Translations into English:

  • CD burner   
    (Noun  )
     
    CD burner

Example sentences with "nagrywarka CD", translation memory

add example
pl Zapisu dokonuje się przez wystawienie warstwy barwnika na działanie podczerwonej wiązki laserowej w nagrywarce płyt CD-R
en Recording is realised by exposing the dye-layer to an infrared laser beam in a CD-R recorder
pl Nieznany błąd. Jeśli masz cd w urządzeniu, spróbuj uruchomić cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (nie administrator). Czy widzisz listę utworów? Jeśli nie, upewnij się, że masz prawa dostępu do urządzenia. Jeśli używasz emulacji SCSI (prawdopodobne jeśli masz nagrywarkę IDE), upewnij się, że masz prawa zapisu i odczytu w generycznym urządzeniu SCSI-prawdopodobnie/dev/sg‧,/dev/sg‧, itd. Jeśli i to nie pomoże, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), aby przekazać kio_ audiocd, które urządzenie to CD-ROM
en Unknown error. If you have a cd in the drive try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you are using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, etc.. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is
pl Jeśli ta opcja jest włączona, K‧b włącza funkcję Burnfree (lub Just Link). Jest to funkcja nagrywarki CD, która umożliwia uniknięcie błędów opróżnienia bufora. Bez Burnfree, jeśli nagrywarka nie otrzyma na czas nowych danych, występuje błąd opróżnienia bufora, ponieważ nagrywarka potrzebuje ciągłego strumienia danych do zapisania na płycie. Z włączonym Burnfree nagrywarka może zaznaczyć aktualną pozycję lasera i wrócić do niej, kiedy bufor zostanie ponownie napełniony. Ale, ponieważ oznacza to pozostawienie małych przerw w danych na płycie jest wysoce zalecane, aby zawsze dobierać odpowiednią szybkość zapisu w celu uniknięcia użycia Burnfree, zwłaszcza w przypadku płyt CD Audio (w najgorszym przypadku może być słyszalna przerwa). Burnfree było poprzednio nazywane Burnproof, ale nazwa została zmieniona odkąd stało się częścią standardu MMC
en If this option is checked, K‧b enables Burnfree (or Just Link). This is a feature of the CD writer which avoids buffer underruns. Without burnfree, if the writer cannot get any more data a buffer underrun would occur, since the writer needs a constant stream of data to write the CD. With burnfree the writer can mark the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled again; but, since this means having little data gaps on the CD, it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs (in the worst case one would hear the gap). Burnfree was formerly known as Burnproof, but has since been renamed when it became part of the MMC standard
pl Nagrywarka CD... Comment
en CDWRITER Device
pl Większość nagrywarek nie obsługuje nagrywania wielosesyjnych płyt CD w trybie DAO
en Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode
pl Spróbuj uruchomić polecenie cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (a nie root). Czy widzisz listę utworów? Jeżeli nie, upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do napędu CD. Jeżeli używasz emulacji SCSI (możliwe, jeżeli posiadasz nagrywarki IDE), upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu i odczytu ze standardowego urządzenia SCSI, najprawdopodobniej/dev/sg‧,/dev/sg‧, itp. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), żeby sprecyzować którym urządzeniem jest Twój napęd & CD-ROM
en Try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you 're using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, & etc;. If it still does n't work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your & CD-ROM; is
pl Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b nie utworzy obrazu tylko nagra pliki bezpośrednio na płytę CD/DVD. Uwaga: Chociaż ten tryb powinien działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybko
en If this option is checked, K‧b will not create an image first but write the files directly to the CD/DVD. Caution: Although this should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
pl Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b utworzy obraz płyty przed nagraniem plików na płytę CD/DVD. W przeciwnym wypadku dane będą nagrywane w locie, tzn. nie będzie tworzony pośredni obraz płyty. Uwaga: Chociaż nagrywanie w locie powinno działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybko
en If this option is checked, K‧b will create an image before writing the files to the CD/DVD. Otherwise the data will be written on-the-fly, i. e. no intermediate image will be created. Caution: Although writing on-the-fly should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
pl Średnia cena importowa płyt CD-R z Indii wzrosła znacznie po raz pierwszy w ‧ r. i ‧ r
en The average import price of CD-Rs from India first significantly increased between ‧ and
pl Maksymalne wartości w cd, jeżeli używane jako
en Maximum values in cd when used as
pl Poszukiwanie mechanizmów obniżonej akumulacji Cd przez rośliny tytoniu z ekspresją AtHMA4.
en Searching for the mechanisms of lower accumulation of the Cd by the tobacco plants with AtHMA4 expression.
pl Spójrz na ten cd- rom, czy to nie jest ważne
en I mean look at that CD tray
pl W celu zapewnienia prawa do obrony przysługującego spółce Arjowiggins, w dniu ‧ kwietnia ‧ r., Komisja wysłała opis stanu faktycznego streszczający dodatkowe ustalenia oraz, w dniach ‧ i ‧ kwietnia ‧ r., zapewniła spółce dodatkowy dostęp do akt w postaci dwóch płyt CD-ROM
en In order to ensure Arjowiggins’ rights of defence the Commission sent a Letter of Facts summarizing its additional fact-finding to Arjowiggins on ‧ April ‧ and granted further access to file by way of two CD-ROMs on ‧ and ‧ April
pl Trwałe nośniki informacji obejmują w szczególności dyskietki, płyty CD-ROM, płyty DVD oraz twardy dysk komputera konsumenta, na którym przechowywana jest poczta elektroniczna, ale nie obejmują stron internetowych, chyba że spełniają one w pełni kryteria zawarte w definicji trwałego nośnika informacji
en Durable mediums include in particular floppy discs, CD-ROMs, DVDs and the hard drive of the consumer
pl Nie wykryto płyty CD
en No Audio CD detected
pl Urząd Publikacji wydaje pozycje we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej i poprzez rozmaite media (wydania papierowe, on-line, CD-ROM-y...
en The Publications Office publishes in all the official languages of the European Union and on various media (paper, online, CD-ROM, etc
pl Skarga została złożona w dniu ‧ czerwca ‧ r. przez CECMA (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większą część, w tym przypadku ‧ %, ogólnej produkcji wspólnotowej CD-R
en The complaint was lodged on ‧ June ‧ by CECMA (the complainant) on behalf of producers representing a major proportion, in this case more than ‧ %, of the total Community production of CD-Rs
pl Konfiguracja CD
en CD Configuration
pl Inne wymogi: maksymalne natężenie światła wszystkich włączonych jednocześnie świateł drogowych nie może przekraczać ‧ cd (wartość homologacji WE części
en Other requirements: the maximum intensity of the main-beam headlamps which can be switched on at the same time must not exceed ‧ cd (EC component type-approval value
pl mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazów wynosi ‧ cd
en mm in the case of a minimum indicator intensity of ‧ cd
pl • Internet • CD • Wydruk
en Web-based On CD Printed on paper
pl CD‧ średnia zmiana w stosunku do wartości początkowej, komórek/mm
en CD‧ Mean Change from Baseline, cells/mm‧ All patients Baseline Characteristics HIV RNA
pl specjalny dokument pobytowy oznaczony CD/M wydawany wyższym urzędnikom organizacji międzynarodowych
en special residence permit marked CD/M issued to senior officials of an international organisation
pl Alemtuzumab to uzyskane metodą inżynierii genetycznej humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG‧ kappa, swoiste w stosunku do znajdującej się na powierzchni limfocytów glikoproteiny (CD‧) o masie ‧ kD, która ulega ekspresji przede wszystkim na prawidłowych i zmienionych
en Alemtuzumab is a genetically engineered humanised IgG‧ kappa monoclonal antibody specific for a ‧ kD lymphocyte cell surface glycoprotein (CD‧) expressed primarily on the surface of normal and malignant peripheral blood B and T cell lymphocytes
pl Modelowanie regresją logarytmiczną prognostycznej wartości genotypu [ dostosowanej do wartości początkowej HIV-‧ RNA (vRNA) w osoczu, liczby komórek CD‧+, liczby i czasu trwania wcześniejszych kuracji przeciwretrowirusowych ] wykazało, że występowanie ‧ lub więcej mutacji związanych z opornością na NRTI była związana ze zmniejszoną odpowiedzią w ‧. tygodniu (p=‧, ‧) lub ‧ albo więcej mutacji średnio w ‧. tygodniu (p≤
en Logistic regression modelling of the predictive value for genotype (adjusted for baseline plasma HIV-‧ RNA [ vRNA ], CD‧+ cell count, number and duration of prior antiretroviral therapies), showed that the presence of ‧ or more NRTI resistance-associated mutations was associated with reduced response at Week ‧ (p=‧) or ‧ or more mutations at median Week ‧ (p
Showing page 1. Found 1383 sentences matching phrase "nagrywarka CD".Found in 1.128 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.