Translations into English:

 • chemical element   
  []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • element       
  (noun   ) []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • chemical elements   

Similar phrases in dictionary Polish English. (2)

pierwiastek chemiczny
chemical element; element

Example sentences with "pierwiastki chemiczne", translation memory

add example
pl Substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych
en Substance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances
pl substancja oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność lub zmiany jej składu
en substance means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
pl CPA ‧.‧.‧: Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice
en CPA ‧.‧.‧: Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics
pl substancja oznacza pierwiastek chemiczny i jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji
en substance means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
pl Substancja: oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie lub zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, z wszelkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji
en Substance: means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
pl Pierwiastki chemiczne a reakcje na stres środowiskowy u Bociana białego (Ciconia ciconia)
en Trace elements and reaction to environmetal stress of White Stork
pl I. PIERWIASTKI CHEMICZNE
en I. CHEMICAL ELEMENTS
pl Y, itr-‧, jest radioaktywną formą pierwiastka chemicznego itru
en Y, yttrium-‧, is a radioactive form of the chemical element yttrium
pl Substancja oznacza pierwiastek chemiczny lub jego związki w stanie, w jakim występują w przyrodzie albo zostają uzyskane za pomocą procesu produkcyjnego, ze wszystkimi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwałości, oraz wszystkimi zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku zastosowanego procesu produkcyjnego, wyłączając rozpuszczalniki, które można oddzielić bez wpływu na stabilność i skład substancji
en Substance means a chemical element and its compounds in the natural state or obtained by any manufacturing process, including any additive necessary to preserve its stability and any impurity deriving from the process used, but excluding any solvent which may be separated without affecting the stability of the substance or changing its composition
pl Numer indeksowy dla każdej substancji ma postać ciągu cyfr rodzaju ABC-RST-VW-Y. Litery ABC odpowiadają liczbie atomowej najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego lub najbardziej charakterystycznej organicznej grupy w cząsteczce RST jest kolejnym numerem substancji w serii ABC. VW opisuje formę, w jakiej substancja jest produkowana lub wprowadzana do obrotu
en The Index number for each substance is in the form of a digit sequence of the type ABC-RST-VW-Y. ABC corresponds to the atomic number of the most characteristic element or the most characteristic organic group in the molecule. RST is the consecutive number of the substance in the series ABC. VW denotes the form in which the substance is produced or placed on the market
pl & kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego
en & kalzium; is a program which shows you the Periodic System of the Elements (PSE). You can use & kalzium; to search for information about the elements or to learn facts about the PSE
pl mając na uwadze, że liczne rudy i koncentraty zawierają pierwiastki uznane za niebezpieczne w UE i z tego powodu mogą wejść w zakres stosowania przepisów REACH odnośnie rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń na stosowanie substancji chemicznych, co stanowi znaczne koszty dla przemysłu
en whereas many ores and concentrates contain natural trace elements of substances considered hazardous in the EU, and as such these would potentially be subject to the registration, evaluation and authorisation provisions of the REACH legislation, thereby burdening industry with significant costs
pl Izotopy to formy pierwiastka chemicznego, którego jądro ma taką samą liczbę atomową, Z, ale różne masy atomowe, A. Słowo izotop, znaczące w tym samym miejscu, pochodzi z faktu, że wszystkie izotopy pierwiastka są umieszczone w tym samym miejscu układu okresowego
en Isotopes are forms of a chemical element whose nuclei have the same atomic number, Z, but different atomic masses, A. The word isotope, meaning at the same place, comes from the fact that all isotopes of an element are located at the same place on the periodic table
pl Pierwiastki chemiczne istotne dla życia, wodór, tlen, węgiel i azot już istniały
en Man: the chemical elements essential for life--Hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen-- Were now in place
pl Promieniotwórcze pierwiastki chemiczne i izotopy promieniotwórcze (włącznie z rozszczepialnymi lub paliworodnymi pierwiastkami chemicznymi i izotopami) oraz ich związki; mieszaniny i pozostałości zawierające te produkty
en Radioactive chemical elements and radioactive isotopes (including the fissile or fertile chemical elements and isotopes) and their compounds; mixtures and residues containing these products
pl pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące w postaci naturalnej lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcji
en chemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitable resulting from the manufacturing process
pl substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych
en substance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances
pl & kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego
en & kalzium; is a program which shows you the Periodic Table of Elements. You can use & kalzium; to search for information about the elements or to learn facts about the periodic table
pl ABC jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego (poprzedzonego jednym lub dwoma zerami do zapełnienia sekwencji) albo zwykłym numerem klasy dla substancji organicznych
en ABC is either the atomic number of the most characteristic chemical element (preceded by one or two zeros to make up the sequence) or the usual class number for organic substances
pl substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem następujących substancji
en substance means any chemical element and its compounds, with the exception of the following substances
pl nieorganiczne lub organiczne substancje, których właściwości są identyfikowane poprzez posiadanie wspólnego pierwiastka chemicznego jako ich głównej cechy
en inorganic or organic substances whose properties are identified by having a common chemical element as their chief characteristic
pl W celu zaspokojenia potrzeb odżywczych zwierząt gospodarskich, w żywieniu zwierząt można stosować tylko produkty wymienione w części C pkt ‧ Załącznika (materiały paszowe pochodzenia mineralnego), części D ppkt ‧ (pierwiastki śladowe) i ppkt ‧ (witaminy, prowitaminy i ściśle określone chemiczne substancje o podobnym działaniu
en In order to satisfy nutritional requirements of livestock, only products listed in Annex II, Part C, section ‧ (feed materials from mineral origin), and part D, sections ‧ (trace elements) and ‧ (vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having a similar effect), can be used for animal feeding
pl Pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące naturalnie lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcji
en Chemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitably resulting from the manufacturing process
pl Po tym, jak ekstrakt został poddany, tam gdzie to konieczne, obróbce w celu zmniejszenia lub wyeliminowania przeszkadzających związków chemicznych, rozcieńcza się ekstrakt tak, aby jego stężenie było w optymalnym zakresie spektrometru przy długości fali odpowiedniej dla pierwiastka śladowego, który ma być oznaczany
en After the extract has been treated where necessary to reduce or eliminate interfering chemical species, the extract is diluted so that its concentration is in the optimum range of the spectrometer at a wavelength suitable for the trace element to be determined
Showing page 1. Found 9120 sentences matching phrase "pierwiastki chemiczne".Found in 3.783 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.