Translations into English:

  • atrophy   
    (verb, noun   )
  • languishment   

Other meanings:

 
Zanikanie
 
Zamieranie
 
Upadanie, podupadanie
 
Więdnięcie
 
Nekroza
 
Stopniowe zanikanie, wygasanie
 
Rozkładanie się, zamieranie
 
Niknienie, przepadanie
 
Niknięcie
 
Usychanie

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

obumierać
languish; atrophy; wither
obumieranie lasu
forest decline

Example sentences with "obumieranie", translation memory

add example
pl SM wsuwa z nich izolację i nerwy obumierają
en The brain' s like a big jumble of wires
pl Lamiwudyna powodowała wczesne obumieranie płodów u samic królików, gdy była podawana w dawkach porównywalnych do stosowanych u ludzi
en Lamivudine induces early embryonic death when administered to pregnant rabbits at exposure levels comparable to those achieved in man
pl Rośliny ozdobne kwitnące i owocujące raz w życiu, później obumierające
en Ornamental plants flowering and fruiting once and then dying
pl Jedną z typowych cech winogron Vlaams-Brabantse tafeldruif jest warstwa naturalnego nalotu powstająca przez w procesie obumierania zewnętrznych części osłony
en One of the typical characteristics of the Vlaams-Brabantse tafeldruif is the natural down layer, which is obtained as the outermost shield particles die off
pl Twoje nerwy zaczynają obumierać
en Means your nerves have started degenerating
pl To co tu widzę... to głęboka rana szarpana z zakażeniem wirusowym oraz bakteryjnym, przy przyspieszonym obumieraniu tkanki wokoło ugryzień oznacza to, że masz tą ranę przez ‧ dni
en What I' m seeing here is a deep impact wound with several virals and secondary bacterials, and that, by the accumulation of denuded tissue around the incision marks, indicates that you' ve had this bite for over ‧ days
pl Paprotka zawsze na zimę obumiera
en In the wood, it withers come winter
pl Mogę zrekonstruować ją na zewnątrz, może nawet ożywić obumierającą tkankę
en I can reconstruct her external parts, maybe even revitalize dying tissue
pl Częścią gospodarki leśnej są środki zapobiegawcze, takie jak dostrzeganie na czas i usuwanie obumierających drzew oraz pilnowanie, by ilość materii, która mogłaby powodować pożary lasów, była jak najmniejsza
en Preventative measures such as the timely recognition and removal of dying trees and keeping material that could cause forest fires down to a minimum are part of forest management
pl Jednakże sprawozdanie z oceny zagrożenia szkodnikami oparte na ograniczonych dostępnych informacjach naukowych wykazało, że ten szkodliwy organizm powoduje poważne uszkodzenia drzew, włącznie ze znacznym stopniem obumierania niektórych gatunków roślin z rodziny Palmae, jego szkodliwa działalność ogranicza się do roślin o średnicy łodygi wynoszącej ‧ cm u podstawy (rośliny narażone
en However, a report of a pest-risk assessment based on the limited scientific information available has demonstrated that this specified organism causes severe tree damage including significant mortality on specific plant species, belonging to the Palmae family and restricted to plant sizes with a diameter of the stem at the base of over ‧ cm (susceptible plants
pl Muszą obumierać z nienaruszonym zapachem
en We have to let them go to their deaths with their scent intact
pl Tak jak w przypadku innych leków przeciw HIV, może istnieć ryzyko wystąpienia lipodystrofii (zmian rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie), martwicy kości (obumieranie tkanki kostnej) lub zespołu reaktywacji immunologicznej (objawy zakażenie spowodowane zdrowieniem ‧ układu immunologicznego
en As with other anti-HIV medicines, patients taking Ziagen may be at risk of lipodystrophy (changes in the distribution of body fat), osteonecrosis (death of bone tissue) or immune reactivation syndrome (symptoms of infection caused by the recovering immune system
pl Jaja z obumarłymi lub obumierającymi zarodkami oraz pozostałe jaja w ‧ dni po inokulacji należy schłodzić do temperatury ‧ C a płyn omoczniowo-owodniowy zbadać testem hemaglutynacji
en Eggs with dead or dying embryos as they arise, and all remaining eggs six days after inoculation should be chilled to ‧o C and the allantoic-amniotic fluids tested for haemagglutination activity
pl Tak jak w przypadku wszystkich bisfosfonianów, u pacjentów przyjmujących preparat Aclasta może istnieć ryzyko zaburzenia czynności nerek, reakcji w miejscu wstrzyknięcia lub martwicy kości (obumierania tkanki kostnej) w szczęce
en As with all bisphosphonates, patients taking Aclasta may also be at risk of kidney problems, reactions at the site of infusion and osteonecrosis (death of bone tissue) in the jaw
pl Twój mózg powoli obumiera
en Your brain cells are slowly dying
pl Obserwacje te obejmują: zależny od dawki toksyczny wpływ na nadnercza (gromadzenie barwnika lipofuscyny i (lub) obumieranie komórek miąższowych) stwierdzany u szczurów po ‧ tygodniach podawania arypiprazolu w dawce od ‧ do ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ do ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki) i zwiększenie częstości występowania raków nadnerczy, a także skojarzonej częstości występowania gruczolaków lub raków nadnerczy u samic szczurów otrzymujących lek w dawce ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki
en These included: dose-dependent adrenocortical toxicity (lipofuscin pigment accumulation and/or parenchymal cell loss) in rats after ‧ weeks at ‧ to ‧ mg/kg/day (‧ to ‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose) and increased adrenocortical carcinomas and combined adrenocortical adenomas/carcinomas in female rats at ‧ mg/kg/day (‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose
pl Preparat CEPROTIN stosowany jest u pacjentów z ciężkim wrodzonym niedoborem białka C w leczeniu plamicy piorunującej (nadmiernej krzepliwości krwi powodującej obumieranie komórek tkanki podskórnej i często prowadzącej do niewydolności organów i amputacji) oraz martwicy skóry wywołanej działaniem kumaryny (powikłania leczenia lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna, które powodują obumieranie komórek skóry
en CEPROTIN is used in patients with severe congenital (hereditary) protein C deficiency to treat purpura fulminans (extensive clotting of blood within the blood vessels, which causes the death of the tissues just beneath the skin, often leading to organ failure and amputations) and coumarin-induced skin necrosis (a complication of anticoagulant treatment with medicines such as warfarin, causing skin death
pl W badaniach toksycznego wpływu na rozrodczość, podawanie rozyglitazonu szczurom w połowie ciąży powiązane było z obumieraniem płodów oraz opóźnieniem rozwoju płodów
en In reproductive toxicity studies, administration of rosiglitazone to rats during mid-late gestation was associated with foetal death and retarded foetal development
pl Preparat Porcilis AR-T DF stosuje się do redukowania oznak klinicznych postępującego zanikowego nieżytu nosa (choroby, w której dochodzi do zakażenia i obumierania tkanek nosa) u prosiąt
en Porcilis AR-T DF is used to reduce the clinical signs of progressive atrophic rhinitis (a disease where the nose tissues become infected and die) in piglets
pl Postępujące od góry do dołu obumieranie gałązek lub konarów spowodowane przez choroby, wiatr itp.; w stosunku do lasów używaj
en Progressive dying, from the tip downward, of terminal twigs or branches, which may be caused by disease, winter injury, etc.; for forests use
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "obumieranie".Found in 0.581 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.