Translations into English:

 • chemical element   
  []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • element       
  (noun   ) []
   
  A substance made up of atoms with the same atomic number; common examples are hydrogen, gold, and iron.
   
  Substancja składa się z atomów posiadających tę samą liczbę atomową, przykładem może być wodór, złoto i żelazo.
 • chemical elements   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

pierwiastek chemicznychemical element

Example sentences with "pierwiastki chemiczne", translation memory

add example
ABC jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego (poprzedzoną jednym lub dwoma zerami w celu uzupełnienia ciągu) albo numerem zwyczajowej klasy dla substancji organicznychABC is either the atomic number of the most characteristic chemical element (preceded by one or two zeros to make up the sequence) or the usual class number for organic substances
Pozycje w części ‧ są wymienione zgodnie z liczbą atomową pierwiastka chemicznego najbardziej charakterystycznego dla właściwości danej substancjiEntries in Part ‧ are listed according to the atomic number of the element most characteristic of the properties of the substance
substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem następujących substancjisubstance means any chemical element and its compounds, with the exception of the following substances
Y, itr-‧, jest radioaktywną formą pierwiastka chemicznego itruY, yttrium-‧, is a radioactive form of the chemical element yttrium
Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potasMineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium
substancje oznaczają pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące naturalnie lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcjisubstances means chemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitably resulting from the manufacturing process
Pierwiastki chemiczne a reakcje na stres środowiskowy u Bociana białego (Ciconia ciconia)Trace elements and reaction to environmetal stress of White Stork
pierwiastki chemiczne lub ich związki występujące w postaci naturalnej lub wytworzone w procesie produkcji, w tym również wszelkie zanieczyszczenia powstałe w sposób nieunikniony w procesie produkcjichemical elements and their compounds, as they occur naturally or by manufacture, including any impurity inevitable resulting from the manufacturing process
CPA ‧.‧.‧: Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektroniceCPA ‧.‧.‧: Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics
ABC jest albo liczbą atomową najbardziej charakterystycznego pierwiastka chemicznego (poprzedzonego jednym lub dwoma zerami do zapełnienia sekwencji) albo zwykłym numerem klasy dla substancji organicznychABC is either the atomic number of the most characteristic chemical element (preceded by one or two zeros to make up the sequence) or the usual class number for organic substances
substancja oznacza każdy pierwiastek chemiczny i jego związki, z wyjątkiem substancji radioaktywnych w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/Euratom z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego, oraz organizmy zmodyfikowane genetycznie w rozumieniu dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetyczniesubstance means any chemical element and its compounds, with the exception of radioactive substances within the meaning of Council Directive ‧/‧/Euratom of ‧ May ‧ laying down basic safety standards for the protection of the health of workers and the general public against the dangers arising from ionizing radiation and genetically modified organisms within the meaning of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ on the contained use of genetically modified micro-organisms and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ March ‧ on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice, w postaci krążków, płytek lub podobnych postaciach; związki chemiczne domieszkowane, do stosowania w elektroniceChemical elements doped for use in electronics, in the form of discs, wafers or similar forms; chemical compounds doped for use in electronics
Pierwiastki chemiczne istotne dla życia, wodór, tlen, węgiel i azot już istniałyMan: the chemical elements essential for life--Hydrogen, oxygen, carbon, and nitrogen-- Were now in place
& kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego& kalzium; is a program which shows you the Periodic System of the Elements (PSE). You can use & kalzium; to search for information about the elements or to learn facts about the PSE
Podstawowe pierwiastki chemiczne stwarzające dobrze znane zagrożenia i ryzykoBasic elemental substances for which hazards and risks are already well known
Nazwa rodziny pochodzi do nazwy pierwiastka chemicznegoThe family name is derived from the name of the chemical element
& kalzium; jest programem prezentującym układ okresowy pierwiastków chemicznych. Umożliwia on odnalezienie informacji o pierwiastkach i poznanie faktów na temat układu okresowego& kalzium; is a program which shows you the Periodic Table of Elements. You can use & kalzium; to search for information about the elements or to learn facts about the periodic table
Po poddaniu ekstraktu obróbce, w miarę potrzeby, aby zredukować lub usunąć zakłócające związki chemiczne, ekstrakt rozcieńcza się tak, aby jego stężenie było w optymalnym zakresie spektrometru przy długości fali odpowiedniej dla pierwiastka śladowego, który ma być oznaczonyAfter the extract has been treated where necessary to reduce or eliminate interfering chemical species, the extract is diluted so that its concentration is in the optimum range of the spectrometer at a wavelength suitable for the trace element to be determined
W celu zaspokojenia potrzeb odżywczych zwierząt gospodarskich, w żywieniu zwierząt można stosować tylko produkty wymienione w części C pkt ‧ Załącznika (materiały paszowe pochodzenia mineralnego), części D ppkt ‧ (pierwiastki śladowe) i ppkt ‧ (witaminy, prowitaminy i ściśle określone chemiczne substancje o podobnym działaniuIn order to satisfy nutritional requirements of livestock, only products listed in Annex II, Part C, section ‧ (feed materials from mineral origin), and part D, sections ‧ (trace elements) and ‧ (vitamins, pro-vitamins and chemically well-defined substances having a similar effect), can be used for animal feeding
Pierwiastki śladowe są wyrażane zarówno słowami, jak i przy użyciu właściwych symboli chemicznychTrace-element content shall be expressed both in words and by the appropriate chemical symbols
pierwiastek chemiczny kadmthe chemical element cadmium
Pokaż CAS: CAS to Chemical Abstracts Service. W tej klasyfikacji związków chemicznych litery zostały przypisane głównym grupom pierwiastków: (A)-głównej grupie, (B)-pierwiastkom przejściowym. Pomimo tego, że numeracją oficjalną jest IUPAC, numeracja CAS jest wciąż stosowana w szkołach i labolatoriachCAS is the Chemical Abstracts Service. In the CAS system the letters A and B were designated to main group elements (A) and transition elements (B). Though the IUPAC numeration is the official, the CAS numeration is what is still used in classrooms and laboratories
Analizy potwierdzające dla pierwiastków chemicznych opierają się na koncepcji jednoznacznej identyfikacji oraz dokładnej i precyzyjnej kwantyfikacji, wykorzystując właściwości fizyko-chemiczne unikalne dla danego pierwiastka chemicznego (np. właściwa pierwiastkowi długość fali emitowanego lub absorbowanego promieniowania, masa atomowa) na poziomie udziałuConfirmatory analyses for chemical elements shall be based on the concept of unequivocal identification and accurate as well as precise quantification by means of physical-chemical properties unique to the chemical element at hand (e.g. element characteristic wavelength of emitted or absorbed radiation, atomic mass) at the level of interest
Izotopy to formy pierwiastka chemicznego, którego jądro ma taką samą liczbę atomową, Z, ale różne masy atomowe, A. Słowo izotop, znaczące w tym samym miejscu, pochodzi z faktu, że wszystkie izotopy pierwiastka są umieszczone w tym samym miejscu układu okresowegoIsotopes are forms of a chemical element whose nuclei have the same atomic number, Z, but different atomic masses, A. The word isotope, meaning at the same place, comes from the fact that all isotopes of an element are located at the same place on the periodic table
Showing page 1. Found 9120 sentences matching phrase "pierwiastki chemiczne".Found in 4.195 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.