Translations into English:

  • CD burner   
    (Noun  )
     
    CD burner

Example sentences with "nagrywarka CD", translation memory

add example
Jeśli ta opcja jest włączona, K‧b włącza funkcję Burnfree (lub Just Link). Jest to funkcja nagrywarki CD, która umożliwia uniknięcie błędów opróżnienia bufora. Bez Burnfree, jeśli nagrywarka nie otrzyma na czas nowych danych, występuje błąd opróżnienia bufora, ponieważ nagrywarka potrzebuje ciągłego strumienia danych do zapisania na płycie. Z włączonym Burnfree nagrywarka może zaznaczyć aktualną pozycję lasera i wrócić do niej, kiedy bufor zostanie ponownie napełniony. Ale, ponieważ oznacza to pozostawienie małych przerw w danych na płycie jest wysoce zalecane, aby zawsze dobierać odpowiednią szybkość zapisu w celu uniknięcia użycia Burnfree, zwłaszcza w przypadku płyt CD Audio (w najgorszym przypadku może być słyszalna przerwa). Burnfree było poprzednio nazywane Burnproof, ale nazwa została zmieniona odkąd stało się częścią standardu MMCIf this option is checked, K‧b enables Burnfree (or Just Link). This is a feature of the CD writer which avoids buffer underruns. Without burnfree, if the writer cannot get any more data a buffer underrun would occur, since the writer needs a constant stream of data to write the CD. With burnfree the writer can mark the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled again; but, since this means having little data gaps on the CD, it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs (in the worst case one would hear the gap). Burnfree was formerly known as Burnproof, but has since been renamed when it became part of the MMC standard
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b utworzy obraz płyty przed nagraniem plików na płytę CD/DVD. W przeciwnym wypadku dane będą nagrywane w locie, tzn. nie będzie tworzony pośredni obraz płyty. Uwaga: Chociaż nagrywanie w locie powinno działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will create an image before writing the files to the CD/DVD. Otherwise the data will be written on-the-fly, i. e. no intermediate image will be created. Caution: Although writing on-the-fly should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b nie utworzy obrazu tylko nagra pliki bezpośrednio na płytę CD/DVD. Uwaga: Chociaż ten tryb powinien działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will not create an image first but write the files directly to the CD/DVD. Caution: Although this should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Większość nagrywarek nie obsługuje nagrywania wielosesyjnych płyt CD w trybie DAOMost writers do not support writing multisession CDs in DAO mode
Spróbuj uruchomić polecenie cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (a nie root). Czy widzisz listę utworów? Jeżeli nie, upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do napędu CD. Jeżeli używasz emulacji SCSI (możliwe, jeżeli posiadasz nagrywarki IDE), upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu i odczytu ze standardowego urządzenia SCSI, najprawdopodobniej/dev/sg‧,/dev/sg‧, itp. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), żeby sprecyzować którym urządzeniem jest Twój napęd & CD-ROMTry running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you 're using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, & etc;. If it still does n't work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your & CD-ROM; is
Zapisu dokonuje się przez wystawienie warstwy barwnika na działanie podczerwonej wiązki laserowej w nagrywarce płyt CD-RRecording is realised by exposing the dye-layer to an infrared laser beam in a CD-R recorder
Nagrywarka CD... CommentCDWRITER Device
Nieznany błąd. Jeśli masz cd w urządzeniu, spróbuj uruchomić cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (nie administrator). Czy widzisz listę utworów? Jeśli nie, upewnij się, że masz prawa dostępu do urządzenia. Jeśli używasz emulacji SCSI (prawdopodobne jeśli masz nagrywarkę IDE), upewnij się, że masz prawa zapisu i odczytu w generycznym urządzeniu SCSI-prawdopodobnie/dev/sg‧,/dev/sg‧, itd. Jeśli i to nie pomoże, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), aby przekazać kio_ audiocd, które urządzenie to CD-ROMUnknown error. If you have a cd in the drive try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you are using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, etc.. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is
W przetargu nr ‧ na produkcję i powielanie płyt CD-ROM zawierających serie L i C Dziennika Urzędowego: ze względu na to, że zamówienia udzielono konkurentowi skarżącej, mimo iż skarżąca złożyła najkorzystniejszą ekonomicznie ofertę; że wprowadzono zamiany do istotnych warunków specyfikacji i obniżono wymogi w toku postępowania przetargowego lub po dokonaniu wyboru wykonawcy, nie informując o tym pozostałych oferentów; że odmówiono przeprowadzenia odpowiedniej kontroli wyników przetargu, gdy Urzędowi Publikacji zostały zgłoszone zastrzeżenia co do wyniku przetargu; że zaniechano zorganizowania nowego przetargu zamiast pozostawać przy zamówieniu nr ‧ mającego jako podstawę znacznie obniżone kryteriaIn tender No ‧ for the production and duplication of CD-ROMs containing the L and C series of the Official journal: by awarding the tender to a competitor of the applicant, in spite of the applicant having submitted the economically most advantageous bid; by amending the key specifications and lowering tender requirements during the tender procedure or after the successful tenderer had been selected without informing other competitors; by refusing to carry out a proper review of the tender results when objections concerning the outcome of the tender were brought to the Publications Office's attention; by failing to organise a new tender instead of continuing contract No ‧ on the basis of significantly lowered standards
Dostępność odnosi się do fizycznych warunków uzyskania przez użytkowników informacji dotyczących źródła danych i sposobu uzyskania dostępu do nich, czasu ich dostarczenia, dogodnych warunków marketingowych (prawa autorskie itp.), dostępności danych makro i mikro, różnych formatów i nośników danych (wersja papierowa, pliki, CD-ROM/DVD, Internet...) itpAccessibility refers to the physical condition in which users can obtain data on the following: where to go, how to get access, delivery time, convenient marketing conditions (copyright, etc.), availability of micro or macro data, various formats and data carriers (paper, files, CD-ROM/DVD, Internet ...), etc
Wynalazłam męża na CDI' ve invented a husband CD
koszty subskrypcji i dostępu do elektronicznych serwisów informacyjnych i zewnętrznych baz danych oraz nabywania mediów elektronicznych (CD-ROM-ów itpthe cost of subscriptions and access to electronic information services and external databases and the acquisition of electronic media (CD-ROMs etc
CD mi nie wystarczyI know what' s on this disk
CD-ROM (do odtwarzania danych, dźwięku i obrazu z liczbą pierwszą ‧; tylko dyski kompaktowea CD-ROM (for data, sound and picture reproduction from
Kadm w połączeniu z pierwiastkami grupy II–VI do konwersji długości fali światła z diody elektroluminescencyjnej LED (< ‧ μg Cd na mm‧ powierzchni emisyjnej) do zastosowania w półprzewodnikowych systemach oświetlenia lub wyświetlania, do dnia ‧ lipca ‧ rCadmium in colour-converting ‧ VI LEDs (< ‧ μg Cd per mm‧ of light-emitting area) for use in solid state illumination or display systems until ‧ July
odtwarzacze CD, wieże HI-FI, inne nieprzenośne odtwarzaczeCD, HI-FI, media players non-portable
Wpływ produktu Kaletra (w skojarzeniu z innymi lekami przeciwretrowirusowymi) na markery biologiczne (poziom RNA HIV w osoczu oraz liczbę komórek CD‧) badano w trwającym ‧ tygodnie kontrolowanym badaniu klinicznym produktu Kaletra oraz w badaniach dodatkowych produktu Kaletra trwających ‧ tygodniThe effects of Kaletra (in combination with other antiretroviral agents) on biological markers (plasma HIV RNA levels and CD‧ counts) have been investigated in a controlled study of Kaletra of ‧ weeks duration, and in additional studies of Kaletra of ‧ weeks duration
Wpływ gleby eksperymentalnie skażonej jonami Ni, Cu, Zn, Cd i Pb na dżdżownice Allolobophora chlorotica.The effect of soil experimentally contaminated with ions of Ni, Cu, Zn, Cd and Pb on earthworms Allolobophora chlorotica.
Obliczenia czasu rzeczywistego należy rozpocząć albo wartością umiarkowaną dla Cd, jak ‧,‧, albo wartością umiarkowaną dla QssvThe real time calculation shall be initialised with either a reasonable value for Cd, such as ‧,‧, or a reasonable value of Qssv
przysadka-gonady (HPG) w okresie dojrzewania płciowego młodych samców i samic szczurów CD otrzymujących fluoksetynęaxis during sexual maturation of juvenile CD male and female rats administered fluoxetine
Znaleziono uszkodzony CD-TEXT. Został zignorowanyFound corrupted CD-TEXT. Ignoring it
Poziomy zanieczyszczeń jonowych w używanych pigmentach nie mogą przekraczać następujących wartości: As ‧ ppm; Ba ‧ ppm, Cd ‧ ppm; Cr ‧ ppm; Hg ‧ ppm; Pb ‧ ppm; Se ‧ ppm Sb ‧ ppm; Zn ‧ ppmThe levels of ionic impurities for pigments used shall not exceed the following: As ‧ ppm; Ba ‧ ppm, Cd ‧ ppm; Cr ‧ ppm; Hg ‧ ppm; Pb ‧ ppm; Se ‧ ppm Sb ‧ ppm; Zn ‧ ppm
We wszystkich czterech badaniach z udziałem osób dorosłych stosowanie preparatu Epivir w skojarzeniu z zydowudyną powodowało większy wzrost liczby limfocytów CD‧ po ‧ tygodniach leczenia, niż stosowanie leków porównawczychIn the first four studies in adults, Epivir, taken in combination with zidovudine, increased CD‧ cell counts more than the comparator medicines after ‧ weeks of treatment
Zwiększa także liczbę komórek CDIt also increases CD‧ cell counts
Showing page 1. Found 1383 sentences matching phrase "nagrywarka CD".Found in 3.119 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.