Translations into English:

 • chemical element   
  []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • element       
  (noun   ) []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • chemical elements   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

pierwiastek chemiczny
chemical element

Example sentences with "pierwiastki chemiczne", translation memory

add example
pl Izotopy to formy pierwiastka chemicznego, którego jądro ma taką samą liczbę atomową, Z, ale różne masy atomowe, A. Słowo izotop, znaczące w tym samym miejscu, pochodzi z faktu, że wszystkie izotopy pierwiastka są umieszczone w tym samym miejscu układu okresowego
en Isotopes are forms of a chemical element whose nuclei have the same atomic number, Z, but different atomic masses, A. The word isotope, meaning at the same place, comes from the fact that all isotopes of an element are located at the same place on the periodic table
pl Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas
en Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium
pl Numer indeksowy dla każdej substancji ma postać ciągu cyfr rodzaju ABC-RST-VW-Y. Litery ABC odpowiadają liczbie atomowej najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego lub najbardziej charakterystycznej organicznej grupy w cząsteczce RST jest kolejnym numerem substancji w serii ABC. VW opisuje formę, w jakiej substancja jest produkowana lub wprowadzana do obrotu
en The Index number for each substance is in the form of a digit sequence of the type ABC-RST-VW-Y. ABC corresponds to the atomic number of the most characteristic element or the most characteristic organic group in the molecule. RST is the consecutive number of the substance in the series ABC. VW denotes the form in which the substance is produced or placed on the market
pl substancja oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność lub zmiany jej składu
en substance means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
pl w odniesieniu do olejów ciężkich objętych wyłącznie pozycją ex ‧, obróbka przy użyciu katalizatora, za pomocą wodoru pod ciśnieniem powyżej ‧ barów i w temperaturze powyżej ‧°C, inna niż prowadząca do odsiarczenia, kiedy wodór stanowi w reakcji chemicznej pierwiastek czynny
en in respect of heavy oils falling within heading No ex‧ only, treatment with hydrogen at a pressure of more than ‧ bar and a temperature of more than ‧ °C with the use of a catalyst, other than to effect desulphurization, when the hydrogen constitutes an active element in a chemical reaction
pl pierwiastek chemiczny rtęć
en the chemical element mercury
pl Pierwiastki chemiczne istotne dla życia, wodór, tlen, węgiel i azot już istniały
en Man: the chemical elements essential for life--Hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen-- Were now in place
pl Pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące w przyrodzie lub wytworzone w procesie produkcji
en CHEMICAL ELEMENTS AND THEIR COMPOUNDS, AS THEY OCCUR NATURALLY OR BY MANUFACTURE
pl mając na uwadze, że liczne rudy i koncentraty zawierają pierwiastki uznane za niebezpieczne w UE i z tego powodu mogą wejść w zakres stosowania przepisów REACH odnośnie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń na stosowanie substancji chemicznych, co stanowi znaczne koszty dla przemysłu
en whereas many ores and concentrates contain natural trace elements of substances considered hazardous in the EU, and as such these would potentially be subject to the registration, evaluation and authorisation provisions of the REACH legislation, thereby burdening industry with significant costs
pl Substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych
en Substance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances
pl substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, oraz organizmy zmodyfikowane genetycznie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie
en substance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances within the meaning of Council Directive ‧/‧/Euratom of ‧ May ‧ laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation and genetically modified organisms within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ on the contained use of genetically modified micro-organisms and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
pl pierwiastki chemiczne
en chemical elements
pl Pokaż CAS: CAS to Chemical Abstracts Service. W tej klasyfikacji związków chemicznych litery zostały przypisane głównym grupom pierwiastków: (A)-głównej grupie, (B)-pierwiastkom przejściowym. Pomimo tego, że numeracją oficjalną jest IUPAC, numeracja CAS jest wciąż stosowana w szkołach i labolatoriach
en CAS is the Chemical Abstracts Service. In the CAS system the letters A and B were designated to main group elements (A) and transition elements (B). Though the IUPAC numeration is the official, the CAS numeration is what is still used in classrooms and laboratories
pl Analizy potwierdzające dla pierwiastków chemicznych opierają się na koncepcji jednoznacznej identyfikacji oraz dokładnej i precyzyjnej kwantyfikacji, wykorzystując właściwości fizyko-chemiczne unikalne dla danego pierwiastka chemicznego (np. właściwa pierwiastkowi długość fali emitowanego lub absorbowanego promieniowania, masa atomowa) na poziomie udziału
en Confirmatory analyses for chemical elements shall be based on the concept of unequivocal identification and accurate as well as precise quantification by means of physical-chemical properties unique to the chemical element at hand (e.g. element characteristic wavelength of emitted or absorbed radiation, atomic mass) at the level of interest
pl Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor
en Other mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus
pl oznaczają pierwiastki chemiczne i ich związki występujące w stanie naturalnym lub produkowane przez przemysł
en chemical elements and their compounds as they occur in the natural state or as produced by industry
pl pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące w postaci naturalnej lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcji
en chemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitable resulting from the manufacturing process
pl Pierwiastki chemiczne (np. krzem i selen) z domieszką do stosowania w elektronice należy klasyfikować do tego działu, pod warunkiem że występują one w postaci nieobrobionej, jako ciągnione lub w kształcie walców lub prętów
en Chemical elements (for example, silicon and selenium) doped for use in electronics are to be classified in this chapter, provided that they are in forms unworked as drawn, or in the form of cylinders or rods
pl Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas
en Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements phosphorus and potassium
pl Pozycje w części ‧ są wymienione zgodnie z liczbą atomową pierwiastka chemicznego najbardziej charakterystycznego dla właściwości danej substancji
en Entries in Part ‧ are listed according to the atomic number of the element most characteristic of the properties of the substance
pl CPA ‧.‧.‧: Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
en CPA ‧.‧.‧: Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics
pl pierwiastek chemiczny kadm
en the chemical element cadmium
pl Rodziny te są identyfikowane jak w załączniku I za pomocą liczby atomowej pierwiastka chemicznego (‧ do
en These families are identified as in Annex I by the atomic number of the chemical element (‧ to
pl substancja: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji
en substance: means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
pl Substancja oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie albo zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości, oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji
en Substance means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
Showing page 1. Found 9120 sentences matching phrase "pierwiastki chemiczne".Found in 3.662 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.