Translations into English:

 • inequality   
  (Noun  ) (noun   ) [mathematics]
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
   
  statement that one quantity is less (or greater) than another
 • disparity     
  (noun   )
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • inequity   
  (noun   )
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • nonequality   
   
  brak równości, nierównowaga lub brak sprawiedliwości
 • accident         
  (noun, adjv   )
 • dissimilitude   
  (noun   )
 • embossment   
  (noun   )
 • imparity   
 • inequation   
  (noun   )
 • irregularity   
  (noun   )
 • odds   
 • roughness   
  (noun   )
 • ruggedness   
  (noun   )
 • unevenness       
  (noun   )

Other meanings:

 
Wypukłość
 
Kontrast
 
segregacja (rasowa), apartheid
 
dyskryminacja, prześladowanie
 
Mulda
 
górzystość, krzywość
 
Niejednakowość
 
zakrzywienie, krzywizna
 
wyzysk, eksploatacja, krzywda
 
Zgrubienie
 
Nieskładność, bez ładu i składu
 
Krzywość
 
falistość, pofałdowanie, pagórkowatość
 
nieporównywalność, nieproporcjonalność, zróżnicowanie
 
np. charakteru zmienność, kapryśność, nieprzewidywalność
 
np. sił dysproporcja, niesymetryczność, niewspółmierność
 
preferencje, nierówność szans, nierówny start
 
Zmienność
 
Wyżłobienie w czymś
 
Zmarszczka
 
Wybrzuszenie
 
Koślawość
 
Uwypuklenie, wypukłość
 
Dysproporcja
 
Wydęcie

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

nierówności podłużne
longitudinal level
nierówności poprzeczne
lateral alignment
nierówność społeczna
social inequality
nierówność środowiskowa
ecological inequality
nierówność trójkąta
triangle inequality

Example sentences with "nierówność", translation memory

add example
pl Ma to być plan, który wzywa do demilitaryzacji stosunków międzynarodowych, promuje sprawiedliwe i słuszne stosunki gospodarcze i anulowanie zadłużenia zagranicznego spłaconego dawno temu. Plan, który odrzuca i przekracza polityki powodujące rażącą niesprawiedliwość i nierówności na rzecz kreowania bardziej sprawiedliwego, bardziej pokojowego i bardziej ludzkiego świata, w którym zapanuje większa solidarność.
en We do indeed need an agenda for cooperation and development to respond to the most basic needs of millions of human beings, based on respect for national sovereignty and independence and peaceful solutions to international conflicts - an agenda which encourages the demilitarisation of international relations, which promotes equitable and fair economic relations and the cancellation of foreign debt paid for long ago, an agenda which overcomes the policies which are causing the profound injustices and inequalities, in order to build a fairer, more peaceful, more humane world of greater solidarity.
pl Różnice te, wynikające między innymi z przyczyn historycznych, powodują, że konieczne są skoordynowane działania na szczeblu europejskim, aby zmniejszyć nierówności, zacieśnić więzi między partnerami i ograniczyć ryzyko dla Unii jako całości
en These differences, due in part to historical reasons, call for coordinated action at European level to redress imbalances, forge closer links between partners and to limit the risks for the European Union as a whole
pl Uważam także, że przedłużenie przejściowych ustaleń dotyczących minimalnej stawki VAT do 31 grudnia 2015 r. może zapobiec nierównościom strukturalnym w Unii Europejskiej.
en I also think that extending the transitional arrangement for the minimum VAT rate until 31 December 2015 can prevent structural imbalances in the European Union.
pl Dostrzega zasadniczo istnienie nierówności i różnic w dostępie, rozmieszczeniu i rozwoju w poszczególnych państwach członkowskich, co jest najbardziej widoczne w tych regionach, a zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie dostępność funkcjonalnego internetu za umiarkowaną cenę jest znacznie mniejsza niż w miastach i w ich pobliżu
en recognises fundamentally that there is an inequality and difference of access, deployment and development across EU Members States which is most noticeable in those regions (mainly in rural areas) which lack the penetration of such affordable functional internet access in comparison to Urban and Metropolitan areas
pl Administracja i zarządzanie: ustalenie procedur zwalczania dyskryminacji i nierówności
en Administration and management: setting up procedures to tackle discrimination and inequality
pl Art. ‧ Traktatu stanowi, że we wszystkich działaniach, o których mowa w tym artykule, Wspólnota zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet
en Article ‧ of the Treaty stipulates that, in all the activities referred to in that Article, the Community is to aim at eliminating inequalities, and at promoting equality, between men and women
pl mając na uwadze, że program skuteczności pomocy powinien umożliwić konkretne postępy w likwidacji ubóstwa i nierówności oraz pomóc krajom partnerskim w realizacji MCR i w osiągnięciu uzgodnionych na arenie międzynarodowej standardów praw człowieka
en whereas the aid effectiveness agenda should deliver concrete advances in the eradication of poverty and inequality and help partner countries to attain the MDGs and meet internationally agreed human rights standards
pl Dalsze przyjęcie ustawodawstwa, które zapewnia zgodność działań finansowanych z funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności z politykami Wspólnoty i jej ustawodawstwem, włączając reguły konkurencji, reguły dotyczące przyznawania zamówień publicznych, ochrony środowiska naturalnego, zniesienia nierówności i wspierania równości mężczyzn i kobiet
en Further adopt legislation which ensures compatibility of operations financed by the Structural Funds and Cohesion Fund with Community policies and legislation, including rules on competition, on the award of public contracts, on environmental protection, on elimination of inequalities and promotion of equality between men and women
pl Celem ograniczenia nierówności w zakresie dostępu do opieki, mechanizmy zwrotu kosztów a posteriori powinny bardzo skrupulatnie uwzględniać terminy zwrotu kosztów i różnice w zakresie czynności medycznych oraz udostępniania lekarstw i sprzętu między krajem leczenia, a krajem, w którym pacjent jest ubezpieczony
en In order to limit inequalities in access to healthcare, where systems of retrospective reimbursement are concerned particular attention must be paid to reimbursement times and to differences in therapeutic practices and methods of delivering medicines or appliances between the country of treatment and the country of affiliation
pl Pracownicy otrzymują różne świadczenia emerytalne i socjalne, a niekiedy nierówności nie dotyczą wyłącznie płci - chociaż doceniam to, że omawiane sprawozdanie dotyczy płci - a moja obawa wiąże się z tym, że w obecnej sytuacji problem może się raczej pogłębić, niż zmniejszyć.
en They enjoy different pension rights and security issues and sometimes the inequalities are not just gender-based, although I appreciate that this report is about gender, and certainly my concern is that in the current situation this problem may get worse, rather than better.
pl Komitet pochwala formalne uwzględnienie kwestii godziwej pracy w strategicznym partnerstwie między UE a Afryką ze względu na to, że uważa, iż rozwój zatrudnienia zarówno ilościowy, jak i jakościowy stanowi kluczowy element działań na rzecz zmniejszenia nierówności, ubóstwa oraz na rzecz integracji społecznej, czyli działań niezbędnych do stopniowego eliminowania postaw ekstremalnych i konfliktów, a zatem do zapewnienia stabilności państw
en The Committee is delighted that the employment question has been formally taken into account in the EU-Africa Strategy and believes that developing this issue lies at the heart of all efforts, both in terms of quality and quantity, to tackle inequality, poverty and social integration, which are necessary to absorb extremism and conflicts and are therefore necessary for the stability of the countries of Africa
pl W związku z tym należy podjąć kroki, jak wsparcie własnych starań Państw Członkowskich na rzecz zmiany stanu rzeczy, w celu utworzenia mechanizmu wsparcia dla tych grup marginalizowanych tak, aby można było zredukować nierówności w sprawach zdrowotności
en In this connection steps should be taken, as back-up for the Member States' own efforts to change things, to develop support machinery for these marginalised groups so that health inequalities can be reduced
pl Agencja, po konsultacji z Komitetem Pracowniczym, określa środki i działania mające na celu wspieranie równych szans dla mężczyzn i kobiet w dziedzinach objętych niniejszym regulaminem pracowniczym oraz przyjmuje odpowiednie przepisy, w szczególności w celu wyrównania faktycznych nierówności, które ograniczają szanse kobiet w tych dziedzinach
en The Agency shall determine, after consulting the Staff Committee, measures and actions to promote equal opportunities for men and women in the areas covered by these Staff Regulations, and shall adopt the appropriate provisions notably to redress such de facto inequalities as hamper opportunities for women in these areas
pl Po drugie, w związku z milenijnymi celami rozwoju, nie można ignorować faktu - pomimo sukcesu programów takich jak "Bolsa Familia” ("fundusz rodzinny”), polegającego na poprawie rozwoju społecznego i zmniejszeniu skrajnej biedy praktycznie o połowę - że nierówności dochodów są wciąż ogromne, istnieją znaczące skupiska biedy oraz zachodzą istotne różnice regionalne pomiędzy północą i południem kraju.
en Secondly, in connection with the Millennium Development Goals, although programmes such as the 'Bolsa Família' ('family fund') have succeeded in improving human development and in cutting extreme poverty practically by half, it cannot be ignored that income inequalities are still very great, that there exist considerable concentrations of poverty and that there are also substantial regional differences between the north and the south of the country.
pl mając na uwadze, że odpowiedzialność i przejrzystość, zaangażowanie, uznanie współzależności pomiędzy wszystkimi ludźmi, skuteczne wyeliminowanie nierówności, promowanie różnorodności i troska o najsłabsze grupy społeczne i o równość szans to ważne elementy w procesie zaprowadzania pokoju i pojednania
en whereas accountability and transparency, participation, recognition of the interdependence of all people, successful elimination of inequality, promotion of diversity and attention to vulnerable groups and equal opportunities are important elements in peace-building and reconciliation
pl Praca jest najlepszą ochroną przed wykluczeniem społecznym: bezrobocie/brak aktywności może prowadzić do nierówności i podziałów w społeczeństwie
en A job is the best safeguard against social exclusion: unemployment/inactivity can lead to inequality and divisions in society
pl To, co się dzieje - pogłębione dodatkowo nierównościami społecznymi, wzrastającą liczbą słabo opłacanych pracowników na niepewnych stanowiskach, które zwiększają liczbę osób żyjących w biedzie, a także rosnącymi cenami żywności i paliw - wymaga innej polityki, która zapewni integrację społeczną dzieci, kobiet i rodzin.
en What is happening - exacerbated by social inequalities, rising numbers of poorly paid workers with insecure jobs, thereby increasing the number of people in poverty, and rising fuel and food prices - requires other policies to ensure that children, women and families are socially included.
pl Zmniejszanie nierówności zdrowotnych (
en Reducing health inequalities (
pl Jest to barbarzyństwo kapitalizmu, prowadzące do powstawania nierówności i biedy dla większości - powinniśmy odwrócić ten kierunek.
en This is the barbarity of capitalism, which creates inequality and poverty for the majority of people, and we must reverse this.
pl Popiera wartości i zasady, na których opiera się biała księga: solidarność, angażowanie społeczeństwa w kształtowanie polityki, zmniejszanie nierówności zdrowotnych, wspieranie inwestycji w dziedzinie zdrowia, uwzględnianie kwestii zdrowia we wszystkich obszarach polityki oraz zwiększenie roli UE w ochronie zdrowia na świecie
en supports the values and principles set out in the white paper, including solidarity, grassroots involvement in policymaking, the reduction of inequalities in health, the promotion of investment in this area, the integration of health concerns into all policies, and the strengthening of the EU's voice in global health
pl Promowanie pokoju i demokracji, wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego oraz zwalczanie ubóstwa i nierówności mogą przyczynić się w znacznym stopniu do ograniczenia niepożądanej emigracji
en The promotion of peace and democracy, of economic and social growth and human development and the campaign against poverty and inequality can significantly help to reduce unwanted emigration
pl W strategii należy się skupić na edukacji, ale także na zapobieganiu skrajnej marginalizacji oraz unikaniu powielania nierówności.
en The strategy must focus on education, but it must also prevent extreme marginalisation and avoid the reproduction of inequalities.
pl Nierówności te mogą zostać w pewnych wypadkach skorygowane działaniami mającymi na celu zmniejszenie cen konsumpcyjnych i zachęcenie niektórych dostawców usług do lokalizowania swej działalności na obszarach najbardziej odizolowanych i najsłabiej zaludnionych
en This situation can, in certain cases, be remedied by measures designed to reduce consumer prices, or encourage certain service providers to set up in the most isolated and least populated areas
pl Z tego względu musimy zerwać z tą polityką kapitalizmu neoliberalnego, który jest przyczyną wzrostu stopy bezrobocia, nieprawidłowych stosunków pracy oraz ubóstwa, i który zwiększył nierówności społeczne, regionalne i terytorialne.
en We therefore need to break with these policies of neoliberal capitalism, which is responsible for worsening unemployment, precarious work and poverty and which has increased social, regional and territorial inequalities.
pl Celem Wspólnoty jest wspieranie konkurencyjności europejskiej gospodarki w coraz bardziej konkurencyjnym świecie i dawanie konsumentom większego wyboru, lepszej jakości i niższych cen, pomagając jednocześnie poprzez swoją politykę, wzmacniać spójność społeczną i gospodarczą pomiędzy Państwami Członkowskimi i zmniejszać pewne nierówności
en The Community
Showing page 1. Found 1797 sentences matching phrase "nierówność".Found in 1.09 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.