Translations into English:

  • clearance   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

cena CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem
CIF Community frontier price, duty unpaid
oclić
clear; duty

Example sentences with "oclenie", translation memory

add example
pl Ustalony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wynosił ‧,‧ %
en The dumping margin expressed as a percentage of the CIF Community frontier price, duty unpaid, is ‧,‧ %
pl Na tej podstawie tymczasowe marginesy dumpingu, wyrażone jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące
en On this basis, the provisional dumping margins expressed as a percentage of the CIF Community frontier price, duty unpaid, are
pl Co za tym idzie, dla celów niniejszego rozporządzenia stawkę cła antydumpingowego mającą zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty przed ocleniem ustala się w wysokości ‧,‧ %
en Consequently, for the purpose of the present Regulation the rate of the anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community frontier price, before duty, shall be ‧,‧ %
pl Margines dumpingu dla jedynego producenta eksportującego objętego IT, wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF w przywozie na granicy Unii, przed ocleniem, wynosi ‧,‧ %
en The dumping margin for the sole exporting producer granted IT, expressed as a percentage of the CIF import price at the Union border, duty unpaid, is ‧,‧ %
pl Wysokość ostatecznego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do cen netto wolnych na granicy Wspólnoty przed ocleniem wynosi
en The rate of definitive anti-dumping duties applicable to the net free-at-Community-frontier prices before duty, shall be as follows
pl Stawka ostatecznego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Unii, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. ‧ i wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następująca
en The rate of anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Union-frontier price, before duty, of the products described in paragraph ‧ and produced by the companies below shall be as follows
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego porównanie średniej ważonej wartości normalnej ustalonej w pierwotnym dochodzeniu oraz średniej ważonej cen eksportowych w OD niniejszego dochodzenia, potwierdzone przez dane Eurostatu, wyrażone jako odsetek ceny CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem, wykazało istnienie znaczącego dumpingu w wysokości ‧,‧ %
en In accordance with Article ‧ and ‧ of the basic Regulation, a comparison of the weighted average normal value as established during the original investigation and the weighted average of the export prices during the present investigation’s IP, as established by Eurostat data, expressed as a percentage of the CIF price at the Community frontier, duty unpaid, revealed a significant dumping margin, i.e. ‧,‧ %
pl Ustalony margines dumpingu, wyrażony jako wartość procentowa ceny importowej CIF na granicy Wspólnoty przed ocleniem jest następujący
en The dumping margin established, expressed as a percentage of the CIF import price at the Community frontier, duty unpaid is the following
pl W celu ułatwienia tych formalności każda Strona może wyznaczyć porty wyjścia i porty wejścia, w których okazy powinny być przedstawione do oclenia
en To facilitate such passage, a party may designate ports of exit and ports of entry at which specimens must be presented for clearance
pl cło pobierane jest od produktów objętych kodami CN ‧ oraz ‧ (dodatkowy kod TARIC A‧), z wyjątkiem przypadku gdy cena netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, produktu jest równa lub przekracza odpowiednią minimalną cenę importową określoną w załączniku I
en the duty shall be levied on products falling under CN codes ‧ and ‧ (TARIC additional code A‧) except when the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the product is at or above the appropriate minimum import price set out in Annex I
pl W związku z tym, cło pozostałe wyrażono jako procent ceny importowej netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem i wynosi ‧,‧ %
en Thus, the residual duty expressed as a percentage of the CIF net free-at-Community-frontier price, before duty, is ‧,‧ %
pl Stawka celna obowiązująca względem ceny netto, franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, produktów opisanych w ust. ‧–‧ wynosi ‧,‧ %
en The rate of duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, of the products described in paragraphs ‧ to ‧, shall be ‧,‧ %
pl Stawki ostatecznego cła antydumpingowego stosowane do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów opisanych wyżej i wytwarzanych przez następujące przedsiębiorstwa, ustala się następująco
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free at Community frontier price, before duty, of the products described above and manufactured by the companies below shall be as follows
pl W przypadku ustalenia w następstwie weryfikacji po przywozie, że cena netto na granicy Wspólnoty faktycznie zapłacona przez pierwszego niezależnego odbiorcę we Wspólnocie (cena po przywozie) jest niższa od ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wynikająca ze zgłoszenia celnego, oraz że cena po przywozie jest niższa od minimalnej ceny importowej, zastosowanie ma stałe cło antydumpingowe określone odpowiednio w kolumnie ‧ lub ‧ poniższej tabeli, chyba że zastosowanie stałego cła określonego odpowiednio w kolumnie ‧ lub ‧ powiększonego o cenę po przywozie da w rezultacie kwotę (cena faktycznie zapłacona powiększona o stałe cło) niższą od minimalnej ceny importowej określonej w kolumnie ‧ poniższej tabeli
en Where it is found, following post-importation verification, that the net free-at-Community-frontier price actually paid by the first independent customer in the Community (post-importation price) is below the net free-at-Community-frontier price, before duty, as resulting from the customs declaration, and the post-importation price is lower than the minimum import price, the fixed anti-dumping duty set out as appropriate in column ‧ or ‧ of the table below shall apply, unless the application of the fixed duty set out as appropriate in column ‧ or ‧ plus the post-importation price lead to an amount (price actually paid plus fixed duty) which remains below the minimum import price set out in column ‧ in the table below
pl Liczba pozycji taryfowych opisanych w tabeli ‧ jako nieobjęte systemem GSP odzwierciedla różnicę pomiędzy łączną liczbą pozycji taryfowych korzystających z preferencji w ramach ogólnego rozwiązania GSP (w ‧ r. ‧ pozycji), a liczbą pozycji taryfowych podlegających ocleniu w ramach systemu KNU
en The number of tariff lines described as Not in GSP, in table ‧, reflects the difference between the total number of tariff lines benefiting from a preference under the GSP general arrangement (‧ for ‧) and the number of tariff lines under the MFN system that are dutable
pl Stawka tymczasowego cła antydumpingowego stosowana do cen netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, produktów wytwarzanych przez niżej wymienione przedsiębiorstwa jest następująca
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products manufactured by the companies below shall be
pl Na tej podstawie, margines dumpingu wyrażony jako wartość procentowa ceny CIF na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, został ustalony w sposób następujący
en On that basis, a dumping margin expressed as a percentage of the CIF Community frontier price duty unpaid was established as follows
pl Stawka tymczasowego cła antydumpingowego mająca zastosowanie do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem produktów wytwarzanych przez wymienione poniżej przedsiębiorstwa, wynosi
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable to the net free-at-Community-frontier price, before duty, of the products manufactured by the companies below shall be
pl Margines dumpingu dla TMK, wyrażony jako odsetek ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, wyniósł ‧,‧ %
en TMK’s dumping margin expressed as a percentage of the net, free-at-Community-frontier price, duty unpaid, was found to be ‧,‧ %
pl Tymczasowe marginesy dumpingu wyrażone jako określona wartość procentowa ceny cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem, są następujące
en The provisional dumping margins, expressed as a percentage of the cif Community frontier price duty unpaid, are the following
pl Marginesy dumpingu wyrażone jako wartość procentowa ceny importowej cif na granicy Wspólnoty przed ocleniem są następujące
en The dumping margins, expressed as a percentage of the cif import price at the Community border, duty unpaid, are provisionally the following
pl Aby Komisja i organy celne nadal mogły skutecznie monitorować stosowanie się producenta eksportującego do zobowiązania, gdy odpowiednim organom celnym składany jest wniosek o dopuszczenie do swobodnego obrotu, zwolnienie z cła antydumpingowego uzależnione jest od: (i) przedstawienia faktury w ramach zobowiązania, która jest fakturą handlową zawierającą co najmniej informacje i oświadczenie przewidziane w załączniku; (ii) warunku, że przywożone towary zostały wytworzone, wysłane i zafakturowane bezpośrednio przez producenta eksportującego do pierwszego niezależnego odbiorcy we Wspólnocie; oraz (iii) warunku, że towary zgłoszone i przedstawione do oclenia odpowiadają dokładnie opisowi zawartemu w fakturze w ramach zobowiązania
en To further enable the Commission and the customs authorities to effectively monitor the compliance of the exporting producer with the undertaking, when the request for release for free circulation is presented to the relevant customs authority, exemption from the anti-dumping duty is to be conditional on (i) the presentation of an undertaking invoice, which is a commercial invoice containing at least the elements listed and the declaration stipulated in the Annex; (ii) the fact that imported goods are manufactured, shipped and invoiced directly by the exporting producer to the first independent customer in the Community; and (iii) the fact that the goods declared and presented to customs correspond precisely to the description on the undertaking invoice
pl Stawkę tymczasowego cła antydumpingowego mającą zastosowanie, przed ocleniem, do ceny netto na granicy Wspólnoty produktów opisanych w ust. ‧, wyprodukowanych przez firmy wymienione poniżej, ustala się następująco
en The rate of the provisional anti-dumping duty applicable, before duty, to the net free-at-Community-frontier price of the products described in paragraph ‧ manufactured by the companies listed below shall be as follows
pl Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego, stosowaną do ceny netto na granicy Wspólnoty, przed ocleniem, dla produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa wymienione poniżej, ustala się następująco
en The rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, of the products manufactured by the companies listed below, shall be as follows
pl Ustalona marża dumpingu została wyrażona jako procent ceny importowej netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem i wynosi
en The dumping margins established, expressed as a percentage of the CIF import price at the Community frontier duty unpaid are the following
Showing page 1. Found 496 sentences matching phrase "oclenie".Found in 0.3 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.