Translations into English:

  • PO   
    (misc   )
  • Principal Only   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "papiery kapitałowe", translation memory

add example
pl na piśmie - W przedmiotowym sprawozdania z własnej inicjatywy określono ramy dyskusji nad MiFID, z którą związana jest kwestia dyrektywy w sprawie OTC, powstania Europejskiego Organu Nadzoru nad Giełdami i Papierami Wartościowymi (ESMA) i oczywiście rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku kapitałowego EMIR.
en in writing. - This own-initiative report sets the framework for the discussion of MiFID, to which the OTC Directive, the rise of ESMA and, of course, EMIR are related.
pl Wykup instrumentów kapitałowych drugiej kategorii i instrumentów hybrydowych pierwszej kategorii będzie w przyszłości zgłaszany w trybie indywidualnym Komisji do zatwierdzenia, przez krótszy z następujących okresów: trzy lata począwszy od daty niniejszej decyzji Komisji lub do dnia, w którym ING w pełni spłaci papiery wartościowe na kapitał podstawowy pierwszej kategorii na rzecz Niderlandów (z uwzględnieniem odpowiednich narosłych odsetek z tytułu kuponów od kapitału podstawowego pierwszej kategorii oraz premii z tytułu wyjścia
en The calling of Tier ‧ capital and Tier ‧ hybrids will in the future be proposed case by case to the Commission for authorisation, for the shorter period of three years starting from the date of the present Decision or up to the date on which ING has fully repaid the Core-Tier ‧ securities to the Netherlands (including the relevant accrued interest on Core-Tier ‧ coupons and exit premium fees
pl których celem działalności są zbiorowe inwestycje w zbywalne papiery wartościowe lub inne aktywa kapitałowe i które powstają i funkcjonują na zasadzie rozproszonego ryzyka, oraz
en the object of which is the collective investment in transferable securities or other assets of the capital they raise and which operate on the principle of risk-spreading, and
pl B-Dopuszczenie papierów wartościowych na rynek kapitałowy
en B-Admission of securities to the capital market
pl W czasie wydzielenia, przydział papierów wartościowych reprezentujących kapitał spółki przejmującej dla akcjonariusza spółki przekazującej, nie stanowi podstawy do opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tego akcjonariusza
en On a partial division, the allotment to a shareholder of the transferring company of securities representing the capital of the receiving company shall not, of itself, give rise to any taxation of the income, profits or capital gains of that shareholder
pl Do realizacji celów systematycznego tworzenia skonsolidowanego bilansu sektora MIF, w ujęciu kapitałowym i przepływów, rzeczywista populacja objęta sprawozdaniem przekazuje KBC w Państwie Członkowskim, w którym dana MIF jest rezydentem, miesięczne sprawozdania zawierające informacje statystyczne odnoszące się do bilansu na koniec miesiąca i miesięcznych dostosowań przepływów w odniesieniu do odpisów oraz rewaluację cen w odniesieniu do pakietów papierów wartościowych w okresie sprawozdawczym
en For the purposes of the regular production of the consolidated balance sheet of the MFI sector, in terms of stocks and flows, the actual reporting population shall report monthly statistical information relating to its end-of-month balance sheet and monthly flow adjustments in respect of write-offs/write-downs of loans and price revaluations in respect of security holdings during the reporting period, to the NCB of the Member State in which the MFI is resident
pl Jeżeli instytucja kredytowa nie jest w stanie w tym celu dokonać rozróżnienia między ekspozycjami w papierach kapitałowych niepublicznych, ekspozycjami w papierach giełdowych i innymi ekspozycjami kapitałowymi, instytucja traktuje takie ekspozycje jako inne ekspozycje kapitałowe; lub
en If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange‐traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures; or
pl % łącznej wartości swoich rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w akcje i inne zbywalne papiery wartościowe traktowane jak akcje, obligacje, dłużne papiery wartościowe i inne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego tego samego przedsiębiorstwa lub w pożyczki udzielone temu samemu pożyczkobiorcy w ujęciu łącznym, pożyczki inne niż udzielone państwu, władzom regionalnym lub lokalnym lub organizacji międzynarodowej, do której należy jedno lub więcej Państw Członkowskich
en % of its total gross technical provisions in shares and other negotiable securities treated as shares, bonds, debt securities and other money and capital market instruments from the same undertaking, or in loans granted to the same borrower, taken together, the loans being loans other than those granted to a State, regional or local authority or to an international organization of which one or more Member States are members
pl Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem i kwot oczekiwanych strat dla transakcji z przyrzeczeniem odkupu lub transakcji udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub innych transakcji opartych na rynku kapitałowym objętych umowami ramowymi saldowania zobowiązań
en Calculating risk‐weighted exposure amounts and expected loss amounts for repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions covered by master netting agreements
pl Jeżeli instytucja kredytowa nie jest w stanie w tym celu dokonać rozróżnienia między ekspozycjami w papierach kapitałowych niepublicznych, ekspozycjami w papierach giełdowych i innymi ekspozycjami kapitałowymi, instytucja traktuje takie ekspozycje jako inne ekspozycje kapitałowe
en If, for those purposes, the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures
pl To samo dotyczy innych podatków pośrednich o takich samych cechach jak podatek kapitałowy i opłata stemplowa od papierów wartościowych
en The same applies as regards other indirect taxes with the same characteristics as capital duty and the stamp duty on securities
pl W przypadku kapitałowych papierów wartościowych sklasyfikowanych jako dostępne do sprzedaży, podczas ustalania, czy nie nastąpiła utrata ich wartości, należy wziąć pod uwagę istotny lub dłuższy spadek wartości godziwej papierów wartościowych poniżej ich kosztu
en In the case of equity securities classified as available-for-sale, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered in determining whether the securities are impaired
pl Są to dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych, dyrektywa w sprawie gwarancji systemów depozytów, dyrektywa dotycząca systemu Solvency II, oraz dyrektywa w sprawie przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS).
en These are the directive on bank capital requirements, the directive on deposit guarantees, solvency II, and the directive on Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS).
pl W przypadku, gdy wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu dotyczy dłużnych papierów wartościowych, z których prawie wszystkie, ze względu na ich specyfikę, są zwykle kupowane i są przedmiotem obrotu w wąskiej grupie inwestorów, którzy mają szczególną wiedzę dotyczącą inwestycji kapitałowych, właściwe władze mogą zezwolić na opuszczenie niektórych informacji ze szczegółowych danych związanych z dopuszczeniem do obrotu przewidzianych w wykazie B załącznika I lub też mogą pozwolić na przedstawienie ich w formie streszczenia pod warunkiem, że takie informacje nie są istotne dla zainteresowanych inwestorów
en Where the application for admission to official listing relates to debt securities nearly all of which, because of their nature, are normally bought and traded in by a limited number of investors who are particularly knowledgeable in investment matters, the competent authorities may allow the omission from the listing particulars of certain information provided for by Schedule B of Annex I or allow its inclusion in summary form, on condition that such information is not material from the point of view of the investors concerned
pl W czasie łączenia, podziału lub wymiany udziałów, przydział papierów wartościowych reprezentujących kapitał spółki przejmującej akcjonariuszowi spółki przekazującej lub nabywanej w zamian za papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej ostatniej spółki, nie stanowi podstawy, jako taki, opodatkowania dochodu, zysków lub zysków kapitałowych tego akcjonariusza
en On a merger, division or exchange of shares, the allotment of securities representing the capital of the receiving or acquiring company to a shareholder of the transferring or acquired company in exchange for securities representing the capital of the latter company shall not, of itself, give rise to any taxation of the income, profits or capital gains of that shareholder
pl Z czasem ewentualne zmiany w strukturze finansowania za pośrednictwem systemu finansowego i rynków papierów wartościowych mogą wpłynąć na mechanizm transmisji polityki pieniężnej. Dane dotyczące wartości wyemitowanych papierów wartościowych obrazują głębokość rynków kapitałowych, natomiast denominowane w euro emisje nierezydentów strefy euro stanowią element EBC Statystyka EBC-- zarys kwiecień
en The ECB collects rate information very frequently, mostly from wire services
pl Jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się zgodnie z metodami określonymi w ust. ‧-‧, wówczas kwoty oczekiwanych strat dla ekspozycji w papierach kapitałowych oblicza się według wzorów
en The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points ‧ to ‧ shall be calculated according to the following formulae
pl Tym niemniej, biorąc pod uwagę uzgodnione rozszerzenie procesu Lamfalussy' ego z sektora papierów wartościowych na inne sektory finansowe , lepszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie zakresu regulacji projektowanych dyrektyw do ramowych zasad odzwierciedlających podstawowe wybory polityczne i rozwiązania merytoryczne w zakresie adekwatności kapitałowej instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych, przy jednoczesnym zawarciu przepisów technicznych dotyczących adekwatności kapitałowej wspólnie w jednym, bezpośrednio stosowanym rozporządzeniu wprowadzonym jako akt Poziomu ‧ akie podejście wzmocniłoby spójne wprowadzanie zaleceń „Bazylea ‧ » na terytorium UE, ułatwiło przestrzeganie nowych wymogów przez grupy finansowe działające w wielu krajach UE oraz zmniejszyło ponoszone w związku z tym koszty, jednocześnie wspierając równe warunki konkurencji oraz dalszą integrację finansową
en he ECB has on several occasions, in particular in ECB Opinion ‧ on the proposed committee structure directive (which aimed to introduce into a number of existing Community directives the required amendments for the extension of the « Lamfalussy process » for financial regulation from the securities sector to all other financial sectors), supported the recommendations of the Inter-Institutional Monitoring Group to limit Level ‧ ommunity legal acts to framework principles and use regulations wherever possible at Level
pl Niezależnie od przepisów ust. ‧ właściwe organy mogą zezwolić ujęcie kwot ważonych ryzykiem ekspozycji w papierach kapitałowych wobec przedsiębiorstwom usług pomocniczych zgodnie z zasadami traktowania innych aktywów niezwiązanych ze zobowiązaniem kredytowym
en Notwithstanding point ‧, competent authorities may allow the attribution of risk weighted exposure amounts for equity exposures to ancillary services undertakings according to the treatment of other non credit-obligation assets
pl Tym niemniej, biorąc pod uwagę uzgodnione rozszerzenie procesu Lamfalussy'ego z sektora papierów wartościowych na inne sektory finansowe, lepszym rozwiązaniem byłoby ograniczenie zakresu regulacji projektowanych dyrektyw do ramowych zasad odzwierciedlających podstawowe wybory polityczne i rozwiązania merytoryczne w zakresie adekwatności kapitałowej instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych, przy jednoczesnym zawarciu przepisów technicznych dotyczących adekwatności kapitałowej wspólnie w jednym, bezpośrednio stosowanym rozporządzeniu wprowadzonym jako akt Poziomu
en However, in line with the agreement to extend the Lamfalussy process from the securities sector to all other financial sectors, it would have been preferable to have limited the proposed directives to cover framework principles reflecting the basic political choices and substantive matters in the field of capital adequacy for credit institutions and investment firms and to have brought the technical provisions on capital adequacy together in one directly applicable Level ‧ regulation
pl dzięki środkom bezpieczeństwa, jakie zapewnia ona inwestorom, oraz jej wpływowi na prawidłowe funkcjonowanie rynków zbywalnych papierów wartościowych, taka polityka informacyjna jest zdolna przyczynić się do wzajemnego przenikania się krajowych rynków zbywalnych papierów wartościowych, a tym samym do stworzenia prawdziwego europejskiego rynku kapitałowego
en whereas, by virtue of the safeguards that it offers investors and its impact on the proper functioning of transferable securities markets, such an information policy is capable of promoting the interpenetration of national transferable securities markets and thus encouraging the creation of a genuine European capital market
pl odpowiednie systemy i procedury monitorowania limitów inwestycyjnych i ryzyka ekspozycji w papierach kapitałowych
en adequate systems and procedures for monitoring investment limits and the risk exposures of equity exposures
pl Krótkie pozycje gotówkowe i instrumenty pochodne w portfelu bankowym mogą kompensować długie pozycje w zakresie tych samych akcji, pod warunkiem, że wyraźnym przeznaczeniem tych instrumentów jest pełnienie funkcji instrumentu zabezpieczającego określone ekspozycje w papierach kapitałowych, i że będą pełnić taką funkcję jeszcze co najmniej przez rok
en Short cash positions and derivative instruments held in the non-trading book are permitted to offset long positions in the same individual stocks provided that these instruments have been explicitly designated as hedges of specific equity exposures and that they provide a hedge for at least another year
pl Dopuszczalne mierniki ekspozycji w papierach kapitałowych są następujące
en Admissible equity exposure measures are the following
pl Swobodne wprowadzanie do obrotu jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez UCITS, które posiadają zezwolenie na zainwestowanie do ‧ % swoich aktywów w zbywalne papiery wartościowe wyemitowane przez te same podmioty (państwo, organy lokalne itp.), nie powinno powodować bezpośrednio ani pośrednio zakłócenia funkcjonowania rynku kapitałowego lub finansowania państw członkowskich
en The free marketing of the units issued by UCITS authorised to invest up to ‧ % of their assets in transferable securities issued by the same body (State, local authority, etc.) should not have the direct or indirect effect of disturbing the functioning of the capital market or the financing of the Member States
Showing page 1. Found 16414 sentences matching phrase "papiery kapitałowe".Found in 2.459 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.