Translations into English:

 • habit         
  (Noun  ) (noun   )
   
  an action done on a regular basis
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
   
  an action done on a regular basis
   
  an action done on a regular basis
 • custom         
  (noun, adjv   )
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
 • trick       
  (verb, noun   )
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
 • practice         
  (Noun  ) (verb, noun, adjv   )
   
  customary action, habit, or behavior
   
  customary action, habit, or behaviour
 • consuetude   
  (noun   )
 • usage     
  (noun   )
 • habituation   
  (noun   )
 • wont     
  (adjv   )

Other meanings:

 
nabyta skłonność
 
nabyta dyspozycja, skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, często uprzednio wykonywanej
 
Automatyczne wykonywanie jakiejś czynności
 
Dyspozycja nabyta
 
Narów
 
Zwyczaj
 
Np. codzienna poranna filiżanka kawy
 
nabyta dyspozycja
 
Sposób
 
nałóg
 
złe przyzwyczajenie
 
Złe lub dobre przyzwyczajenie
 
zgubny - to palenie papierosów
 
np. codzienne picie kawy
 
np. wstawania o świcie
 
Uzależnienie
 
Przywara
 
to, co weszło w krew
 
przyzwyczajenie, nałóg
 
mniej niż nałóg
 
skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej zmechanizowanego wykonywania jakiejś czynności
 
Maniera
 
przywyknięcie
 
obyczaje
 
Skłonność nabyta
 
Rutyna
 
Skłonność do sprawniejszego wykonywania jakiejś czynności
 
odruch
 
Obyczaj
 
Bywa, że przeradza się w nałóg
 
maniera, rutyna, zwyczaj
 
nałóg, nawyczka
 
jeśli jest szkodliwy, to jest nałogiem
 
przyzwyczajenie, niekoniecznie złe
 
u wielu jest we krwi
 
Na przykład: codzienna poranna filiżanka kawy
 
przyzwyczajenie
 
Poza

Did you mean: Nawyk

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Nawyk
Habit
nawyki
habits; behaviour; ethology; vocalization; fear; behaviour theory; conditioned reflexes
nawyki zostają
old habits die hard
nawyki żywieniowe
eating habits; food beliefs; food preferences; dietary pattern; diet preferences; feed preferences; feeding preferences; food choice

Example sentences with "nawyk", translation memory

add example
pl komisarz. - To pytanie jest w pewnym stopniu związane z moją poprzednią odpowiedzią dotyczącą możliwości łączenia lepszych nawyków dietetycznych, sposobów propagowania zdrowszego stylu życia oraz wnoszenia europejskiej wartości dodanej w krajową politykę w tych dziedzinach.
en Member of the Commission. - This question is still related to a certain extent to my previous answer as to how we can combine better dietary practices, how we can promote a healthier lifestyle, and how we can bring European value added to the national policies in these areas.
pl Nawyki żywieniowe kształtują się w dzieciństwie i mogą się one utrzymywać się przez całe życie danej osoby.
en Eating habits are formed during childhood and can last a person's whole life.
pl " Zawsze možna porzucić nawyki
en " Rather like a habit one can always break
pl Badania rynkowe pokazują, że konsumenci europejscy w radykalny sposób zmieniają swoje nawyki żywieniowe, zmuszeni do zmiany jakości i typu kupowanych produktów z powodu wygórowanych cen.
en Market surveys carried out show how European consumers are radically changing their eating habits, being forced to change the quality and type of products that they buy as a result of the exorbitant prices.
pl Jest to bez wątpienia inwestycja w przyszłość, która pomoże uniknąć wydatków na ochronę zdrowia związanych z niezdrowymi nawykami żywieniowymi lub ograniczy te wydatki.
en This is definitely an investment in the future that will help prevent or reduce healthcare expenditure arising from unhealthy eating habits.
pl Dlatego musimy pilnie opracować skuteczne środki umożliwiające walkę z tą epidemią, zwłaszcza poprzez promowanie zdrowych nawyków żywieniowych w młodości.
en We therefore urgently need to develop effective measures for combating this epidemic, not least by promoting healthy eating habits in the early years of life.
pl Jestem pewna, że pan Hollis nie sądził że jego nawyki dotyczą sprawy
en I' m sure Mr Hollis didn' t think that his renal habits would benefit the case
pl Jestem stworzeniem nawyków, więc trzymam się Pak Tai
en I' m a creature of habit, so I stick to the Pak Tai
pl skuteczność działań zmierzających do zmiany nawyków konsumentów w zakresie doboru żywności i aktywności fizycznej
en effectiveness of actions to change consumer behaviour with respect to food choice and physical activity
pl Z pewnością istnieje też możliwość objaśnienia i usprawnienia zasad dotyczących uznawania wyroków wydawanych in absentia, czyli pod nieobecność osoby oskarżonej, ale nie może to stać się nawykiem, kiedy to nie będą podejmowane wystarczające próby poinformowania oskarżonego.
en There is also certainly scope for clarifying and streamlining the rules on when judgments delivered in absentia without the presence of the accused will be recognised, but this must not shade into lazy habits of not trying hard enough to inform the defendant.
pl Oznacza to, że firmy prywatne mogą sporządzać podobne "kartoteki”, mogą stworzyć mój profil, profil polityki którą wyznaję, moich nawyków żywieniowych, a nawet mojego zdrowia.
en This means that private companies can compile similar 'files', can create a profile for me, of the policies in which I believe, of my eating habits and even of my health.
pl Jak powiedziała Simone de Beauvoir, nie możemy pozwolić, aby nasi kaci przekazali nam złe nawyki.
en As Simone de Beauvoir said, we must not allow our executioners to give us bad habits.
pl Aby Dania mogła przedstawić takie dane, będzie musiała monitorować sytuację w szczególności w odniesieniu do kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi, oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskich
en In order to be able to submit such data Denmark will have to monitor the situation in particular with regard to the control of botulism, the share of meat products covered by the ‧ mg/kg limit in the overall consumption of meat products in Denmark, including any other risk factor of typical dietary habits as relevant, as well as imports of meat products from other Member States
pl Zdecentralizowana polityka energetyczna, wraz z programami badań i kampaniami mającymi na celu zmianę nawyków konsumentów mogłyby przynieść rzeczywiste rezultaty nie tylko w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ale także w zakresie zatrudnienia i rozwoju regionalnego.
en Decentralised energy policy, hand in hand with research programmes and campaigns aimed at changing consumer habits, could bring tangible results not only in terms of use of renewable energy sources but also in terms of employment and regional development.
pl Zachęcanie najmłodszych członków społeczeństwa do spożywania owoców sezonowych (a w niektórych przypadkach nawet zapewnianie, że tak się stanie) jest godne pochwały zarówno w krótkiej perspektywie czasowej, poprzez promowanie zróżnicowanej diety, jak i w przyszłości, w kontekście kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych.
en Encouraging (and in some cases simply ensuring) the consumption of seasonal fruit by the youngest in society has virtuous aims, both immediately, by promoting a diet rich in variety, and in the future, in terms of developing healthy eating habits.
pl Nawyki żywieniowe a występowanie chorób wieku starczego
en Eating habits and the incidence of age-related diseases
pl Ważne jest też, by dzieci nabywały dobrych nawyków w zakresie ćwiczeń fizycznych tak wcześnie, jak to możliwe.
en It is also important that children develop good exercise habits as early on as possible.
pl Spośród nich znaczna większość ma odpowiedzialne podejście do swoich nawyków związanych z konsumpcją alkoholu
en Of these the great majority are responsible in their alcohol consumption habits
pl Im wcześniej zostaną zwalczone zagrożenia, jakimi są dla zdrowia nadwaga, złe nawyki żywieniowe i niewłaściwy tryb życia, tym lepsze perspektywy
en The earlier health risks such as excess weight, eating habits and lifestyle are dealt with, the better the prospects
pl W środowisku przedsiębiorców istnieją oznaki silnych tendencji ku rozwojowi nowych technologii opartych na czystej energii i coraz więcej osób zdecydowanych jest zmienić swoje - jako konsumentów - nawyki.
en Within the business community there are indications of a strong inclination towards the development of new technologies based on clean energy, and more and more people are prepared to change their habits as consumers.
pl Wielu polityków ma zły nawyk myślenia krótkowzrocznego i lekceważenia polityki długofalowej.
en Many politicians have a bad habit of thinking in the short term and of neglecting long-term policy.
pl Normy handlowe odnoszące się do mięsa drobiowego muszą ulec modyfikacji w świetle rozwoju technologicznego i objąć przetwory z mięsa drobiowego, gdyż od lat dziewięćdziesiątych zmieniły się nawyki konsumenckie.
en The marketing standards for poultrymeat need to be reviewed in the light of technological developments and to include poultrymeat preparations, as consumer habits have changed since the 1990s.
pl W takim razie powinniśmy uwolnić cię od twych złych nawyków
en Then we shall have to relieve you of such bad habits
pl Zakończę konkluzją, że jednym z wymogów sprzyjających zapobieganiu otyłości jest co najmniej jeden spokojny, zdrowy posiłek w gronie rodziny dziennie, służący kultywowaniu przede wszystkim zdrowych nawyków żywieniowych.
en I shall conclude by saying that the prevention of obesity requires at least one peaceful healthy meal in the family circle cultivating, above all, healthy habits.
Showing page 1. Found 382 sentences matching phrase "nawyk".Found in 0.491 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.