutto, jest ono rejestrowane w kraju, w którym producent uznawany jest za rezydenta i z tego względu traktuje się je jako część PKB/PNB tego kraju
en As for consumption of fixed capital, which constitutes a component of gross operating surplus, this is recorded in the country where the producer is deemed to be resident and therefore counts as part of the GDP/GNP of that country
pl W ujęciu od strony dochodu wzrost wartości dodanej znajduje odzwierciedlenie w odpowiednim wzroście nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach the increase in value added is mirrored in an equivalent increase in gross operating surplus
pl W ujęciu od strony dochodów zmiana nadwyżki operacyjnej brutto równa się zmianie wartości dodanej pomniejszonej o zmianę innych subsydiów dotyczących produkcji R
en In the income approach the change in gross operating surplus equals the change in value added less the change in other production subsidies R
pl poprawa prognozy nadwyżki operacyjnej brutto dla poszczególnych przedsiębiorstw, w szczególności przez skorygowanie definicji
en improvement of the estimate of the gross operating surplus of individual firms, in particular by correcting definitions
pl Nadwyżka operacyjna brutto opiera się na
en Gross operating surplus is based on
pl Nadwyżkę operacyjną brutto oblicza się na podstawie następujących pozycji sprawozdania finansowego
en Gross operating surplus can be calculated from the following accounting headings
pl W ujęciu od strony dochodu wpływ dotyczy jedynie nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach gross operating surplus is the only item affected
pl W ujęciu od strony dochodów następuje spadek nadwyżki operacyjnej brutto równy spadkowi wartości dodanej producentów rynkowych powiększonej o spadek zużycia środków trwałych producentów nierynkowych
en In the income approach there will be a fall in gross operating surplus equal to the fall in value added of market producers plus the fall in consumption of fixed capital of non-market producers
pl Wartość dodana według cen czynników produkcji jest wykorzystywana do obliczania nadwyżki operacyjnej brutto (‧ ‧) oraz innych agregatów i sald. Kod
en Value-added at factor cost is used in the calculation of gross operating surplus (‧ ‧) and other aggregates and balances
pl aby JRD były dostrzegalne, system informacyjny przedsiębiorstwa musi mieć możliwość wykazania lub obliczenia dla każdej JRD co najmniej wartości produkcji, konsumpcji pośredniej, kosztów siły roboczej, nadwyżki operacyjnej i zatrudnienia oraz środków trwałych brutto
en whereas for a KAU to be observable, the enterprise
pl W ujęciu od strony dochodu nadwyżka operacyjna brutto zwiększa się o kwotę odpowiadającą dodatkowemu zużyciu środków trwałych
en In the income approach gross operating surplus rises by an amount corresponding to the extra consumption of fixed capital
pl W ujęciu od strony dochodu zmiany dotyczą nadwyżki operacyjnej brutto
en In the income approach gross operating surplus will be affected
Showing page 1. Found 22557 sentences matching phrase "nadwyżka operacyjna brutto".Found in 3.685 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.