Translations into English:

  • pump fishing   
     
    fishery related term

Example sentences with "połów ryb pompą", translation memory

add example
pl Uniemożliwi to wyładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem.
en This prevents frozen fish whose legality has not been confirmed from being landed at European ports.
pl Za słuszny uważam również nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku rybackiego.
en I also agree with the new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the flag state of a foreign fishing vessel.
pl uwzględniając zgodę obu Stron, że efektywne wykonanie środków przyjętych przez Komisję Rybołówczą na czternastym corocznym spotkaniu NAFO, szczególnie tych dotyczących minimalnego rozmiaru oczek i minimalnych wymiarów ryb, powinno zmniejszyć śmiertelność przy połowach i połów młodych ryb
en noting the agreement of both Parties that effective implementation of the measures adopted by the Fisheries Commission at the ‧th annual NAFO meeting, notably those referring to minimum mesh size and minimum fish sizes, is expected to reduce fishing mortality and the catch of juveniles
pl Jednak nawet jeżeli połów się powiedzie, rybacy nie mają wpływu na cenę złowionych przez siebie ryb.
en When they are successful, they still do not have control over the price of fish caught.
pl połów ryb/głowonogów
en fin-fish/cephalopods
pl W przypadku gdy Państwo Członkowskie sporządza wniosek o wydanie zezwolenia na połów ryb w ilości mniejszej niż przydzielony tonaż w danej kategorii połowów, Komisja zwróci się z propozycją do armatorów z innych Państw Członkowskich złożenia wniosków o możliwość wykorzystania tej różnicy
en Where, in a fishing category, a Member State draws up licence applications for less than its allocated tonnage, the Commission shall offer shipowners from the other Member States the opportunity to submit applications
pl ogólny dopuszczalny połów (TAC) oznacza roczną ilość odławianych ryb z każdego stada
en total allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
pl statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały upoważnienie do połowów w zadeklarowanych obszarach
en the fishing vessels declared to have caught the fish had authorisation to fish in the areas declared
pl Podstawowe zmiany obejmują: propagowanie przestrzegania przepisów przez statki na obszarze nieumawiającej się strony, nowy system kontroli, zakaz wyładunku mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem, dostosowanie do innych konwencji, środki zarządzania rybołówstwem oraz nowe środki na rzecz zwalczania nielegalnych połowów.
en The main changes are: promoting compliance with the rules by vessels in the non-contracting area, a new control system, banning landings of frozen fish whose legality cannot be proven, realigning with other conventions, fisheries management measures and new measures to combat illegal fishing.
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach
en the catching vessel declared to have caught the fish had not sufficient quota for bluefin tuna put into the cage
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach
en the catching vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
pl całkowity dopuszczalny połów (TAC) oznacza ilość ryb, która może zostać odłowiona co roku w ramach każdego stada
en total allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
pl Połów ryb na własne potrzeby przy użyciu prostych kutrów lub narzędzi
en Subsistence fishing, using simple gear and vessels
pl Szczególnym poparciem cieszą się nowe przepisy wprowadzające system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.
en In particular, there is strong support for the new provisions for introducing a port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the authorities of the state in question.
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwego; lub
en the catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna; or
pl połów ryb dennych
en demersal species
pl Połów selektywny z tytułu zarządzania stadami ryb prowadzony jest przez zawodowych rybaków lokalnych
en Selective fishing aimed at managing fish stocks is carried out by professional local fishermen
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiada zezwolenia na prowadzenie połowów tuńczyka błękitnopłetwego
en the fishing vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna
pl Sprawozdanie to, którego celem jest uregulowanie kwestii połowów gatunków płaskich na Morzu Bałtyckim oraz zaprzestania stosowania odrzutów przy modelu zarządzania rybołówstwem, jakim jest całkowity dopuszczalny połów (TAC), wskazuje, że system ten funkcjonuje odpowiednio i ma praktyczne zastosowanie w odniesieniu do pewnych gatunków ryb.
en The report, which aims to regulate fishing of flatfish in the Baltic Sea and to stop the practice of discarding while maintaining the model of fisheries management known as total allowable catch (TAC), indicates that this system is functioning properly and has a practical application for certain species of fish.
pl Jeżeli nie ma ryb, nie ma i połów.
en When there are no fish, there is no catch.
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach; lub
en the fishing vessel declared to have caught the fish had not sufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage or
pl całkowity dopuszczalny połów (TAC) oznacza ilość ryb, jaka może zostać odłowiona co roku z każdego stada
en total allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, posiadał wystarczającą kwotę w odniesieniu do zadeklarowanych gatunków
en the fishing vessel declared to have caught the fish had sufficient quota for the species declared
pl Ponadto wprowadzony zostaje nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku rybackiego.
en In addition, it introduces a new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish that have not been verified to be legal by the flag state of a foreign fishing vessel.
Showing page 1. Found 28822 sentences matching phrase "połów ryb pompą".Found in 6.165 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.