Translations into English:

 • chemical element   
  []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • element       
  (noun   ) []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • chemical elements   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

pierwiastek chemiczny
chemical element

Example sentences with "pierwiastki chemiczne", translation memory

add example
pl substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych
en substance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances
pl Pierwiastki chemiczne (np. krzem i selen) z domieszką do stosowania w elektronice należy klasyfikować do tego działu, pod warunkiem że występują one w postaci nieobrobionej, jako ciągnione lub w kształcie walców lub prętów
en Chemical elements (for example, silicon and selenium) doped for use in electronics are to be classified in this chapter, provided that they are in forms unworked as drawn, or in the form of cylinders or rods
pl Pierwiastki śladowe są wyrażane zarówno słowami, jak i przy użyciu właściwych symboli chemicznych
en Trace-element content shall be expressed both in words and by the appropriate chemical symbols
pl Pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące naturalnie lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcji
en Chemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitably resulting from the manufacturing process
pl substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, oraz organizmy zmodyfikowane genetycznie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie
en substance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances within the meaning of Council Directive ‧/‧/Euratom of ‧ May ‧ laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation and genetically modified organisms within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ on the contained use of genetically modified micro-organisms and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
pl Pokaż CAS: CAS to Chemical Abstracts Service. W tej klasyfikacji związków chemicznych litery zostały przypisane głównym grupom pierwiastków: (A)-głównej grupie, (B)-pierwiastkom przejściowym. Pomimo tego, że numeracją oficjalną jest IUPAC, numeracja CAS jest wciąż stosowana w szkołach i labolatoriach
en CAS is the Chemical Abstracts Service. In the CAS system the letters A and B were designated to main group elements (A) and transition elements (B). Though the IUPAC numeration is the official, the CAS numeration is what is still used in classrooms and laboratories
pl Substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych
en Substance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances
pl Numer indeksowy dla każdej substancji ma postać ciągu cyfr rodzaju ABC-RST-VW-Y. Litery ABC odpowiadają liczbie atomowej najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego lub najbardziej charakterystycznej organicznej grupy w cząsteczce RST jest kolejnym numerem substancji w serii ABC. VW opisuje formę, w jakiej substancja jest produkowana lub wprowadzana do obrotu
en The Index number for each substance is in the form of a digit sequence of the type ABC-RST-VW-Y. ABC corresponds to the atomic number of the most characteristic element or the most characteristic organic group in the molecule. RST is the consecutive number of the substance in the series ABC. VW denotes the form in which the substance is produced or placed on the market
pl CPA ‧.‧.‧: Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
en CPA ‧.‧.‧: Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics
pl ABC jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego (poprzedzonego jednym lub dwoma zerami do zapełnienia sekwencji) albo zwykłym numerem klasy dla substancji organicznych
en ABC is either the atomic number of the most characteristic chemical element (preceded by one or two zeros to make up the sequence) or the usual class number for organic substances
pl pierwiastek chemiczny rtęć
en the chemical element mercury
pl Na poparcie tego twierdzenia rosyjski producent argumentował, że dwie wskazane jakości mają zasadniczo różne składy chemiczne oparte na zawartości pierwiastka śladowego, z różnym wykorzystaniem końcowym
en In support of this assertion, the Russian producer claimed that the two grades have significantly different chemical compositions based on their trace element content, with different end uses
pl odrębne pierwiastki chemiczne i odrębne związki chemiczne, zdefiniowane, nawet zanieczyszczone
en separate chemical elements and separate chemically defined compounds, whether or not containing impurities
pl Podstawowe pierwiastki chemiczne stwarzające dobrze znane zagrożenia i ryzyko
en Basic elemental substances for which hazards and risks are already well known
pl Y, itr-‧, jest radioaktywną formą pierwiastka chemicznego itru
en Y, yttrium-‧, is a radioactive form of the chemical element yttrium
pl substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem następujących substancji
en substance means any chemical element and its compounds, with the exception of the following substances
pl Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
en Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus
pl mając na uwadze, że liczne rudy i koncentraty zawierają pierwiastki uznane za niebezpieczne w UE i z tego powodu mogą wejść w zakres stosowania przepisów REACH odnośnie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń na stosowanie substancji chemicznych, co stanowi znaczne koszty dla przemysłu
en whereas many ores and concentrates contain natural trace elements of substances considered hazardous in the EU, and as such these would potentially be subject to the registration, evaluation and authorisation provisions of the REACH legislation, thereby burdening industry with significant costs
pl Analizy potwierdzające dla pierwiastków chemicznych opierają się na koncepcji jednoznacznej identyfikacji oraz dokładnej i precyzyjnej kwantyfikacji, wykorzystując właściwości fizyko-chemiczne unikalne dla danego pierwiastka chemicznego (np. właściwa pierwiastkowi długość fali emitowanego lub absorbowanego promieniowania, masa atomowa) na poziomie udziału
en Confirmatory analyses for chemical elements shall be based on the concept of unequivocal identification and accurate as well as precise quantification by means of physical-chemical properties unique to the chemical element at hand (e.g. element characteristic wavelength of emitted or absorbed radiation, atomic mass) at the level of interest
pl & kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego
en & kalzium; is a program which shows you the Periodic Table of Elements. You can use & kalzium; to search for information about the elements or to learn facts about the periodic table
pl Pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące w przyrodzie lub wytworzone w procesie produkcji
en CHEMICAL ELEMENTS AND THEIR COMPOUNDS, AS THEY OCCUR NATURALLY OR BY MANUFACTURE
pl I. PIERWIASTKI CHEMICZNE
en I. CHEMICAL ELEMENTS
pl Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
en Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
pl W celu zaspokojenia potrzeb odżywczych zwierząt gospodarskich, w żywieniu zwierząt można stosować tylko produkty wymienione w części C pkt ‧ Załącznika (materiały paszowe pochodzenia mineralnego), części D ppkt ‧ (pierwiastki śladowe) i ppkt ‧ (witaminy, prowitaminy i ściśle określone chemiczne substancje o podobnym działaniu
en In order to satisfy nutritional requirements of livestock, only products listed in Annex II, Part C, section ‧ (feed materials from mineral origin), and part D, sections ‧ (trace elements) and ‧ (vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having a similar effect), can be used for animal feeding
pl ABC jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego (poprzedzoną jednym lub dwoma zerami w celu uzupełnienia ciągu) albo numerem zwyczajowej klasy dla substancji organicznych
en ABC is either the atomic number of the most characteristic chemical element (preceded by one or two zeros to make up the sequence) or the usual class number for organic substances
Showing page 1. Found 9120 sentences matching phrase "pierwiastki chemiczne".Found in 1.689 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.