pronunciation: IPA: ˌpadaʧ̑ˈkɔvɨ  

Translations into English:

  • epileptic   
    (Adjectival  ) (adjv   )
     
    med. medycyna, medyczny związany z padaczką, epilepsją

Other meanings:

 
epileptic

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

stan padaczkowy
status epilepticus

    Show declension

Example sentences with "padaczkowy", translation memory

add example
pl Padaczkę definiuje się jako wystąpienie przynajmniej dwóch napadów padaczkowych w odstępie mniejszym niż pięć lat
en Epilepsy is defined as having had two or more epileptic seizures, less than five years apart
pl u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady padaczkowe
en if you have a history of epileptic seizures
pl U pacjentów z padaczką lub innym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego (np. obniżony próg drgawkowy, atak padaczkowy w wywiadzie, zmniejszony mózgowy przepływ krwi, zmiany w strukturze mózgu lub udar mózgu), należy stosować cyprofloksacynę dopiero po starannym rozważeniu możliwych korzyści i ryzyka leczenia z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych dotyczących ośrodkowego układu nerwowego u tych pacjentów
en In patients with epilepsy or other lesions of the central nervous system (e. g. reduced convulsion threshold, a history of epileptic seizures, diminished cerebral blood flow, changes in brain structure or stroke), ciprofloxacin is only to be used after carefully weighing the benefits against the risk, because the possibility of central nervous side effects puts these patients at increased risk
pl Głównymi kryteriami oceny skuteczności była zmiana liczby napadów padaczkowych w okresie ‧ tygodni po dołączeniu preparatu Inovelon lub placebo w porównaniu z okresem ‧ tygodni przed ich dołączeniem, jak również zmiana stopnia nasilenia napadów padaczkowych ocenianego w skali ‧-punktowej przez rodzica lub opiekuna pacjenta
en The main measures of effectiveness were the change in the number of seizures in the ‧ weeks after Inovelon or placebo was added, compared with the ‧ weeks before it was added, as well as the change in severity of seizures assessed on a ‧-point scale by the patient s parent or guardian
pl Drgawki padaczkowe, ale już poudarowe
en We' ve got grand mal seizure activity but he' s post- ictal now
pl W przypadku osoby ubiegającej się o prawo jazdy wymagany okres uznaje się za wolny od napadów padaczkowych, jeśli osoba ta nie przyjmowała w tym okresie leków przeciwpadaczkowych
en The applicant should be without anti-epileptic medication for the required period of seizure freedom
pl Epizody manii i napady padaczkowe Preparat DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM należy stosować ostrożnie u pacjentów z epizodami manii w wywiadzie lub z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i (lub) napadów padaczkowych
en Mania and Seizures DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM should be used with caution in patients with a history of mania or a diagnosis of bipolar disorder, and/or seizures
pl Prowokowany napad padaczkowy: jeżeli osoba ubiegającą się o prawo jazdy miała prowokowany napad padaczkowy wywołany rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdem jest mało prawdopodobne, może być ona uznana za zdolną do kierowania pojazdami na zasadzie indywidualnej, z zastrzeżeniem przedstawienia opinii neurologicznej
en Provoked epileptic seizure: the applicant who has had a provoked epileptic seizure because of a recognisable provoking factor that is unlikely to recur at the wheel can be declared able to drive on an individual basis, subject to neurological opinion
pl Nagłe przerwanie leczenia może wywołać napad padaczkowy
en Stopping treatment suddenly can lead to an outbreak of seizures
pl U ‧ % pacjentów dorosłych i pediatrycznych leczonych lewetyracetamem i u odpowiednio ‧ % i ‧ % pacjentów dorosłych i pediatrycznych z napadami częściowymi przyjmujących placebo, opisano zwiększenie częstości występowania napadów padaczkowych o ponad ‧ %
en An increase in seizure frequency of more than ‧ % was reported in ‧ % of levetiracetam treated adult and paediatric patients with partial onset seizures, whereas it was reported in ‧ % and ‧ % of placebo treated adult and paediatric patients, respectively
pl Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu Rebif pacjentom z napadami drgawkowymi występującymi w przeszłości, oraz pacjentom z padaczką, u których w wywiadzie napady padaczkowe były niewystarczająco kontrolowane przez leczenie (patrz punkt ‧. ‧ i
en Rebif should be administered with caution to patients with a history of seizures, to those receiving treatment with anti-epileptics, particularly if their epilepsy is not adequately controlled with anti-epileptics (see sections ‧ and
pl U pacjentów przyjmujących ‧ mg preparatu Zonegran na dobę wystąpiła średnia redukcja częstości napadów padaczkowych o ‧ % w porównaniu z ‧ % wśród pacjentów przyjmujących placebo
en The patients taking ‧ mg Zonegran per day had an average reduction in seizure frequency of ‧ %, compared with ‧ % in those taking placebo
pl Istnieją jedynie niepełne dane dotyczące odstawiania jednocześnie stosowanych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych u pacjentów, u których po poszerzeniu schematu leczenia o produkt Inovelon, uzyskano zmniejszenie nasilenia napadów padaczkowych
en There are insufficient data on the withdrawal of concomitant antiepileptic medicinal products once seizure control has been achieved with the addition of Inovelon
pl Do jego objawów należy wiele typów napadów padaczkowych, zaburzenia czynności elektrycznej w mózgu, trudności z nauką i problemy behawioralne
en Its symptoms include multiple types of seizure (fit), abnormal electrical activity in the brain, learning disability and behavioural problems
pl Najczęstszymi działaniami niepożądanymi preparatu ECALTA (obserwowanymi u od ‧ do ‧ pacjentów na ‧) są: zaburzenia krzepnięcia (problemy dotyczące krzepnięcia krwi), drgawki (napady padaczkowe), bóle głowy, biegunka, wymioty, nudności (mdłości), podwyższony poziom kreatyniny we krwi (wskaźnik zaburzeń czynności nerek), wysypka, świąd (swędzenie), hipokalemia (obniżony poziom potasu we krwi), uderzenia gorąca oraz podwyższony poziom aminotransferazy alaninowej, fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy asparaginianowej, bilirubiny i gamma-glutamylotransferazy we krwi (wskaźniki problemów dotyczących wątroby
en The most common side effects with ECALTA (seen in between ‧ and ‧ patients in ‧) are coagulopathy (problems with blood clotting), convulsion (fits), headache, diarrhoea, vomiting, nausea (feeling sick), increased blood creatinine levels (a marker of kidney problems), rash, pruritus (itching), hypokalaemia (low levels of potassium in the blood), flushing, and raised blood levels of alanine aminotransferase, alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase, bilirubin and gamma-glutamyltransferase (markers of liver problems
pl Stosowanie leku Targretin z innymi lekami Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach (nawet tych, które wydawane są bez recepty), takich jak ketokonazol i itrakonazol (stosowane w zakażeniach grzybiczych), erytromycyna, klarytromycyna i ryfampicyna (stosowane w zakażeniach bakteryjnych), fenytoina i fenobarbital (stosowane w napadach padaczkowych), gemfibrozyl (obniżający wysokie stężenie tłuszczów we krwi, takich jak triglicerydy i cholesterol), uzupełnienie witaminy A, inhibitory proteaz (stosowane w zakażeniach wirusowych), tamoksyfen (stosowany w leczeniu niektórych typów raka) oraz deksametazon (stosowany w stanach zapalnych
en Taking other medicines Before starting treatment, make sure your doctor knows if you are taking medicines (including those not prescribed by your doctor), such as ketoconazole and itraconazole (used against fungal infections), erythromycin, clarithromycin and rifampicin (used against bacterial infections), phenytoin and phenobarbital (used against seizures), gemfibrozil (used to reduce high levels of fats in the blood such as triglycerides and cholesterol), vitamin A supplements, protease inhibitors (used against viral infections), tamoxifen (used against some forms of cancer) or dexamethasone (used for inflammatory conditions
pl Prowokowany napad padaczkowy definiuje się jako napad spowodowany rozpoznawalnym czynnikiem przyczynowym, którego można uniknąć
en A provoked epileptic seizure is defined as a seizure which has a recognisable causative factor that is avoidable
pl bicie serca, czynny wrzód żołądka, astma oskrzelowa lub inna ciężka choroba układu oddechowego, trudności w oddawaniu moczu lub napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), lekarz prowadzący może zdecydować o dokładniejszej obserwacji podczas przyjmowania leku
en stomach ulcer, asthma or severe respiratory disease, difficulties in passing urine, or seizures (fits or convulsions
pl Napady padaczkowe lub inne nagłe zaburzenia stanu świadomości u osoby prowadzącej pojazd z napędem silnikowym stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego
en Epileptic seizures or other sudden disturbances of the state of consciousness constitute a serious danger to road safety if they occur in a person driving a power-driven vehicle
pl Epidemiologia incydentów padaczkowych w roku 2010, w materiale Kliniki Medycyny Ratunkowej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
en Epidemiology of epileptic seizures in 2010, from the Department of Emergency Medicine, University Hospital No. 1 in Bydgoszcz.
pl Bardzo rzadko (występują u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów): • Napady padaczkowe
en Very Rare (affects less than ‧ user in ‧): Seizures
pl Oceniając łącznie wyniki trzech podstawowych badań, stwierdzono, że u ‧ % pacjentów dołączenie preparatu Vimpat w dawce ‧ mg/dobę i u ‧ % pacjentów dołączenie preparatu Vimpat w dawce ‧ mg/dobę do już prowadzonego leczenia spowodowało zmniejszenie liczby napadów padaczkowych o przynajmniej ‧ %
en Looking at the results of the three main studies taken together, ‧ % of the patients adding Vimpat ‧ mg/day and ‧ % of the patients adding Vimpat ‧ mg/day to their existing treatment achieved at least a ‧ % reduction in the number of seizures
pl Zmniejszenie stopnia nasilenia napadów padaczkowych zaobserwowano u około połowy pacjentów, którzy otrzymali preparat Inovelon, w porównaniu z jedną trzecią pacjentów, którzy otrzymali placebo
en An improvement in the severity of seizures was reported for about half of the patients adding Inovelon, compared to a third of those adding placebo
pl Pacjenta klasyfikowano jako osobę z odpowiedzią na leczenie, jeżeli liczba napadów padaczkowych w drugim miesiącu leczenia była o co najmniej ‧ % niższa niż liczba napadów w miesiącu przed rozpoczęciem leczenia
en A patient was classified as a responder if the number of seizures in the second month of treatment was at least ‧ % lower than the number in the month before treatment was started
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "padaczkowy".Found in 0.315 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.