Translations into English:

  • permanent residence   

Example sentences with "pobyt stały", translation memory

add example
pl zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba- wydane nie później niż ‧ maja ‧ r
en permanent residence permit/alaline elamisluba- issued until ‧ May
pl Průkaz o povolení k trvalému pobytu (zezwolenie na pobyt stały
en Průkaz o povolení k trvalému pobytu (permanent residence permit card
pl dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w połączeniu z paszportem krajowym, w którym umieszczono wpis o wydaniu zezwolenia na pobyt stały
en Permanent residence permit, accompanied by a national passport which indicates issue of the authorisation for permanent residence
pl Trvalý pobyt v ČR od .../Pobyt stały ważny do ...
en Trvalý pobyt v ČR od .../Permanent residence valid of ...
pl integracja osób, określonych w art. ‧, których pobyt na terytorium Państwa Członkowskiego ma charakter długotrwały i stały
en integration of persons referred to in Article ‧ whose stay in the Member State is of a lasting and stable nature
pl personel miejscowy oznacza osoby zatrudnione, które są obywatelami państwa przyjmującego lub które posiadają pozwolenie na stały pobyt w tym państwie
en Contractor shall mean any person supplying to EUMM Georgia goods and/or services related to EUMM Georgia activities
pl Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w Republice Litewskiej- karta (ważna do dnia
en Permit of permanent residence in the Republic of Lithuania- card (valid until
pl Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (wydane przed dniem ‧ maja ‧ r.) (zezwolenie na pobyt stały
en Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (issued before ‧ May ‧) (permanent residence permit
pl Bez względu na rzeczywisty lub zamierzony okres pobytu takie osoby nie mogą posiadać aktualnie adresu prywatnego w innym miejscu, muszą być partnerem lub dzieckiem członka gospodarstwa domowego i muszą stale utrzymywać bliskie związki z gospodarstwem domowym i muszą uważać ten adres za swój główny (stały) adres zamieszkania
en Irrespective of the actual or intended duration of absence, such persons must currently have no private address elsewhere, must be the partner or child of a household member and must continue to retain close ties with the household and must consider this address to be his/her main residence
pl permis de şedere temporară (zezwolenie na pobyt stały), wydawane przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach nr
en permis de şedere permanentă (long-term residence permit), issued by the Ministry of Administration and Interior, in accordance with Aliens Act no
pl Dowód prima facie potwierdzający obywatelstwo lub pobyt stały zgodnie z artykułem ‧ ustęp ‧ i artykułem ‧ ustęp ‧ może zostać dostarczony poprzez dokumenty wymienione w Załączniku ‧ do niniejszej Umowy, nawet gdy upłynął ich okres ważności
en Prima facie evidence of nationality or permanent residence pursuant to Article ‧) and Article ‧) can be furnished through the documents listed in Annex ‧ to this Agreement, even if their period of validity has expired
pl Bosettingstillatelse (zezwolenie na osiedlenie/Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały z prawem do pracy
en Bosettingstillatelse (Settlement permit/Permanent work and residence permit
pl W drodze odstępstwa od przepisów art. ‧ ust. ‧ lit. b) tiret drugie, ale bez naruszenia innych przepisów art. ‧, każda osoba z tytułu zawarcia związku małżeńskiego ma prawo do zwolnienia z podatków wymienionych w art. ‧, gdy sprowadza do Państwa Członkowskiego, do którego zamierza przenieść swoje miejsce stałego pobytu, prywatny majątek, który nabyła lub którego posiadaczem stała się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące poprzedzające zawarcie związku małżeńskiego, pod warunkiem że
en By derogation from the second indent of Article ‧ (b), but without prejudice to the other provisions contained in Articles ‧ to ‧, any person shall on marrying be entitled to exemption from the taxes referred to in Article ‧ when importing into the Member State to which he intends to transfer his normal residence personal property which he acquired or which came into his possession less than three months previously, provided that
pl Form I-‧ permanent resident card (zezwolenie na pobyt stały, ważne na ‧ do‧ lat
en Form I-‧ permanent resident card (valid for two to ‧ years
pl Letelepedési engedély (zezwolenie na pobyt stały (w formie karty)- w połączeniu z paszportem krajowym, w którym znajduje się adnotacja o prawie do stałego pobytu, wydawane na czas nieokreślony, okres ważności dokumentu ‧ lat
en Letelepedési engedély (permanent residence permit (card form)- accompanied by a national passport which indicates the right of permanent residence, issued for an indefinite period of time, validity of the document is five years
pl Wszystkie uwagi, z wyjątkiem tych odnoszących się do zezwolenia na pobyt stały, zamieszcza się w języku angielskim
en All remarks, except the ones regarding to the permanent residence permit, are provided in the English language
pl Zezwolenie na pobyt stały- UE
en permanent residence permit-EU
pl będąc bezpaństwowcem bez obywatelstwa, jest w stanie wrócić do państwa poprzedniego miejsca stałego pobytu w związku z ustaniem okoliczności w których został uznany za uchodźcę
en being a stateless person with no nationality, he or she is able, because the circumstances in connection with which he or she has been recognised as a refugee have ceased to exist, to return to the country of former habitual residence
pl W księdze Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego ofiary handlu ludźmi mają prawo do zezwolenia na pobyt, a w pewnych okolicznościach do zezwolenia na pobyt stały, aby nie musiały się bać, że zostaną odesłane z powrotem do kraju, w którym to wszystko się zaczęło i aby mogły wnosić zarzuty przeciwko handlarzom ludźmi, wiedząc, że ich pobyt w danym kraju nie jest zagrożony.
en In the Group of the Greens/European Free Alliance's book, victims of human trafficking have a right to a residence permit, a permanent residence permit under certain circumstances, in order to ensure that they do not have to be afraid of being sent back to the country where it all started and in order to ensure that they are able to bring charges against the trafficker, as they are safe in the knowledge that their stay in the country is secure.
pl Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały- w postaci naklejki w kolorze zielonym
en Permanent residence permit- in the form of a sticker, green in colour
pl Jeśli dojdzie do wprowadzenia błękitnej karty, należy zagwarantować jej zastosowanie jako instrumentu kontroli wysoko wykwalifikowanych pracowników przebywających w UE, zezwalającego na czasowy - a nie stały - pobyt w całej Unii Europejskiej.
en If the 'Blue Card' is introduced, it is important to ensure that it is applied as a control instrument for highly skilled workers residing in the EU, allowing temporary - not permanent - residence in the European Union as a whole.
pl Dowód potwierdzający obywatelstwo lub stały pobyt nie może być dostarczony poprzez fałszywe dokumenty
en Proof of nationality or permanent residence cannot be furnished through false documents
pl Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały dla członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii, będącego obywatelem państwa trzeciego; w formacie A‧ ze zintegrowanymi zabezpieczeniami
en Permanent residence permit for a family member of an EU/EEA/CH national who is a third-country national; A‧ format with incorporated security features
Showing page 1. Found 85929 sentences matching phrase "pobyt stały".Found in 11.799 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.