Translations into English:

  • CD burner   
    (Noun  )
     
    CD burner

Example sentences with "nagrywarka CD", translation memory

add example
Zapisu dokonuje się przez wystawienie warstwy barwnika na działanie podczerwonej wiązki laserowej w nagrywarce płyt CD-RRecording is realised by exposing the dye-layer to an infrared laser beam in a CD-R recorder
Nieznany błąd. Jeśli masz cd w urządzeniu, spróbuj uruchomić cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (nie administrator). Czy widzisz listę utworów? Jeśli nie, upewnij się, że masz prawa dostępu do urządzenia. Jeśli używasz emulacji SCSI (prawdopodobne jeśli masz nagrywarkę IDE), upewnij się, że masz prawa zapisu i odczytu w generycznym urządzeniu SCSI-prawdopodobnie/dev/sg‧,/dev/sg‧, itd. Jeśli i to nie pomoże, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), aby przekazać kio_ audiocd, które urządzenie to CD-ROMUnknown error. If you have a cd in the drive try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you are using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, etc.. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is
Jeśli ta opcja jest włączona, K‧b włącza funkcję Burnfree (lub Just Link). Jest to funkcja nagrywarki CD, która umożliwia uniknięcie błędów opróżnienia bufora. Bez Burnfree, jeśli nagrywarka nie otrzyma na czas nowych danych, występuje błąd opróżnienia bufora, ponieważ nagrywarka potrzebuje ciągłego strumienia danych do zapisania na płycie. Z włączonym Burnfree nagrywarka może zaznaczyć aktualną pozycję lasera i wrócić do niej, kiedy bufor zostanie ponownie napełniony. Ale, ponieważ oznacza to pozostawienie małych przerw w danych na płycie jest wysoce zalecane, aby zawsze dobierać odpowiednią szybkość zapisu w celu uniknięcia użycia Burnfree, zwłaszcza w przypadku płyt CD Audio (w najgorszym przypadku może być słyszalna przerwa). Burnfree było poprzednio nazywane Burnproof, ale nazwa została zmieniona odkąd stało się częścią standardu MMCIf this option is checked, K‧b enables Burnfree (or Just Link). This is a feature of the CD writer which avoids buffer underruns. Without burnfree, if the writer cannot get any more data a buffer underrun would occur, since the writer needs a constant stream of data to write the CD. With burnfree the writer can mark the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled again; but, since this means having little data gaps on the CD, it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs (in the worst case one would hear the gap). Burnfree was formerly known as Burnproof, but has since been renamed when it became part of the MMC standard
Nagrywarka CD... CommentCDWRITER Device
Większość nagrywarek nie obsługuje nagrywania wielosesyjnych płyt CD w trybie DAOMost writers do not support writing multisession CDs in DAO mode
Spróbuj uruchomić polecenie cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (a nie root). Czy widzisz listę utworów? Jeżeli nie, upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do napędu CD. Jeżeli używasz emulacji SCSI (możliwe, jeżeli posiadasz nagrywarki IDE), upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu i odczytu ze standardowego urządzenia SCSI, najprawdopodobniej/dev/sg‧,/dev/sg‧, itp. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), żeby sprecyzować którym urządzeniem jest Twój napęd & CD-ROMTry running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you 're using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, & etc;. If it still does n't work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your & CD-ROM; is
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b nie utworzy obrazu tylko nagra pliki bezpośrednio na płytę CD/DVD. Uwaga: Chociaż ten tryb powinien działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will not create an image first but write the files directly to the CD/DVD. Caution: Although this should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b utworzy obraz płyty przed nagraniem plików na płytę CD/DVD. W przeciwnym wypadku dane będą nagrywane w locie, tzn. nie będzie tworzony pośredni obraz płyty. Uwaga: Chociaż nagrywanie w locie powinno działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybkoIf this option is checked, K‧b will create an image before writing the files to the CD/DVD. Otherwise the data will be written on-the-fly, i. e. no intermediate image will be created. Caution: Although writing on-the-fly should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
Średnia cena importowa płyt CD-R z Indii wzrosła znacznie po raz pierwszy w ‧ r. i ‧ rThe average import price of CD-Rs from India first significantly increased between ‧ and
Maksymalne wartości w cd, jeżeli używane jakoMaximum values in cd when used as
Poszukiwanie mechanizmów obniżonej akumulacji Cd przez rośliny tytoniu z ekspresją AtHMA4.Searching for the mechanisms of lower accumulation of the Cd by the tobacco plants with AtHMA4 expression.
Spójrz na ten cd- rom, czy to nie jest ważneI mean look at that CD tray
W celu zapewnienia prawa do obrony przysługującego spółce Arjowiggins, w dniu ‧ kwietnia ‧ r., Komisja wysłała opis stanu faktycznego streszczający dodatkowe ustalenia oraz, w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r., zapewniła spółce dodatkowy dostęp do akt w postaci dwóch płyt CD-ROMIn order to ensure Arjowiggins’ rights of defence the Commission sent a Letter of Facts summarizing its additional fact-finding to Arjowiggins on ‧ April ‧ and granted further access to file by way of two CD-ROMs on ‧ and ‧ April
Trwałe nośniki informacji obejmują w szczególności dyskietki, płyty CD-ROM, płyty DVD oraz twardy dysk komputera konsumenta, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna, ale nie obejmują stron internetowych, chyba że spełniają one w pełni kryteria zawarte w definicji trwałego nośnika informacjiDurable mediums include in particular floppy discs, CD-ROMs, DVDs and the hard drive of the consumer
Nie wykryto płyty CDNo Audio CD detected
Urząd Publikacji wydaje pozycje we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej i poprzez rozmaite media (wydania papierowe, on-line, CD-ROM-y...The Publications Office publishes in all the official languages of the European Union and on various media (paper, online, CD-ROM, etc
Skarga została złożona w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez CECMA (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ‧ %, ogólnej produkcji wspólnotowej CD-RThe complaint was lodged on ‧ June ‧ by CECMA (the complainant) on behalf of producers representing a major proportion, in this case more than ‧ %, of the total Community production of CD-Rs
Konfiguracja CDCD Configuration
Inne wymogi: maksymalne natężenie światła wszystkich włączonych jednocześnie świateł drogowych nie może przekraczać ‧ cd (wartość homologacji WE częściOther requirements: the maximum intensity of the main-beam headlamps which can be switched on at the same time must not exceed ‧ cd (EC component type-approval value
mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi ‧ cdmm in the case of a minimum indicator intensity of ‧ cd
• Internet • CD • WydrukWeb-based On CD Printed on paper
CD‧ średnia zmiana w stosunku do wartości początkowej, komórek/mmCD‧ Mean Change from Baseline, cells/mm‧ All patients Baseline Characteristics HIV RNA
specjalny dokument pobytowy oznaczony CD/M wydawany wyższym urzędnikom organizacji międzynarodowychspecial residence permit marked CD/M issued to senior officials of an international organisation
Alemtuzumab to uzyskane metodą inżynierii genetycznej humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG‧ kappa, swoiste w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD‧) o masie ‧ kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i zmienionychAlemtuzumab is a genetically engineered humanised IgG‧ kappa monoclonal antibody specific for a ‧ kD lymphocyte cell surface glycoprotein (CD‧) expressed primarily on the surface of normal and malignant peripheral blood B and T cell lymphocytes
Modelowanie regresją logarytmiczną prognostycznej wartości genotypu [ dostosowanej do wartości początkowej HIV-‧ RNA (vRNA) w osoczu, liczby komórek CD‧+, liczby i czasu trwania wcześniejszych kuracji przeciwretrowirusowych ] wykazało, że występowanie ‧ lub więcej mutacji związanych z opornością na NRTI była związana ze zmniejszoną odpowiedzią w ‧. tygodniu (p=‧, ‧) lub ‧ albo więcej mutacji średnio w ‧. tygodniu (p≤Logistic regression modelling of the predictive value for genotype (adjusted for baseline plasma HIV-‧ RNA [ vRNA ], CD‧+ cell count, number and duration of prior antiretroviral therapies), showed that the presence of ‧ or more NRTI resistance-associated mutations was associated with reduced response at Week ‧ (p=‧) or ‧ or more mutations at median Week ‧ (p
Showing page 1. Found 1383 sentences matching phrase "nagrywarka CD".Found in 1.541 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.