pronunciation: IPA: ˌpadaʧ̑ˈkɔvɨ  

Translations into English:

  • epileptic   
    (adjv   )
     
    med. medycyna, medyczny związany z padaczką, epilepsją

Other meanings:

 
epileptic

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

napad padaczkowyconvulsion

    Show declension

Example sentences with "padaczkowy", translation memory

add example
U jednego pacjenta z grupy dzieci i młodzieży nastąpił zgon z powodu neurologicznego zdarzenia niepożądanego w postaci stanu padaczkowegoOne subject in the paediatric group had a fatal neurological event of status epilepticus
Prowokowany napad padaczkowy: jeżeli osoba ubiegającą się o prawo jazdy miała prowokowany napad padaczkowy wywołany rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdem jest mało prawdopodobne, może być ona uznana za zdolną do kierowania pojazdami na zasadzie indywidualnej, z zastrzeżeniem przedstawienia opinii neurologicznejProvoked epileptic seizure: the applicant who has had a provoked epileptic seizure because of a recognisable provoking factor that is unlikely to recur at the wheel can be declared able to drive on an individual basis, subject to neurological opinion
u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady padaczkoweif you have a history of epileptic seizures
Chinolony nie powinny być stosowane w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u psów, u których występowały napady padaczkoweQuinolones should not be used in combination with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in dogs with a history of seizures
Duże napady padaczkowe Zespół miasteniczny Złośliwy zespół neuroleptyczny Stan padaczkowy Duszność Aspiracyjne zapalenie płuc Zaburzenia oddechoweAmnesia Coma Grand mal seizure Myasthenic syndrome Neuroleptic malignant syndrome Status epilepticus Dyspnoea Pneumonia aspiration Respiratory disorder
Lewetyracetam wywołuje ochronę przed drgawkami w wielu zwierzęcych modelach napadów padaczkowych częściowych i pierwotnie uogólnionych, nie działa drgawkotwórczoLevetiracetam induces seizure protection in a broad range of animal models of partial and primary generalised seizures without having a pro-convulsant effect
Psy się szkoli do przewidywania śpiączki, napadów padaczkowych, potrafią nawet wyczuć rakaDogs can be trained to predict diabetic comas, epileptic seizures; they can smell cancer
U ‧ % pacjentów dorosłych i pediatrycznych leczonych lewetyracetamem i u odpowiednio ‧ % i ‧ % pacjentów dorosłych i pediatrycznych z napadami częściowymi przyjmujących placebo, opisano zwiększenie częstości występowania napadów padaczkowych o ponad ‧ %An increase in seizure frequency of more than ‧ % was reported in ‧ % of levetiracetam treated adult and paediatric patients with partial onset seizures, whereas it was reported in ‧ % and ‧ % of placebo treated adult and paediatric patients, respectively
W badaniach metodą populacyjnego modelowania farmakokinetycznego i farmakodynamicznego wykazano zależność pomiędzy stężeniem rufinamidu a zmniejszeniem częstości występowania wszystkich napadów padaczkowych i napadów toniczno-atonicznych, poprawą ogólnej oceny ciężkości napadów oraz zwiększeniem prawdopodobieństwa zmniejszenia częstości napadówPopulation pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling demonstrated that the reduction of total and tonic-atonic seizure frequencies, the improvement of the global evaluation of seizure severity and the increase in probability of reduction of seizure frequency were dependent on rufinamide concentrations
Nie stosować leku Reconcile u psów z padaczką lub z napadami padaczkowymiDo not use Reconcile in dogs with epilepsy or a history of seizures
Prowokowany napad padaczkowy definiuje się jako napad spowodowany rozpoznawalnym czynnikiem przyczynowym, którego można uniknąćA provoked epileptic seizure is defined as a seizure which has a recognisable causative factor that is avoidable
Może to wywoływać napady padaczkowe. • cyklosporyna (stosowana w zapobieganiu reakcji odrzucenia przeszczepuThis may cause epileptic seizures. cyclosporine (used to prevent rejection reactions after organ transplantations
Inovelon jest wskazany w leczeniu wspomagającym napadów padaczkowych w przebiegu zespołu Lennoxa i Gastauta u pacjentów w wieku ‧ lat i starszychInovelon is indicated as adjunctive therapy in the treatment of seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome in patients ‧ years and older
Przed otrzymaniem preparatu Busilvex pacjenci otrzymują leki przeciwdrgawkowe (w celu zapobiegania napadom padaczkowym) i leki przeciwwymiotne (w celu zapobiegania wymiotomBefore receiving Busilvex, patients are given anticonvulsive medicines (to prevent seizures) and anti-emetic medicines (to prevent vomiting
Mechanizm działania nie został w pełni wyjaśniony, niemniej jednak uważa się, że zonisamid działa na zależne od potencjału elektrycznego kanały sodowe oraz wapniowe, powodując przerwanie wyładowań neuronalnych i ograniczając rozprzestrzenianie wyładowań napadowych oraz przerywając następczą aktywność padaczkowąThe mechanism of action of zonisamide is not fully elucidated, but it appears to act on voltage-sensitive sodium and calcium channels, thereby disrupting synchronised neuronal firing, reducing the spread of seizure discharges and disrupting subsequent epileptic activity
Głównymi kryteriami oceny skuteczności była zmiana liczby napadów padaczkowych w okresie ‧ tygodni po dołączeniu preparatu Inovelon lub placebo w porównaniu z okresem ‧ tygodni przed ich dołączeniem, jak również zmiana stopnia nasilenia napadów padaczkowych ocenianego w skali ‧-punktowej przez rodzica lub opiekuna pacjentaThe main measures of effectiveness were the change in the number of seizures in the ‧ weeks after Inovelon or placebo was added, compared with the ‧ weeks before it was added, as well as the change in severity of seizures assessed on a ‧-point scale by the patient s parent or guardian
U pacjentów przyjmujących ‧ mg preparatu Zonegran na dobę wystąpiła średnia redukcja częstości napadów padaczkowych o ‧ % w porównaniu z ‧ % wśród pacjentów przyjmujących placeboThe patients taking ‧ mg Zonegran per day had an average reduction in seizure frequency of ‧ %, compared with ‧ % in those taking placebo
Preparat Vimpat stosowany jest w leczeniu napadów częściowych (napady padaczkowe rozpoczynające się w określonej części mózgu) w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwpadaczkowymi u pacjentów z padaczką w wieku ‧ lat i powyżejVimpat is used to treat partial-onset seizures (epileptic fits starting from one specific part of the brain) as an add-on to other antiepileptic medicines in patients with epilepsy aged ‧ years and older
bicie serca, czynny wrzód żołądka, astma oskrzelowa lub inna ciężka choroba układu oddechowego, trudności w oddawaniu moczu lub napady padaczkowe (drgawki lub konwulsje), lekarz prowadzący może zdecydować o dokładniejszej obserwacji podczas przyjmowania lekustomach ulcer, asthma or severe respiratory disease, difficulties in passing urine, or seizures (fits or convulsions
Vimpat jest wskazany w terapii wspomagającej w leczeniu napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od ‧ latVimpat is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in patients with epilepsy aged ‧ years and older
Napady padaczkowe lub inne nagłe zaburzenia stanu świadomości u osoby kierującej pojazdem o napędzie silnikowym stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowegoEpileptic seizures or other sudden disturbances of the state of consciousness constitute a serious danger to road safety if they occur in a person driving a power-driven vehicle
Skuteczność preparatu Keppra jako leczenia dodatkowego w napadach padaczkowych o początku ogniskowym oceniano w trzech głównych badaniach, łącznie u ‧ pacjentówThe effectiveness of Keppra as an add-on treatment in partial onset seizures has been studied in three main studies in a total of ‧ patients
występowanie w przeszłości napadów padaczkowychYou have had seizures (fits
Nie zaleca się zwiększania dawki i długotrwałego stosowania meperydyny wraz z preparatem APTIVUS, podawanym razem z małą dawką rytonawiru, ze względu na zwiększone stężenie metabolitu, normeperydyny, która ma działanie zarówno przeciwbólowe jak i pobudzające ośrodkowy układ nerwowy (np. napady padaczkoweDosage increase and long-term use of meperidine with APTIVUS co-administered with low dose ritonavir are not recommended due to the increased concentrations of the metabolite normeperidine which has both analgesic activity and CNS stimulant activity (eg seizures
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "padaczkowy".Found in 0.331 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.