Translations into English:

  • care of mothers and infants   

Example sentences with "opieka nad matką i dzieckiem", translation memory

add example
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Taking care for a small child in the opinions and experiences of mothers
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek.
en Views on child care according to the experiences of mothers.
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Care for a young child in the opinions and experiences of mothers
pl Idealne matki, które spędziły swą młodość opiekując się dziećmi, stanowią dziś większość populacji starszych kobiet, i właśnie ta ich opieka nad dziećmi i praca w domu nie są dziś uwzględnione w ich emeryturach.
en Ideal mothers who spent their youth caring for their children represent today the majority of the elderly female population and it is this childcare and homecare that is not reflected in their pensions.
pl opieka nad matką i dzieckiem, w tym wsparcie dla projektów dotyczących wyżywienia i rozwoju następnego pokolenia
en mother and child care, including support for projects on the nurturing and development of the next generation
pl Opieka nad matką i dzieckiem w okresie połogu w domu po porodzie fizjologicznym.
en Care for mother and child during childbrith at home after childbirth psysiological
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Looking after a baby according to mother's experiences
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Care of a small child in the experiences of mothers
pl opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dziecka
en to care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
pl wzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia dodatkowych środków wsparcia, w szczególności dla pracujących matek samotnie wychowujących dzieci, zarówno poprzez ułatwianie znalezienia form zatrudnienia o elastycznym czasie pracy, tak aby mogły one podołać liczniejszym obowiązkom rodzinnym, jaki i poprzez zapewnienie stosownych placówek opieki nad dziećmi
en Calls on the Member States to adopt additional support measures, especially for working mothers who are members of single-parent families, either by making it easier to find forms of employment with flexible working hours so that they can meet their more extensive family commitments, or by providing suitable childcare facilities
pl (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Uważam, że Parlament staje dziś przed niezwykłą szansą, aby raz jeszcze dobitnie powtórzyć, że macierzyństwo jest wartością społeczną, że należy zwiększyć ochronę zdrowia matki i dziecka, że nie wolno dyskryminować pracownic będących matkami, kiedy starają się znaleźć bądź utrzymać pracę, oraz że należy znaleźć rozwiązania umożliwiające lepsze dzielenie opieki nad dziećmi z ojcami.
en (IT) Madam President, Commissioner, I believe that Parliament has a great opportunity today to reiterate that motherhood is a social value, that the protection of a mother's health and that of her child must be strengthened, that a female worker must not be discriminated against for being a mother in finding and keeping a job, and that childcare should be better shared with fathers.
pl Inwestycja w jakość opieki nad dziećmi pomoże zarówno rodzicom, jak i dzieciom, ponieważ zapewni rodzinom, głównie matkom, możliwość pracy, dając dzieciom wysokiej jakości środowisko wychowawcze, zbliżone do domowego.
en An investment in quality childcare will help families and children alike in providing families - mostly mothers - with an opportunity to work, by giving children the chance to a high-quality, nurturing environment akin to the home.
pl 14. Ojcowie i matki to według niego "równi partnerzy w procesie wczesnego kształcenia dzieci i opieki nad nimi”.
en Fathers and mothers are thus 'equal partners in early childhood education and care'.
pl zwraca uwagę na potrzebę poszerzenie publicznej i prywatnej oferty w zakresie opieki nad dziećmi oraz stworzenia zachęt dla pracodawców, którzy mogliby taką ofertę stworzyć, umożliwiając rodzicom, zwłaszcza matkom, powrót do pracy, tak aby mieli oni możliwość kontynuowania uczenia się przez całe życie przy równoczesnym wykonywaniu zawodu; ponadto uważa, że niezbędna jest poprawa oferty państwowych usług z zakresu opieki nad osobami wymagającymi stałej opieki i ludźmi starszymi
en Draws attention to the need to broaden the scope of public and private childcare facilities and to involve and encourage employers, who could provide company childcare facilities and scope for parents to return to work, particularly mothers, so that such parents have the opportunity to continue with lifelong learning while carrying on working; also emphasises the need for improved provision of public facilities to assist the dependent and the elderly
pl zwraca uwagę na fakt, że większość osób sprawujących opiekę nad osobami zależnymi to młode kobiety, co powoduje dyskryminację kobiet na szczeblu edukacyjnym i zawodowym; podkreśla, że zwiększenie odpowiedzialności mężczyzn w zakresie prac domowych i opieki nad dziećmi oraz innymi osobami zależnymi stanowi zasadniczy element umożliwiający większej liczbie młodych kobiet godzenie roli matki i odbywania studiów; wzywa zatem państwa członkowskie do uznania wartości życia rodzinnego i wspierania roli ojców, jak również większego podziału obowiązków związanych z życiem rodzinnym, w tym także w okresie studiów i po zakończeniu cyklu nauki, jako istotnego kroku w celu osiągnięcia równości szans mężczyzn i kobiet
en Points out that most carers for dependent people are young women, which results in discrimination between men and women in education and careers; stresses the fundamental principle that men must assume greater responsibility for household work, children and other dependent persons if a greater number of young women are to have the opportunity to combine parenthood with studying; calls, therefore, on the Member States to recognise the value of family life and to promote the role of fathers and the better sharing of family responsibilities, including during time spent in education and after the completion of a course of study, as a significant step to achieving equal opportunities between men and women
pl Musimy więc szanować doświadczenie matek i traktować świadczoną przez nie opiekę nad dziećmi jako usługę nadrzędną.
en We must therefore respect the experience of mothers and consider it as prior service, if it is provided solely to children.
pl Po trzecie, musimy nadać większy priorytet poprawie opieki nad dziećmi, aby matki mogły osiągnąć równowagę między życiem osobistym i życiem zawodowym.
en Thirdly, more priority must be given to improving childcare so that mothers can achieve a work-life balance.
pl W sektorze zdrowia realizacja projektów powinna zapewnić podstawę i profilaktyczne usługi medyczne, w szczególności planowanie rodziny i opiekę nad matką i dzieckiem
en In the health sector, projects should help to provide primary and preventive care services, particularly family planning and child and maternal health services
pl "System opieki nad matką i dzieckiem w Polsce z zdrowiu i w chorobie"
en "System of care over mother and child in health and in disease in Poland"
pl wzywa Państwa Członkowskie i Komisję, by stosując metodę otwartej koordynacji w zakresie ochrony socjalnej i integracji społecznej, zwracały w przyszłości większą uwagę na kwestie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do opieki nad dziećmi, wysokości dochodów rodziny oraz wskaźnika zatrudnienia matek
en Calls on the Member States and the Commission, when applying the open method of coordination to social protection and integration, to pay greater attention in the future to issues of reconciling work and family life, with particular emphasis on access to childcare, family income situations and the employment rate of mothers
pl zachęca Państwa Członkowskie do podjęcia konkretnych działań w celu zagwarantowania kobietom z nieuprzywilejowanych środowisk równego dostępu do systemów opieki zdrowotnej,- szczególnie do podstawowych usług zdrowotnych, (tym do opieki nad matką i dzieckiem), zgodnie z założeniami Światowej Organizacji Zdrowia- oraz do opieki ginekologicznej i położniczej, godziwego mieszkania, wymiaru sprawiedliwości, edukacji, szkolenia, kształcenia ustawicznego, sportu i kultury, zapobiegania przedwczesnemu porzucaniu nauki i ułatwiania łagodnego przejścia ze szkoły na rynek pracy, a także wzywa Komisję i Radę do włączenia czynnika płci do rocznych sprawozdań w sprawie spójności społecznej
en Calls on the Member States to take targeted action to ensure that women in a disadvantaged environment have fair access to public health systems- in particular to primary health care (including the protection of mothers and children) as defined by the World Health Organisation- and also to gynaecological and obstetric health care, decent housing, justice, education, training, life-long learning, sport and culture, to prevent the premature abandonment of schooling and facilitate a smooth transition from school to the labour market, and calls on the Commission and Council to integrate the gender dimension in the annual reports on social cohesion
pl zaleca częstsze stosowanie kar zastępczych zamiast kary więzienia, takich jak alternatywy przyjęte w społeczeństwie, zwłaszcza w przypadku matek, gdyż przewidziana kara i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego są niskie, natomiast ich uwięzienie może prowadzić do poważnego zakłócenia życia rodzinnego, w szczególności gdy wychowują one samotnie swoje dzieci lub gdy dzieci są małe lub jeśli spada na nie odpowiedzialność za opiekę nad osobami zależnymi od nich lub niepełnosprawnymi; przypomina, że organy sądowe powinny przy ustalaniu kary brać pod uwagę te elementy, a zwłaszcza nadrzędny interes dziecka, którego rodzic jest sądzony; zaleca jednocześnie rozważenie możliwości, aby także osadzeni mężczyźni, który sprawują bezpośrednią opiekę nad nieletnimi dziećmi lub innymi członkami rodziny, mogli korzystać z podobnych rozwiązań jak te zaprojektowane dla matek
en Recommends that alternative penalties to imprisonment, such as community-based sentences, should be favoured to a greater extent, particularly for mothers, provided that the sentence imposed is short and the risk to public safety low, where their imprisonment could result in serious disruptions to family life, in particular if they are single parents or have young children, or are responsible for looking after dependent or incapacitated persons; underlines that the judicial authorities should take account of these factors, in particular the best interests of the accused parent's child, when deciding on the sentence; recommends, likewise, considering the possibility of adopting similar measures to those established for mothers for male prisoners with custody of children or who have other family responsibilities
pl W wielu wystąpieniach, jakie wygłosiłam w tej Izbie, wielokrotnie podkreślałam, że matki i ojcowie, którzy z własnej woli poświęcają się wychowaniu dzieci lub opiece nad starszymi bądź niesamodzielnymi członkami ich rodzin, nie mogą być dyskryminowani.
en During my many speeches in the House, I have constantly emphasised that mothers and fathers who freely choose to bring up their children or to care for elderly or dependent family members must not suffer discrimination.
pl informację dotyczącą stosowania produktu jedynie na podstawie opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi
en a statement recommending that the product be used only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care
pl w przypadku preparatów do dalszego żywienia niemowląt, informację, że produkt jest odpowiedni jedynie do specjalnego odżywiania niemowląt w wieku powyżej sześciu miesięcy, że może być tylko jednym z elementów zróżnicowanego żywienia, że nie może być stosowany jako substancja zastępcza dla mleka kobiecego w ciągu sześciu pierwszych miesięcy życia i że decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w tym wszelkie wyjątki od wieku sześciu miesięcy życia należy podjąć wyłącznie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji albo innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi w oparciu o indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju
en in the case of follow-on formulae, a statement to the effect that the product is suitable only for particular nutritional use by infants over the age of six months, that it should form only part of a diversified diet, that it is not to be used as a substitute for breast milk during the first six months of life and that the decision to begin complementary feeding, including any exception to six months of age, should be made only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care, based on the individual infant’s specific growth and development needs
Showing page 1. Found 1609976 sentences matching phrase "opieka nad matką i dzieckiem".Found in 355.647 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.