Translations into English:

 • habit         
  (Noun  ) (noun   )
   
  an action done on a regular basis
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
   
  an action done on a regular basis
 • custom         
  (noun, adjv   )
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
 • trick       
  (verb, noun   )
   
  psych. psychologia nabyta skłonność do mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, wynikająca z częstego jej wykonywania, także: sama ta czynność;
 • practice         
  (verb, noun, adjv   )
   
  customary action, habit, or behavior
 • consuetude   
  (noun   )
 • habituation   
  (noun   )
 • usage     
  (noun   )
 • wont     
  (adjv   )

Other meanings:

 
nabyta skłonność
 
nabyta dyspozycja, skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej mechanicznego wykonywania jakiejś czynności, często uprzednio wykonywanej
 
Automatyczne wykonywanie jakiejś czynności
 
Dyspozycja nabyta
 
Narów
 
Zwyczaj
 
Np. codzienna poranna filiżanka kawy
 
nabyta dyspozycja
 
Sposób
 
nałóg
 
złe przyzwyczajenie
 
Złe lub dobre przyzwyczajenie
 
zgubny - to palenie papierosów
 
np. codzienne picie kawy
 
np. wstawania o świcie
 
Uzależnienie
 
Przywara
 
to, co weszło w krew
 
przyzwyczajenie, nałóg
 
mniej niż nałóg
 
skłonność do sprawniejszego, szybszego, bardziej zmechanizowanego wykonywania jakiejś czynności
 
Maniera
 
przywyknięcie
 
obyczaje
 
Skłonność nabyta
 
Rutyna
 
Skłonność do sprawniejszego wykonywania jakiejś czynności
 
odruch
 
Obyczaj
 
Bywa, że przeradza się w nałóg
 
maniera, rutyna, zwyczaj
 
nałóg, nawyczka
 
jeśli jest szkodliwy, to jest nałogiem
 
przyzwyczajenie, niekoniecznie złe
 
u wielu jest we krwi
 
Na przykład: codzienna poranna filiżanka kawy
 
przyzwyczajenie
 
Poza

Did you mean: Nawyk

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

Nawyk
Habit
nawyki
habits; behaviour
nawyki żywieniowe
eating habits; food beliefs; food preferences; dietary pattern

Example sentences with "nawyk", translation memory

add example
pl wzywa do organizowania kampanii informacyjnych w celu podnoszenia świadomości kobiet w ciąży odnośnie do znaczenia zrównoważonej i zdrowej diety stanowiącej optymalne źródło niektórych składników odżywczych w ciąży oraz uświadamianie kobietom i ich partnerom znaczenia karmienia piersią; przypomina, że karmienie piersią, odstawienie od piersi dopiero po osiągnięciu przez dziecko wieku sześciu miesięcy, karmienie zdrową żywnością oraz kontrolowanie wielkości porcji może tylko pomóc uniknąć nadwagi lub otyłości u dzieci; podkreśla jednak, że karmienie piersią nie jest jedynym sposobem zwalczania otyłości oraz że zrównoważone nawyki żywieniowe nabywane są w długim okresie; podkreśla, że podczas kampanii uświadamiających należy przypominać, że karmienie piersią jest sprawa osobistą i powinno się odbywać z poszanowaniem wolnej woli i wyboru kobiety
en Calls for information campaigns to raise awareness among pregnant women about the importance of a balanced and healthy diet, with an optimal provision of some nutrients during pregnancy, and for women and their partners to be made aware about the importance of breastfeeding; recalls that breastfeeding, delaying weaning until babies are six months old, introducing children to healthy foods and controlling portion sizes can all help to prevent children becoming overweight or obese; stresses, however, that breastfeeding is not the sole means of fighting obesity, and that balanced eating habits are acquired over a long period; emphasises that awareness campaigns should bear in mind that breastfeeding is a private matter and should respect women's free will and choice
pl Ponieważ nawyki turystyczne Europejczyków zmieniają się (np. wzrasta liczba lotów na krótki czas), a ponadto w sektorze turystycznym przybywa innowacji (takich jak rezerwacje przez Internet), konieczna jest aktualizacja ram prawnych regulujących gromadzenie informacji statystycznych w dziedzinie turystyki.
en As European travel habits change (e.g. the increase in short haul flights), and the tourism sector switches over to certain innovations (e.g. online bookings), it is necessary to update the legal framework, regulating the collection of statistical information in the field of tourism.
pl Moim zdaniem wprowadzenie systemu SESAR umożliwi zwalczenie wszelkich szkodliwych nawyków polegających na wyznaczaniu przestrzeni powietrznych za pomocą granic państwowych, co nie ma już racji bytu.
en I believe that the introduction of Sesar will overturn all the bad habits that were keeping us confined to airspaces defined by national borders, which are no longer sensible.
pl W sprawozdaniu należy w szczególności skoncentrować się na zakresie, w jakim program promował ustanowienie dobrze funkcjonujących programów Owoce w szkole w państwach członkowskich oraz na wpływie programu na poprawę nawyków żywieniowych dzieci
en The report shall in particular address the issues of the extent to which the scheme has promoted the establishment of well functioning School Fruit Schemes in Member States and the impact of the Scheme on the improvement of children’s eating habits
pl To był dogodny moment, aby skłamać...Ale miałem okropny nawyk mówienia prawdy
en This would been a very good time to lie, but truth... is a terrible habit
pl Nawyki żywieniowe dzieci w wieku szkolnym na podstawie badań wśród dziesięciolatków
en Nourish habits of school aged children based on research among ten years old ones
pl Stare nawyki i takie tam
en Old habits and all that
pl Występowanie nadwagi i otyłości oraz nawyki żywieniowe mieszkańców wsi góralskiej w powiecie tatrzańskim
en The prevalence of overweight and obesity and nutritional habits among inhabitants of mountain village in tatrzański powiat
pl Zamysłem tej propozycji było - jak wielu z państwa zauważyło - zaoferowanie dobrych nawyków żywieniowych naszym uczniom.
en This was meant - as many of you have mentioned - to give good eating habits to our school children.
pl Oznacza to, że firmy prywatne mogą sporządzać podobne "kartoteki”, mogą stworzyć mój profil, profil polityki którą wyznaję, moich nawyków żywieniowych, a nawet mojego zdrowia.
en This means that private companies can compile similar 'files', can create a profile for me, of the policies in which I believe, of my eating habits and even of my health.
pl Danielu, przybyłeś tu, przyniosłeś dobro i bogactwo, ale także swoje złe nawyki, jako odstępca
en Daniel, you' ve come here and you' ve brought good and wealth, but you have also brought your bad habits as a backslider
pl Taki był jego zły nawyk
en That was the only bad habit he had
pl Nawyki żywieniowe studentów kierunków medycznych i nie medycznych a aktywność fizyczna
en Eating habits among medical and non-medical students and physical activity.
pl Musimy popularyzować dobre nawyki w konsumpcji alkoholu, konsumpcji piwa o niskiej zawartości alkoholu oraz wina.
en We must popularise good habits in alcohol consumption and the consumption of low-alcohol beer and wine.
pl Antyoksydanty w diecie człowieka-analiza nawyków żywieniowych osób starszych i w wieku podeszłym.
en Antioxidants in Human Diet - the Analysis of Nutritional Habits of Elderly People.
pl Środek ten, szczególnie u osób młodych, doprowadzi do wzmocnienia nawyku pracy, zwiększenia konkurencyjności i motywacji w poszukiwaniu zatrudnienia.
en This measure will lead, particularly with young people, to a strengthening of work habits, to greater competitiveness and to greater motivation in seeking work.
pl Aby Dania mogła przedstawić takie dane, będzie musiała monitorować sytuację w szczególności w odniesieniu do kontroli zatruć jadem kiełbasianym, udziału produktów mięsnych objętych poziomem dopuszczalnym ‧ mg/kg w ogólnym spożyciu produktów mięsnych w Danii, w tym innych istotnych czynników ryzyka związanych z typowymi nawykami żywieniowymi, oraz importu produktów mięsnych z innych państw członkowskich
en In order to be able to submit such data Denmark will have to monitor the situation in particular with regard to the control of botulism, the share of meat products covered by the ‧ mg/kg limit in the overall consumption of meat products in Denmark, including any other risk factor of typical dietary habits as relevant, as well as imports of meat products from other Member States
pl Stare nawyki trudno wykorzenić
en Old habits die hard
pl Niełatwo jest pozbyć się złego nawyku.
en It is not easy to get rid of a bad habit.
pl Moje wcześniejsze życie pełne było rytuałów i nawyków
en My life before was full of rituals and habits
pl Od nawyku do zaburzenia. Socjologiczna analiza uzależnienia od alkoholu.
en From habit to disorder. Sociological analysis of addiction to alcohol.
pl W obliczu zagrożenia niedoborem wody każdy powinien starać się zmienić swoje nawyki, konieczne jest jednak działanie w tych dziedzinach, w których wysiłki mogą odnieść największy skutek
en Faced with the threat of water shortage, everyone must try to change their habits, but action must be taken where efforts are likely to have the greatest impact
pl Ważne jest też, by dzieci nabywały dobrych nawyków w zakresie ćwiczeń fizycznych tak wcześnie, jak to możliwe.
en It is also important that children develop good exercise habits as early on as possible.
Showing page 1. Found 382 sentences matching phrase "nawyk".Found in 0.42 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.