Translations into English:

  • disfavor   
    (Noun  ) (verb, noun   )
  • disfavour   
    (Noun  ) (verb, noun   )
  • disgrace       
    (verb, noun   )

Other meanings:

 
brak względów
 
utrata względów np. u władcy
 
wrogość, odium
 
Wrogość
 
Nieżyczliwość
 
brak przychylności
 
niechęć, nieprzychylność [popaść w ...]
 
nieprzychylność
 
utrata względów władcy
 
Utrata względów
 
brak, utrata, pozbawienie kogoś łaski
 
utrata względów, nierzyczliwość
 
Niechęć

Example sentences with "niełaska", translation memory

add example
pl (DE) Pani Przewodnicząca! Dostaw niezbędnych produktów codziennego użytku, a zwłaszcza towarów rolnych, nie wolno pozostawiać na łaskę i niełaskę spekulantów, którzy chcą w krótkim czasie osiągnąć maksymalne zyski.
en (DE) Madam President, the provision of daily necessities, and in particular agricultural commodities, must not be left at the mercy of the efforts of speculators to maximise short-term profits.
pl Teraz, gdy Stephen odzyskał władzę, jej rodzina popadła w niełaskę
en And now, with Stephen in power, her family are in disfavor
pl Kiedy w niełasce u losu i ludzi/ sam jeden płacze wyrzutek nad sobą
en " When in disgrace with fortune and men' s eyes,I all alone be weep my outcast state. "
pl Są oni bowiem całkowicie zdani na łaskę i niełaskę banków, które nie zapewniają wystarczających i wiarygodnych informacji.
en They are completely at the mercy of the banks, which do not provide sufficient reliable information.
pl Jeśli zachowamy tę zasadę, cała strefa euro będzie zdana na niełaskę eurosceptycznych rządów i partii politycznych.
en If we keep this rule, it means that the entire eurozone will from now on be hijacked by eurosceptic governments and by eurosceptic political parties.
pl Były w niełasce
en Seemed a shame at the time
pl Popadł w niełaskę, po tym jak opisał to, co Viktor nazwał złośliwymi kłamstwami
en He fell from favor after documenting what Viktor considered malicious lies
pl Niektórzy mogą odczuwać satysfakcję widząc, jak bankierzy popadają w niełaskę i tracą pracę.
en Some people may feel a sense of satisfaction at the sight of bankers falling from grace and losing their jobs.
pl Rolnicy zawsze są na łasce i niełasce pogody.
en Farmers are always at the mercy of the weather.
pl Powiedz mi jak popadłeś w niełaskę
en Tell me how you fell from grace
pl Chodzi o to, czy zasadniczo postrzegamy macierzyństwo jako jedynie niefortunną przeszkodę w życiu zawodowym kobiet, które są na łasce i niełasce twardych warunków na rynku pracy, lub też czy społeczeństwo jest zdolne zapewnić kobietom konieczną ochronę.
en It is about whether we basically consider motherhood to be merely an unfortunate obstacle in the professional life of women, who are at the mercy of the harsh conditions of the labour market, or whether society is able to provide women with the necessary protection.
pl Czy może ksiądz powiedzieć, czemu popadł w niełaskę?
en He' s fallen from grace.Can you tell us why?
pl " Popadłem w niełaskę, przyjdź do mnie "
en " I' ve fallen on hard times, come to me "
pl Był na łasce i niełasce sztormu.
en The ship was at the mercy of the storm.
pl Więc nie wolno nam popaść w niełaskę!
en Well, we mustn' t fall from grace here then!
pl Jesteśmy zdani na ich łaskę i niełaskę
en We are completely in the dark about them
pl Statek był zdany na łaskę i niełaskę morza.
en The ship was at the mercy of the waves.
pl Uważam, że pan Coelho również wyraził się jasno, zabierając głos po panu Busuttilu, że musimy ściśle przestrzegać zasady wzajemności oraz że nam również jest potrzebna prawdziwa europejska solidarność ze strony państw członkowskich Unii: nie możemy pozostawić państwa członkowskiego na łaskę i niełaskę ponownego wprowadzenia wiz.
en I think that Mr Coelho also made it clear, after Mr Busuttil, that we have to be very strict as regards reciprocity and that we also need real European solidarity: we cannot leave a Member State to the mercy of the reintroduction of visas.
pl Dotyczy to pracy całej armii personelu służby zdrowia, których być może rzucimy na łaskę i niełaskę pracodawców oraz wyzysku.
en This applies to the work of a whole army of health workers, who we might surrender to the mercy of employers and to exploitation.
pl Ci, którzy nie chcą w tym uczestniczyć, popadają w Iranie w niełaskę.
en In Iran, those who want no part in this fall into disfavour.
pl Jacht był na łasce i niełasce srogiej burzy.
en The yacht was at the mercy of the dreadful storm.
Showing page 1. Found 21 sentences matching phrase "niełaska".Found in 0.335 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.