Translations into English:

  • clearance   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

cena CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
CIF Community frontier price, duty unpaid
oclić
clear; duty

Example sentences with "oclenie", translation memory

add example
pl pożądane jest, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, zwolnienie podróżnych z wymogu osobistego przedstawiania i zgłaszania do oclenia organom celnym krajów wywozu lub kraju przeznaczenia zarejestrowanego bagażu
en Whereas in so far as possible, passengers should not be required to report in person to the customs authorities of the countries of departure and destination in order to present and declare their registered baggage
pl W związku z powyższymi dostosowaniami oraz po poprawieniu pewnych błędów rachunkowych ostatecznie ustalona wielkość dumpingu wyrażona jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem kształtuje się następująco
en In the light of the above adjustments, and after correction of some calculation errors, the amount of dumping finally determined, expressed as a percentage of the cif net free-at-Community-frontier price, before duty, is as follows
pl Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, produktu określonego w ust. ‧, wynosi ‧,‧ %
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the product described in paragraph ‧ shall be ‧,‧ %
pl Margines dumpingu wyrażony jako procent ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem, ustalony w odniesieniu do bezpośredniej sprzedaży na rzecz przedsiębiorstw niepowiązanych we Wspólnocie w ODP, wynosił ‧,‧ %, natomiast w odniesieniu do sprzedaży za pośrednictwem przedsiębiorstw powiązanych wyniósł –‧,‧ %, zatem ogólny margines dumpingu był ujemny i wynosił –‧,‧ %
en Expressed as a percentage of the net, free-at-Community-frontier price, duty unpaid, the dumping margin established for direct sales to unrelated companies in the Community during the RIP was ‧,‧ % whereas the one determined for sales via related companies was – ‧,‧ %, leading to an overall negative dumping margin of – ‧,‧ %
pl Stawka cła wyrównawczego nakładana do ceny netto na granicy z Wspólnotą, przed ocleniem, dla produktów wytworzonych przez przedsiębiorstwa wyszczególnione w załączniku, wyniesie ‧ % (dodatkowy kod TARIC A
en The rate of duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products produced by the companies listed in the Annex, shall be ‧ % (TARIC additional code A
pl dla mechanizmów z ‧ i ‧ pierścieniami (kody TARIC ‧, ‧, ‧ oraz ‧) kwota cła jest równa różnicy między minimalną ceną importową w wysokości ‧ EUR za ‧ sztuk i ceną netto na granicy Unii, przed ocleniem
en for mechanisms with ‧ and ‧ rings (TARIC codes ‧, ‧, ‧ and ‧), the amount of duty shall be equal to the difference between the minimum import price of EUR ‧ per ‧ pieces and the net, free-at-Union-frontier price, before duty
pl Ostateczna stawka celna mająca zastosowanie do stawki netto, cena franco granica Wspólnoty przed ocleniem, wynosiła ‧,‧ % dla World Wide Stationery Mfg (WWS), spółki, której przyznano indywidualne traktowanie oraz ‧,‧ % dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw w ChRL
en The rate of the definitive duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, was ‧,‧ % for World Wide Stationery Mfg (WWS), a company which was granted individual treatment and ‧,‧ % for all other companies in the PRC
pl W przypadku świadectw rozładunku i przywozu (art. ‧ ust. ‧ lit. b)), certyfikacja obejmuje również sprawdzenie, czy towary zostały oclone w celu ich ostatecznego przywozu
en In the case of certificates of unloading and importation (Article ‧)(b)), the certification shall include also verification that the goods have been cleared through customs for definitive importation
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, wartość dumpingu obliczono poprzez porównanie średniej ważonej wartości normalnej ustalonej w pierwotnym dochodzeniu oraz średniej ważonej cen eksportowych w okresie objętym niniejszym dochodzeniem, wyrażone jako odsetek ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
en In accordance with Article ‧ and of the basic Regulation, dumping was calculated by comparing the weighted average normal value as established in the original investigation and the weighted average export prices during this investigation’s IP, expressed as a percentage of the CIF price at the Community frontier, duty unpaid
pl Margines dumpingu, wyrażony jako procent ceny importowej netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, wynosi
en The dumping margins expressed as a percentage of the CIF net free-at-Community-frontier price, before duty, are
pl Tymczasowe marginesy dumpingu zostały wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Unii przed ocleniem
en The provisional dumping margins were expressed as a percentage of the CIF Union frontier price, duty unpaid
pl Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego stosowanego do cen netto, netto franco na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów, o których mowa w ust. ‧, wytwarzanych w Chińskiej Republice Ludowej przez niżej wymienione przedsiębiorstwa ustala się następująco
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, for products described in paragraph ‧ and produced in the People's Republic of China by the companies listed below shall be as follows
pl Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego dotyczącego produktów opisanych w ust. ‧ stosowaną przed ocleniem w odniesieniu do ceny netto franco granica Wspólnoty, ustala się następująco
en The rate of definitive anti-dumping duty applicable, before duty, to the net free-at-Community frontier price of the products described in paragraph ‧, shall be as follows
pl Tymczasowe średnie ważone marginesy dumpingu wyrażone jako procent ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynoszą
en The provisional weighted average dumping margins expressed as a percentage of the cif Community frontier price, duty unpaid, are
pl Na tej podstawie, tymczasowe marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następujące
en On this basis the provisional dumping margins, expressed as a percentage of the cif Community frontier price duty unpaid are
pl Z powodu braku jakichkolwiek uwag ostateczne marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny importowej cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następujące
en In the absence of any comments, the definitive dumping margins, expressed as a percentage of the CIF import price at the Community border, duty unpaid, are the following
pl Tymczasowy margines dumpingu, wyrażony jako odsetek ceny importowej CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, jest następujący
en The provisional dumping margin, expressed as a percentage of the cif import price at the Community border duty unpaid, is the following
pl Stawka cła stosowana do ceny netto franco granica Wspólnoty przed ocleniem, zostaje ustalona następująco
en The rate of the duty, applicable to the net, free-at-Community-frontier price before duty, shall be set as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego wynosi ‧ % ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem (dodatkowy kod TARIC
en The rate of the definitive anti-dumping duty shall be ‧ % of the net, free-at-Community frontier price, before duty (TARIC additional code
pl W następstwie dochodzenia zgodnie z art. ‧ rozporządzenia podstawowego wyżej wspomniane środki zostały rozszerzone rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ na: ‧) przywóz kieszonkowych zapalniczek gazowych jednorazowych, działających na krzemień, przesłanych lub pochodzących z Tajwanu; i ‧) przywóz niektórych zapalniczek do wielokrotnego napełniania pochodzących z ChRL lub przesłanych lub pochodzących z Tajwanu o wartości za sztukę niższej niż ‧,‧ EUR na granicy Wspólnoty, przed ocleniem
en Further to an investigation in accordance with Article ‧ of the basic Regulation the above measures were extended by Council Regulation (EC) No ‧/‧ to imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters consigned from or originating in Taiwan and imports of certain refillable lighters originating in the PRC or consigned from or originating in Taiwan with a free-at-Community frontier, duty unpaid value per piece below EUR
pl Stawki tymczasowego cła wyrównawczego stosowane do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. ‧ są następujące
en The rate of the provisional countervailing duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ shall be as follows
pl Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktu określonego w ust. ‧ wynosi ‧,‧ %
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the product described in paragraph ‧ shall be ‧,‧ %
pl Na tej podstawie stawki ostatecznego cła antydumpingowego, wyrażone jako procent ceny CIF na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, uwzględniając wyniki postępowania antysubsydyjnego, są następujące
en On the basis of the above, the definitive duty rates, expressed as a percentage of the cif Community border price, customs duty unpaid, taking into account the results of the anti-subsidy proceeding, are as follows
pl Na tej podstawie tymczasowy średni ważony margines dumpingu wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosi
en On this basis the provisional weighted average dumping margin expressed as a percentage of the CIF Community frontier price duty unpaid is
pl Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego obowiązującego przy cenie netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wytwarzanych przez spółki wymienione poniżej, ustala się następująco
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net-free-at-Community-frontier-price, before duty, for products manufactured by the companies listed below shall be as follows
Showing page 1. Found 496 sentences matching phrase "oclenie".Found in 0.449 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.