Translations into English:

  • pump fishing   
     
    fishery related term

Example sentences with "połów ryb pompą", translation memory

add example
pl Jeżeli nie ma ryb, nie ma i połów.
en When there are no fish, there is no catch.
pl Kapitan licencjonowanego statku powiadamia w ciągu ‧ godzin Rząd o wniosku dotyczącym przeładunku części lub wszystkich ryb znajdujących się na pokładzie, oraz podaje nazwę licencjonowanego statku, jego radiowy sygnał wywoławczy, jego pozycję, połów znajdujący się na pokładzie w podziale według gatunków, czas i port, w którym taki przeładunek ma mieć miejsce, oraz zobowiązuje się do poniesienia opłat wymaganych przez Rząd
en The Captain of the licensed vessel shall provide ‧ hours notice to the Government of a request to tranship any or all of the fish on board and shall provide the name of the licensed vessel, its radio call sign, its position, the catch on board by species, the time and port where such transhipment is requested to occur, and undertake to pay all fees required by the Government
pl Połów ryb na własne potrzeby przy użyciu prostych kutrów lub narzędzi
en Subsistence fishing, using simple gear and vessels
pl wzywa do przyjęcia środków technicznych służących poprawie wybiórczości i umożliwiających w ten sposób połów ryb o odpowiedniej wielkości, w celu utrzymania wysokiej wydajności
en Calls for the adoption of technical methods to improve selectivity and, therefore, the possibility of catching fish at the right size, in order to maintain high productivity
pl udział w przedsięwzięciach, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu lokalizację, połów, odławianie i pozyskiwanie ryb
en engaging in any other activity which can reasonable be expected to result in locating, catching, taking or harvesting fish
pl Szczególnym poparciem cieszą się nowe przepisy wprowadzające system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.
en In particular, there is strong support for the new provisions for introducing a port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the authorities of the state in question.
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach; lub
en the fishing vessel declared to have caught the fish had not sufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage or
pl połów ryb/głowonogów
en fin-fish/cephalopods
pl W szczególności mam na myśli przepisy wprowadzające nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.
en I refer, in particular, to those new provisions that specifically introduce a new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the state in question.
pl Połów niektórych gatunków, które mają zostać przetworzone na mączkę rybną bądź olej z ryb, można przeprowadzać przy użyciu małych rozmiarów oczek sieci, pod warunkiem że takie działania połowowe nie mają negatywnego wpływu na inne gatunki
en Whereas the catching of certain species to be transformed into fish-meal or fish-oil may be carried out with small mesh sizes, provided that such catching operations do not have a negative influence on other species
pl statek rybacki, który zadeklarował połów ryb, nie posiadał wystarczającej indywidualnej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego umieszczonego w sadzach
en the fishing vessel declared to have caught the fish had insufficient individual quota for bluefin tuna put into the cage
pl całkowity dopuszczalny połów (TAC) oznacza ilość ryb, którą można odłowić i wyładować co roku w ramach każdego stada
en total allowable catch (TAC) shall mean the quantity that can be taken from each stock each year
pl połów ryb dennych
en demersal species
pl Środki zarządzania stadami ryb: połów selektywny w jeziorach ‧) Säkylän Pyhäjärvi i ‧) Onkamojärvi w celu poprawy warunków sektora rybołówstwa, jakości wody i stanu stad ryb
en Measures to manage fish stocks: selective fishing in the lakes ‧) Säkylän Pyhäjärvi and ‧) Onkamojärvi in order to improve the conditions of the fishing sector, the quality of water and the state of fish stocks
pl ogólny dopuszczalny połów (TAC) oznacza ilość odławianych co roku ryb z każdego zasobu
en total allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
pl Z upływem tego terminu, zakazuje ono przejściowo połowów takich zasobów lub grup zasobów przez te statki a także zatrzymywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku ryb, których połów nastąpił po upływie terminu i wyznaczy termin, do którego wyładunki i przeładunki lub końcowe deklaracje połowowe są dozwolone
en As from that date, it shall provisionally prohibit fishing for that stock or group of stocks by such vessels as well as the retention on board, the transshipment and the landing of fish taken after that date and shall decide on a date up to which transshipments and landings or final declarations of catches are permitted
pl statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały wystarczającą kwotę w odniesieniu do zadeklarowanych gatunków
en the fishing vessels declaring that they have caught the fish had sufficient quota for the species declared
pl całkowity dopuszczalny połów (TAC) oznacza ilość ryb, która może zostać odłowiona co roku w ramach każdego stada
en total allowable catch (TAC) means the quantity that can be taken from each stock each year
pl Jeżeli danego dnia statek nie wypływa na połów lub gdy nie złowi żadnych ryb, informację tę należy wpisać w dziennym sprawozdaniu połowowym
en If no sets were made by a vessel for a particular day, or if a set is made and no fish are caught, the vessel shall be required to report this information on the daily catch report form
pl Tekst ma spełnić ustalone zobowiązania państw członkowskich bandery, chodzi o zapewnienie, że nie zostaną wydane pozwolenia na połów ryb przy użyciu przydennych narzędzi połowowych, chyba że ocena potencjalnego wpływu w jasny sposób pokaże niskie ryzyko dla delikatnych morskich ekosystemów.
en The text has been designed to established result obligations by flag Member States, namely to ensure that no fishing permits are to be given to fish with bottom gears unless an assessment of potential impacts clearly demonstrates low risk for vulnerable marine ecosystems.
pl statek łowczy, który zadeklarował połów ryb, nie jest upoważniony do połowów tuńczyka błękitnopłetwego; lub
en the catching vessel declared to have caught the fish is not authorised to fish for bluefin tuna; or
pl W związku z tym należy zezwolić na połów ryb przemysłowych w tym obszarze przez statki pływające pod banderą Szwecji lub zarejestrowane w Szwecji
en Consequently, fishing for industrial fish in these waters by vessels flying the flag of Sweden or registered in Sweden should be authorised
pl Podstawowe zmiany obejmują: propagowanie przestrzegania przepisów przez statki na obszarze nieumawiającej się strony, nowy system kontroli, zakaz wyładunku mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem, dostosowanie do innych konwencji, środki zarządzania rybołówstwem oraz nowe środki na rzecz zwalczania nielegalnych połowów.
en The main changes are: promoting compliance with the rules by vessels in the non-contracting area, a new control system, banning landings of frozen fish whose legality cannot be proven, realigning with other conventions, fisheries management measures and new measures to combat illegal fishing.
pl statki rybackie, które zadeklarowały połów ryb, posiadały upoważnienie do połowów w zadeklarowanych obszarach
en the fishing vessels declared to have caught the fish had authorisation to fish in the areas declared
pl Sprawozdanie to, którego celem jest uregulowanie kwestii połowów gatunków płaskich na Morzu Bałtyckim oraz zaprzestania stosowania odrzutów przy modelu zarządzania rybołówstwem, jakim jest całkowity dopuszczalny połów (TAC), wskazuje, że system ten funkcjonuje odpowiednio i ma praktyczne zastosowanie w odniesieniu do pewnych gatunków ryb.
en The report, which aims to regulate fishing of flatfish in the Baltic Sea and to stop the practice of discarding while maintaining the model of fisheries management known as total allowable catch (TAC), indicates that this system is functioning properly and has a practical application for certain species of fish.
Showing page 1. Found 28822 sentences matching phrase "połów ryb pompą".Found in 5.887 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.