Translations into English:

  • permanent residence   

Example sentences with "pobyt stały", translation memory

add example
Niniejsza dyrektywa ma na celu przyczynienie się do osiągnięcia tych celów poprzez wspieranie przyjmowania i mobilności w celu prowadzenia badań przez obywateli państw trzecich w odniesieniu do pobytów dłuższych niż trzy miesiące, w celu sprawienia, by Wspólnota stała się bardziej atrakcyjna dla naukowców z całego świata oraz w celu wzmocnienia jej pozycji jako międzynarodowego centrum badań naukowychThis Directive is intended to contribute to achieving these goals by fostering the admission and mobility for research purposes of third-country nationals for stays of more than three months, in order to make the Community more attractive to researchers from around the world and to boost its position as an international centre for research
Povolenie na trvalý pobyt (zezwolenie na pobyt stałyPovolenie na trvalý pobyt (permanent residence permit
Bosettingstillatelse (zezwolenie na pobyt stały i pracęBosettingstillatelse (permanent residence and work permit
Dokument pobytowy, jednolita naklejka umieszczona w dokumentach podróży- wydawany od ‧ maja ‧ r. obywatelom państw trzecich, zezwalający na pobyt stały lub długoterminowy (odpowiedni cel pobytu wskazany jest na naklejceResidence permit, uniform sticker affixed to travel document- issued from ‧ May ‧ to third-country nationals for permanent or long-term stays (relevant purpose of residence is indicated on sticker
Obywatelstwo i stały pobyt jako przeszkoda w przekazaniu na tle europejskiego nakazu aresztowaniaThe problem of citizenship and the permanent stay on the territory of executing state as obstacle in delivery a background of institution of european arrest warrant
Reakcja na tę krytyczną sytuację powinna obejmować ścisłe stosowanie dyrektywy 2004/38/WE w sprawie swobodnego przepływu obywateli UE, która przewiduje możliwość wydalenia obywatela UE, który po trzymiesięcznym pobycie w danym państwie członkowskim nie jest w stanie udowodnić posiadania stałego źródła utrzymania i odmawia poddania się procesowi integracji oferowanemu przez władze krajowe lub lokalne.The response to this critical situation ought to be the full application of Directive 2004/38/EC on the free movement of EU citizens, which provides for the removal of EU citizens who, after a stay of three months in a Member State, cannot demonstrate a regular source of income and who refuse to embark on the process of integration offered by national and/or local authorities.
permis de şedere temporară (zezwolenie na pobyt stały), wydawane przez Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych zgodnie z Ustawą o cudzoziemcach nrpermis de şedere permanentă (long-term residence permit), issued by the Ministry of Administration and Interior, in accordance with Aliens Act no
Zezwolenie na pobyt stały wraz z prawem do pracyPermanent work and residence permit
Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały (w formie karty ‧,‧ × ‧,‧ mmPermanent residence permit (card form ‧,‧ × ‧,‧ mm
Wspólny wykaz dokumentów, których przedstawienie jest uznawane za dowód prima facie potwierdzający obywatelstwo lub stały pobyt (artykuł ‧ ustęp ‧, artykuł ‧ ustęp ‧, artykuł ‧ ustęp ‧ i artykuł ‧ ustępCommon list of documents the presentation of which is considered as prima facie evidence of nationality or permanent residence (Article ‧), Article ‧), Article ‧) and Article
Decyzja Włoch dotycząca wydania zezwoleń na pobyt czasowy tysiącom przybywających na jej ziemię tunezyjskich imigrantów i prośba Francji o tymczasowe przywrócenie kontroli granicznych sprawiły, że strefa Schengen, jeden z najbardziej namacalnych aspektów integracji europejskiej, stała się przedmiotem wątpliwości.Italy's decision to issue temporary residence permits to thousands of Tunisian immigrants arriving on its soil, followed by France's request to temporarily restore border controls, has brought the Schengen area, one of the most tangible aspects of European integration, into question.
Konieczna stała się zatem harmonizacja obowiązujących w państwach członkowskich przepisów krajowych dotyczących przyjmowania i pobytu obywateli krajów trzecich.It has therefore been necessary to harmonise Member States' national laws relating to the admission and residence of those third-country nationals.
Průkaz o povolení k trvalému pobytu (zezwolenie na pobyt stałyPrůkaz o povolení k trvalému pobytu (permanent residence permit card
zezwolenie na pobyt stały/alaline elamisluba- wydane nie później niżpermanent residence permit/alaline elamisluba- issued until ‧ May
Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały dla członka rodziny obywatela UE/EOG/Szwajcarii, będącego obywatelem państwa trzeciego; w formacie A‧ ze zintegrowanymi zabezpieczeniamiPermanent residence permit for a family member of an EU/EEA/CH national who is a third-country national; A‧ format with incorporated security features
Zezwolenie na pobyt stały, zielonePermanent residence permit, green in colour
Nie chodzi o pobyt stały.It is not about permanent residence.
Karta stałego pobytu dla cudzoziemca, który uzyskał zezwolenie na pobyt stałyA permanent residence card for an alien who has obtained a permanent residence permit
Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w postaci dowodu tożsamościPermanent residence permit in the form of an ID card
" na stały pobyt zostało odrzucone." Musi pani opuścić kraj nie później niż jutro. "" for permanent residence has been denied. " you must leave the country no later than tomorrow. "
Dokument pobytowy zezwalający na pobyt stały w Republice Litewskiej- karta (ważna do dniaPermit of permanent residence in the Republic of Lithuania- card (valid until
Άδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) zezwolenie imigracyjne (zezwolenie na pobyt stałyΆδεια μετανάστευσης (μόνιμη άδεια) Immigration permit (permanent permit
Dokument pobytowy, zielona książeczka – wydawany od ‧ r. do dnia ‧ maja ‧ r. przebywającym na stałe obywatelom państw trzecich, od dnia ‧ maja ‧ r. do dnia ‧ kwietnia ‧ r. obywatelom państw trzecich będących członkami rodziny obywatela UE oraz obywatelom EOG/Szwajcarii i członkom ich rodzin na pobyt stały lub czasowyResidence permit, green booklet- issued from ‧ to ‧ May ‧ to permanently resident third-country nationals, from ‧ May ‧ to ‧ April ‧ for permanent or temporary residence of family members of EU nationals and to EEA/Switzerland nationals and their family members
Metody i procedury meldowania na pobyt stały lub czasowy i wymeldowania z pobytu oraz meldowania i wymeldowania gości podlegają przepisom ustawy o meldunku mieszkańców (ZPPreb-UPB‧, Ur. l. RS nr ‧/‧), określającej obowiązek meldunku cudzoziemców zależnie od rodzaju pobytuMethods and procedures for the registration and de-registration of permanent and temporary residence and the registration and de-registration of guests are regulated by the Residence Registration Act (ZPPreb-UPB‧, Ur. l. RS No ‧/‧) which lays down the obligation for aliens to register in various ways according to the type of residence
Showing page 1. Found 85928 sentences matching phrase "pobyt stały".Found in 33.304 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.