Translations into English:

  • care of mothers and infants   

Example sentences with "opieka nad matką i dzieckiem", translation memory

add example
pl Idealne matki, które spędziły swą młodość opiekując się dziećmi, stanowią dziś większość populacji starszych kobiet, i właśnie ta ich opieka nad dziećmi i praca w domu nie są dziś uwzględnione w ich emeryturach.
en Ideal mothers who spent their youth caring for their children represent today the majority of the elderly female population and it is this childcare and homecare that is not reflected in their pensions.
pl opieka nad matką i dzieckiem, w tym wsparcie dla projektów dotyczących wyżywienia i rozwoju następnego pokolenia
en mother and child care, including support for projects on the nurturing and development of the next generation
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Taking care for a small child in the opinions and experiences of mothers
pl Opieka nad matką i dzieckiem w okresie połogu w domu po porodzie fizjologicznym.
en Care for mother and child during childbrith at home after childbirth psysiological
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek.
en Views on child care according to the experiences of mothers.
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Care for a young child in the opinions and experiences of mothers
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Looking after a baby according to mother's experiences
pl opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dziecka
en to care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Care of a small child in the experiences of mothers
pl My w Europie żyjemy w dobrobycie, który umożliwia nam opiekę nad matkami i dziećmi, ale pozwalamy na unicestwienie ponad miliona istnień rocznie, zanim jeszcze przyjdą na świat.
en We in Europe have the wealth to take care of our mothers and babies but allow over a million babies to be destroyed before birth.
pl Osobiście za najważniejszą propozycję uważam wydłużenie urlopu macierzyńskiego z 14 do 20 tygodni, które przyczyni się do poprawy zdrowia i emocjonalnego stanu matki, która będzie dzięki temu mogła roztoczyć pełną opiekę nad dzieckiem.
en Personally, I consider the most important proposal to be the extension of the minimum length of maternity leave from 14 weeks to 20 weeks, which will contribute towards improving the health and psychological state of the mother, who will also therefore be able to take full care of her child.
pl mając na uwadze, że podczas gdy Europa i kraje AKP zobowiązały się do podejmowania działań w kierunku osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, w tym osiągnięcia powszechnej edukacji podstawowej (cel ‧), ograniczenia umieralności dzieci (cel ‧), poprawy opieki zdrowotnej nad matkami (cel ‧) oraz zwalczania HIV/AIDS, malarii i innych chorób (cel ‧), realizacji tych celów może zagrozić dokonujący się na szeroką skalę odpływ nauczycieli akademickich, lekarzy i pielęgniarek z krajów AKP do państw OECD, a także może być ona utrudniona z uwagi na brak międzynarodowych ram regulacyjnych, które zapewniłyby realizację tych celów
en whereas, while Europe and ACP countries have committed themselves to working towards the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs), including achieving universal primary education (goal No ‧), reducing child mortality (goal No ‧), improving maternal health (goal No ‧) and combating HIV/AIDS, malaria and other diseases (goal No ‧), meeting those objectives could be threatened by the large-scale exodus of professors, doctors and nurses from ACP nation states to OECD countries and made more difficult by the lack of international regulatory frameworks designed to ensure that the objectives are met
pl wzywa państwa członkowskie, aby podjęły wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia wysokiej jakości ośrodków opieki nad dziećmi, w tym ustawicznego szkolenia zawodowego oraz szkoleń w zakresie praw dziecka, dobre warunki pracy i godziwe wynagrodzenia dla osób zawodowo opiekujących się dziećmi, ponieważ ośrodki te i ich personel dają dzieciom solidną podstawę na przyszłość, a jednocześnie przynoszą korzyści rodzicom, zwłaszcza biorąc pod uwagę obciążenie matek pracą, co z kolei przyczynia się do zmniejszania ubóstwa wśród kobiet, a co za tym idzie wśród dzieci
en Urges Member States to take every necessary measure to ensure the quality of their childcare facilities, including continuous professional training as well as training in children's rights, good working conditions and a decent pay for those caring professionally for children, as these facilities and their staff provide children with a strong foundation for their future, while also being of benefit to parents, particularly with regard to the workload of working and single parents, and this in turn contributes to a decrease in poverty among women and subsequently among children
pl (IT) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Uważam, że Parlament staje dziś przed niezwykłą szansą, aby raz jeszcze dobitnie powtórzyć, że macierzyństwo jest wartością społeczną, że należy zwiększyć ochronę zdrowia matki i dziecka, że nie wolno dyskryminować pracownic będących matkami, kiedy starają się znaleźć bądź utrzymać pracę, oraz że należy znaleźć rozwiązania umożliwiające lepsze dzielenie opieki nad dziećmi z ojcami.
en (IT) Madam President, Commissioner, I believe that Parliament has a great opportunity today to reiterate that motherhood is a social value, that the protection of a mother's health and that of her child must be strengthened, that a female worker must not be discriminated against for being a mother in finding and keeping a job, and that childcare should be better shared with fathers.
pl 14. Ojcowie i matki to według niego "równi partnerzy w procesie wczesnego kształcenia dzieci i opieki nad nimi”.
en Fathers and mothers are thus 'equal partners in early childhood education and care'.
pl W wielu wystąpieniach, jakie wygłosiłam w tej Izbie, wielokrotnie podkreślałam, że matki i ojcowie, którzy z własnej woli poświęcają się wychowaniu dzieci lub opiece nad starszymi bądź niesamodzielnymi członkami ich rodzin, nie mogą być dyskryminowani.
en During my many speeches in the House, I have constantly emphasised that mothers and fathers who freely choose to bring up their children or to care for elderly or dependent family members must not suffer discrimination.
pl Umożliwienie matce i ojcu dzielenia prac związanych z opieką nad dziećmi w pierwszych dniach ich życia ma zasadnicze i fundamentalne znaczenie dla wypracowania postępu w kategoriach równości kobiet i mężczyzn.
en Enabling the mother and father to share the work of caring for their children in the first few days after they are born is essential and fundamental for making progress in terms of equality between men and women.
pl zwraca uwagę na potrzebę poszerzenie publicznej i prywatnej oferty w zakresie opieki nad dziećmi oraz stworzenia zachęt dla pracodawców, którzy mogliby taką ofertę stworzyć, umożliwiając rodzicom, zwłaszcza matkom, powrót do pracy, tak aby mieli oni możliwość kontynuowania uczenia się przez całe życie przy równoczesnym wykonywaniu zawodu; ponadto uważa, że niezbędna jest poprawa oferty państwowych usług z zakresu opieki nad osobami wymagającymi stałej opieki i ludźmi starszymi
en Draws attention to the need to broaden the scope of public and private childcare facilities and to involve and encourage employers, who could provide company childcare facilities and scope for parents to return to work, particularly mothers, so that such parents have the opportunity to continue with lifelong learning while carrying on working; also emphasises the need for improved provision of public facilities to assist the dependent and the elderly
pl Działalność opiekuńcza nad dziećmi prowadzona w przedszkolu i Domu Opieki Społecznej Sióstr Urszulanej SJK w Sieradzu, wypełnieniem moralnego obowiązku chrześcijanina w oparciu o pisma Matki Urszuli Ledóchowskiej.
en Patronal care over children attending the kindergarten and The Ursuline Sisters Community Home in Sieradz as a way to fulfil the moral duty of a Christian based on the works of Mother Ursula Ledóchowska.
pl Inwestycja w jakość opieki nad dziećmi pomoże zarówno rodzicom, jak i dzieciom, ponieważ zapewni rodzinom, głównie matkom, możliwość pracy, dając dzieciom wysokiej jakości środowisko wychowawcze, zbliżone do domowego.
en An investment in quality childcare will help families and children alike in providing families - mostly mothers - with an opportunity to work, by giving children the chance to a high-quality, nurturing environment akin to the home.
pl Ktoś stwierdził tu na przykład, że niemowlęta i małe dzieci do drugiego roku życia potrzebują codziennej obecności matki, ojca czy babci, lub po prostu opiekunki. Dzieci te zdecydowanie nie potrzebują dla zdrowego rozwoju struktur opieki nad dziećmi.
en Someone raised the point that, for example, infants and toddlers up to two years old need the presence of their mother, father or grandmother or simply a nanny every day, but the one thing these children definitely do not need for their healthy development is a childcare facility.
pl Wzywam do możliwie jak najszybszego wdrażania innowacyjnych pomysłów w dziedzinie opieki nad dziećmi i równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, aby umożliwić zarówno matkom, jak i ojcom pełną realizację ich zadań rodzicielskich.
en I am calling for innovative ideas to be implemented as quickly as possible with regard to childcare and work-family balance, in order to enable mothers as well as fathers to play their role of parents fully.
pl Postuluje, by władze lokalne i regionalne zwracały szczególną uwagę na zapewnienie zajęć i obiektów sportowych dla kobiet w ciąży i młodych matek, w tym na zapewnienie odpowiedniego poradnictwa związanego z ich stanem, opieki nad dziećmi w ośrodkach i obiektach sportowych oraz bezpiecznego i dogodnego transportu publicznego po przystępnych cenach umożliwiającego dojazd do ośrodków i obiektów sportowych
en Calls for special consideration to be given by local and regional authorities to providing sporting activities and facilities for pregnant women and young mothers, including the provision of appropriate advice relative to their condition; the provision of childcare facilities at sports centres and venues; and the provision of safe, convenient and affordable public transport access to sports centres and venues
pl zaleca częstsze stosowanie kar zastępczych zamiast kary więzienia, takich jak alternatywy przyjęte w społeczeństwie, zwłaszcza w przypadku matek, gdyż przewidziana kara i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego są niskie, natomiast ich uwięzienie może prowadzić do poważnego zakłócenia życia rodzinnego, w szczególności gdy wychowują one samotnie swoje dzieci lub gdy dzieci są małe lub jeśli spada na nie odpowiedzialność za opiekę nad osobami zależnymi od nich lub niepełnosprawnymi; przypomina, że organy sądowe powinny przy ustalaniu kary brać pod uwagę te elementy, a zwłaszcza nadrzędny interes dziecka, którego rodzic jest sądzony; zaleca jednocześnie rozważenie możliwości, aby także osadzeni mężczyźni, który sprawują bezpośrednią opiekę nad nieletnimi dziećmi lub innymi członkami rodziny, mogli korzystać z podobnych rozwiązań jak te zaprojektowane dla matek
en Recommends that alternative penalties to imprisonment, such as community-based sentences, should be favoured to a greater extent, particularly for mothers, provided that the sentence imposed is short and the risk to public safety low, where their imprisonment could result in serious disruptions to family life, in particular if they are single parents or have young children, or are responsible for looking after dependent or incapacitated persons; underlines that the judicial authorities should take account of these factors, in particular the best interests of the accused parent's child, when deciding on the sentence; recommends, likewise, considering the possibility of adopting similar measures to those established for mothers for male prisoners with custody of children or who have other family responsibilities
pl wzywa Państwa Członkowskie do przyjęcia dodatkowych środków wsparcia, w szczególności dla pracujących matek samotnie wychowujących dzieci, zarówno poprzez ułatwianie znalezienia form zatrudnienia o elastycznym czasie pracy, tak aby mogły one podołać liczniejszym obowiązkom rodzinnym, jaki i poprzez zapewnienie stosownych placówek opieki nad dziećmi
en Calls on the Member States to adopt additional support measures, especially for working mothers who are members of single-parent families, either by making it easier to find forms of employment with flexible working hours so that they can meet their more extensive family commitments, or by providing suitable childcare facilities
Showing page 1. Found 1609976 sentences matching phrase "opieka nad matką i dzieckiem".Found in 123.076 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.