Translations into English:

 • inequality   
  (Noun  ) (noun   ) [mathematics]
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
 • disparity     
  (noun   )
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • inequity   
  (noun   )
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • nonequality   
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • accident         
  (noun, adjv   )
 • dissimilitude   
  (noun   )
 • embossment   
  (noun   )
 • imparity   
 • inequation   
  (noun   )
 • irregularity   
  (noun   )
 • odds   
 • roughness   
  (noun   )
 • ruggedness   
  (noun   )
 • unevenness       
  (noun   )

Other meanings:

 
Wypukłość
 
Kontrast
 
segregacja (rasowa), apartheid
 
dyskryminacja, prześladowanie
 
Mulda
 
górzystość, krzywość
 
Niejednakowość
 
zakrzywienie, krzywizna
 
wyzysk, eksploatacja, krzywda
 
Zgrubienie
 
Nieskładność, bez ładu i składu
 
Krzywość
 
falistość, pofałdowanie, pagórkowatość
 
nieporównywalność, nieproporcjonalność, zróżnicowanie
 
np. charakteru zmienność, kapryśność, nieprzewidywalność
 
np. sił dysproporcja, niesymetryczność, niewspółmierność
 
preferencje, nierówność szans, nierówny start
 
Zmienność
 
Wyżłobienie w czymś
 
Zmarszczka
 
Wybrzuszenie
 
Koślawość
 
Uwypuklenie, wypukłość
 
Dysproporcja
 
Wydęcie

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

nierówności podłużne
longitudinal level
nierówności poprzeczne
lateral alignment
nierówność społeczna
social inequality
nierówność środowiskowa
ecological inequality
nierówność trójkąta
triangle inequality

Example sentences with "nierówność", translation memory

add example
pl mając na uwadze, że zmiany klimatyczne będą dodatkowo pogłębiać istniejące w Europie regionalne nierówności w posiadanych zasobach wodnych oraz prowadzić do częstszego występowania powodzi i suszy
en whereas the regional disparities in Europe with regard to available water resources, and the occurrence of floods and droughts, are being intensified still further by climate change
pl Wyrównywanie nierówności w zdrowiu w województwie kujawsko - pomorskim
en Elimination of health disparities in regional kujawsko - pomorskie.
pl We wszystkich swoich działaniach Wspólnota musi dążyć do eliminacji nierówności oraz do propagowania równouprawnienia mężczyzn i kobiet, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en In all its activities, the Community must aim to eliminate inequalities, and promote equality, between men and women, as provided for in Article ‧ of the Treaty
pl Ku chwale nierówności
en The Inequalities
pl Ogólnym celem jest zwiększenie dobrobytu UE poprzez promowanie zdrowego starzenia się oraz zmniejszanie nierówności, jak również wzmacnianie solidarności między krajowymi systemami opieki zdrowotnej
en The overall objective is to contribute to EU prosperity by fostering healthy ageing and bridging inequalities as well as to enhance solidarity between national health systems
pl Środki te są przeznaczone na wsparcie finansowe działań w krajach rozwijających się w ramach programów tematycznych, w szczególności zaś działań w zakresie płci, w tym zapobieganie nierównościom związanych z płcią
en This appropriation is intended to provide financial support to actions in developing countries under the thematic programmes and will focus on gender actions, particularly to prevent disadvantages linked to sex
pl Zauważa też, że Komisja opracowuje w ‧ r. plan działania w dziedzinie zrównoważonej konsumpcji i produkcji, jednak EKES sądzi, że aby móc myśleć o rozwiązaniu kwestii globalnych nierówności, potrzebna jest bardziej dalekosiężna analiza
en It notes that the Commission is producing a Sustainable Consumption and Production Action Plan in ‧ but the EESC believes a more far-reaching analysis is required to have any hope of tackling the issues of global inequalities
pl zwalczanie nierówności międzyregionalnych, bezrobocia wśród młodzieży i znacznego poziomu ubóstwa w wielu regionach UE.
en combating intra-regional inequalities, youth unemployment and the high levels of poverty to be found in many regions of the EU.
pl "Zanim będę uczniem". Program wczesnej edukacji kluczem do ograniczenia nierówności społecznych.
en "Before I become a disciple". Program of early education as the key to reducing social inequalities.
pl zwalczanie nierówności i zwiększanie integracji społecznej dzięki próbom ograniczenia niedostatecznych wyników wśród uczniów oraz próbom poprawy wyników szkół
en combating inequality and fostering social inclusion, by seeking to reduce the underachievement of pupils and to improve the performance of schools
pl Promowanie zdrowszych stylów życia oraz pomaganie w przezwyciężaniu nierówności w zakresie zdrowia
en Foster healthier ways of life and help bridge health inequalities
pl ograniczenie nierówności pomiędzy państwami posiadającymi dużą zdolność produkcyjną i państwami o małej zdolności produkcyjnej, bądź o ograniczonym obszarze językowym oraz wreszcie
en reducing imbalances between countries with a high production capacity and those with a low production capacity or a limited linguistic area
pl Cieszy mnie zwłaszcza nacisk położony na potrzebę rozwijania skutecznych polityk zakładających równe szanse i obejmujących cykl uczenia się trwający całe życie oraz na potrzebę inwestycji we wczesną edukację, ponieważ inwestycje w wysokiej jakości edukację przedszkolną i we wczesnym dzieciństwie są, jak udowodniono, najskuteczniejszym sposobem na przerwanie cyklu nierówności.
en I am especially pleased to see your emphasis on the need to develop efficient and equitable policies for the whole life-long learning continuum and on the need to invest in education early, as investing in quality early-childhood and pre-primary education and care is shown to be the most effective way of breaking the cycle of disadvantage.
pl Trybunał Sprawiedliwości potwierdził, że w sytuacji gdy składki pracowników płci męskiej i żeńskiej w systemie emerytalnym o zdefiniowanym świadczeniu są objęte zakresem art. ‧ Traktatu, wszelka nierówność w wysokości składek opłacanych przez pracodawców w systemie o zdefiniowanym świadczeniu, która wynika z użycia czynników aktuarialnych różnicujących ze względu na płeć, nie powinna podlegać ocenie w świetle tego przepisu
en The Court of Justice has confirmed that whilst the contributions of male and female workers to a defined-benefit pension scheme are covered by Article ‧ of the Treaty, any inequality in employers' contributions paid under funded defined-benefit schemes which is due to the use of actuarial factors differing according to sex is not to be assessed in the light of that same provision
pl na piśmie. - Należy mieć nadzieję, że ustanowienie roku 2010 "Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” przyniesie faktyczny postęp w walce z nierównością w UE.
en in writing. - It is to be hoped that the designation of 2010 as "European Year for Combating Poverty and Social Exclusion" will lead to real progress across the EU in tackling inequalities.
pl Ma to być plan, który wzywa do demilitaryzacji stosunków międzynarodowych, promuje sprawiedliwe i słuszne stosunki gospodarcze i anulowanie zadłużenia zagranicznego spłaconego dawno temu. Plan, który odrzuca i przekracza polityki powodujące rażącą niesprawiedliwość i nierówności na rzecz kreowania bardziej sprawiedliwego, bardziej pokojowego i bardziej ludzkiego świata, w którym zapanuje większa solidarność.
en We do indeed need an agenda for cooperation and development to respond to the most basic needs of millions of human beings, based on respect for national sovereignty and independence and peaceful solutions to international conflicts - an agenda which encourages the demilitarisation of international relations, which promotes equitable and fair economic relations and the cancellation of foreign debt paid for long ago, an agenda which overcomes the policies which are causing the profound injustices and inequalities, in order to build a fairer, more peaceful, more humane world of greater solidarity.
pl Niemniej trudno będzie zmierzać w tym samym kierunku, skoro państwa członkowskie i ich regiony - szczególnie regiony najbardziej oddalone - padają ofiarą takiej nierówności jak obecnie.
en Nevertheless, it will be difficult to all be headed in the same direction while the Member States and their regions - particularly the outermost regions - remain as unequal as they currently are.
pl Wspólnota nadal będzie pomagać w zapobieganiu konfliktom i ich rozwiązywaniu oraz przywracaniu pokoju, koncentrując się na głównych przyczynach konfliktów z użyciem siły, do których należą ubóstwo, zniszczenie, wyzysk i nierówny podział i dostęp do ziemi i zasobów naturalnych, słabe rządy, naruszenia praw człowieka i nierówność płci
en It will maintain its support to conflict prevention and resolution and to peace building by addressing the root-causes of violent conflict, including poverty, degradation, exploitation and unequal distribution and access to land and natural resources, weak governance, human rights abuses and gender inequality
pl Ze względu na skalę wyżej wymienionych nierówności, niektóre tematy negocjacji w sprawie EPA mają szczególne znaczenie strategiczne
en Given the scale of the inequalities mentioned above, some subjects in the EPA negotiations are particularly strategic
pl Komitet stanowczo uważa, że mamy do czynienia z ogromną nierównością w traktowaniu na niekorzyść kobiet-naukowców, ponieważ niedostateczna ilość kobiet wysuwa swoją kandydaturę na stanowisko, a nawet w przypadku, gdy to czynią, wymaga się od nich zajmowania niższych stanowisk niż te, do których podjęcia posiadają kwalifikacje
en The Committee strongly believes that there is gross inequality in the treatment of female researchers in that not nearly sufficient female researchers are offering themselves for appointment and that when they do they are required to take up less senior positions than they are qualified to undertake
pl mimo dużych postępów w propagowaniu równości i zwalczaniu dyskryminacji, m.in. dzięki przyjęciu prawodawstwa poświęconego równości oraz dzięki utworzeniu krajowych organów odpowiedzialnych za te kwestie, w UE wciąż mamy do czynienia z nierównością i dyskryminacją ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię lub światopogląd, lub orientację seksualną; istotne koszty tego ponoszą zarówno pojedyncze osoby doświadczające dyskryminacji, jak i społeczeństwa europejskie jako całość
en despite much progress in promoting equality and fighting discrimination thanks, inter alia, to the adoption of equality legislation and to the setting up of national equality bodies, inequality and discrimination on the grounds of sex, racial or ethnic origin, age, disability, religion or belief, or sexual orientation continue to exist in the EU, at a substantive cost to the individual women and men concerned and European societies as a whole
pl W swoim działaniu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Wspólnota dba o zniesienie nierówności i o wspieranie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji, zgodnie z Traktatem
en In its action in favour of rural development, the Community takes care to eliminate inequalities and to promote equality between men and women and non-discrimination, in accordance with the Treaty
pl W społeczeństwie opartym na wiedzy lub w nowej formie gospodarki zakres nierówności się zawęził.
en Inequalities become narrower in a knowledge society or new form of economy.
pl Jej celem musi być ograniczenie istniejących nierówności społecznych i gospodarczych, tyle że w różnych regionach Europy.
en Its objective must be to reduce the existing economic and social disparities, but in different regions of Europe.
pl Zjawisko brutalnej radykalizacji zniknie, gdy rozwiążemy problem nierówności i niesprawiedliwości na szczeblu krajowym i światowym.
en The phenomenon of violent radicalisation will cease once we address inequalities and injustices at both national and world level.
Showing page 1. Found 1797 sentences matching phrase "nierówność".Found in 0.893 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.