Translations into English:

  • suitability assessment   

Example sentences with "ocena adekwatności", translation memory

add example
pl Miary uzyskane z takich testów porównuje się z miarami EPE i traktuje jako część wewnętrznego systemu oceny adekwatności kapitałowej instytucji kredytowej zgodnie z art
en These stress measures shall be compared with the measure of EPE and considered by the credit institution as Part of the process set out in Article
pl Decyzja dotycząca przekazywania podmiotom nie będącym stronami Konwencji Rady Europy z dnia ‧ stycznia ‧ r. zostaje podjęta przez zainteresowanego lub zainteresowanych przedstawicieli krajowych na podstawie oceny dotyczącej adekwatności poziomu ochrony dokonanej przez inspektora ochrony danych
en The decision concerning transfers to non-parties of the Council of Europe Convention of ‧ January ‧ shall be taken by the National Member(s) involved, on the basis of the assessment concerning the adequacy of the level of protection made by the Data Protection Officer
pl Ten plan inwestycyjny obejmuje modelowanie zintegrowanej sieci- z uwzględnieniem instalacji magazynowych i instalacji LNG – opracowanie scenariuszy, sprawozdanie w sprawie adekwatności podaży i popytu oraz ocenę odporności systemu
en The investment plan shall include the modelling of the integrated network, taking into account storage and LNG facilities, scenario development, a supply and demand adequacy report and an assessment of the resilience of the system
pl Dlatego też instytucje powinny ustanowić strategie i procedury służące ocenie i utrzymywaniu adekwatności ich kapitału wewnętrznego
en Accordingly, institutions should have strategies and processes in place for assessing and maintaining the adequacy of their internal capital
pl bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności rozwiązania technicznego podsystemu pod względem spełnienia wymagań stosownych TSI
en examine the technical documentation and supporting evidence to assess whether the technical design of the subsystem is adequate to fulfil the requirements of the relevant TSI(s
pl Zmiany preferencji konsumentów oraz innowacje w dziedzinie opakowań jednostkowych i handlu detalicznego na skalę Wspólnoty i krajową wymusiły ocenę adekwatności aktualnych przepisów
en Changes in consumer preferences and innovation in pre-packing and retailing at Community and national level have made it necessary to assess whether the existing legislation is still appropriate
pl Za przykład oceny fachowości i wiedzy można uznać badanie adekwatności mające zastosowanie do kierowników i dyrektorów podmiotów uprawnionych na podstawie dyrektywy w dziedzinie finansów
en The fitness test applied to managers and directors of entities licensed under Directives in the financial field could be regarded as an example of the assessment of expertise and knowledge
pl Ocena ta ma na celu ocenienie adekwatności, skuteczności i wpływu działań realizowanych w odniesieniu do celów określonych w art
en This evaluation is intended to assess the relevance, effectiveness and impact of actions implemented with regard to the objectives referred to in Article
pl Jest to niezbędne do sprawdzenia adekwatności użytych wskaźników i ich kombinacji w ocenie oddziaływania społecznego oraz do wyciągnięcia wniosków, a nawet skłonienia prawodawcy do przeanalizowania, w razie potrzeby, możliwości nowelizacji
en This is important in order to verify the validity of the indicators that were used, to combine them in the social impact assessment and draw lessons or, if need be, persuade the legislator to look into possible changes
pl Szczegółowe techniki rachunkowości stosowane przy wyliczaniu funduszy własnych, adekwatności w stosunku do ryzyka, na które narażona jest instytucja kredytowa oraz przy ocenie wysokiego ryzyka powinny uwzględniać przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych, która zawiera pewne modyfikacje przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, zależnie od tego, którym z nich podlega zgodnie z prawem krajowym prowadzenie księgowości w instytucji kredytowej
en The precise accounting technique to be used for the calculation of own funds, their adequacy for the risk to which a credit institution is exposed, and for the assessment of the concentration of exposures should take account of the provisions of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions, which incorporates certain adaptations of the provisions of Seventh Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on consolidated accounts or of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the application of international accounting standards, whichever governs the accounting of the credit institutions under national law
pl Jednak tego wieczoru rozmawiamy o gatunkach głębinowych i w tej kwestii chciałabym przypomnieć, że europejskie floty rozpoczęły połowy tych zasobów w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy spadała liczba gatunków przydennych, a w szczególności dorsza, oraz że komunikat Komisji, do którego odnosi się moje sprawozdanie ma na celu ocenę skuteczności przepisów z dwóch punktów widzenia: adekwatności i stosowania.
en However, this evening we are talking about deep-sea species, and at this point I would like to remind you that European fleets began fishing these stocks in the 1990s when demersal species were in decline, and when cod in particular were disappearing, and that the Commission communication to which my report refers aims to assess the effectiveness of the regulations from two points of view: adequacy and implementation.
pl W ramach oceny śródokresowej dokonywany jest przegląd wyników osiągniętych w połowie okresu trwania programu pod względem skuteczności i efektywności, jak również przegląd dalszej adekwatności początkowych celów programu
en The mid-term evaluation shall review the results obtained at the half-way point of the duration of the Programme in terms of effectiveness and efficiency, as well as the continued relevance of the initial objectives of the Programme
pl monitorowanie i regularna ocena adekwatności i skuteczności środków i procedur wprowadzonych zgodnie z pkt ‧ oraz działań mających na celu zaradzenie wszelkim brakom w wypełnianiu przez agencję ratingową jej obowiązków
en monitor and, on a regular basis, assess the adequacy and effectiveness of the measures and procedures put in place in accordance with point ‧, and the actions taken to address any deficiencies in the credit rating agency’s compliance with its obligations
pl Ocenę adekwatności należy przeprowadzać w szczególności w oparciu o uprawnienia wykonywane przez właściwe organy danego kraju trzeciego, wdrożone przez nie zabezpieczenia przeciwko łamaniu zasad poufności i tajemnicy zawodowej oraz określoną w dotyczących ich przepisach ustawowych i wykonawczych ich zdolność do współpracy z właściwymi organami państw członkowskich
en In particular, the adequacy should be assessed in the light of the competences exercised by the competent authorities of the third country concerned, the safeguards against breaching professional secrecy and confidentiality rules implemented by them and their ability under their laws and regulations to cooperate with the competent authorities of Member States
pl Kryteria oceny adekwatności danych obejmują
en Criteria for assessing the adequacy of the data include
pl Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Wspólnoty
en Given the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out, and any decision based on Article ‧ of Directive ‧/‧/EC should be made and enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail, nor constitute a disguised barrier to trade, regard being had to the Community’s present international commitments
pl Inspektor apeluje, by ponownie przeanalizować art. ‧ ust. ‧ i zapewnić jednolity system oceny adekwatności o odpowiednim mechanizmie, np. z udziałem komitetu, o którym mowa w art. ‧ projektu
en The EDPS calls that Article ‧ be reconsidered to ensure a uniform system of the assessment of adequacy through an appropriate mechanism, e.g. the Committee referred to in Article ‧ of the Proposal could be involved in such assessment
pl nalega również na przeprowadzenie oceny adekwatności funduszy dostępnych dla środków dotyczących krajów trzecich, np. ochrony w ramach regionu, zwłaszcza w świetle opinii Parlamentu, według której te środki wymagają dodatkowego finansowania a nie ponownego przydzielenia środków z funduszy rozwojowych
en Also requests that an evaluation should be made of the adequacy of the funds available for measures relating to third countries, for example, protection within the region, especially in the light of Parliament’s stated view that these measures require additional funding and not a reallocation of development funds
pl ocenę adekwatności systemów zarządzania danymi wspomagających LAS i wydawanie zezwoleń FLEGT
en Assess the adequacy of data management systems supporting the LAS and the issuance of FLEGT licences
pl Ocena adekwatności jest przeprowadzana we współpracy z Państwami Członkowskimi i opiera się na wymogach art. ‧ lub zasadniczo równoważnych rezultatach funkcjonalnych
en The assessment of adequacy shall be carried out in cooperation with Member States and be based on the requirements of Article ‧ or essentially equivalent functional results
pl ocena adekwatności projektu technicznego produktu poprzez zbadanie dokumentacji technicznej i dowodów potwierdzających, o których mowa w pkt ‧, oraz ocenę próbek reprezentatywnych dla przewidywanej produkcji, jednej lub więcej istotnych części produktu (połączenie typu produkcji i typu projektu
en assessment of the adequacy of the technical design of the product through examination of the technical documentation and supporting evidence referred to in point ‧, plus examination of specimens, representative of the production envisaged, of one or more critical parts of the product (combination of production type and design type
pl Komisja dokona przeglądu załącznika ‧ do dnia ‧ grudnia ‧ r. w celu oceny adekwatności kryteriów identyfikacji substancji trwałych, zdolnych do bioakumulacji i toksycznych lub bardzo trwałych i o bardzo wysokiej zdolności do bioakumulacji, z myślą o przedstawieniu propozycji zmian, w stosownych przypadkach, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust
en The Commission shall carry out a review of Annex ‧ by ‧ December ‧, to assess the adequacy of the criteria for identifying substances which are persistent, bioaccumulative and toxic or very persistent and very bioaccumulative, with a view to proposing an amendment to it, if appropriate, in accordance with the procedure referred to in Article
pl ogólnych zasad prowadzenia działalności poddawanej weryfikacji i zatwierdzaniu w celu oceny adekwatności systemu zarządzania, w związku z oddziaływaniem organizacji i jej produktów, usług i działalności na środowisko, w tym przynajmniej
en the general functioning of the activity subject to verification and validation in order to assess the appropriateness of the management system, in relation to the interaction of the organisation and its products, services and operations with the environment including at least the following
pl W warunkach zróżnicowanego podejścia w państwach trzecich do ochrony danych należy przeprowadzić ocenę adekwatności, natomiast wszelkie decyzje podjęte w oparciu o art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE należy wprowadzić w życie w sposób, który, w świetle aktualnych międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, ani arbitralnie, ani z nieusprawiedliwionych powodów, nie dyskryminuje państw trzecich ani nie prowadzi do dyskryminacji między państwami trzecimi, ani też żadnego z państw trzecich, w których obowiązujące prawa nie powodują ani nie stanowią ukrytej bariery na drodze wymiany handlowej
en Given the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out, and any decision based on Article ‧) of Directive ‧/EC should be made and enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail, nor constitute a disguised barrier to trade, regard being had to the Community
Showing page 1. Found 64710 sentences matching phrase "ocena adekwatności".Found in 14.111 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.