Translations into English:

  • care of mothers and infants   

Example sentences with "opieka nad matką i dzieckiem", translation memory

add example
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Care for a young child in the opinions and experiences of mothers
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek.
en Views on child care according to the experiences of mothers.
pl Opieka nad matką i dzieckiem w okresie połogu w domu po porodzie fizjologicznym.
en Care for mother and child during childbrith at home after childbirth psysiological
pl Opieka nad małym dzieckiem w opiniach i doświadczeniach matek
en Taking care for a small child in the opinions and experiences of mothers
pl opieka nad matką i dzieckiem, w tym wsparcie dla projektów dotyczących wyżywienia i rozwoju następnego pokolenia
en mother and child care, including support for projects on the nurturing and development of the next generation
pl Idealne matki, które spędziły swą młodość opiekując się dziećmi, stanowią dziś większość populacji starszych kobiet, i właśnie ta ich opieka nad dziećmi i praca w domu nie są dziś uwzględnione w ich emeryturach.
en Ideal mothers who spent their youth caring for their children represent today the majority of the elderly female population and it is this childcare and homecare that is not reflected in their pensions.
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Care of a small child in the experiences of mothers
pl opieka nad matką oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz udzielanie matce wszelkich niezbędnych porad na temat opieki nad noworodkiem, aby umożliwić jej stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dziecka
en to care for and monitor the progress of the mother in the post-natal period and to give all necessary advice to the mother on infant care to enable her to ensure the optimum progress of the new-born infant
pl Opieka nad małym dzieckiem w doświadczeniach matek
en Looking after a baby according to mother's experiences
pl mając na uwadze, że w szczególności w przypadku kobiet/matek istnieje ryzyko przymusowej pracy w niepełnym wymiarze godzin – wybór zdeterminowany brakiem dostępnych struktur opieki nad dziećmi, a także mając na uwadze, że istnieje ryzyko odmowy przekształcenia pracy w pełnym wymiarze godzin w pracę w zmniejszonym wymiarze godzin, co uczyni trudnym, czy wręcz niemożliwym, godzenie życia zawodowego z rodzinnym i osobistym
en whereas there is a risk of being forced to work part-time, particularly for women/mothers, this choice often being imposed upon them due to the lack of viable childcare structures, and there is also a risk that the switch from full time to part time might not be allowed, making it difficult, not to say impossible, to achieve a work-life balance
pl Produkty polecane do użytku począwszy od czwartego miesiąca życia mogą podawać, że są odpowiednie począwszy od tego wieku, o ile osoby niezależne mające kwalifikacje medyczne, żywieniowe lub w dziedzinie farmacji lub inni specjaliści odpowiedzialni za opiekę nad matką i dzieckiem, nie zalecają inaczej
en Products recommended for use from the age of four months may indicate that they are suitable from that age unless independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care, advise otherwise
pl Po trzecie, musimy nadać większy priorytet poprawie opieki nad dziećmi, aby matki mogły osiągnąć równowagę między życiem osobistym i życiem zawodowym.
en Thirdly, more priority must be given to improving childcare so that mothers can achieve a work-life balance.
pl Ktoś stwierdził tu na przykład, że niemowlęta i małe dzieci do drugiego roku życia potrzebują codziennej obecności matki, ojca czy babci, lub po prostu opiekunki. Dzieci te zdecydowanie nie potrzebują dla zdrowego rozwoju struktur opieki nad dziećmi.
en Someone raised the point that, for example, infants and toddlers up to two years old need the presence of their mother, father or grandmother or simply a nanny every day, but the one thing these children definitely do not need for their healthy development is a childcare facility.
pl informację dotyczącą stosowania produktu jedynie na podstawie opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji bądź też innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi
en a statement recommending that the product be used only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care
pl Działalność opiekuńcza nad dziećmi prowadzona w przedszkolu i Domu Opieki Społecznej Sióstr Urszulanej SJK w Sieradzu, wypełnieniem moralnego obowiązku chrześcijanina w oparciu o pisma Matki Urszuli Ledóchowskiej.
en Patronal care over children attending the kindergarten and The Ursuline Sisters Community Home in Sieradz as a way to fulfil the moral duty of a Christian based on the works of Mother Ursula Ledóchowska.
pl Musimy więc szanować doświadczenie matek i traktować świadczoną przez nie opiekę nad dziećmi jako usługę nadrzędną.
en We must therefore respect the experience of mothers and consider it as prior service, if it is provided solely to children.
pl zwraca uwagę na konieczność kierowania wydatków publicznych na potrzeby najmłodszych i na pomoc rodzinom wielodzietnym, zwłaszcza w dziedzinie systemów pomocy w zakresie opieki nad dziećmi, a także ochrony samotnych matek i rodziców samotnie wychowujących dzieci, szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne, opuszczenie i ubóstwo; podkreśla, że usługi te leżą w interesie publicznym i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i rozwoju gospodarczego na szczeblach lokalnym i regionalnym; zachęca Komisję do podkreślenia przykładów najlepszych praktyk w regionach niektórych państw członkowskich
en Draws attention to the need for public spending on young children and large families, particularly for the provision of childcare facilities and for the protection of single mothers and one-parent families, who are at particular risk of social exclusion, isolation and poverty; stresses that those services are in the general interest and contribute to job creation and the development of the local and regional economy; calls on the Commission to showcase examples of the best practices of certain Member State reasons
pl W sprawozdaniu (w ust. 14) pojawia się następujące stwierdzenie: "[Parlament Europejski] podkreśla, że matki i ojcowie są równorzędnymi partnerami w procesie wczesnego kształcenia dzieci i opieki nad nimi”.
en Verbatim, the report states (in paragraph 14) that '[The European Parliament] stresses that parents, both mothers and fathers, are equal partners in ECEC [early childhood education and care]; (...)'.
pl Potrzebne jest wsparcie w postaci inwestycji na szeroką skalę w celu poprawienia opieki zdrowotnej, a w szczególności opieki nad matką i dzieckiem, ale wiemy, że śmiertelność wśród dzieci jest również bardzo wysoka.
en Comprehensive investment support is required here to boost health care and in particular mother and child care, but we know that child mortality too is very high.
pl Inwestycja w jakość opieki nad dziećmi pomoże zarówno rodzicom, jak i dzieciom, ponieważ zapewni rodzinom, głównie matkom, możliwość pracy, dając dzieciom wysokiej jakości środowisko wychowawcze, zbliżone do domowego.
en An investment in quality childcare will help families and children alike in providing families - mostly mothers - with an opportunity to work, by giving children the chance to a high-quality, nurturing environment akin to the home.
pl w przypadku preparatów do dalszego żywienia niemowląt, informację, że produkt jest odpowiedni jedynie do specjalnego odżywiania niemowląt w wieku powyżej sześciu miesięcy, że może być tylko jednym z elementów zróżnicowanego żywienia, że nie może być stosowany jako substancja zastępcza dla mleka kobiecego w ciągu sześciu pierwszych miesięcy życia i że decyzję o rozpoczęciu żywienia uzupełniającego, w tym wszelkie wyjątki od wieku sześciu miesięcy życia należy podjąć wyłącznie po zasięgnięciu opinii niezależnych osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji albo innych specjalistów zajmujących się opieką nad matkami i dziećmi w oparciu o indywidualne konkretne potrzeby niemowlęcia w zakresie wzrostu i rozwoju
en in the case of follow-on formulae, a statement to the effect that the product is suitable only for particular nutritional use by infants over the age of six months, that it should form only part of a diversified diet, that it is not to be used as a substitute for breast milk during the first six months of life and that the decision to begin complementary feeding, including any exception to six months of age, should be made only on the advice of independent persons having qualifications in medicine, nutrition or pharmacy, or other professionals responsible for maternal and child care, based on the individual infant’s specific growth and development needs
pl "Formy opieki nad małoletnią matką i dzieckiem"
en "Forms of guardianship of juvenile mothers with children"
pl Wzywam do możliwie jak najszybszego wdrażania innowacyjnych pomysłów w dziedzinie opieki nad dziećmi i równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, aby umożliwić zarówno matkom, jak i ojcom pełną realizację ich zadań rodzicielskich.
en I am calling for innovative ideas to be implemented as quickly as possible with regard to childcare and work-family balance, in order to enable mothers as well as fathers to play their role of parents fully.
pl zaleca częstsze stosowanie kar zastępczych zamiast kary więzienia, takich jak alternatywy przyjęte w społeczeństwie, zwłaszcza w przypadku matek, gdyż przewidziana kara i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego są niskie, natomiast ich uwięzienie może prowadzić do poważnego zakłócenia życia rodzinnego, w szczególności gdy wychowują one samotnie swoje dzieci lub gdy dzieci są małe lub jeśli spada na nie odpowiedzialność za opiekę nad osobami zależnymi od nich lub niepełnosprawnymi; przypomina, że organy sądowe powinny przy ustalaniu kary brać pod uwagę te elementy, a zwłaszcza nadrzędny interes dziecka, którego rodzic jest sądzony; zaleca jednocześnie rozważenie możliwości, aby także osadzeni mężczyźni, który sprawują bezpośrednią opiekę nad nieletnimi dziećmi lub innymi członkami rodziny, mogli korzystać z podobnych rozwiązań jak te zaprojektowane dla matek
en Recommends that alternative penalties to imprisonment, such as community-based sentences, should be favoured to a greater extent, particularly for mothers, provided that the sentence imposed is short and the risk to public safety low, where their imprisonment could result in serious disruptions to family life, in particular if they are single parents or have young children, or are responsible for looking after dependent or incapacitated persons; underlines that the judicial authorities should take account of these factors, in particular the best interests of the accused parent's child, when deciding on the sentence; recommends, likewise, considering the possibility of adopting similar measures to those established for mothers for male prisoners with custody of children or who have other family responsibilities
pl Znaczenie badań prenatalnych w opiece nad matką i dzieckiem
en The Importance of prenatal tests in care mother and infant care
Showing page 1. Found 1609976 sentences matching phrase "opieka nad matką i dzieckiem".Found in 115.636 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.