Translations into English:

  • clearance   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

cena CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
CIF Community frontier price, duty unpaid
oclić
clear; duty

Example sentences with "oclenie", translation memory

add example
pl Tymczasowe marginesy dumpingu wyrażone jako określona wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące
en The provisional dumping margins expressed as a percentage of the CIF Community frontier price duty unpaid are
pl Stawka tymczasowego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and manufactured by the companies listed below, shall be as follows
pl Ustalony w ten sposób średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako procent ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynosił ‧,‧ %
en This weighted average dumping margin, expressed as a percentage of the net free-at-Community-frontier price, before duty, was ‧,‧ %
pl Na tej podstawie ogólnokrajowy margines dumpingu został tymczasowo ustalony na poziomie ‧,‧ % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
en On this basis the countrywide level of dumping was provisionally established at ‧,‧ % of the cif Community frontier price, duty unpaid
pl W świetle powyższego, ostateczne marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynoszą
en On the basis of the above, the definitive dumping margins expressed as a percentage of the CIF Community frontier price, duty unpaid, are
pl Zatem ostateczne średnie ważone marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następujące
en Accordingly, the definitive weighted average dumping margins expressed as a percentage of the cif Community frontier price duty unpaid, are
pl Stawka celna stosowana do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, na produkty wytwarzane przez wymienione przedsiębiorstwa w poszczególnych krajach wynosi
en The duty rate applicable to the net free-at-Community-frontier, before duty, for products produced by the companies indicated shall be as follows for products originating in
pl Tymczasowe marginesy dumpingu, wyrażone jako odsetek ceny importowej CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące
en The dumping margins, expressed as a percentage of the cif import price at the Community border, duty unpaid, are provisionally the following
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego stosowana do ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem produktów określonych powyżej i wytworzonych przez przedsiębiorstwa przedstawione poniżej, zostaje ustalona następująco
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described above and manufactured by the companies below shall be as follows
pl Stawka cła stosowana do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wytworzonych przez następujące przedsiębiorstwa wynosi
en The rate of duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products produced by the following companies shall be as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto franco na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosi ‧ %
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, shall be ‧ %
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, w odniesieniu do opisanych w ust. ‧ produktów wytworzonych w Chińskiej Republice Ludowej przez poniższe przedsiębiorstwa jest następująca
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products described in paragraph ‧ and produced in the People’s Republic of China by the companies listed below shall be as follows
pl Z powodu braku dalszych uwag na temat obliczenia tymczasowego marginesu dumpingu w przypadku Wietnamu, zgodnie z motywem ‧ rozporządzenia tymczasowego, potwierdza się, że ostateczny margines antydumpingowy w przypadku wszystkich przedsiębiorstw w Wietnamie, wyrażony jako wartość procentowa ceny importowej cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynosi ‧,‧ %
en In the absence of any further comments on the calculation of the provisional dumping margin for Vietnam, as set out in recital ‧ of the provisional Regulation, the definitive dumping margin for all companies in Vietnam, expressed as a percentage of the CIF import price at the Community border, duty unpaid, is confirmed as ‧,‧ %
pl Ustanowiony margines dumpingu dla całego kraju, wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynosił ‧,‧ %
en The country wide dumping margin, expressed as a percentage of the CIF Community frontier price, duty unpaid, is ‧,‧ %
pl Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktu określonego w ust. ‧ wynosi ‧,‧ %
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price before duty, of the product described in paragraph ‧ shall be ‧,‧ %
pl Stawka cła stosowana do ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem dla produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wyszczególnione w załączniku wynosi ‧,‧ % (dodatkowy kod TARIC A
en The rate of duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products produced by the companies listed in the Annex, shall be ‧,‧ % (TARIC additional code A
pl Nie naruszając ust. ‧, w przypadku gdy przywóz danego produktu z Tajlandii podlega zapłacie dodatkowego cła ochronnego na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ [*] Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧., stawka cła antydumpingowego stosowanego do ceny netto franco granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynosi
en Notwithstanding paragraph ‧, where imports of the product concerned from Thailand are subject to payment of a safeguard additional duty pursuant to Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, the rate of anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, shall be as follows
pl Na tej podstawie tymczasowe średnie ważone marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem są następujące
en On this basis, the provisional weighted average dumping margins expressed as a percentage of the CIF Union frontier price, duty unpaid, are the following
pl Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego dotyczącego produktów opisanych w ust. ‧ stosowaną przed ocleniem w odniesieniu do ceny netto franco granica Wspólnoty, ustala się następująco
en The rate of definitive anti-dumping duty applicable, before duty, to the net free-at-Community frontier price of the products described in paragraph ‧, shall be as follows
pl Ponieważ dochodzenie to zostało zamknięte z ostatecznym stwierdzeniem dumpingu i szkody rozporządzeniem (WE) nr ‧, za właściwe uznaje się, by wysokość ostatecznego cła antydumpingowego określona była na poziomie i w formie nałożonej przez to rozporządzenie, czyli ‧ % ceny netto, franco granica Wspólnoty, przed ocleniem
en As the investigation in question was concluded by a final determination as to dumping and injury, by Regulation (EC) No ‧, it is considered appropriate that the definitive anti-dumping rate is set at the level and in the form imposed by that Regulation, namely ‧ % of the net, free-at-Community-frontier price, before duty
pl W świetle powyższego marginesy dumpingu dla przedsiębiorstw objętych próbą, wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, są następujące
en On the basis of the above, the dumping margins of the sampled companies expressed as a percentage of the CIF net free-at-Community-frontier price, duty unpaid are
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia podstawowego, porównanie średniej ważonej wartości normalnej ustalonej w poprzednim dochodzeniu oraz średniej ważonej cen eksportowych w OD, wyrażone jako odsetek ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wykazało dumping na przywóz łączników rur i przewodów rurowych wysyłanych ze Sri Lanki
en In accordance with Articles ‧ and ‧ of the basic Regulation, the comparison of a weighted average normal value as established in the previous investigation and the weighted average of export prices during this investigation's IP, expressed as a percentage of the cif price at the Community frontier, duty unpaid, showed dumping for the imports of tube or pipe fittings consigned from Sri Lanka
pl W przypadku przywozu dokonanego przez wymienionych poniżej producentów eksportujących stawki cła antydumpingowego stosowanego w odniesieniu do ceny netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów opisanych w ust. ‧ wynoszą
en For the imports of the exporting producers mentioned below, the rate of the anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for the products described in paragraph ‧ shall be as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa jest następująca
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
pl Indywidualne marginesy dumpingu dla obu producentów eksportujących zostały obliczone w oparciu o ilości wywożone do Unii i wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem i wyniosły ‧,‧ % dla grupy Birac
en The individual dumping margins of both exporting producers were weighted based on quantities exported to the Union, resulting in a dumping margin, expressed as a percentage of the CIF Union border price, duty unpaid, of ‧,‧ % for the Birac group
Showing page 1. Found 496 sentences matching phrase "oclenie".Found in 0.398 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.