Translations into English:

  • suitability assessment   

Example sentences with "ocena adekwatności", translation memory

add example
pl Inspektor apeluje, by ponownie przeanalizować art. ‧ ust. ‧ i zapewnić jednolity system oceny adekwatności o odpowiednim mechanizmie, np. z udziałem komitetu, o którym mowa w art. ‧ projektu
en The EDPS calls that Article ‧ be reconsidered to ensure a uniform system of the assessment of adequacy through an appropriate mechanism, e.g. the Committee referred to in Article ‧ of the Proposal could be involved in such assessment
pl Funkcja audytu wewnętrznego obejmuje ocenę adekwatności i efektywności systemu kontroli wewnętrznej i innych elementów systemu zarządzania
en The internal audit function shall include an evaluation of the adequacy and effectiveness of the internal control system and other elements of the system of governance
pl Miary uzyskane z takich testów porównuje się z miarami EPE i traktuje jako część wewnętrznego systemu oceny adekwatności kapitałowej instytucji kredytowej zgodnie z art
en These stress measures shall be compared with the measure of EPE and considered by the credit institution as Part of the process set out in Article
pl W ramach tej oceny należy ocenić adekwatność, efektywność i wpływ pojedynczych działań, jak również ogólny wpływ programu
en This evaluation is intended to assess the relevance, effectiveness and impact of the different actions, and it shall also consider the overall impact of the programme
pl Tylko precyzyjne określenie celów pozwoli na właściwą ocenę proporcjonalności i adekwatności przetwarzania danych osobowych, która jest niezwykle istotna z powodu charakteru danych (w tym danych biometrycznych) i skali przewidzianej operacji przetwarzania
en Only a clear definition of purposes will allow a correct assessment of the proportionality and adequacy of the processing of personal data, which is critical because of the nature of the data (including biometrics) and the scale of the envisaged processing operation
pl Kryteria oceny adekwatności danych obejmują
en Criteria for assessing the adequacy of the data include
pl Biorąc pod uwagę różne podejścia do problemu ochrony danych w państwach trzecich, ocena adekwatności i każda decyzja na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/WE powinna być wprowadzona w życie w taki sposób, który ani nie dokonuje dyskryminacji w sposób arbitralny lub nieusprawiedliwiony wobec państw trzecich lub między tymi państwami, w których panują podobne warunki, ani też nie stwarza ukrytych barier w handlu uwzględniając obecne zobowiązania międzynarodowe Wspólnoty
en Given the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out and any decision based on Article ‧) of Directive ‧/EC should be enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail nor constitute a disguised barrier to trade taking into account the Community
pl Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Wspólnoty
en Given the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out, and any decision based on Article ‧ of Directive ‧/‧/EC should be made and enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail, nor constitute a disguised barrier to trade, regard being had to the Community's present international commitments
pl Dokumentacja przetargowa szczegółowo określa różne aspekty stosowanego systemu cen oraz organizacji, które będą stanowić podstawę oceny adekwatności usługi, a tym samym dokonania wyboru jednego spośród oferentów
en The tender dossier will specify various aspects of the price system and organisation that will form the basis for evaluation of the adequacy of the service and hence the selection among the tenders
pl trzy lata po przyjęciu programu sprawozdanie okresowe oceniające wyniki, w sprawie adekwatności programu do kontekstu technologicznego, jak również jego wpływ na rynek europejski, oraz w sprawie aspektów jakościowych i ilościowych dotyczących wykonania niniejszego programu; sprawozdanie to powinno w szczególności pozwolić na ocenę skuteczności środków służących eliminowaniu opóźnień strukturalnych krajów, które niedawno wstąpiły do Unii
en an interim evaluation report on the results, on matching the programme to the technological context and its impact on the European market, and on the qualitative and quantitative aspects of implementing the programme, three years after its adoption; the report shall in particular make it possible to assess the effectiveness of structural improvement measures in countries that have recently joined the Union
pl Jednakże nie ma to wpływu na bardziej ogólną ocenę adekwatności stosowanego systemu weryfikacji
en However, this has no impact on the more general assessment of the adequacy of the verification system in place
pl Jeżeli jeden lub kilka celów nowych ram adekwatności kapitałowej zostałby zagrożony w wyniku przeprowadzonej normalizacji, potrzebne będą filtry ostrożnościowe do oceny kapitału regulacyjnego
en If one or several of the objectives of the new capital adequacy framework were compromised by the treatment provided by the accounting standard setters, prudential filters will be needed in order to assess regulatory capital
pl Wymieniają wszystkie informacje dotyczące adekwatności akcjonariuszy lub udziałowców rynku oraz reputacji i doświadczenia osób, które skutecznie prowadzą działalność związaną z adekwatnością względem innych właściwych władz, w odniesieniu do wydawania zezwolenia, a także dalszej oceny zgodności z warunkami prowadzenia działalności
en They shall exchange all information regarding the suitability of shareholders or members and the reputation and experience of persons who effectively direct the business that is of relevance to the other competent authorities involved, for the granting of an authorisation as well as for the ongoing assessment of compliance with operating conditions
pl Ocena Komisji dotyczy po pierwsze adekwatności restrukturyzacji operacyjnej, a następnie perspektyw rynku i ich wpływu na plan restrukturyzacji, wreszcie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po wprowadzeniu w życie planu restrukturyzacji
en The Commission’s assessment examines firstly whether the operational restructuring is adequate, then looks at market prospects and their impact on the restructuring plan, and lastly considers the firm's financial situation once the restructuring plan has been implemented
pl mając na uwadze, że nie zasięgnięto opinii Parlamentu w sprawie jakichkolwiek środków operacyjnych lub organizacyjnych dotyczących Europolu, ani też obecnej działalności Europolu, bądź przyszłych programów powstałych w odpowiedzi na potrzeby UE i państw członkowskich, ani też nie poinformowano go o nich; mając na uwadze, że brak informacji na ten temat uniemożliwia Parlamentowi dokonanie oceny zasadności i adekwatności zaproponowanej decyzji, podczas gdy konieczne jest szybkie przekształcenie Europolu w agencję UE w celu zwiększenia przejrzystości i poprawy kontroli, a blokując działania w tym zakresie Rada nie wywiązuje się ze swych zadań
en whereas Parliament has not been consulted on, or informed of, any of the operational and organisational measures concerning Europol or Europol's current activities and future programmes in response to the needs of the EU and the Member States; whereas this lack of information makes it impossible for Parliament to assess the relevance and adequacy of the proposed decision; whereas the conversion of Europol into an EU agency is urgently necessary in order to improve transparency and supervision and by blocking progress in this regard, the Council is failing to shoulder its responsibilities
pl mocno podkreśla, że lepsze stanowienie prawa musi zawsze oznaczać pełne włączenie Parlamentu zarówno do debaty międzyinstytucjonalnej i- jako współprawodawcy- do przyjęcia aktów prawnych wchodzących w zakres takiego procesu; podkreśla także, że Parlament ma zawsze możliwość oceny adekwatności obranych instrumentów prawnych (rozporządzeń, dyrektyw lub decyzji) lub oceny, czy zastosowanie alternatywnych metod stanowienia prawa nie byłoby korzystniejsze
en Strongly reaffirms that better regulation must always imply the full involvement of Parliament both in the inter-institutional debate and, as a co-legislator, in the adoption of legislation subject to such a process; also stresses that it is always open to Parliament to consider the appropriateness of the choice of legal instrument to be adopted (regulation, directive or decision) and/or to assess whether it may be preferable to use alternative regulatory methods
pl W związku z tym przywóz od wymienionego producenta eksportującego nie został uwzględniony podczas badania adekwatności zastosowania skumulowanej oceny
en Accordingly, imports from that exporting producer have not been taken into consideration in the examination as to whether or not a cumulative assessment of imports is appropriate
pl Taka ocena adekwatności opiera się na wymogach art. ‧ lub zasadniczo równoważnych rezultatach funkcjonalnych
en Such assessment of adequacy shall be based on the requirements of Article ‧ or essentially equivalent functional results
pl monitorowanie i regularną ocenę adekwatności i skuteczności środków, zasad polityki i procedur wprowadzonych zgodnie z ust. ‧ oraz działań podjętych w celu wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości w wypełnianiu przez spółkę zarządzającą jej zobowiązań
en to monitor and, on a regular basis, to assess the adequacy and effectiveness of the measures, policies and procedures put in place in accordance with paragraph ‧, and the actions taken to address any deficiencies in the management company’s compliance with its obligations
pl Podczas oceny elementów kwalifikujących się do obliczania dodatkowych wymagań adekwatności kapitałowej udziały kapitałowe można ocenić na podstawie metody odwołującej się do kapitału własnego, zgodnie z opcją określoną w art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/EWG
en When valuing the elements eligible for the calculation of the supplementary capital adequacy requirements, participations may be valued by the equity method in accordance with the option set out in Article ‧)(b) of Directive ‧/EEC
pl Modele wewnętrzne są całkowicie zintegrowane z infrastrukturą zarządzania ryzykiem instytucji kredytowej, szczególnie jeżeli są one stosowane do: pomiaru i oceny wyników portfela kapitałowego włącznie z wynikami skorygowanymi o ryzyko; alokacji kapitału ekonomicznego do ekspozycji w papierach kapitałowych i ogólnej oceny adekwatności kapitałowej i procesu zarządzania inwestycjami
en Internal models shall be fully integrated into the credit institution's risk management infrastructure if they are particularly used inmeasuring and assessing equity portfolio performance (including the risk-adjusted performance), allocating economic capital to equity exposures and evaluating overall capital adequacy and the investment management process
pl Weryfikacja kompletności nie obejmuje oceny jakości lub adekwatności przedłożonych danych ani uzasadnień
en The completeness check shall not include an assessment of the quality or the adequacy of any data or justifications submitted
pl Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego na przykładzie banków komercyjnych w Polsce
en Internal Capital Adequacy Assessment Process in Polish commercial banks.
pl W porozumieniu z Agencją Komisja opracowuje wytyczne w celu ustanowienia kryteriów oceny dotyczących adekwatności przeprowadzanych badań, zgodnie z ust
en In consultation with the Agency, the Commission shall draw up guidelines to establish assessment criteria for the significance of studies for the purposes of applying paragraph
pl jest zdania, że ocena adekwatności nowego systemu zasobów własnych powinna opierać się na następujących kryteriach
en Considers that the suitability of a new system of own resources should be judged according to the following criteria
Showing page 1. Found 64711 sentences matching phrase "ocena adekwatności".Found in 14.004 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.