Translations into English:

 • kink     
  (verb, noun   )
 • perverseness   
  (noun   )
 • perversion   
  (noun   )
 • perversity   
 • warp     
  (verb, noun, adjv   )

Other meanings:

 
Wypaczenie
 
zboczenie
 
rodzaj zboczenia płciowego;
 
wynaturzenie
 
odchylenie od zwyczajowych norm zachowania
 
odchylenie, anomalia, nieprawidłowość
 
skłonność do zaspokajania instynktów w nienormalny sposób
 
zaburzenie, aberracja, dewiacja
 
Spaczenie
 
Dewiacja
 
Bachanalia
 
skrzywienie, patologia, dziwactwo
 
Orgia
 
Wyuzdanie

Example sentences with "perwersja", translation memory

add example
pl Naznaczone piętnem perwersji – relacje międzyludzkie u Luisa Buñuela na podstawie analizy trzech wybranych filmów: Piękność dnia, Tristana i Mroczny przedmiot pożądania
en Marked by perversion – relationships in Luis Buñuel’s movies, based on the analysis of three chosen ones: Belle de Jour, Tristana and That Obscure Object of Desire
pl Z odrobiną perwersji, byłbyś niezwyciężony
en With an ounce of perversity, you' d be invincible
pl Współczesne oblicza erotyzmu i perwersji w odniesieniu do filozofii libertynizmu Markiza de Sade
en Contemporary eroticism and perversion in the relation to the libertine philosophy of the Marquis de Sade
pl To przekracza granice perwersji...Taki zaszczyt powinien nosić metkę z ceną
en It' s beyond perversity... that honor should carry a price tag
pl Perwersje w twórczości Sade'a, Poego i Masocha oraz ich modernistyczne kontynuacje. Próba porównania
en Perversions in Sade's, Poe's and Masoch's compositions and their modernist continuations. The trial of comparison
pl Drugi raz byłaby to perwersja
en Twice would be a perversion
pl Czy to jest właśnie perwersja o jakiej wspominaliśmy, zwana masochizmem?
en Is this the masochistic type of perversion to which we just referred?
pl Między kryminałem a autobiografią. "Trzynaście" Marcina Świetlickiego oraz "Perwersja" Jurija Andruchowycza w środkowoeuropejskiej optyce postkolonialnej.
en Between crime fiction and autobiography. "Thirteen" by Marcin Świetlicki and "Perversion" by Jurij Andruchowycz in Central European postcolonical optics.
pl Badania nad ukraińskim postmodernizmem. Próba rekonstrukcji historycznoliterackich procesów w prozie XX i XXI wieku, w oparciu o powieść "Perwersja" Jurija Andruchowycza
en Literary research of the ukrainian postmodernism. Reconstruction of historical and literary process of ukrainian prose in 20th and 21st century, according to a novel
pl Istnieje pewien poziom perwersji w
en There is a degree of perversion in
pl Na tę kobietę, Ursę, której perwersje i ślepa nienawiść do całej ludzkości... stały się zagrożeniem nawet dla dzieci na planecie Krypton
en On the woman, Ursa...... whose perversions and unreasoning hatred of all mankind...... have threatened even the children of the Planet Krypton
pl I człowiek stworzył perwersję. Od groty Lascoux do współczesnej biblioteki
en And a man has created perversion. From the Lascoux cave to the contemporary library
pl Motyw podróży w powieści Perwersja Jurija Andruchowycza
en The motif of travel in the novel Perversion by Jurij Andruchowycz
pl Motywy przemocy i perwersji w kinie japońskim od okresu "Nowej Fali"
en Motives of cruelty and perversion in Japanese cinema after "New Ware"
pl To nic więcej, niż encyklopedia perwersji
en It' s nothing but an encyclopedia of perversions
pl Ciągle mamy kilku samotnych, nieuleczalnie... skłonnych do przemocy i perwersji
en We still have a few lone incurables... prone to violence and perversion
pl Obraz Wenecji w literaturze współczesnej na przykładzie "Znaku wodnego" Josifa Brodskiego, "Perwersji" Jurija Andruchowycza i "Innej Wenecji" Predraga Matvejevicia.
en The portrait of Venice in contemporary literature by examples of Joseph Brodsky's ''Watermark'', Jurij Andruchovych's ''Perversion'' and Predrag Matvejevich's ''Another Venice''.
pl ' Ta dziewczyna opiera się na perwersji... '
en " That girl thrives on perversity
pl Reszta to perwersja
en The rest is perversion and mental illness
pl Poe nazwał to " cieniem perwersji "
en Poe called it " the imp of the perverse. "
Showing page 1. Found 36 sentences matching phrase "perwersja".Found in 0.236 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.