Translations into English:

  • macadamia nuts   
  • macadamia nut   
  • queensland nut   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "orzech makadamia", translation memory

add example
pl Orzechy makadamia
en Macadamia nuts
pl W podpozycjach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ orzechy tropikalne oznaczają orzechy kokosowe, nerkowca, brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy kola i makadamia
en For the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, tropical nuts means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts
pl orzech makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne
en Macadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
pl Ty, ja... orzechy makadamii
en You, me...... macadamia nuts
pl K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne z wyjątkiem
en K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except
pl Może orzecha makadamia?
en A macadamia nut perhaps?
pl Metody kontroli ustanowione w załączniku ‧ powinny zostać zmodyfikowane, w szczególności w celu uwzględnienia praktyki właściwej w przypadku orzechów, jak również sposobów badania stopnia dojrzałości owoców i warzyw
en The inspection methods laid down in Annex ‧ should be updated, in particular to take account of practices specific to nuts and of ways of testing the degree of ripeness of fruit and vegetables
pl W obliczeniach uwzględnia się wszystkie produkty uboczne, w tym energię elektryczną, która nie wchodzi w zakres pkt ‧, z wyjątkiem resztek pożniwnych, w tym słomy, wytłok, plew, kolb i łupin orzechów
en All co-products, including electricity that does not fall under the scope of point ‧, shall be taken into account for the purposes of that calculation, except for agricultural crop residues, including straw, bagasse, husks, cobs and nut shells
pl Są już w sprzedaży regeneratory na odpady z drewna, które mogą wykorzystywać produkty przetwórstwa owocowego (orzechy, łupiny) i rolnego (wytłoczyny z oliwek, kolby kukurydzy), odpady z tartaków i z obróbki drewna, gałęzie obcięte z drzew, zdartą korę drzew, łuski kawy, resztki palmy, odpady przemysłowe i porzucone opakowania. ‧ kg tych odpadów jest źródłem ‧ kW stałej mocy elektrycznej (‧ wartości szczytowej) i ‧ kW ciepła oraz chłodu
en Waste wood regenerators are already on the market: they can use fruit (stones, peel) and agricultural (olive residues, sweetcorn cobs) processing products, sawmill and other wood-processing waste, dead branches, bark, coffee husks, palm waste, industrial waste and discarded packaging. ‧ kg of this waste produces ‧ kW of continuous electrical power (‧ peak) and ‧ kW of heat and cooling
pl w odniesieniu do świeżych i suchych orzechów włoskich, mieszanka następujących odmian: Franquette, Mayette, Parisienne
en for dry and fresh walnuts, a mixture of the following varieties: Franquette, Mayette, Parisienne
pl tytuł IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ przewiduje różne szczególne środki w celu poprawy nieodpowiednich warunków w zakresie produkcji i sprzedaży niektórych orzechów i chleba świętojańskiego
en Whereas Title IIa of Regulation (EEC) No ‧ provides for various specific measures to make good the inadequacy of production and marketing facilities for certain nuts and locust beans
pl Tylko spróbuj wetknąć swoją twarz do puszki z orzechami
en Just you try and stick your face into a can of nuts
pl Również orzechy pakowane powinny posiadać te cechy
en The preserved hazelnuts must retain the same characteristics
pl mieszanki orzechów lub owoców suszonych objęte kodem CN ‧ i zawierające migdały
en mixtures of nuts or dried fruits falling within CN code ‧ and containing almonds
pl Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
en Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające po raz czwarty rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania szczególnych środków w odniesieniu do orzechów i chleba świętojańskiego przewidzianych w tytule IIa rozporządzenia Rady (EWG) nr
en COMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ amending for the fourth time Regulation (EEC) No ‧ laying down detailed rules for applying the specific measures for nuts and locust beans as provided for in Title IIa of Council Regulation (EEC) No
pl Jadalne owoce, orzechy i nasiona
en Edible fruits, nuts and seeds
pl Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest tradycyjna mieszanka odmian Corne-Marbot, która ułatwia sprzedaż orzechów odmiany Corne o niewątpliwych walorach smakowych, lecz zniechęcających niekiedy konsumentów trudnością w łupaniu
en The only exception to this rules is the traditional corne-marbot mixture, as this makes it easier to sell the corne variety which, while its gustatory merits are clear, is difficult to break and therefore less attractive to some consumers
pl To wódka, likier kawowy, kruszone orzechy
en It' s vodka, coffee liqueur, peanut brittle
pl Pomożesz mi znaleźć orzechy?
en Wanna help me find my nuts?
pl Jest to oliwka o charakterystycznej chrupkości, soczystości; w ustach ma charakterystyczny aromat masła i orzecha laskowego oraz słony smak
en The olives are juicy and characteristically crunchy, with a salty, buttery and typically hazelnut flavour
pl Orzechy są zbierane wyłącznie w sadach lub z pojedynczych drzew orzecha położonych w strefie nasadzeń drzew orzecha włoskiego określonej przez INAO i niezależnych ekspertów
en The nuts are harvest solely in groves or from isolated trees identified by the Institut National des Appellations d'Origine (INAO- National Institute for Designations of Origin) and independent experts as being within the planting zone
pl Ogółem zbadano ‧ próbek nasion słonecznika, orzechów laskowych, orzeszków ziemnych i migdałów przy pomocy metody GC EN
en In total, ‧ samples comprising sunflower seed, hazelnuts, peanuts and almonds were tested with the GC method EN
pl Decyzja Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. zmieniająca i zawierająca sprostowanie decyzji ‧/WE nakładającej specjalne warunki przywozu orzeszków ziemnych i niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Chin oraz decyzji ‧/WE nakładającej specjalne warunki przywozu fig, orzechów laskowych i pistacji oraz niektórych produktów pochodnych pochodzących lub wysyłanych z Turcji
en Commission Decision of ‧ March ‧ amending and correcting Decision ‧/EC imposing special conditions on the import of peanuts and certain products derived from peanuts originating in or consigned from China and Decision ‧/EC imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey
pl kasztany jadalne, wytłok z orzechów włoskich, wytłok z orzechów laskowych
en chestnuts, walnut expeller, hazelnut expeller
Showing page 1. Found 1165 sentences matching phrase "orzech makadamia".Found in 1.015 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.