Translations into English:

  • suitability assessment   

Example sentences with "ocena adekwatności", translation memory

add example
pl przed dniem ‧ kwietnia ‧ r. – sprawozdanie z oceny śródokresowej na temat adekwatności, skuteczności i efektywności programu
en before ‧ April ‧, a mid-term evaluation report on the Programme's relevance, effectiveness and efficiency
pl Ocenę adekwatności należy przeprowadzać w szczególności w oparciu o uprawnienia wykonywane przez właściwe organy danego kraju trzeciego, wdrożone przez nie zabezpieczenia przeciwko łamaniu zasad poufności i tajemnicy zawodowej oraz określoną w dotyczących ich przepisach ustawowych i wykonawczych ich zdolność do współpracy z właściwymi organami państw członkowskich
en In particular, the adequacy should be assessed in the light of the competences exercised by the competent authorities of the third country concerned, the safeguards against breaching professional secrecy and confidentiality rules implemented by them and their ability under their laws and regulations to cooperate with the competent authorities of Member States
pl Oceny dotyczą kwestii takich, jak adekwatność, skuteczność, wydajność, przydatność, trwałość oraz spójność działań w ramach programu ISA i zawierają porównanie osiągnięć z celem programu ISA oraz kroczącego programu prac
en The evaluations shall examine issues such as the relevance, effectiveness, efficiency, utility, sustainability and coherence of the ISA programme’s actions and shall assess performance against the objective of the ISA programme and the rolling work programme
pl ocenę zgodności z zasadami dotyczącymi adekwatności kapitałowej oraz koncentracji ryzyka i transakcji dokonywanych między przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy, jak określono w art. ‧, ‧ i
en assessment of compliance with the rules on capital adequacy and of risk concentration and intra-group transactions as set out in Articles ‧, ‧ and
pl Ocena adekwatności jest przeprowadzana we współpracy z Państwami Członkowskimi i opiera się na wymogach art. ‧ lub zasadniczo równoważnych rezultatach funkcjonalnych
en The assessment of adequacy shall be carried out in cooperation with Member States and be based on the requirements of Article ‧ or essentially equivalent functional results
pl Weryfikacja kompletności nie obejmuje oceny jakości lub adekwatności przedłożonych danych ani uzasadnień
en The completeness check shall not include an assessment of the quality or the adequacy of any data or justifications submitted
pl Uwzględniając różne podejście do ochrony danych osobowych w krajach trzecich, należy przeprowadzać ocenę adekwatności ochrony, a każda decyzja na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinna być wydawana i wykonywana w sposób, który arbitralnie lub w sposób nieusprawiedliwiony nie prowadzi do dyskryminacji państw trzecich lub dyskryminacji między państwami trzecimi, w których występują podobne warunki, ani nie stwarza ukrytych barier handlowych, biorąc pod uwagę obecne zobowiązania międzynarodowe Wspólnoty
en Given the different approaches to data protection in third countries, the adequacy assessment should be carried out, and any decision based on Article ‧ of Directive ‧/‧/EC should be made and enforced in a way that does not arbitrarily or unjustifiably discriminate against or between third countries where like conditions prevail, nor constitute a disguised barrier to trade, regard being had to the Community's present international commitments
pl Dlatego też instytucje kredytowe powinny ustanowić strategie i procesy służące ocenie i utrzymywaniu odpowiedniego poziomu adekwatności ich kapitału wewnętrznego
en Accordingly, credit institutions should have strategies and processes in place for assessing and maintaining the adequacy of their internal capital
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. a) i b) wyżej wymienionej dyrektywy, Minister Komunikacji, Energii i Zasobów Naturalnych niniejszym ogłasza, że zezwolenia będą przyznawane na podstawie oceny adekwatności przedstawionego programu prac, ze szczególnym uwzględnieniem przydatności programu dla oceny poszukiwań węglowodoru i przygotowania powierzchni do wiercenia na potrzeby prac poszukiwawczych
en In accordance with Article ‧, paragraphs ‧(a) and ‧(b) of the above mentioned Directive, the Minister for Communications, Energy and Natural Resources hereby gives notice that authorisations will be awarded on the relative strength of the work programmes offered, with particular emphasis on a programme's appropriateness for evaluating hydrocarbon prospectivity and preparing the acreage for exploration drilling
pl Zadaniem planu jest przedstawienie wydarzeń, które doprowadziły przedsiębiorstwo do sytuacji kryzysowej, tak aby możliwa była ocena adekwatności zaproponowanych środków zaradczych
en It must describe the circumstances that led to the firm's difficulties, thereby providing a basis for assessing whether the proposed measures are appropriate
pl Ocenę adekwatności należy przeprowadzać w szczególności w oparciu o uprawnienia wykonywane przez właściwe organy Australii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, wdrożone przez nie zabezpieczenia przeciwko łamaniu zasad poufności i tajemnicy zawodowej oraz określoną w dotyczących ich przepisach ustawowych i wykonawczych ich zdolność do współpracy z właściwymi organami państw członkowskich
en In particular, the adequacy should be assessed in the light of the competences exercised by the competent authorities of Australia and the United States, the safeguards against breaching professional secrecy and confidentiality rules implemented by them and their ability under their laws and regulations to cooperate with the competent authorities of Member States
pl Szczegółowe techniki rachunkowości stosowane przy wyliczaniu funduszy własnych, adekwatności w stosunku do ryzyka, na które narażona jest instytucja kredytowa oraz przy ocenie wysokiego ryzyka powinny uwzględniać przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych, która zawiera pewne modyfikacje przepisów dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, zależnie od tego, którym z nich podlega zgodnie z prawem krajowym prowadzenie księgowości w instytucji kredytowej
en The precise accounting technique to be used for the calculation of own funds, their adequacy for the risk to which a credit institution is exposed, and for the assessment of the concentration of exposures should take account of the provisions of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions, which incorporates certain adaptations of the provisions of Seventh Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧ on consolidated accounts or of Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ on the application of international accounting standards, whichever governs the accounting of the credit institutions under national law
pl W związku z tym kluczowe znaczenie ma przyjęcie środków mogących zwiększyć gwarancje niezależności i przejrzystości ocen skutków, gdyż pozwoli to zmaksymalizować rolę tego instrumentu jako wsparcia procesu podejmowania decyzji i jako gwarancji jakości i adekwatności działań instytucji UE.
en It is, therefore, crucial to adopt any measures that might strengthen the guarantees that IAs will be transparent and independent, since that will help maximise this instrument's role as an aid to the decision-making process, and as a guarantee of the quality and suitability of the EU institutions' activities.
pl Należy m.in. zapewnić jednolity system oceny adekwatności
en This includes the need to ensure a uniform system of adequacy assessment
pl Inspektor apeluje, by ponownie przeanalizować art. ‧ ust. ‧ i zapewnić jednolity system oceny adekwatności o odpowiednim mechanizmie, np. z udziałem komitetu, o którym mowa w art. ‧ projektu
en The EDPS calls that Article ‧ be reconsidered to ensure a uniform system of the assessment of adequacy through an appropriate mechanism, e.g. the Committee referred to in Article ‧ of the Proposal could be involved in such assessment
pl jest zdania, że ocena adekwatności nowego systemu zasobów własnych powinna opierać się na następujących kryteriach
en Considers that the suitability of a new system of own resources should be judged according to the following criteria
pl Testy warunków skrajnych stosowane w ocenie adekwatności kapitałowej
en Stress tests used in assessment of capital adequacy
pl Modele wewnętrzne są całkowicie zintegrowane z infrastrukturą zarządzania ryzykiem instytucji kredytowej, szczególnie jeżeli są one stosowane do: pomiaru i oceny wyników portfela kapitałowego włącznie z wynikami skorygowanymi o ryzyko; alokacji kapitału ekonomicznego do ekspozycji w papierach kapitałowych i ogólnej oceny adekwatności kapitałowej i procesu zarządzania inwestycjami
en Internal models shall be fully integrated into the credit institution's risk management infrastructure if they are particularly used inmeasuring and assessing equity portfolio performance (including the risk-adjusted performance), allocating economic capital to equity exposures and evaluating overall capital adequacy and the investment management process
pl wzywa Komisję do ponownej gruntownej analizy klauzul ochronnych zawartych w porozumieniach WTO, pod kątem oceny ich adekwatności w świetle zmian w paradygmacie handlu międzynarodowego oraz do opublikowania swoich wniosków
en Calls on the Commission to re-examine thoroughly the various safeguard provisions of the WTO agreements, to evaluate whether they remain adequate in the light of the changing international trade paradigm, and to publish its findings
pl Jest to niezbędne do sprawdzenia adekwatności użytych wskaźników i ich kombinacji w ocenie oddziaływania społecznego oraz do wyciągnięcia wniosków, a nawet skłonienia prawodawcy do przeanalizowania, w razie potrzeby, możliwości nowelizacji
en This is important in order to verify the validity of the indicators that were used, to combine them in the social impact assessment and draw lessons or, if need be, persuade the legislator to look into possible changes
pl Za przykład oceny fachowości i wiedzy można uznać badanie adekwatności mające zastosowanie do kierowników i dyrektorów podmiotów uprawnionych na podstawie dyrektywy w dziedzinie finansów
en The fitness test applied to managers and directors of entities licensed under Directives in the financial field could be regarded as an example of the assessment of expertise and knowledge
pl ocena adekwatności aktualnych ram i środków politycznych do celu zapewnienia realizacji tej wizji oraz wspierania uniwersalnego stosowania wzorcowych praktyk
en an assessment of how well suited the current policy frameworks and measures appear to be for achieving that vision and promoting the widespread application of good practice
pl W celu oceny pomocy restrukturyzacyjnej pod względem wpływu na konkurencję, a w szczególności w celu oceny adekwatności zaproponowanych przez Niemcy środków kompensujących w celu redukcji udziałów w rynku, przyjęto teoretyczną górną granicę środka w wysokości ‧,‧ mld EUR
en For the purpose of assessing the restructuring aid under the competition rules, and in particular the appropriateness of the compensatory measures proposed by Germany to reduce the group's market presence, the theoretical ceiling for this measure was set at €‧,‧ billion
pl Dlatego też instytucje powinny ustanowić strategie i procedury służące ocenie i utrzymywaniu adekwatności ich kapitału wewnętrznego
en Accordingly, institutions should have strategies and processes in place for assessing and maintaining the adequacy of their internal capital
pl Główną treścią tego narzędzia jest zestaw dwudziestu ośmiu wskaźników, mających służyć ocenie adekwatności i właściwego funkcjonowania procedur, systemów i instytucji związanych z zarządzaniem finansami publicznymi (patrz: tabela G
en The core of this tool is a set of ‧ indicators that aim to assess the adequacy and performance of public finance management procedures, systems and institutions (see table G
Showing page 1. Found 64710 sentences matching phrase "ocena adekwatności".Found in 8.625 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.