Translations into English:

  • PO   
    (misc   )
  • Principal Only   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

Example sentences with "papiery kapitałowe", translation memory

add example
pl Ekspozycje w papierach kapitałowych objęte niniejszym przepisem przejściowym podlegają wymogom kapitałowym wyliczanym zgodnie z tytułem V rozdział ‧ sekcja ‧ podsekcja
en Equity exposures covered by this transitional provision shall be subject to the capital requirements calculated in accordance with Title V, Chapter ‧, Section ‧, Subsection
pl typy, charakter oraz kwoty ekspozycji w giełdowych papierach kapitałowych, ekspozycji w akcje, które nie są przedmiotem obrotu publicznego w wystarczająco zdywersyfikowanych portfelach oraz innych ekspozycji
en the types, nature and amounts of exchange-traded exposures, private equity exposures in sufficiently diversified portfolios, and other exposures
pl Metoda wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model – CAPM): W nowoczesnych finansach metodą najbardziej znaną i najczęściej testowaną jest CAPM, przy pomocy tej metody można określić zysk z kapitału oczekiwany przez inwestora przy pomocy następującego wzoru: oczekiwany zysk z kapitału = stopa bezpiecznych papierów wartościowych + premia za ryzyko rynkowe x beta
en CAPM: The CAPM is the best-known and most frequently tested model of modern finance with which the return expected by an investor can be determined applying the following equation: expected return = risk-free interest rate + market-risk premium x beta
pl dłużne papiery wartościowe, obligacje oraz inne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego
en debt securities, bonds and other money and capital market instruments
pl Zastosowanie ust. ‧ nie stanowi przeszkody dla Państw Członkowskich w opodatkowaniu zysków powstających z kolejnego przekazania papierów wartościowych przejętych w taki sam sposób, jak zyski powstające z przekazania papierów wartościowych istniejących przed nabyciem. W niniejszym ustępie wyrażenie „wartość do celów podatkowych” oznacza kwotę, na podstawie której byłyby obliczane zyski lub straty do celów podatku od dochodu, zysków lub zysków kapitałowych akcjonariusza spółki
en The application of paragraph ‧ shall not prevent the Member States from taxing the gain arising out of the subsequent transfer of securities received in the same way as the gain arising out of the transfer of securities existing before the acquisition. In this paragraph the expression
pl Jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się zgodnie z metodami określonymi w ust. ‧-‧, wówczas kwoty oczekiwanych strat dla ekspozycji w papierach kapitałowych oblicza się według wzorów
en The expected loss amounts for equity exposures where the risk weighted exposure amounts are calculated according to the methods set out in points ‧ to ‧ shall be calculated according to the following formulae
pl Giełda Papierów Wartościowych jako instytucja rynku kapitałowego
en Stock Exchange as an institution of the capital market?.
pl Kapitał własny obejmuje kapitał własny w oddziałach, wszystkie udziały (z prawem głosu lub bez prawa głosu) w podmiotach zależnych i powiązanych (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych bez prawa udziału w zyskach, które są traktowane jako papiery dłużne i są wykazywane w pozycji: pozostały kapitał z tytułu inwestycji bezpośrednich) i inne udziały kapitałowe
en Equity capital comprises equity in branches, all shares (whether voting or non-voting) in subsidiaries and associates (except nonparticipating, preferred shares that are treated as debt securities and included under other direct investment capital), and other capital contributions
pl swobodne wprowadzanie do obrotu jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez UCITS, które posiadają zezwolenie na zainwestowanie do ‧ % swoich aktywów w zbywalne papiery wartościowe wyemitowane przez ten same organy (Państwo, władze lokalne itp.), nie może bezpośrednio ani pośrednio powodować zakłócenia funkcjonowania rynku kapitałowego lub finansowania Państw Członkowskich, ani tworzyć sytuacji gospodarczych podobnych do sytuacji, którym mają zapobiec przepisy art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en Whereas the free marketing of the units issued by UCITS authorized to invest up to ‧ % of their assets in transferable securities issued by the same body (State, local authority, etc.) may not have the direct or indirect effect of disturbing the functioning of the capital market or the financing of the Member States or of creating economic situations similar to those which Article ‧ of the Treaty seeks to prevent
pl % dla wszystkich innych ekspozycji w papierach kapitałowych, włącznie z innymi pozycjami krótkimi, zgodnie z częścią ‧ ust
en % for all other equity exposures including other short positions as set out in Part ‧, point
pl Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako instytucjonalna forma rynku kapitałowego
en The Warsaw Stock Exchange as an institutional form of capital market
pl Ta zmienna jest sumą następujących zmiennych: grunty i budynki (PF) (‧ ‧ ‧) + inwestycje w przedsiębiorstwa powiązane oraz udziały kapitałowe (PF) (‧ ‧ ‧) + akcje i inne papiery wartościowe przynoszące dochód zmienny (‧ ‧ ‧) + jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (‧ ‧ ‧) + dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie (‧ ‧ ‧) + udziały w konsorcjach inwestycyjnych (PF) (‧ ‧ ‧) + pożyczki zabezpieczone hipotekami i inne pożyczki nieobjęte innymi pozycjami (‧ ‧ ‧) + pozostałe inwestycje
en This variable is the sum of the following variables: Land and buildings (PF) (‧ ‧ ‧) + Investments in affiliated enterprises and participating interests (PF) (‧ ‧ ‧) + Shares and other variable-yield securities (‧ ‧ ‧) + Units in undertakings for collective investment in transferable securities (‧ ‧ ‧) + Debt securities and other fixed-income securities (‧ ‧ ‧) + Participation in investment pools (‧ ‧ ‧) + Loans guaranteed by mortgages and other loans not covered elsewhere (‧ ‧ ‧) + Other investments
pl MSR ‧ (zaktualizowany) dotyczy jednostek gospodarczych, których kapitałowe papiery wartościowe oraz dłużne papiery wartościowe znajdują się w obrocie publicznym, łącznie z jednostkami gospodarczymi, które są w trakcie emitowania kapitałowych papierów wartościowych lub dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych na giełdowe, publiczne rynki papierów wartościowych, lecz nie dotyczy pozostałych jednostek gospodarczych znaczących w kategoriach ekonomicznych
en IAS ‧ (revised) applies to enterprises whose equity or debt securities are publicly traded, including enterprises in the process of issuing equity or debt securities in a public securities market, but not to other economically significant entities
pl W przypadku transakcji, w których instrumenty dłużne, instrumenty kapitałowe i towary (z wyłączeniem umów z udzielonym lub otrzymanym przyrzeczeniem odkupu, umów zaciągania i udzielania pożyczek papierów wartościowych lub towarów) pozostają nierozliczone po ustalonej dacie dostawy, instytucja winna obliczać różnicę cenową, mogącą stanowić jej stratę
en In the case of transactions in which debt instruments, equities and commodities (excluding repurchase and reverse repurchase agreements and securities or commodities lending and securities or commodities borrowing) are unsettled after their due delivery dates, an institution must calculate the price difference to which it is exposed
pl Niemcy są zdania, że instrument wsparcia płynności udzielony przez grupę banków mógłby także zostać udzielony przez jakiegokolwiek inwestora działającego na rynku kapitałowym, ponieważ wynagrodzenie, jakie grupa banków miała otrzymać za zakup krótkoterminowych papierów dłużnych wyemitowanych przez Ormond Quay, znacznie wykraczało poza zwyczajowe stawki rynkowe i dzięki temu mogło zostać uznane za odpowiadające cenom rynkowym
en Germany argued that the liquidity measure provided by the banking pool would also have been provided by a market investor, because the remuneration the pool banks received for the CPs issued by Ormond Quay was above the market remuneration and thus market conform
pl Transakcje na aktywach finansowych (skonsolidowane) [‧A.‧] to transakcje na gotówce i depozytach (F.‧) [‧A.‧] plus transakcje na papierach wartościowych innych niż akcje (F.‧) [‧A.‧], plus transakcje na instrumentach pochodnych (F.‧) [‧A.‧], plus transakcje na pożyczkach (F.‧) [‧A.‧], plus transakcje na akcjach i innych udziałach kapitałowych (F.‧) [‧A.‧], plus transakcje na pozostałych aktywach finansowych [‧A.‧] rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.‧ oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S
en Transactions in financial assets (consolidated) [‧A.‧] is equal to transactions in currency and deposits (F.‧) [‧A.‧], plus transactions in securities other than shares (F.‧) [‧A.‧], plus transactions in financial derivatives (F.‧) [‧A.‧], plus transactions in loans (F.‧) [‧A.‧], plus transactions in shares and other equity (F.‧) [‧A.‧], plus transactions in other financial assets [‧A.‧], recorded among changes in assets of S.‧ and changes in liabilities and net worth of all sectors except S
pl Znaczenie Giełdy Papierów Wartościowych dla polskiego rynku kapitałowego
en The importance of Warsaw Stock Exchange in development of Polish case capital market
pl ekspozycji z tytułu instrumentów będących przedmiotem obrotu giełdowego, ekspozycji w papierach kapitałowych niepublicznych w wystarczająco zróżnicowanych portfelach oraz innych ekspozycji
en exchange traded exposures, private equity exposures in sufficiently diversified portfolios, and other exposures
pl Ze skonsolidowanego bilansu w ujęciu kapitałowym uzyskuje się statystyki przepływów, wykorzystując dodatkowe informacje statystyczne odnoszące się do zmian kursów walutowych, innych zmian w wartości papierów wartościowych, do odpisów/przeszacowań pożyczek oraz do pozostałych dostosowań, takich jak ponowne klasyfikacje
en From the consolidated balance sheet in terms of stocks, flow statistics are derived using additional statistical information relating to exchange rate changes, other changes in the value of securities and the write-offs/write-downs of loans and other adjustments such as reclassifications
pl Wskazanego typu ingerencja może przykładowo dotyczyć również gromadzenia danych statystycznych przez EBC (zob. art. ‧ Statutu)- przy realizacji tego zadania dąży się do ograniczenia formalności związanych z obowiązkami sprawozdawczymi w ramach obecnego stanu prawnego, w związku z czym każda zmiana obowiązujących reguł kolizyjnych mogłaby wpłynąć na zakres obowiązków sprawozdawczych dotyczących transgranicznych transakcji na papierach wartościowych i pozycji na rynku kapitałowym
en This interference might, for instance, also relate to the ECB's collection of statistical information (see Article ‧ of the Statute), which seeks to minimise the reporting formalities within the existing legal framework and where a change of the current conflict-of-laws regime might affect the reporting of cross-border securities transactions and positions
pl Wymóg kapitałowy wynosi ‧ % wartości papierów wartościowych lub towarów albo gotówki należnej instytucji, pomnożone przez wagę ryzyka odpowiadającą danemu kontrahentowi
en The capital requirement shall be ‧ % of the value of the securities or commodities or cash owed to the institution multiplied by the risk weighting applicable to the relevant counterparty`
pl Obejmuje to także w przypadku ekspozycji w papierach kapitałowych awaryjną restrukturyzację samego udziału kapitałowego zgodnie z metodą opartą na PD/LGD
en This includes, in the case of equity exposures assessed under a PD/LGD Approach, distressed restructuring of the equity itself
pl System emisji papierów wartościowych na niepublicznych rynkach kapitałowych – Komisja powinna przedłożyć wniosek legislacyjny mający na celu ustanowienie europejskiego systemu emisji papierów wartościowych na niepublicznych rynkach kapitałowych, pozwalający na transgraniczną dystrybucję produktów inwestycyjnych, w tym alternatywnych instrumentów inwestycyjnych, uprawnionym grupom wyspecjalizowanych inwestorów
en Private Placement Regime- The Commission should submit a legislative proposal for the establishment of a European private placement regime allowing for cross-border distribution of investment products, including alternative investment vehicles, to eligible groups of sophisticated investors
pl W przypadku nieuznanych papierów wartościowych lub towarów, przekazanych w formie kredytu lub zbywanych w ramach transakcji z przyrzeczeniem odkupu lub transakcji udzielania lub otrzymania pożyczki papierów wartościowych lub towarów, korekta z tytułu zmienności jest tożsama z korektą stosowaną w przypadku papierów kapitałowych nieobjętych głównym indeksem, notowanych na uznanej giełdzie
en For non-eligible securities or for commodities lent or sold under repurchase transactions or securities or commodities lending or borrowing transactions, the volatility adjustment is the same as for non-main index equities listed on a recognised exchange
pl rozwodnienie (jedynie kapitałowe papiery wartościowe
en dilution (equity securities only
Showing page 1. Found 16414 sentences matching phrase "papiery kapitałowe".Found in 6.084 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.