Translations into English:

  • permanent residence   

Example sentences with "pobyt stały", translation memory

add example
pl Dodatkowe informacje: według informacji ze stycznia ‧ r. stały pobyt w Zjednoczonym Królestwie
en Other information: Resident in the United Kingdom as at January
pl Dokument pobytowy, zielona książeczka – wydawany od ‧ r. do dnia ‧ maja ‧ r. przebywającym na stałe obywatelom państw trzecich, od dnia ‧ maja ‧ r. do dnia ‧ kwietnia ‧ r. obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE oraz obywatelom EOG/Szwajcarii i członkom ich rodzin na pobyt stały lub czasowy
en Residence permit, green booklet- issued from ‧ to ‧ May ‧ to permanently resident third-country nationals, from ‧ May ‧ to ‧ April ‧ for permanent or temporary residence of family members of EU nationals and to EEA/Switzerland nationals and their family members
pl Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (specjalne zezwolenie na pobyt stały, okres ważności nieograniczony
en Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (special permanent residence permit (no expiry date
pl Cudzoziemiec, dokonując zameldowania na pobyt stały, zgłasza dane wymagane do zameldowania, przedstawia kartę pobytu stałego wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzją o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany
en An alien while reporting his permanent presence shall provide all the required data as well as his or her residence card issued in consequence of granting him or her settlement permit, the EC long-term residence permit, refugee status or tolerated stay permit, or settlement permit, the EC long-term residence permit, decision on giving him or her the refugee status in the Republic of Poland or decision on giving him or her permission for a tolerated stay
pl Obywatele krajów trzecich składający wniosek o zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w Republice Łotewskiej muszą podać miejsce pobytu
en Third-country nationals, when applying for permanent or temporary residence permits in the Republic of Latvia must declare their place of residence
pl Průkaz o povolení k trvalému pobytu (zezwolenie na pobyt stały
en Průkaz o povolení k trvalému pobytu (permanent residence permit card
pl Decyzja Włoch dotycząca wydania zezwoleń na pobyt czasowy tysiącom przybywających na jej ziemię tunezyjskich imigrantów i prośba Francji o tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych sprawiły, że strefa Schengen, jeden z najbardziej namacalnych aspektów integracji europejskiej, stała się przedmiotem wątpliwości.
en Italy's decision to issue temporary residence permits to thousands of Tunisian immigrants arriving on its soil, followed by France's request to temporarily restore border controls, has brought the Schengen area, one of the most tangible aspects of European integration, into question.
pl Alaline elamisluba (zezwolenie na pobyt stały
en Alaline elamisluba (permanent residence permit
pl W przypadku bezprawnego zabrania lub zatrzymania dziecka, sądy Państwa Członkowskiego, w którym dziecko zwykle zamieszkiwało bezpośrednio przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem utrzymują swoją właściwość do momentu, w którym dane Państwo Członkowskie nie stanie się miejscem stałego pobytu dziecka oraz
en In case of wrongful removal or retention of the child, the courts of the Member State where the child was habitually resident immediately before the wrongful removal or retention shall retain their jurisdiction until the child has acquired a habitual residence in another Member State and
pl Jeżeli takie dokumenty są przedstawione, Państwa Członkowskie uznają obywatelstwo, a Hongkong SAR uznaje stały pobyt, bez dalszych formalności
en If such documents are presented, the Member States shall recognise the nationality, and the Hong Kong SAR shall recognise the permanent residence, without further formalities
pl Reakcja na tę krytyczną sytuację powinna obejmować ścisłe stosowanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego przepływu obywateli UE, która przewiduje możliwość wydalenia obywatela UE, który po trzymiesięcznym pobycie w danym państwie członkowskim nie jest w stanie udowodnić posiadania stałego źródła utrzymania i odmawia poddania się procesowi integracji oferowanemu przez władze krajowe lub lokalne.
en The response to this critical situation ought to be the full application of Directive 2004/38/EC on the free movement of EU citizens, which provides for the removal of EU citizens who, after a stay of three months in a Member State, cannot demonstrate a regular source of income and who refuse to embark on the process of integration offered by national and/or local authorities.
pl Uzturēšanās atļauja (wydane po dniu ‧ maja ‧ r.) (zezwolenie na pobyt; zarówno na pobyt tymczasowy, jak i stały
en Uzturēšanās atļauja (issued since ‧ May ‧) (residence permit; for either temporary or permanent residence
pl Dokument pobytowy, jednolita naklejka umieszczona w dokumentach podróży – wydawany od dnia ‧ maja ‧ r. obywatelom państw trzecich, zezwalający na pobyt stały lub długoterminowy (odpowiedni cel pobytu wskazany jest na naklejce
en Residence permit, uniform sticker affixed to a travel document- issued from ‧ May ‧ to third-country nationals for permanent or long-term stays (relevant purpose of residence is indicated on sticker
pl Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (wydane przed dniem ‧ maja ‧ r.) (zezwolenie na pobyt stały
en Pastāvīgās uzturēšanās atļauja (issued before ‧ May ‧) (permanent residence permit
pl dokument pobytowy Wspólnot Europejskich) (‧ rok, ‧/‧ lat, pobyt stały
en European Communities Residence Permit) (‧ year, ‧/‧ years, permanent
pl Bosettingstillatelse (zezwolenie na osiedlenie/Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały z prawem do pracy
en Bosettingstillatelse (Settlement permit/Permanent work and residence permit
pl Letelepedési engedély (zezwolenie na pobyt stały (w formie karty) – w połączeniu z paszportem krajowym, w którym znajduje się adnotacja o prawie do stałego pobytu, wydawane na czas nieokreślony, okres ważności dokumentu ‧ lat
en Letelepedési engedély (permanent residence permit (card form)- accompanied by a national passport which indicates the right of permanent residence, issued for an indefinite period of time, validity of the document is five years
pl personel miejscowy oznacza osoby zatrudnione, które są obywatelami państwa przyjmującego lub które posiadają pozwolenie na stały pobyt w tym państwie
en Contractor shall mean any person supplying to EUMM Georgia goods and/or services related to EUMM Georgia activities
pl Nie chodzi o pobyt stały.
en It is not about permanent residence.
pl Zezwolenie na osiedlenie/Zezwolenie na pobyt stały z prawem do pracy
en Settlement permit/Permanent work and residence permit
pl dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w połączeniu z paszportem krajowym, w którym umieszczono wpis o wydaniu zezwolenia na pobyt stały
en Permanent residence permit, accompanied by a national passport which indicates issue of the authorisation for permanent residence
pl Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) zezwolenie imigracyjne (zezwolenie na pobyt stały
en Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Immigration permit (permanent permit
pl zezwolenie na pobyt stały) – wraz z paszportem krajowym, w którym poczyniono wpis o zezwoleniu na pobyt stały
en permanent residence permit)- accompanied by a national passport which indicates issue of the authorization for permanent residence
pl Wszystkie uwagi, z wyjątkiem tych odnoszących się do zezwolenia na pobyt stały, są sporządzane w języku angielskim
en All remarks, except the ones regarding to the permanent residence permit, are provided in the English language
Showing page 1. Found 85929 sentences matching phrase "pobyt stały".Found in 24.71 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.