Translations into English:

  • suitability assessment   

Example sentences with "ocena adekwatności", translation memory

add example
pl streszczenie metody stosowanej przez instytucję kredytową w celu oceny adekwatności jej kapitału wewnętrznego do celów wsparcia bieżących i przyszłych działań
en a summary of the credit institution's approach to assessing the adequacy of its internal capital to support current and future activities
pl Ocena ta ma na celu ocenienie adekwatności, skuteczności i wpływu działań realizowanych w odniesieniu do celów określonych w art
en This evaluation is intended to assess the relevance, effectiveness and impact of actions implemented with regard to the objectives referred to in Article
pl W porozumieniu z Agencją Komisja opracowuje wytyczne w celu ustanowienia kryteriów oceny dotyczących adekwatności przeprowadzanych badań, zgodnie z ust
en In consultation with the Agency, the Commission shall draw up guidelines to establish assessment criteria for the significance of studies for the purposes of applying paragraph
pl Kryteria oceny adekwatności danych obejmują
en Criteria for assessing the adequacy of the data include
pl ocena adekwatności aktualnych ram i środków politycznych do celu zapewnienia realizacji tej wizji oraz wspierania uniwersalnego stosowania wzorcowych praktyk
en an assessment of how well suited the current policy frameworks and measures appear to be for ensuring the realisation of that vision and promoting the widespread application of good practice
pl w razie nie uwzględnienia powyższego wniosku, o stwierdzenie nieważności art. ‧ decyzji i ponowne ustalenie wysokości nałożonej kary pieniężnej, poprzez jej istotne obniżenie, z uwzględnieniem zarzutów i okoliczności wskazanych w niniejszym odwołaniu, jako konsekwencji naruszeń prawa przez Sąd Pierwszej Instancji podczas kontroli adekwatności sankcji, bądź w efekcie całkowitego lub częściowego uchylenia wyroku, ze szczególnym (ale nie wyłącznym) uwzględnieniem dokonanej przez Sąd oceny naruszeń stwierdzonych w art. ‧ i ‧ decyzji
en in the alternative, annul Article ‧ of the decision and substantially reduce the fine imposed, taking account of the grounds and facts put forward in the present notice of appeal, whether as a consequence of the errors of law committed by the Court of First Instance in assessing the appropriateness of the penalty, or as a consequence of the annulment, in whole or in part, of the judgment, with particular (but not exclusive) regard to the findings of the Court of First Instance in relation to the infringements found in Articles ‧ and ‧ of the decision
pl Oceny adekwatności do celów art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE przeprowadzone zostały w odniesieniu do właściwych organów Kanady, Japonii i Szwajcarii
en Adequacy assessments for the purposes of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC have been carried out with respect to the competent authorities of Canada, Japan and Switzerland
pl Ten plan inwestycyjny obejmuje modelowanie zintegrowanej sieci- z uwzględnieniem instalacji magazynowych i instalacji LNG – opracowanie scenariuszy, sprawozdanie w sprawie adekwatności podaży i popytu oraz ocenę odporności systemu
en The investment plan shall include the modelling of the integrated network, taking into account storage and LNG facilities, scenario development, a supply and demand adequacy report and an assessment of the resilience of the system
pl W celu oceny pomocy restrukturyzacyjnej pod względem wpływu na konkurencję, a w szczególności w celu oceny adekwatności zaproponowanych przez Niemcy środków kompensujących w celu redukcji udziałów w rynku, przyjęto teoretyczną górną granicę środka w wysokości ‧,‧ mld EUR
en For the purpose of assessing the restructuring aid under the competition rules, and in particular the appropriateness of the compensatory measures proposed by Germany to reduce the group's market presence, the theoretical ceiling for this measure was set at €‧,‧ billion
pl Zmiany preferencji konsumentów oraz innowacje w dziedzinie opakowań jednostkowych i handlu detalicznego na skalę Wspólnoty i krajową wymusiły ocenę adekwatności aktualnych przepisów
en Changes in consumer preferences and innovation in pre-packing and retailing at Community and national level have made it necessary to assess whether the existing legislation is still appropriate
pl Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Wspólnoty
en Given the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out, and any decision based on Article ‧ of Directive ‧/‧/EC should be made and enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail, nor constitute a disguised barrier to trade, regard being had to the Community’s present international commitments
pl Ocenę adekwatności właściwych organów kraju trzeciego należy przeprowadzać w oparciu o wymogi w zakresie współpracy określone w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE lub w oparciu o zasadniczo równoważne rezultaty funkcjonalne
en The adequacy of competent authorities of a third country should be assessed in the light of the cooperation requirements pursuant to Article ‧ of Directive ‧/‧/EC or essentially equivalent functional results
pl bada dokumentację techniczną i dowody potwierdzające w celu oceny adekwatności projektu technicznego produktu
en examine the technical documentation and supporting evidence to assess the adequacy of the technical design of the product
pl istnieje wystarczająca dokumentacja umożliwiająca ocenę adekwatności badania; oraz
en sufficient documentation is provided to assess the adequacy of the study; and
pl W związku z tym kluczowe znaczenie ma przyjęcie środków mogących zwiększyć gwarancje niezależności i przejrzystości ocen skutków, gdyż pozwoli to zmaksymalizować rolę tego instrumentu jako wsparcia procesu podejmowania decyzji i jako gwarancji jakości i adekwatności działań instytucji UE.
en It is, therefore, crucial to adopt any measures that might strengthen the guarantees that IAs will be transparent and independent, since that will help maximise this instrument's role as an aid to the decision-making process, and as a guarantee of the quality and suitability of the EU institutions' activities.
pl Należy przeprowadzić analizę ryzyka w celu oceny adekwatności tych standardów
en A risk analysis should be carried out in order to assess their relevance
pl Instytucje kredytowe przyjmują formalne zasady polityki informacyjnej w celu spełnienia wymogów w zakresie ujawniania, określonych w ust. ‧ i ‧, oraz dysponują strategiami w zakresie oceny adekwatności ujawnień, łącznie z ich weryfikacją i częstotliwością
en Credit institutions shall adopt a formal policy to comply with the disclosure requirements laid down in paragraphs ‧ and ‧, and have policies for assessing the appropriateness of their disclosures, including their verification and frequency
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) oraz b) wyżej wymienionej dyrektywy, Minister Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych niniejszym ogłasza, że zezwolenia będą przyznawane na podstawie oceny adekwatności przedstawionego programu prac, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności programu dla oceny poszukiwań węglowodoru i przygotowania terenu do wiercenia poszukiwawczego
en In accordance with Article ‧, paragraphs ‧(a) and ‧(b) of the above mentioned Directive, the Minister for Communications, Energy and Natural Resources hereby gives notice that authorisations will be awarded on the relative strength of the work programmes offered, with particular emphasis on a programme's appropriateness for evaluating hydrocarbon prospectivity and preparing the acreage for exploration drilling
pl W warunkach zróżnicowanego podejścia w państwach trzecich do ochrony danych należy przeprowadzić ocenę adekwatności, natomiast wszelkie decyzje podjęte w oparciu o art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE należy wprowadzić w życie w sposób, który, w świetle aktualnych międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty, ani arbitralnie, ani z nieusprawiedliwionych powodów, nie dyskryminuje państw trzecich ani nie prowadzi do dyskryminacji między państwami trzecimi, ani też żadnego z państw trzecich, w których obowiązujące prawa nie powodują ani nie stanowią ukrytej bariery na drodze wymiany handlowej
en Given the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out, and any decision based on Article ‧) of Directive ‧/EC should be made and enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail, nor constitute a disguised barrier to trade, regard being had to the Community
pl Wzajemna ocena obejmuje ocenę między innymi następujących aspektów: a) adekwatności ustaleń instytucjonalnych, zasobów i specjalistycznej wiedzy pracowników właściwego organu, przy szczególnym uwzględnieniu skutecznego stosowania prawodawstwa, o którym mowa w art ‧ ust ‧ oraz zdolności reagowania na zmiany na rynku
en To this end, the Authority shall develop methods to allow for objective assessment and comparison between the authorities reviewed. The peer review shall include an assessment of, but not be limited to: (a) the adequacy of institutional arrangements, resourcing and staff expertise of the competent authority, with particular regard to the effective application of the legislation referred to in Article ‧ and to the capacity to respond to market developments
pl ocena adekwatności rozwiązania technicznego składnika interoperacyjności poprzez zbadanie dokumentacji technicznej i dowodów potwierdzających, o których mowa w pkt ‧, oraz zbadanie reprezentatywnych dla przewidywanej produkcji egzemplarzy próbnych jednej lub większej liczby części krytycznych składnika interoperacyjności (połączenie typu produkcji i typu projektu
en assessment of the adequacy of the technical design of the interoperability constituent through examination of the technical documentation and supporting evidence referred to in point ‧, plus examination of specimens, representative of the production envisaged, of one or more critical parts of the interoperability constituent (combination of production type and design type
pl opis systemu zarządzania i ocenę jego adekwatności do profilu ryzyka zakładu
en a description of the system of governance and an assessment of its adequacy for the risk profile of the undertaking
pl Taka ocena adekwatności opiera się na wymogach art. ‧ lub zasadniczo równoważnych rezultatach funkcjonalnych
en Such assessment of adequacy shall be based on the requirements of Article ‧ or essentially equivalent functional results
pl Strony dokonają przeglądu oraz oceny adekwatności niniejszego Protokołu i w razie konieczności, zaproponują zmiany
en They shall review and assess the adequacy of this Protocol and if necessary propose amendments
Showing page 1. Found 64710 sentences matching phrase "ocena adekwatności".Found in 5.401 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.