Translations into English:

  • macadamia nut   
  • macadamia nuts   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "orzech makadamia", translation memory

add example
pl Ty, ja... orzechy makadamii
en You, me...... macadamia nuts
pl orzech makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne
en Macadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof
pl K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy makadamia (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne z wyjątkiem
en K. Koch), Brazil nuts (Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia ternifolia), and products thereof, except
pl Orzechy makadamia
en Macadamia nuts
pl W podpozycjach ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ orzechy tropikalne oznaczają orzechy kokosowe, nerkowca, brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy kola i makadamia
en For the purposes of subheadings ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧, tropical nuts means coconuts, cashew nuts, Brazil nuts, areca (or betel), cola and macadamia nuts
pl Może orzecha makadamia?
en A macadamia nut perhaps?
pl W publikacji Ulice a námestia mesta Bratislavy (Ulica i place miasta Bratysławy) autorstwa Tivadara Ortvaya, wydanej w Bratysławie w ‧ r., na str. ‧ znajduje się następująca wzmianka: niedaleko od sklepu cukiernika Viktora Mayera, stara piekarnia Scheuermanna (dziś Lauda) piecze podkówki z makiem i orzechami włoskimi, które, jako specjalność, uczyniły Bratysławę sławną. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; Historia miasta według nazw ulic i placów według opracowania własnego dr Tivadara Ortvaya, Bratysława, ‧ r.; druk: F. K. Wigand
en In the publication Ulice a námestia mesta Bratislavy (Streets and Squares of the City of Bratislava) by Tivadar Ortvay, published in Bratislava in ‧, page ‧ reads as follows: not far from Viktor Mayer's confectioner's shop, the old Scheuermann bakery (now Lauda) bakes the poppy-seed and walnut horseshoes which made Bratislava famous as a speciality. (Ulice a námestia mesta Bratislavy; A history of the city by names of streets and squares according to original research by Dr. Tivadar Ortvay, Bratislava, ‧; printed by F.K. Wigand
pl Zarówno dla orzechów niełuskanych jak i łuskanych na etykiecie musi być podany rok zbioru
en For both unshelled and shelled nuts the harvest year must be shown on the label
pl Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez zamrażanie, niezawierające dodatku cukru; orzechy
en Fruit, fresh, dried or uncooked, preserved by freezing, not containing added sugar; nuts
pl Orzechy brazylijskie
en Brazil nuts
pl Wyroby z surowców roślinnych do szlifowania (corozo, orzechy, twarde ziarna itp
en ARTICLES OF VEGETABLE CARVING MATERIAL (FOR EXAMPLE, COROZO
pl W przypadku orzechów, skrobi ziemniaczanej, lnu i konopi oraz suszu paszowego, takie wyższe płatności należy przyznawać na podstawie wsparcia, jakie rolnicy otrzymali w ostatnich latach
en In the case of nuts, potato starch, flax and hemp and dried fodder, such an increase should be granted on the basis of the support farmers received in most recent years
pl To Czesi zdołali rozgryźć twardy orzech, jakim było wprowadzenie obniżonych stawek VAT na usługi pracochłonne, które stanowi działanie prorozwojowe i przeciwkryzysowe.
en It was the Czechs who finally managed to crack the nut of introducing a lower VAT rate for labour-intensive services, which is a pro-growth and counter-crisis measure.
pl inspektor może jedynie odstąpić od tego w przypadku orzechów lub, jeżeli rodzaj opakowania i forma prezentacji pozwalają na kontrolę, bez rozpakowywania produktu
en the inspector may only dispense with this in the case of nuts or if the type of packaging and form of presentation allow an inspection without unpacking the produce
pl Najczęściej używa się ciasta składającego się z następujących składników: mąka pszenna, jaja, drożdże, mleko, cukier kryształ, aromat na bazie etyl-oxy-hydratu (dalej jako aromat), skórka cytrynowa, sól, gałka muszkatołowa, siekane orzechy włoskie, migdały, pestki moreli, smalec wieprzowy, olej roślinny, masło, cukier puder, cukier waniliowy
en The dough most often used is composed of the following ingredients: semi-coarse wheat flour, eggs, yeast, milk, granulated sugar, ethyl oxyhydrate-based aroma (hereinafter aroma), lemon peel, salt, nutmeg, chopped walnuts, almonds, apricot kernels, lard, vegetable oil, butter, caster sugar and vanilla sugar
pl Orzechy: orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, kasztany jadalne itp
en Nuts: walnuts, hazelnuts, almonds, chestnuts, etc
pl CPA ‧.‧.‧: Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów
en CPA ‧.‧.‧: Jams, fruit jellies and fruit or nut puree and pastes
pl Zdjąć z próbki łupinę, jeżeli zachodzi taka konieczność, i rozdrobnić orzech w moździerzu lub cienko posiekać, aby otrzymać kawałki o średnicy ‧ mm
en Shell the sample if required and crush it in the mortar, or chop them finely, to obtain fragments of ‧ mm across
pl Orzechy włoskie znajdują się wśród produktów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr ‧, dla których należy przyjąć normy
en Walnuts are among the products listed in Annex I to Regulation (EC) No ‧ for which standards must be adopted
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiające normę handlową w odniesieniu do orzechów włoskich w łupinach[‧] dopuszcza, we wszystkich klasach jakości, zmieszanie orzechów włoskich kilku odmian w tym samym opakowaniu, o ile mieszanka taka jest urzędowo ustalona przez kraj produkujący
en Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ January ‧ laying down the marketing standard for walnuts in shell allows, across all quality classes, walnuts of several varieties to be mixed in the same package, providing the mixture is officially defined by the producing country
pl Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze
en Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming
pl W jednym opakowaniu z podaną zawartością danej odmiany, określonej mieszanki odmian czy rodzajem handlowym, maksymalnie ‧ % ilości lub masy orzechów włoskich w łupinach może należeć do innych gatunków lub odmian komercyjnych
en In a single package stated to contain a given variety, a defined mixture of varieties or commercial type, a maximum of ‧ %, by number or weight, of walnuts in shell may belong to other varieties or commercial types
pl Artykuł ‧ ust. ‧ akapit drugi rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w drodze odstępstwa od akapitu pierwszego wymienionego ustępu, przewiduje dla Państw Członkowskich możliwość zezwolenia na uprawę w sadzie orzechowym drzew dających inne owoce niż orzechy, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza ‧ % minimalnej liczby drzew na hektar określonej w ust. ‧ wymienionego artykułu
en The second subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ provides that, by way of derogation from the first subparagraph, the Member States may allow the presence in nut orchards of trees other than nut trees within a limit corresponding to ‧ % of the minimum number of nut trees per hectare laid down in paragraph ‧ of that Article
pl Tylko spróbuj wetknąć swoją twarz do puszki z orzechami
en Just you try and stick your face into a can of nuts
pl Etykieta na opakowaniach jednostkowych świeżych lub wczesnych orzechów włoskich, suchych orzechów włoskich lub nasion orzechów włoskich o chronionej nazwie pochodzenia Noix du Périgord musi zawierać w tym samym polu widzenia, z przodu opakowania: system znakowania zatwierdzony przez Institut national des appellations d'origine i rozprowadzany przez uprawniony podmiot, nazwę pochodzenia Noix du Périgord, napisaną czcionką o wielkości co najmniej równej największej czcionce, adnotację Appellation d’Origine Contrôlée lub A.O.C., umieszczoną bezpośrednio pod chronioną nazwą pochodzenia i napisaną czcionką o wielkości co najmniej równej ‧/‧ największej czcionki z przodu opakowania oraz – w zależności od przypadku – adnotację nasiona orzechów włoskich
en The labelling of individual packages of fresh or early walnuts, dry walnuts and walnut kernels covered by the Noix du Périgord registered designation of origin must carry in the same field of vision on the front of the package the marking approved by the Institut National des Appellations d'Origine (National Institute for Designations of Origin) distributed by the approved body, the name of the designation of origin Noix du Périgord in characters at least as large as the largest characters on the labelling, the words Appellation d'Origine Contrôlée or A.O.C. immediately below the name of the designation, with no other words inserted in between and in characters at least ‧/‧ the size of the largest characters on the front of the labelling and, where appropriate, the words cerneaux de noix
Showing page 1. Found 1165 sentences matching phrase "orzech makadamia".Found in 1.035 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.