Translations into English:

  • permanent residence   

Example sentences with "pobyt stały", translation memory

add example
pl Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia tych celów poprzez wspieranie przyjmowania i mobilności w celu prowadzenia badań przez obywateli państw trzecich w odniesieniu do pobytów dłuższych niż trzy miesiące, w celu sprawienia, by Wspólnota stała się bardziej atrakcyjna dla naukowców z całego świata oraz w celu wzmocnienia jej pozycji jako międzynarodowego centrum badań naukowych
en This Directive is intended to contribute to achieving these goals by fostering the admission and mobility for research purposes of third-country nationals for stays of more than three months, in order to make the Community more attractive to researchers from around the world and to boost its position as an international centre for research
pl Povolenie na trvalý pobyt (zezwolenie na pobyt stały
en Povolenie na trvalý pobyt (permanent residence permit
pl Bosettingstillatelse (zezwolenie na pobyt stały i pracę
en Bosettingstillatelse (permanent residence and work permit
pl Dokument pobytowy, jednolita naklejka umieszczona w dokumentach podróży- wydawany od ‧ maja ‧ r. obywatelom państw trzecich, zezwalający na pobyt stały lub długoterminowy (odpowiedni cel pobytu wskazany jest na naklejce
en Residence permit, uniform sticker affixed to travel document- issued from ‧ May ‧ to third-country nationals for permanent or long-term stays (relevant purpose of residence is indicated on sticker
pl Obywatelstwo i stały pobyt jako przeszkoda w przekazaniu na tle europejskiego nakazu aresztowania
en The problem of citizenship and the permanent stay on the territory of executing state as obstacle in delivery a background of institution of european arrest warrant
pl Reakcja na tę krytyczną sytuację powinna obejmować ścisłe stosowanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego przepływu obywateli UE, która przewiduje możliwość wydalenia obywatela UE, który po trzymiesięcznym pobycie w danym państwie członkowskim nie jest w stanie udowodnić posiadania stałego źródła utrzymania i odmawia poddania się procesowi integracji oferowanemu przez władze krajowe lub lokalne.
en The response to this critical situation ought to be the full application of Directive 2004/38/EC on the free movement of EU citizens, which provides for the removal of EU citizens who, after a stay of three months in a Member State, cannot demonstrate a regular source of income and who refuse to embark on the process of integration offered by national and/or local authorities.
pl permis de şedere temporară (zezwolenie na pobyt stały), wydawane przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach nr
en permis de şedere permanentă (long-term residence permit), issued by the Ministry of Administration and Interior, in accordance with Aliens Act no
pl Zezwolenie na pobyt stały wraz z prawem do pracy
en Permanent work and residence permit
pl Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały (w formie karty ‧,‧ × ‧,‧ mm
en Permanent residence permit (card form ‧,‧ × ‧,‧ mm
pl Wspólny wykaz dokumentów, których przedstawienie jest uznawane za dowód prima facie potwierdzający obywatelstwo lub stały pobyt (artykuł ‧ ustęp ‧, artykuł ‧ ustęp ‧, artykuł ‧ ustęp ‧ i artykuł ‧ ustęp
en Common list of documents the presentation of which is considered as prima facie evidence of nationality or permanent residence (Article ‧), Article ‧), Article ‧) and Article
pl Decyzja Włoch dotycząca wydania zezwoleń na pobyt czasowy tysiącom przybywających na jej ziemię tunezyjskich imigrantów i prośba Francji o tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych sprawiły, że strefa Schengen, jeden z najbardziej namacalnych aspektów integracji europejskiej, stała się przedmiotem wątpliwości.
en Italy's decision to issue temporary residence permits to thousands of Tunisian immigrants arriving on its soil, followed by France's request to temporarily restore border controls, has brought the Schengen area, one of the most tangible aspects of European integration, into question.
pl Konieczna stała się zatem harmonizacja obowiązujących w państwach członkowskich przepisów krajowych dotyczących przyjmowania i pobytu obywateli krajów trzecich.
en It has therefore been necessary to harmonise Member States' national laws relating to the admission and residence of those third-country nationals.
pl Průkaz o povolení k trvalému pobytu (zezwolenie na pobyt stały
en Průkaz o povolení k trvalému pobytu (permanent residence permit card
pl zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba- wydane nie później niż
en permanent residence permit/alaline elamisluba- issued until ‧ May
pl Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały dla członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii, będącego obywatelem państwa trzeciego; w formacie A‧ ze zintegrowanymi zabezpieczeniami
en Permanent residence permit for a family member of an EU/EEA/CH national who is a third-country national; A‧ format with incorporated security features
pl Zezwolenie na pobyt stały, zielone
en Permanent residence permit, green in colour
pl Nie chodzi o pobyt stały.
en It is not about permanent residence.
pl Karta stałego pobytu dla cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały
en A permanent residence card for an alien who has obtained a permanent residence permit
pl Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w postaci dowodu tożsamości
en Permanent residence permit in the form of an ID card
pl " na stały pobyt zostało odrzucone." Musi pani opuścić kraj nie później niż jutro. "
en " for permanent residence has been denied. " you must leave the country no later than tomorrow. "
pl Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w Republice Litewskiej- karta (ważna do dnia
en Permit of permanent residence in the Republic of Lithuania- card (valid until
pl Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) zezwolenie imigracyjne (zezwolenie na pobyt stały
en Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Immigration permit (permanent permit
pl Dokument pobytowy, zielona książeczka – wydawany od ‧ r. do dnia ‧ maja ‧ r. przebywającym na stałe obywatelom państw trzecich, od dnia ‧ maja ‧ r. do dnia ‧ kwietnia ‧ r. obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE oraz obywatelom EOG/Szwajcarii i członkom ich rodzin na pobyt stały lub czasowy
en Residence permit, green booklet- issued from ‧ to ‧ May ‧ to permanently resident third-country nationals, from ‧ May ‧ to ‧ April ‧ for permanent or temporary residence of family members of EU nationals and to EEA/Switzerland nationals and their family members
pl Metody i procedury meldowania na pobyt stały lub czasowy i wymeldowania z pobytu oraz meldowania i wymeldowania gości podlegają przepisom ustawy o meldunku mieszkańców (ZPPreb-UPB‧, Ur. l. RS nr ‧/‧), określającej obowiązek meldunku cudzoziemców zależnie od rodzaju pobytu
en Methods and procedures for the registration and de-registration of permanent and temporary residence and the registration and de-registration of guests are regulated by the Residence Registration Act (ZPPreb-UPB‧, Ur. l. RS No ‧/‧) which lays down the obligation for aliens to register in various ways according to the type of residence
Showing page 1. Found 85929 sentences matching phrase "pobyt stały".Found in 31.87 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.