Translations into English:

 • CD burner   
  (Noun  )
   
  CD burner
   
  CD burner

Example sentences with "nagrywarka CD", translation memory

add example
pl Nieznany błąd. Jeśli masz cd w urządzeniu, spróbuj uruchomić cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (nie administrator). Czy widzisz listę utworów? Jeśli nie, upewnij się, że masz prawa dostępu do urządzenia. Jeśli używasz emulacji SCSI (prawdopodobne jeśli masz nagrywarkę IDE), upewnij się, że masz prawa zapisu i odczytu w generycznym urządzeniu SCSI-prawdopodobnie/dev/sg‧,/dev/sg‧, itd. Jeśli i to nie pomoże, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), aby przekazać kio_ audiocd, które urządzenie to CD-ROM
en Unknown error. If you have a cd in the drive try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you are using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, etc.. If it still does not work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your CD-ROM is
pl Większość nagrywarek nie obsługuje nagrywania wielosesyjnych płyt CD w trybie DAO
en Most writers do not support writing multisession CDs in DAO mode
pl Zapisu dokonuje się przez wystawienie warstwy barwnika na działanie podczerwonej wiązki laserowej w nagrywarce płyt CD-R
en Recording is realised by exposing the dye-layer to an infrared laser beam in a CD-R recorder
pl Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b utworzy obraz płyty przed nagraniem plików na płytę CD/DVD. W przeciwnym wypadku dane będą nagrywane w locie, tzn. nie będzie tworzony pośredni obraz płyty. Uwaga: Chociaż nagrywanie w locie powinno działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybko
en If this option is checked, K‧b will create an image before writing the files to the CD/DVD. Otherwise the data will be written on-the-fly, i. e. no intermediate image will be created. Caution: Although writing on-the-fly should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
pl Nagrywarka CD... Comment
en CDWRITER Device
pl Jeśli ta opcja jest włączona, K‧b włącza funkcję Burnfree (lub Just Link). Jest to funkcja nagrywarki CD, która umożliwia uniknięcie błędów opróżnienia bufora. Bez Burnfree, jeśli nagrywarka nie otrzyma na czas nowych danych, występuje błąd opróżnienia bufora, ponieważ nagrywarka potrzebuje ciągłego strumienia danych do zapisania na płycie. Z włączonym Burnfree nagrywarka może zaznaczyć aktualną pozycję lasera i wrócić do niej, kiedy bufor zostanie ponownie napełniony. Ale, ponieważ oznacza to pozostawienie małych przerw w danych na płycie jest wysoce zalecane, aby zawsze dobierać odpowiednią szybkość zapisu w celu uniknięcia użycia Burnfree, zwłaszcza w przypadku płyt CD Audio (w najgorszym przypadku może być słyszalna przerwa). Burnfree było poprzednio nazywane Burnproof, ale nazwa została zmieniona odkąd stało się częścią standardu MMC
en If this option is checked, K‧b enables Burnfree (or Just Link). This is a feature of the CD writer which avoids buffer underruns. Without burnfree, if the writer cannot get any more data a buffer underrun would occur, since the writer needs a constant stream of data to write the CD. With burnfree the writer can mark the current position of the laser and get back to it when the buffer is filled again; but, since this means having little data gaps on the CD, it is highly recommended to always choose an appropriate writing speed to prevent the usage of burnfree, especially for audio CDs (in the worst case one would hear the gap). Burnfree was formerly known as Burnproof, but has since been renamed when it became part of the MMC standard
pl Spróbuj uruchomić polecenie cdparanoia-vsQ jako zwykły użytkownik (a nie root). Czy widzisz listę utworów? Jeżeli nie, upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do napędu CD. Jeżeli używasz emulacji SCSI (możliwe, jeżeli posiadasz nagrywarki IDE), upewnij się, że masz uprawnienia do zapisu i odczytu ze standardowego urządzenia SCSI, najprawdopodobniej/dev/sg‧,/dev/sg‧, itp. Jeżeli problem nadal występuje, spróbuj wpisać audiocd:/? device=/dev/sg‧ (lub podobne), żeby sprecyzować którym urządzeniem jest Twój napęd & CD-ROM
en Try running cdparanoia-vsQ as yourself (not root). Do you see a track list? If not, make sure you have permission to access the CD device. If you 're using SCSI emulation (possible if you have an IDE CD writer) then make sure you check that you have read and write permissions on the generic SCSI device, which is probably/dev/sg‧,/dev/sg‧, & etc;. If it still does n't work, try typing audiocd:/?device=/dev/sg‧ (or similar) to tell kio_audiocd which device your & CD-ROM; is
pl Jeśli ta opcja jest zaznaczona, K‧b nie utworzy obrazu tylko nagra pliki bezpośrednio na płytę CD/DVD. Uwaga: Chociaż ten tryb powinien działać na większości systemów, upewnij się że dane są wysyłane do nagrywarki wystarczająco szybko
en If this option is checked, K‧b will not create an image first but write the files directly to the CD/DVD. Caution: Although this should work on most systems, make sure the data is sent to the writer fast enough
pl Napęd CD/DVD-ROM
en CD/DVD-ROM Device
pl Zatem ich wpływ na rynek był znacznie bardziej ograniczony niż tajwańskich CD-R po cenach dumpingowych
en Their impact on the market was therefore much more limited than that of low-proceed dumped Taiwanese CD-Rs
pl w polach określonych w załączniku I, natężenie wysyłanego światła musi być nie mniejsze niż ‧ cd dla przednich świateł pozycyjnych (bocznych) i tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) oraz ‧ cd dla świateł stopu
en throughout the fields defined in Annex I, the intensity of the light emitted must be not less than ‧ cd for front position (side) lamps and rear position (side) lamps, and ‧ cd for stop lamps
pl Analiza statystyczna związku pomiędzy liczbą przeszczepionych komórek CD‧+ a szybkością regeneracji płytek krwi po chemioterapii w dużych dawkach wskazuje na istnienie złożonej, lecz ciągłej zależności
en Statistical analysis of the relationship between the number of CD‧+ cells re-infused and the rate of platelet recovery after high-dose chemotherapy indicates a complex but continuous relationship
pl Odtwórz CD Audio z < device > lub system:/media < device > state, as in playing
en Play an AudioCD from or system:/media
pl mm, gdy minimalne natężenie światła kierunkowskazu wynosi ‧ cd
en mm in the case of a minimum indicator intensity of ‧ cd
pl W przeszłości Komisja udostępniała publicznie dyski CD-ROM zawierające wyciągi z bazy danych, które nie ujawniały poufnych danych. Obecnie zawieszono dystrybucję danych na dyskach CD-ROM ze względów technicznych i finansowych
en In the past, the Commission made publicly available a CD-ROM containing extracts from the database, which did not show confidential data. Currently, the issue of this CD-ROM has been suspended, for technical and financial reasons
pl Nowe urządzenie CD-ROMName
en New CD-ROM Device
pl co najmniej raz na miesiąc pomiary reprezentatywnej próbki zrzutu, proporcjonalnej do przepływu ścieków w okresie ‧ godzin w odniesieniu do Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni i Zn
en at least monthly measurements of a flow proportional representative sample of the discharge over a period of ‧ hours of Hg, Cd, TI, As, Pb, Cr, Ni and Zn
pl w granicach pól określonych na rysunkach w załączniku ‧ natężenie wysyłanego światła powinno być nie mniejsze niż ‧,‧ cd w przypadku przednich i tylnych świateł pozycyjnych i świateł obrysowych górnych oraz nie mniejsze niż ‧,‧ cd w przypadku świateł stopu
en Throughout the fields defined in the diagrams in Annex ‧, the luminous intensity of the light emitted must be not less than ‧,‧ cd for front and rear position lamps and end-outline marker lamps, not less than ‧,‧ cd for stop-lamps
pl Rozpocznij wielosesyjną płytę CD
en Start multisession CD
pl & Urządzenie CD-ROM
en CD-ROM & Device
pl Specjalny dokument pobytowy oznaczony CD/A wydawany urzędnikom dyplomatycznym
en Special residence permit marked CD/A issued to diplomatic officials
pl Humoralny lub komórkowy niedobór odporności (pierwotny lub nabyty), w tym hipogamma-globulinemia we krwi i niedobór poszczególnych podklas immunoglobuliny G oraz AIDS lub objawowe zakażenie wirusem HIV lub klasy ‧ lub wyższej wg CDC lub z ilością limfocytów T CD‧+ mniejszą niż ‧ % prawidłowej wartości dla wieku (patrz punkt
en Humoral or cellular (primary or acquired) immunodeficiency, including hypogammaglobulinemia and dysgammaglobulinemia and AIDS, or symptomatic HIV infection or a CDC Class ‧ or higher or an age-specific CD‧+ T-lymphocyte percentage < ‧ % (see section
pl Utworzyć CD Audio odpowiedni dla odtwarzaczy CD czy CD Data odpowiedni dla komputerów i innych cyfrowych odtwarzaczy?
en Create an audio mode CD suitable for CD players, or a data mode CD suitable for computers and other digital music players?
pl Średnia zmiana liczby komórek CD‧ komórki/mm
en Mean change from baseline-CD‧ cell count
pl Główną miarą skuteczności był wpływ preparatu na poziom HIV we krwi (wiremia) oraz liczba komórek T CD‧ (liczba komórek CD
en The main measures of effectiveness were the effect of Ziagen on the levels of HIV in the blood (viral load) and the number of CD‧ T-cells in the blood (CD‧ cell count
Showing page 1. Found 1383 sentences matching phrase "nagrywarka CD".Found in 0.757 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.