pronunciation: IPA: ˌpadaʧ̑ˈkɔvɨ  

Translations into English:

  • epileptic   
    (adjv   )
     
    med. medycyna, medyczny związany z padaczką, epilepsją

Other meanings:

 
epileptic

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

    Show declension

Example sentences with "padaczkowy", translation memory

add example
pl Stopień powinowactwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów do białka ‧A koreluje z mocą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu audiogennych napadów padaczkowych u myszy
en Levetiracetam and related analogues show a rank order of affinity for binding to the synaptic vesicle protein ‧A which correlates with the potency of their anti-seizure protection in the mouse audiogenic model of epilepsy
pl Istnieją jedynie niepełne dane dotyczące odstawiania jednocześnie stosowanych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych u pacjentów, u których po poszerzeniu schematu leczenia o produkt Inovelon, uzyskano zmniejszenie nasilenia napadów padaczkowych
en There are insufficient data on the withdrawal of concomitant antiepileptic medicinal products once seizure control has been achieved with the addition of Inovelon
pl Prowokowany napad padaczkowy: jeżeli osoba ubiegającą się o prawo jazdy miała prowokowany napad padaczkowy wywołany rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdem jest mało prawdopodobne, może być ona uznana za zdolną do kierowania pojazdami na zasadzie indywidualnej, z zastrzeżeniem przedstawienia opinii neurologicznej
en Provoked epileptic seizure: the applicant who has had a provoked epileptic seizure because of a recognisable provoking factor that is unlikely to recur at the wheel can be declared able to drive on an individual basis, subject to neurological opinion
pl Chinolony nie powinny być stosowane w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u psów, u których występowały napady padaczkowe
en Quinolones should not be used in combination with nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) in dogs with a history of seizures
pl Vimpat jest wskazany w terapii wspomagającej w leczeniu napadów padaczkowych częściowych i częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od ‧ lat
en Vimpat is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial-onset seizures with or without secondary generalisation in patients with epilepsy aged ‧ years and older
pl Chociaż podmiot odpowiedzialny nie przeprowadził badań ukierunkowanych na stosowanie lamotryginy wyłącznie w monoterapii pacjentów z pierwotnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi, wyniki badań z grupami kontrolnymi oceniających lamotryginę stosowaną jako lek pierwszego rzutu w monoterapii (badania UK‧, UK‧) potwierdzają jej skuteczność w tym typie napadów padaczkowych
en Although the Marketing Authorisation Holder has not conducted specific studies with lamotrigine monotherapy solely in patients with primary generalised tonic clonic seizures, data from controlled initial monotherapy studies (studies UK‧, UK‧) reassure on the efficacy of lamotrigine on this seizure types
pl u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady padaczkowe
en if you have a history of epileptic seizures
pl Epizody manii i napady padaczkowe Preparat DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM należy stosować ostrożnie u pacjentów z epizodami manii w wywiadzie lub z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i (lub) napadów padaczkowych
en Mania and Seizures DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM should be used with caution in patients with a history of mania or a diagnosis of bipolar disorder, and/or seizures
pl Bardzo rzadko (występują u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów): • Napady padaczkowe
en Very Rare (affects less than ‧ user in ‧): Seizures
pl Epizody manii i napady padaczkowe Preparat ARICLAIM należy stosować ostrożnie u pacjentów z epizodami manii w wywiadzie lub z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i (lub) napadów padaczkowych
en Mania and seizures ARICLAIM should be used with caution in patients with a history of mania or a diagnosis of bipolar disorder, and/or seizures
pl Bardzo rzadko, po podaniu dużych dawek interferonu alfa, występowały napady padaczkowe
en Very rarely, seizures have occurred with high doses of interferon alpha
pl Ciężka toksyczność neurologiczna może objawiać się w postaci śpiączki, stanu padaczkowego, demielinizacji lub wstępującej neuropatii o przebiegu podobnym do zespołu Guillain-Barré (patrz punkt
en Severe neurological toxicity can manifest as coma, status epilepticus, demyelination, or ascending neuropathy similar in appearance to Guillain-Barré syndrome (see section
pl Fluorochinolony nie powinny być stosowane w połączeniu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) u psów, u których występowały napady padaczkowe
en Fluoroquinolones should not be used in combination with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in dogs with a history of seizures
pl Istnieją doniesienia o zmniejszeniu stężenia lamotryginy w osoczu podczas ciąży, z potencjalnym zagrożeniem utraty kontroli nad napadami padaczkowymi
en There have been reports of decreased lamotrigine plasma levels during pregnancy with a potential risk of loss of seizure control
pl Napady padaczkowe lub inne nagłe zaburzenia stanu świadomości stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego w przypadku ich wystąpienia u osoby kierującej pojazdem z napędem silnikowym
en Epileptic seizures or other sudden disturbances of the state of consciousness constitute a serious danger to road safety if they occur in a person driving a power-driven vehicle
pl U jednego pacjenta z grupy dzieci i młodzieży nastąpił zgon z powodu neurologicznego zdarzenia niepożądanego w postaci stanu padaczkowego
en One subject in the paediatric group had a fatal neurological event of status epilepticus
pl Jest wskazana w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym napadów częściowych wtórnie uogólnionych lub nie, napadów pierwotnie uogólnionych i niektórych szczególnych napadów padaczkowych
en It is indicated as monotherapy as well as adjuvant therapy in partial seizures with or without secondary generalisation, primary generalised seizures and some specific seizure types
pl W badaniu klinicznym NINOS grupy leczenia były podobne pod względem występowania i nasilenia krwotoków śródczaszkowych, krwotoków stopnia IV, leukomalacji okołokomorowej, zawałów krwotocznych, napadów padaczkowych wymagających leków przeciwdrgawkowych, krwotoków płucnych lub żołądkowo-jelitowych
en In one clinical study (NINOS), treatment groups were similar with respect to the incidence and severity of intracranial haemorrhage, Grade ‧ haemorrhage, periventricular leukomalacia, cerebral infarction, seizures requiring anticonvulsant therapy, pulmonary haemorrhage, or gastrointestinal haemorrhage
pl Drgawki (napady padaczkowe
en Convulsion (seizure
pl U kobiet leczonych z powodu padaczki należy unikać nagłego odstawienia leków przeciwpadaczkowych, ponieważ może to prowadzić do napadów padaczkowych, które mogą mieć poważne konsekwencje dla kobiety i nienarodzonego dziecka
en In women being treated for epilepsy, sudden discontinuation of AED therapy should be avoided as this may lead to breakthrough seizures that could have serious consequences for the woman and the unborn child
pl Drgawki padaczkowe, ale już poudarowe
en We' ve got grand mal seizure activity but he' s post- ictal now
pl Działanie przeciwdrgawkowe u ludzi, zarówno w padaczce z napadami częściowymi, jak i uogólnionymi (wyładowania padaczkowe w EEG/odpowiedź świetlno-napadowa w EEG na przerywane bodźce świetlne), potwierdziło szeroki zakres farmakologicznego profilu lewetyracetamu
en In man, an activity in both partial and generalised epilepsy conditions (epileptiform discharge/photoparoxysmal response) has confirmed the broad spectrum pharmacological profile of levetiracetam
pl Epizody manii i napady padaczkowe Preparat ARICLAIM należy stosować ostrożnie u pacjentów z epizodami manii w wywiadzie lub z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej i (lub) napadów padaczkowych
en Mania and Seizures ARICLAIM should be used with caution in patients with a history of mania or a diagnosis of bipolar disorder, and/or seizures
Showing page 1. Found 180 sentences matching phrase "padaczkowy".Found in 0.267 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.