Translations into English:

 • inequality   
  (Noun  ) (noun   ) [mathematics]
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
 • disparity     
  (noun   )
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • inequity   
  (noun   )
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • nonequality   
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • accident         
  (noun, adjv   )
 • disproportion   
  (Noun  ) (noun   )
 • dissimilitude   
  (noun   )
 • embossment   
  (noun   )
 • imparity   
 • inequation   
  (noun   )
 • irregularity   
  (noun   )
 • odds   
 • roughness   
  (noun   )
 • ruggedness   
  (noun   )
 • unevenness       
  (noun   )

Other meanings:

 
Wypukłość
 
Kontrast
 
segregacja (rasowa), apartheid
 
dyskryminacja, prześladowanie
 
Mulda
 
górzystość, krzywość
 
Niejednakowość
 
zakrzywienie, krzywizna
 
wyzysk, eksploatacja, krzywda
 
Zgrubienie
 
Nieskładność, bez ładu i składu
 
Krzywość
 
falistość, pofałdowanie, pagórkowatość
 
nieporównywalność, nieproporcjonalność, zróżnicowanie
 
np. charakteru zmienność, kapryśność, nieprzewidywalność
 
np. sił dysproporcja, niesymetryczność, niewspółmierność
 
preferencje, nierówność szans, nierówny start
 
Zmienność
 
Wyżłobienie w czymś
 
Zmarszczka
 
Wybrzuszenie
 
Koślawość
 
Uwypuklenie, wypukłość
 
Dysproporcja
 
Wydęcie

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

nierówności podłużne
longitudinal level
nierówności poprzeczne
lateral alignment
nierówność społeczna
social inequality
nierówność środowiskowa
ecological inequality
nierówność trójkąta
triangle inequality

Example sentences with "nierówność", translation memory

add example
pl mając na uwadze rosnące dysproporcje gospodarcze, polityczne i kulturowe pomiędzy północnym i południowym wybrzeżem Morza Śródziemnego oraz konieczność zniwelowania tych nierówności w celu stworzenia na trwałe przestrzeni pokoju, bezpieczeństwa i wspólnego dobrobytu
en whereas the economic, political and cultural distance between the two sides of the Mediterranean is increasing and those disparities need to be rectified in order eventually to create a shared area of peace, security and prosperity
pl Nawierzchnia testowa musi umożliwiać utrzymanie prędkości ustabilizowanej i nie może wykazywać żadnych nierówności
en The test surface shall be suitable to enable stabilised speed to be maintained and shall be free from uneven patches
pl Rokowania międzynarodowe w sytuacji nierówności stron
en “International negotiations in the context of asymmetrical distribution of power”
pl Jestem po stronie narodów tych krajów, które chcą - jak my wszyscy - lepszych warunków ekonomicznych, mniejszych nierówności społecznych, zwalczania korupcji i nepotyzmu, wdrożenia demokratycznych reform i zagwarantowania podstawowych praw człowieka.
en I am on the side of the peoples of these countries, who want, as we all do, improved economic conditions, reduced social inequalities, the combating of corruption and nepotism, the implementation of democratic reforms, and the guaranteeing of fundamental human rights.
pl Ponadto, na mocy art. ‧ i ‧ Traktatu, zniesienie nierówności i wspieranie równości między mężczyznami i kobietami, jest częścią zadań przydzielonych Wspólnocie i powinna być celem we wszystkich jej działaniach
en Moreover, by virtue of Articles ‧ and ‧ of the Treaty, the elimination of inequalities and the promotion of equality, between men and women, are part of the task conferred on the Community, which should feature as an aim in all its activities
pl Wprowadzając ów program, Wspólnota będzie dążyć zgodnie z Traktatem do wyeliminowania wszelkich nierówności i do promowania równości kobiet i mężczyzn, w szczególności, dlatego że kobiety są często ofiarami różnorodnych dyskryminacji
en In the implementation of the programme, the Community will seek, in accordance with the Treaty, to eliminate inequalities and promote equality between men and women, particularly because women are often the victims of multiple discrimination
pl W Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, ponieważ stanowi ono zachętę dla wszystkich państw członkowskich do wypełniania własnych obowiązków na rzecz aktywnego włączenia społecznego poprzez likwidację nierówności społecznych i marginalizacji.
en In the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion, I welcome this report for its contribution to encouraging all Member States to fulfil their responsibilities for active inclusion by rectifying social inequality and marginalisation.
pl Sprawozdanie zawiera wiele ważnych propozycji zmniejszenia nierówności zdrowotnych.
en The report contains a lot of important proposals for reducing health inequalities.
pl badać i zalecać sposoby oraz środki stopniowego dostosowywania modelu handlu i struktur rynkowych Umawiających się Stron, mając na względzie wspieranie rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych, zgodnie ze swymi komplementarnymi możliwościami, jak również z długoterminowymi celami gospodarek Umawiających się Stron tak, by wyrównać nierówności oraz niedostosowania
en to examine and recommend ways and means for the progressive adaptation of the trade pattern and marketing structures of the Contracting Parties with a view to promoting the evolution of their commercial and economic relations in accordance with their complementary possibilities, as well as the long-term objectives of the economies of the Contracting Parties, so as to rectify imbalances and maladjustments
pl Nie należy ograniczać finansowania polityki spójności, ponieważ nadal istnieją nierówności, którym da się zaradzić wyłącznie za pomocą polityki spójności.
en The financing of cohesion policy should not be reduced because there are still imbalances that can only be tackled by cohesion policy.
pl Jak już mówiłem przy różnych okazjach polityka spójności UE ma zasadnicze znaczenie dla zmniejszenia nierówności w poszczególnych regionach UE 27, dla pomocy w eliminowaniu nierówności i promowania europejskiej konkurencyjności.
en As I have had occasion to say at other times, EU cohesion policy is vital for reducing the imbalances in the various regions of the EU 27, for helping to alleviate imbalances, and for promoting European competitiveness.
pl Już dziś trzeba mówić o trzech najważniejszych zagrożeniach. Są to: nierówność w dostępie do informacji i przekazie informacji, nierówność w dostępie do surowców i, po trzecie, nierówność w dostępie do badań naukowych i technologii.
en Now something needs to be said about the three most important threats - inequality of access to information and transmission of information; inequality of access to raw materials; and thirdly, inequality of access to research and technology.
pl Po drugie, nie możemy lekceważyć tego, że mamy już ogromne i pogłębiające się nierówności społeczne: 16 % Europejczyków żyjących poniżej poziomu ubóstwa to nie jest mało, 40 % młodych bezrobotnych Hiszpanów w wieku poniżej 25 lat to także niemało.
en Second, we cannot ignore the fact that we already have huge and deepening social inequalities. 16% of Europeans below the poverty level is not a small figure; 40% of young Spaniards under 25 unemployed is not a small figure, and I could carry on.
pl Trzy lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej istnieje nierówność pomiędzy starymi i nowymi państwami członkowskimi, a negocjacje pomiędzy Komisją Europejską a Stanami Zjednoczonymi w zakresie wyeliminowania tej nierówności nie uczyniły dużego postępu.
en Three years after the enlargement of the European Union there is inequality between the old and new Member States and the negotiations between the European Commission and the United States on eliminating this inequality have not made much progress.
pl Są one całkowicie jednorodne, tj. zwykle bez pęcherzyków lub nierówności oraz posiadają współczynnik załamania światła i własności rozpraszające niespotykane w innego rodzaju szkłach
en They are perfectly homogenous, i.e. normally without bubbles or unevenness, and have refractive indices and scattering properties unusual in other types of glass
pl Zgodnie z zasadami proporcjonalności i pomocniczości przedmiotowa dyrektywa w postaci zmienionej przez Parlament zapewnia niezbędne ramy umożliwiające zmniejszenie nierówności między kobietami i mężczyznami prowadzącymi działalność na własny rachunek.
en In compliance with the principles of proportionality and subsidiarity, the directive, in the amended form proposed by Parliament, provides the necessary framework which is conducive to narrowing the disparities between women and men involved in self-employed activities.
pl Podziela decyzję Komisji o przeprowadzeniu reformy sektora wina, mając na uwadze spadek konsumpcji, nierówności strukturalne produkcji i marketingu oraz coraz większą konkurencję na rynkach światowych
en supports the Commission's decision to reform the wine sector in the light of falling consumption, structural imbalances in production and marketing, and intensifying competition on global markets
pl Nie tylko jest to szkodliwe dla pracowników, ale także prowadzi do nierówności pod względem zdrowia.
en Not only is this harmful to employees, but it would also lead to health inequalities.
pl Dążenie do realizacji tych celów nie powinno jednak prowadzić do wzrostu handlu, który nie będzie wpływać (lub nawet będzie wpływać negatywnie) na zrównoważony rozwój, do liberalizacji rynków finansowych, której nie będą towarzyszyły wyważone regulacje podatkowe i społeczne, do niesprawiedliwych warunków dominujących w procesach dostosowania strukturalnego oraz restrukturyzacji zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej oraz do wzrostu nierówności we wszystkich krajach, w tym również w krajach uprzemysłowionych
en The pursuit of these goals should, however, not lead to growth of trade with no impact (or even a negative impact) on sustainable development, to liberalisation of financial markets not accompanied by balanced fiscal and social regulation, to unfair conditions governing structural adjustments and restructuring in employment, education and health, and to growing inequities in all countries, including the industrialised
pl Pani poseł Weber poruszyła kwestię nierówności.
en Mrs Weber raised the question of inequality.
pl Komitet pochwala formalne uwzględnienie kwestii godziwej pracy w strategicznym partnerstwie między UE a Afryką ze względu na to, że uważa, iż rozwój zatrudnienia zarówno ilościowy, jak i jakościowy stanowi kluczowy element działań na rzecz zmniejszenia nierówności, ubóstwa oraz na rzecz integracji społecznej, czyli działań niezbędnych do stopniowego eliminowania postaw ekstremalnych i konfliktów, a zatem do zapewnienia stabilności państw
en The Committee is delighted that the employment question has been formally taken into account in the EU-Africa Strategy and believes that developing this issue lies at the heart of all efforts, both in terms of quality and quantity, to tackle inequality, poverty and social integration, which are necessary to absorb extremism and conflicts and are therefore necessary for the stability of the countries of Africa
pl mając na uwadze, że nadal istniejące stereotypy dotyczące możliwości edukacyjnych i zawodowych dostępnych dla kobiet przyczyniają się do utrzymania nierówności
en whereas the stereotypes which still exist with regard to the educational and occupational options available to women help to perpetuate inequalities
pl Głosowałam za przyjęciem tego sprawozdania, ponieważ - pomimo tych wszystkich oświadczeń na temat walki z ubóstwem - obywatele Europy w dalszym ciągu żyją w nędzy, wzrosła skala nierówności społecznych i rośnie także liczba ubogich pracowników.
en I voted for this report because, despite all the statements on combating poverty, European citizens continue to live in poverty, social inequalities have increased and the number of poor workers is also increasing.
pl Stereotypy tworzą i utrzymują nierówności w każdym obszarze życia, tym samym wyrządzając nieopisaną szkodę całemu społeczeństwu i znacznie ograniczając skuteczność wysiłków na rzecz osiągnięcia równości.
en Stereotypes establish and maintain inequalities in every area of life, thus causing untold damage to the whole of society and significantly reducing the effectiveness of efforts to create equality.
pl Walka z nowymi zagrożeniami i nierównościami zmusza nas do innowacyjnego podejścia do życia społecznego, co oznacza nie tylko wdrażanie nowoczesnych technologii, ale również wprowadzenie innowacyjnych struktur.
en The struggle against new risks and inequalities requires innovative approaches in the social field, not just through implementing new technology, but also through innovative organisations.
Showing page 1. Found 1797 sentences matching phrase "nierówność".Found in 0.548 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.