Translations into English:

  • PO   
    (misc   )
  • Principal Only   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "papiery kapitałowe", translation memory

add example
pl Umowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym
en Master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions
pl OBLICZANIE KWOT WAŻONYCH RYZYKIEM EKSPOZYCJI W PAPIERACH KAPITAŁOWYCH WEDŁUG METODY MODELI WEWNĘTRZNYCH
en CALCULATION OF RISK WEIGHTED EXPOSURE AMOUNTS FOR EQUITY EXPOSURES UNDER THE INTERNAL MODELS APPROACH
pl Wymóg kapitałowy wynosi ‧ % wartości papierów wartościowych lub towarów albo gotówki należnej instytucji, pomnożone przez wagę ryzyka odpowiadającą danemu kontrahentowi
en The capital requirement shall be ‧ % of the value of the securities or commodities or cash owed to the institution multiplied by the risk weighting applicable to the relevant counterparty`
pl Już w decyzji ‧/‧/WE dotyczącej banku WestLB z roku ‧ (pkt. ‧) Komisja jednoznacznie stwierdziła, że porównanie uznanego także za kapitał podstawowy majątku Wfa z hybrydowymi instrumentami kapitałowymi uznanymi jedynie za kapitał uzupełniający, jak na przykład papiery wartościowe uprawniające do udziału w zyskach oraz akcje uprzywilejowane bez prawa głosu, nie może służyć jako podstawa do obliczenia odpowiedniego wynagrodzenia za przeniesiony kapitał
en It already made clear in its WestLB decision of ‧ that a comparison between the Wfa's assets, which were also recognised as core capital, and hybrid equity instruments that were recognised only as additional capital, such as profit participation certificates and non-voting preference shares, cannot serve as a basis for determining the appropriate remuneration for the transferred capital (Decision ‧/‧/EC, paragraph
pl Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez oraz pożyczki dla przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw, z którymi zakład ubezpieczeń powiązany jest udziałami kapitałowymi
en Debt securities issued by, and loans to, affiliated enterprises and to enterprises with which an insurance enterprise is linked by the virtue of a participating interest
pl W przypadku klasy ekspozycji w papierach kapitałowych wymóg ten stosuje się do każdej metody określonej w załączniku ‧ część ‧ ust
en For the equity exposure class, this requirement applies to each of the approaches provided in Annex VII, Part ‧, points ‧ to
pl Umowy ramowe saldowania zobowiązań obejmujące transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym uznaje się do celów art. ‧-‧, jeżeli:obowiązują i są wykonalne we wszystkich właściwych jurysdykcjach, również w przypadku bankructwa lub niewypłacalności kontrahenta
en For master netting agreements covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market driven transactions to be recognised for the purposes of Articles ‧ to ‧, they shall:be legally effective and enforceable in all relevant jurisdictions, including in the event of the bankruptcy or insolvency of the counterparty
pl Dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, w brzmieniu nadanym jej dyrektywą Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r., należy interpretować w ten sposób, że jej art. ‧ ust. ‧ lit. c) nie znajduje zastosowania do pobierania podatku takiego jak fiński podatek od przeniesienia aktywów (varainsiirtovero) w przypadku przeniesienia papierów wartościowych tytułem wkładu do spółki kapitałowej, która w zamian przekazuje nowe akcje własne
en Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ concerning indirect taxes on the raising of capital, as amended by Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ June ‧, must be interpreted as meaning that Article ‧(c) does not apply to the charging of a duty, such as Finnish capital transfer tax (varainsiirtovero), where securities are transferred as a contribution to a capital company which gives new shares of its own as consideration for that transfer
pl Z zastrzeżeniem ust. ‧-‧, korekty z tytułu zmienności, dokonywane przy obliczaniu w pełni skorygowanej wartości ekspozycji (E*) dla ekspozycji podlegających umowie ramowej saldowania zobowiązań obejmującej transakcje z przyrzeczeniem odkupu lub transakcje udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów lub inne transakcje oparte na rynku kapitałowym, oblicza się stosując metodę nadzorczą albo metodę oszacowań własnych, jak określono w ust. ‧-‧ odnośnie do kompleksowej metody ujmowania zabezpieczeń finansowych
en Subject to points ‧ to ‧, in calculating the fully adjusted exposure value (E*) for the exposures subject to an eligible master netting agreement covering repurchase transactions and/or securities or commodities lending or borrowing transactions and/or other capital market-driven transactions, the volatility adjustments to be applied shall be calculated either using the Supervisory Volatility Adjustments Approach or the Own Estimates Volatility Adjustments Approach as set out in points ‧ to ‧ for the Financial Collateral Comprehensive Method
pl Do tych celów ekspozycjom innym niż kapitałowe przypisuje się jedną z klas (ekspozycje w papierach kapitałowych niepublicznych, ekspozycje w giełdowych lub inne ekspozycje kapitałowe) określonych w załączniku ‧ część ‧ ust. ‧, zaś nieznane ekspozycje zalicza się do klasy innych ekspozycji kapitałowych
en For these purposes, non equity exposures are assigned to one of the classes (private equity, exchange traded equity or other equity) set out in Annex VII, Part ‧, point ‧ and unknown exposures are assigned to other equity class
pl rozwodnienie (jedynie kapitałowe papiery wartościowe
en dilution (equity securities only
pl W przypadku zabezpieczonej transakcji kredytowej okres upłynnienia wynosi ‧ dni roboczych, w przypadku transakcji z przyrzeczeniem odkupu (z wyjątkiem przypadków, w których transakcje te obejmują transfer towarów lub gwarantowanych praw związanych z tytułem do towarów oraz z wyjątkiem transakcji udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych) okres upłynnienia wynosi ‧ dni roboczych, a w przypadku innych transakcji opartych na rynku kapitałowym ‧ dni roboczych
en The liquidation period shall be ‧ business days for secured lending transactions; ‧ business days for repurchase transactions, except insofar as such transactions involve the transfer of commodities or guaranteed rights relating to title to commodities and securities lending or borrowing transactions, and ‧ business days for other capital market driven transactions
pl Zmienna ta obejmuje wszystkie dywidendy i inne dochody związane z papierami wartościowymi o zmiennym dochodzie, udziałem kapitałowym oraz akcjami w przedsiębiorstwach powiązanych
en This variable shall comprise all dividends and other income from variable-yield securities, from participating interests and from shares in affiliated undertakings
pl Dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez oraz pożyczki dla przedsiębiorstw powiązanych i przedsiębiorstw, z którymi zakład ubezpieczeń powiązany jest udziałami kapitałowymi stosowane są w obliczaniu wartości zmiennej: lokaty w przedsiębiorstwach powiązanych oraz udziałów kapitałowych
en Debt securities issued by, and loans to, affiliated enterprises and to enterprises with which an insurance enterprise is linked by the virtue of a participating interest are used in the calculation of the variable Investments in affiliated enterprises and participating interests
pl Współczynnik oczekiwanych strat (EL) = ‧,‧ % dla ekspozycji w papierach kapitałowych niepublicznych w należycie zdywersyfikowanych portfelach
en Expected loss (EL) = ‧,‧ % for private equity exposures in sufficiently diversified portfolios
pl Artykuł III-156 nie narusza stosowania ograniczeń istniejących w dniu 31 grudnia 1993 roku w stosunku do państw trzecich na mocy prawa krajowego lub prawa Unii w odniesieniu do przepływu kapitału do lub z państw trzecich, gdy dotyczą inwestycji bezpośrednich, w tym inwestycji w nieruchomości, związanych z przedsiębiorczością, świadczeniem usług finansowych lub dopuszczaniem papierów wartościowych na rynki kapitałowe.
en Article III-156 shall be without prejudice to the application to third countries of any restrictions which existed on 31 December 1993 under national or Union law adopted in respect of the movement of capital to or from third countries involving direct investment – including investment in real estate, establishment, the provision of financial services or the admission of securities to capital markets.
pl przejęcie przez spółkę kapitałową, która jest w trakcie tworzenia lub już istnieje, udziałów dających większość głosów w innej spółce kapitałowej, pod warunkiem że rekompensata obejmuje przynajmniej częściowo papiery wartościowe reprezentujące kapitał tej pierwszej spółki
en the acquisition, by a capital company which is in the process of being formed or which is already in existence, of shares representing a majority of the voting rights of another capital company, provided that the consideration for the shares acquired consists at least in part of securities representing the capital of the former company
pl Do celów ust. ‧ lit. g) klasa ekspozycji w papierach kapitałowych instytucji kredytowej uznawana jest za istotną, jeżeli łączna wartość ekspozycji, z wyłączeniem ekspozycji kapitałowych utworzonych w ramach programów legislacyjnych wymienionych w ust. ‧ lit. g) przekracza w skali minionego roku średnio ‧ % funduszy własnych instytucji kredytowej
en For the purposes of paragraph ‧, the equity exposure class of a credit institution shall be considered material if their aggregate value, excluding equity exposures incurred under legislative programmes as referred to in paragraph ‧, point (g), exceeds, on average over the preceding year, ‧ % of the credit institution's own funds
pl Kapitał własny obejmuje kapitał własny oddziałów, wszystkie udziały (z prawem głosu oraz bez prawa głosu) w podmiotach zależnych i powiązanych (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych bez prawa do udziału w zyskach, które są traktowane jako papiery dłużne i wykazywane w pozycji: pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich) oraz inne udziały kapitałowe
en Equity capital comprises equity in branches, all shares (whether voting or nonvoting) in subsidiaries and associates (except non-participating, preferred shares that are treated as debt securities and included under other direct investment capital), and other capital contributions
pl A-Transakcje odnoszące się do papierów wartościowych na rynku kapitałowym
en A-Transactions in securities on the capital market
pl Bank może zbywać swoje wierzytelności na rynku kapitałowym i może w tym celu zobowiązywać swoich pożyczkobiorców do wydania obligacji lub innych papierów wartościowych
en It may dispose of its claims on the capital market and may, to this end, require its debtors to issue bonds or other securities
pl ekspozycje w papierach kapitałowych utworzone w ramach programów legislacyjnych wspierających określone sektory gospodarki, które zapewniają znaczne subsydia inwestycyjne dla instytucji kredytowych i wiążą się z jedną z form nadzoru rządowego oraz ograniczeniami dotyczącymi inwestycji kapitałowych
en equity exposures incurred under legislative programmes to promote specified sectors of the economy that provide significant subsidies for the investment to the credit institution and involve some form of government oversight and restrictions on the equity investments
pl Bank może zbywać swoje roszczenia na rynku kapitałowym i może w tym celu zobowiązywać swoich pożyczkobiorców do wydania obligacji lub innych papierów wartościowych
en It may dispose of its claims on the capital market and may, to this end, require its debtors to issue bonds or other securities
pl obowiązujące obecnie w Państwach Członkowskich podatki pośrednie od gromadzenia kapitału, to znaczy podatki naliczane od wkładu kapitałowego do spółek i przedsiębiorstw oraz opłata stemplowa od papierów wartościowych powodują nierówne traktowanie, podwójne opodatkowanie i dysproporcje, które zakłócają swobodny przepływ kapitału i dlatego powinny zostać usunięte w drodze ujednolicenia
en Whereas the indirect taxes on the raising of capital, in force in the Member States at the present time, namely the duty chargeable on contribution of capital to companies and firms and the stamp duty on securities, give rise to discrimination, double taxation and disparities which interfere with the free movement of capital and which, consequently, must be eliminated by harmonisation
pl Zarządzanie zagranicznymi papierami wartościowymi na krajowym rynku kapitałowym
en Administration of foreign securities to the domestic capital market
Showing page 1. Found 16414 sentences matching phrase "papiery kapitałowe".Found in 5.585 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.