Translations into English:

  • atrophy   
    (verb, noun   )
  • languishment   

Other meanings:

 
Zanikanie
 
Zamieranie
 
Upadanie, podupadanie
 
Więdnięcie
 
Nekroza
 
Stopniowe zanikanie, wygasanie
 
Rozkładanie się, zamieranie
 
Niknienie, przepadanie
 
Niknięcie
 
Usychanie

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

obumierać
languish; atrophy; wither
obumieranie lasu
forest decline

Example sentences with "obumieranie", translation memory

add example
pl Myślisz, że tylko ty jedna obumierasz w środku?
en I want her to have a great life...... she deserves that
pl W badaniach dotyczących rozwoju embrionalno-płodowego, dazatynib powodował również obumieranie embrionów oraz związaną z tym mniejszą liczebność miotów u szczurów, jak też zmiany kośćca płodu u szczurów i u królików
en In embryofoetal development studies, dasatinib likewise induced embryolethality with associated decreases in litter size in rats, as well as foetal skeletal alterations in both rats and rabbits
pl Badania eksperymentalne wykazują, że mechanizmy działania, w których celekoksyb prowadzi do obumierania nowotworów, mogą być związane z wywoływaniem apoptozy i hamowaniem angiogenezy
en Experimental evidence shows that the mechanism(s) of action by which celecoxib leads to tumour death may be related to induction of apoptosis and inhibition of angiogenesis
pl Obserwacje te obejmują: zależny od dawki toksyczny wpływ na nadnercza (gromadzenie barwnika lipofuscyny i (lub) obumieranie komórek miąższowych) stwierdzany u szczurów po ‧ tygodniach podawania arypiprazolu w dawce od ‧ do ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ do ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki) i zwiększenie częstości występowania raków nadnerczy, a także skojarzonej częstości występowania gruczolaków lub raków nadnerczy u samic szczurów otrzymujących lek w dawce ‧ mg/kg mc./dobę (średnia wartość AUC w stanie stacjonarnym przekraczała ‧ razy wartość występującą u ludzi po podaniu maksymalnej zalecanej dawki
en These included: dose-dependent adrenocortical toxicity (lipofuscin pigment accumulation and/or parenchymal cell loss) in rats after ‧ weeks at ‧ to ‧ mg/kg/day (‧ to ‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose) and increased adrenocortical carcinomas and combined adrenocortical adenomas/carcinomas in female rats at ‧ mg/kg/day (‧ times the mean steady-state AUC at the maximum recommended human dose
pl Lamiwudyna powodowała wczesne obumieranie płodów u samic królików, gdy była podawana w dawkach porównywalnych do stosowanych u ludzi
en Lamivudine induces early embryonic death when administered to pregnant rabbits at exposure levels comparable to those achieved in man
pl Dazatynib nie wpływał na płodność samców i samic w standardowych badaniach płodności i rozwoju wczesnopłodowego u szczurów ale, w dawkach podobnych do stosowanych u ludzi, indukował obumieranie płodów
en Dasatinib did not affect male or female fertility in a conventional rat fertility and early embryonic development study, but induced embryolethality at dose levels approximating human clinical exposures
pl Tak jak w przypadku wszystkich bisfosfonianów, u pacjentów przyjmujących preparat Aclasta może istnieć ryzyko zaburzenia czynności nerek, reakcji w miejscu wstrzyknięcia lub martwicy kości (obumierania tkanki kostnej) w szczęce
en As with all bisphosphonates, patients taking Aclasta may also be at risk of kidney problems, reactions at the site of infusion and osteonecrosis (death of bone tissue) in the jaw
pl Nowe przyjaźnie często powodują obumieranie starych
en New friends often make you reject old ones
pl Twój mózg powoli obumiera
en Your brain cells are slowly dying
pl Jaja z obumarłymi lub obumierającymi zarodkami oraz pozostałe jaja w ‧ dni po inokulacji należy schłodzić do temperatury ‧ °C i płyn omoczniowo-owodniowy zbadać testem hemaglutynacji
en Eggs with dead or dying embryos as they arise, and all remaining eggs four days after inoculation, should be chilled to ‧ °C and the allantoic-amniotic fluids tested for haemagglutination activity
pl W badaniach toksycznego wpływu na rozrodczość, podawanie rozyglitazonu szczurom w połowie ciąży powiązane było z obumieraniem płodów oraz opóźnieniem rozwoju płodów
en In reproductive toxicity studies, administration of rosiglitazone to rats during mid-late gestation was associated with foetal death and retarded foetal development
pl Muszą obumierać z nienaruszonym zapachem
en We have to let them go to their deaths with their scent intact
pl U niektórych pacjentów przyjmujących skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe może rozwinąć się choroba kości nazywa martwicą kości (obumieranie kości spowodowane przerwaniem dopływu krwi do kości
en Some patients taking combination antiretroviral therapy may develop a bone disease called osteonecrosis (death of bone tissue caused by loss of blood supply to the bone
pl Powiedział, że obumierał w środku od kiedy się wprowadziłam
en He says he' s been dying inside ever since I brought over my garment bag
pl To co tu widzę... to głęboka rana szarpana z zakażeniem wirusowym oraz bakteryjnym, przy przyspieszonym obumieraniu tkanki wokoło ugryzień oznacza to, że masz tą ranę przez ‧ dni
en What I' m seeing here is a deep impact wound with several virals and secondary bacterials, and that, by the accumulation of denuded tissue around the incision marks, indicates that you' ve had this bite for over ‧ days
pl Obumieranie nie...- Ależ owszem
en Wasting doesn' t--- Yeah, it does
pl Jeżeli nie są dopuszczane do gruntu obumiera
en A grain of wheat remains no more than a single grain... unless it is dropped into the ground and dies
pl SM wsuwa z nich izolację i nerwy obumierają
en The brain' s like a big jumble of wires
pl Tak jak w przypadku innych leków przeciw HIV, może istnieć ryzyko wystąpienia lipodystrofii (zmian rozmieszczenia tkanki tłuszczowej w organizmie), martwicy kości (obumieranie tkanki kostnej) lub zespołu reaktywacji immunologicznej (objawy zakażenie spowodowane zdrowieniem ‧ układu immunologicznego
en As with other anti-HIV medicines, patients taking Ziagen may be at risk of lipodystrophy (changes in the distribution of body fat), osteonecrosis (death of bone tissue) or immune reactivation syndrome (symptoms of infection caused by the recovering immune system
pl W badaniach przedklinicznych busulfan powodował obumieranie zarodków i płodów oraz ich wady rozwojowe (patrz punkt
en Busulfan has caused embryofoetal lethality and malformations in pre-clinical studies. (see section
pl Kultury regionalne i lokalne stopniowo obumierają, zanikają liczne ich przejawy, dyscypliny i umiejętności twórcze.
en Regional and local cultures are gradually dying, and numerous forms of their expression, and their disciplines and creative skills are disappearing.
pl Preparat CEPROTIN stosowany jest u pacjentów z ciężkim wrodzonym niedoborem białka C w leczeniu plamicy piorunującej (nadmiernej krzepliwości krwi powodującej obumieranie komórek tkanki podskórnej i często prowadzącej do niewydolności organów i amputacji) oraz martwicy skóry wywołanej działaniem kumaryny (powikłania leczenia lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna, które powodują obumieranie komórek skóry
en CEPROTIN is used in patients with severe congenital (hereditary) protein C deficiency to treat purpura fulminans (extensive clotting of blood within the blood vessels, which causes the death of the tissues just beneath the skin, often leading to organ failure and amputations) and coumarin-induced skin necrosis (a complication of anticoagulant treatment with medicines such as warfarin, causing skin death
Showing page 1. Found 53 sentences matching phrase "obumieranie".Found in 0.727 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.