Translations into English:

  • clearance   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

cena CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
CIF Community frontier price, duty unpaid
oclić
clear; duty

Example sentences with "oclenie", translation memory

add example
pl Coś do oclenia?
en Anything to declare?
pl W celu ułatwienia tych formalności każda Strona może wyznaczyć porty wyjścia i porty wejścia, w których okazy powinny być przedstawione do oclenia
en To facilitate such passage, a party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must be presented for clearance
pl Stawkę ostatecznego cła wyrównawczego, stosowaną do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, dla produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej, ustala się następująco
en The rate of the definitive countervailing duty applicable to the net free-at-Union-frontier price, before duty, of the products manufactured by the companies listed below, shall be as follows
pl Na podstawie powyższego ustalono, że margines dumpingu dla współpracującego producenta eksportującego wyrażony jako procent ceny netto cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosił poniżej progu de minimis określonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
en On the basis of the above, the dumping margin found for the cooperating exporting producer, expressed as a percentage of the cif net free-at-Community-frontier price, was below the de minimis threshold set out in Article ‧ of the basic Regulation
pl Po wprowadzeniu dostosowań wskazanych w motywach ‧ i ‧ zmieniony, ostateczny i ogólnokrajowy margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynosi ‧,‧ %
en After applying the adjustments referred to in recitals ‧ and ‧, the revised definitive country-wide dumping margin, expressed as a percentage of the cif Community frontier price, duty unpaid, is ‧,‧ %
pl Dla produktów wytworzonych przez wszystkie spółki stawka cła wynosi ‧ % ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem
en The rate of duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, for products produced by all companies shall be ‧ %
pl We wniosku postawiono zarzut, że chińscy producenci kieszonkowych zapalniczek krzesiwowych dodają standardowy zawór umożliwiający ponowne napełnienie do jednorazowych zapalniczek krzesiwowych, aby przy ocleniu mogły być one kwalifikowane do innego kodu CN, do którego nie mają zastosowania obowiązujące środki antydumpingowe
en The request alleged that producers of pocket flint lighters in China have added a refill valve to the basic disposable flint lighter, in order for it to be classified as a refillable flint lighter for customs purposes and thereby fall under a different CN code which is not subject to the existing measures
pl Na tej podstawie margines dumpingowy obowiązujący dla całego kraju został tymczasowo ustalony na poziomie ‧,‧ % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
en On this basis the country-wide level of dumping was provisionally established at ‧,‧ % of the cif Community frontier price, duty unpaid
pl Stawkę cła tymczasowego stosowaną do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej, ustala się następująco
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products manufactured by the companies listed below shall be as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktu określonego w ust. ‧, wynosi ‧,‧ %
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the product described in paragraph ‧ shall be ‧,‧ %
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
pl Na podstawie powyższego, proponowane stawki ostatecznego cła antydumpingowego wyrażone jako procent ceny CIF granica Wspólnoty, przed ocleniem, wynoszą
en On the basis of the above, the proposed definitive duty rates, expressed as a percentage of the cif Community border price, before duty, are as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mającego zastosowanie do ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, wynosi ‧,‧ %
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, shall be ‧,‧ %
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable, before duty, to the net free-at-Community-frontier price of the products described in paragraph ‧ and manufactured by the companies below shall be as follows
pl W świetle powyższych korekt, ostatecznie określone marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny koszt, ubezpieczenie i fracht (CIF) na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynoszą
en In the light of the above corrections, the dumping margins finally determined, expressed as a percentage of the cost, insurance and freight (cif) Community frontier price, duty unpaid, are
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, produktów wytwarzanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa jest następująca
en The rate of the definitive antidumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of products manufactured by the following companies shall be
pl Stawka cła stosowana do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wytworzonych przez następujące przedsiębiorstwa wynosi
en The rate of duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products produced by the following companies shall be as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ powyżej i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa
en The rate of the definitive antidumping duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, for the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem jest następująca dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
pl Ponieważ dochodzenie to zostało zamknięte z ostatecznym stwierdzeniem dumpingu i szkody rozporządzeniem (WE) nr ‧, za właściwe uznaje się, by wysokość ostatecznego cła antydumpingowego określona była na poziomie i w formie nałożonej przez to rozporządzenie, czyli ‧ % ceny netto, franco granica Wspólnoty, przed ocleniem
en As the investigation in question was concluded by a final determination as to dumping and injury, by Regulation (EC) No ‧, it is considered appropriate that the definitive anti-dumping rate is set at the level and in the form imposed by that Regulation, namely ‧ % of the net, free-at-Community-frontier price, before duty
pl W przypadku świadectw rozładunku i przywozu określonych w art. ‧ ust. ‧ lit. b) certyfikacja obejmuje również sprawdzenie, czy towary zostały oclone w celu ich ostatecznego przywozu
en In the case of certificates of unloading and importation (Article ‧(b)), the certification shall include also verification that the goods have been cleared through customs for definitive importation
pl Marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny importowej CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następujące
en The dumping margins, expressed as a percentage of the CIF import price at the Community border, duty unpaid, are the following
pl Na tej podstawie ogólnokrajowy poziom dumpingu obowiązujący dla wszystkich producentów eksportujących, którym nie przyznano indywidualnego traktowania, został ustalony na poziomie ‧,‧ % ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
en On this basis the country-wide level of dumping for all exporting producers to whom individual treatment was not granted, was established at ‧,‧ % of the CIF Community frontier price, duty unpaid
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa wynosi
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and manufactured by the companies below shall be as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów opisanych w ust. ‧ i wytworzonych przez poniższe przedsiębiorstwa jest następująca
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
Showing page 1. Found 496 sentences matching phrase "oclenie".Found in 0.715 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.