Translations into English:

 • habit         
  (Noun  ) (noun   )
   
  an action done on a regular basis
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
   
  an action done on a regular basis
 • custom         
  (noun, adjv   )
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
 • trick       
  (verb, noun   )
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
 • practice         
  (verb, noun, adjv   )
   
  customary action, habit, or behavior
 • consuetude   
  (noun   )
 • habituation   
  (noun   )
 • usage     
  (noun   )
 • wont     
  (adjv   )

Other meanings:

 
nabyta skłonność
 
nabyta dyspozycja, skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, często uprzednio wykonywanej
 
Automatyczne wykonywanie jakiejś czynności
 
Dyspozycja nabyta
 
Narów
 
Zwyczaj
 
Np. codzienna poranna filiżanka kawy
 
nabyta dyspozycja
 
Sposób
 
nałóg
 
złe przyzwyczajenie
 
Złe lub dobre przyzwyczajenie
 
zgubny - to palenie papierosów
 
np. codzienne picie kawy
 
np. wstawania o świcie
 
Uzależnienie
 
Przywara
 
to, co weszło w krew
 
przyzwyczajenie, nałóg
 
mniej niż nałóg
 
skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej zmechanizowanego wykonywania jakiejś czynności
 
Maniera
 
przywyknięcie
 
obyczaje
 
Skłonność nabyta
 
Rutyna
 
Skłonność do sprawniejszego wykonywania jakiejś czynności
 
odruch
 
Obyczaj
 
Bywa, że przeradza się w nałóg
 
maniera, rutyna, zwyczaj
 
nałóg, nawyczka
 
jeśli jest szkodliwy, to jest nałogiem
 
przyzwyczajenie, niekoniecznie złe
 
u wielu jest we krwi
 
Na przykład: codzienna poranna filiżanka kawy
 
przyzwyczajenie
 
Poza

Did you mean: Nawyk

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Nawyk
Habit
nawyki
habits; behaviour
nawyki zostają
old habits die hard
nawyki żywieniowe
eating habits; food beliefs; food preferences; dietary pattern

Example sentences with "nawyk", translation memory

add example
pl Selektywnej zbiórce powinna towarzyszyć zakrojona na szeroką skalę kampania informacyjna i komunikacyjna, aby można było spowodować zmianę nawyków i zachowań mieszkańców
en This should be accompanied by a strong information and communication campaign in order to encourage a change in people's behaviour and attitudes
pl Nawyki żywieniowe oraz styl życia studentek o różnym BMI.
en Nutrition habits and lifestyle of students of different of BMI.
pl Zachęcanie najmłodszych członków społeczeństwa do spożywania owoców sezonowych (a w niektórych przypadkach nawet zapewnianie, że tak się stanie) jest godne pochwały zarówno w krótkiej perspektywie czasowej, poprzez promowanie zróżnicowanej diety, jak i w przyszłości, w kontekście kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.
en Encouraging (and in some cases simply ensuring) the consumption of seasonal fruit by the youngest in society has virtuous aims, both immediately, by promoting a diet rich in variety, and in the future, in terms of developing healthy eating habits.
pl Racjonalne odżywianie-jak kształtuje się świadomość ludzi na temat prawidłowych nawyków żywieniowych.
en Healthy eating - how does the fine eating awareness form
pl Co jest również istotne - reklama telewizyjna wpływa na tzw. krótkoterminowe nawyki konsumpcyjne dzieci między 2. a 11. rokiem życia, co negatywnie wpływa na kształtowanie się nawyków żywieniowych.
en It is also important to bear in mind that television advertising affects the so-called short-term consumption habits of children between 2 and 11 years of age. It has a negative impact on the development of eating habits.
pl nawyki życiowe (dieta, czas narażenia itp
en living habits (diet, exposure time etc
pl nawyki życiowe (dieta, czas narażenia itp
en living habits (diet, exposure time, etc
pl W tym kontekście sprawą absolutnie kluczową dla UE i państw członkowskich jest zaangażowanie się w promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, w szczególności poprzez zapewnianie dzieciom dostępu do różnych owoców sezonowych.
en Against this background, it is more than necessary for the EU and Member States to get involved by creating healthy eating habits, especially by providing a varied range of seasonal fruits.
pl Poziom motywacji proaktywnej i awersyjnej a nawyki związane ze snem wśród studentów warszawskich uczelni
en The effect of the level of motivation for approach and inhibition on sleep habits, and the quality of sleep among students of Warsaw universities
pl Jest to bez wątpienia inwestycja w przyszłość, która pomoże uniknąć wydatków na ochronę zdrowia związanych z niezdrowymi nawykami żywieniowymi lub ograniczy te wydatki.
en This is definitely an investment in the future that will help prevent or reduce healthcare expenditure arising from unhealthy eating habits.
pl Niestety, złe nawyki szybko się przenoszą i są naśladowane, zwłaszcza przez młodzież.
en Unfortunately, bad habits travel fast and are very easily copied, especially by young people.
pl Wybrane aspekty nawyków żywieniowych seniorów przebywających w środowisku zamieszkania
en Selected aspects of seniors’ eating habits residing in the living environment.
pl Nawyki żywieniowe i stan odżywienia pracowników restauracji typu fast food
en Eating habits and the nutrition condition among fast food restaurants workers.
pl Dzieci powinny rozwijać prawidłowe nawyki żywieniowe pod względem jakości i ilości jedzenia, oraz wdrażać się do nakrywania stołu.
en Children must get to grips with proper eating habits in terms of the quality and quantity of food and laying the table.
pl Rola środowiska rodzinnego w procesie kształtowania nawyków jedzeniowych dzieci.
en Role of the family environment in shaping children's eating habits.
pl Dotyczy: zakłóceń na rynku pracy z powodu złych nawyków żywieniowych
en Subject: Disruption of the labour market by poor diet
pl Należy dążyć do tego, aby poprzez przedstawianie obywatelom zdrowych nawyków i zdrowego stylu życia, społeczeństwo obywatelskie uczestniczyło w tych działaniach i przyczyniało się do ich realizacji.
en It should seek the participation and contribution of civil society, including in an effort to introduce people to healthy habits and healthy lifestyles.
pl " Zawsze možna porzucić nawyki
en " Rather like a habit one can always break
pl Nie ucz się od niego złych nawyków
en Don' t let him teach you any of his bad habits
pl W środowisku przedsiębiorców istnieją oznaki silnych tendencji ku rozwojowi nowych technologii opartych na czystej energii i coraz więcej osób zdecydowanych jest zmienić swoje - jako konsumentów - nawyki.
en Within the business community there are indications of a strong inclination towards the development of new technologies based on clean energy, and more and more people are prepared to change their habits as consumers.
pl Najpóźniej..., Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat skutków wykonania niniejszego rozporządzenia, zwłaszcza w sprawie ewolucji rynku środków spożywczych z dodatkiem witamin i minerałów, ich spożycia, wielkości spożycia substancji odżywczych dla populacji i zmian nawyków żywieniowych, wraz z wszelkimi propozycjami poprawek do niniejszego rozporządzenia, jakie Komisja uzna za stosowne wprowadzić
en No later than..., the Commission shall submit to the European Parliament and the Council a report on the effects of implementing this Regulation, in particular concerning the evolution of the market in foods to which vitamins and minerals have been added, their consumption, nutrient intakes for the population and changes in dietary habits, accompanied by any proposals for amendment to this Regulation which the Commission deems necessary
pl Jeśli zniknę lub zmienię swe nawyki, zaczną coś podejrzewać
en If I disappear or change my routine suddenly... they might wonder why
pl Nie ma kobiety tak pięknej... ani tak niezwykłej, że wszystkie twoje nawyki myślowe
en There is no human being, no woman is so beautiful...... so special that all of your normal thought patterns get
Showing page 1. Found 382 sentences matching phrase "nawyk".Found in 0.31 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.