Translations into English:

  • genetic polymorphism   

Example sentences with "polimorfizm genetyczny", translation memory

add example
pl Genetyczne podstawy agresji nornicy rudej - poszukiwanie polimorfizmu genu tph2 metodą SSCP.
en The genetic basis of aggression in bank vole-finding the tph2 gene polymorphism using SSCP method.
pl CYP‧C‧ przejawia genetyczny polimorfizm; ‧ % populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP‧C‧, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP‧C
en CYP‧C‧ is subject to genetic polymorphism and ‧ % of the population, called poor metabolisers (PMs), are homozygote for a mutant CYP‧C‧ allele and therefore lacks a functional CYP‧C‧ enzyme
pl Enzym ten wykazuje polimorfizm genetyczny
en This enzyme exhibits genetic polymorphism
pl Polimorfizm genetyczny populacji czterech gatunków ryb anadromicznych w związku z ich restytucją w wodach Polski
en Genetic polymorphism of populations of four anadromous fish species restituted in Polish waters
pl CYP‧C‧ wykazuje genetyczny polimorfizm
en The enzyme CYUP‧A‧ also contributes to the metabolism
pl Polimorfizm genetyczny antycznych i współczesnych populacji jesiotrów A.oxyrinchus i A.sturio
en Genetic polymorphism in ancient and modern sturgeon populations of A.oxyrinchus and A. sturio
pl Restytucja jesiotra w Polsce:Analiza polimorfizmu genetycznego trzech partii sprowadzonego z Kanady narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus)
en Restitution of sturgeon in Poland: genetic analysis of three groups of Acipenser oxyrinchus fry imported from Canada.
pl Charakterystyka zmienności genetycznej sosny zwyczajnej z nadleśnictwa Miłomłyn w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA
en Genetic characteristic of scots pine from Miłomłyn district in cp DNA polymorphism
pl Ocena polimorfizmu genu TP53 u chorych z białaczką
en The role of polymorphism at codon 72 of the TP53 gene in human acute leukemia
pl Określenie asocjacji pomiędzy polimorfizmem regionu promotorowego genu monoaminooksydazy typu A a występowaniem agresywnego zachowania u ludzi.
en Determination of Association between Polymorphism of the Monoamine Oxidase Type A Gene Promoter Region and the Occurrence of Aggressive Behavior in Humans.
pl Wpływ polimorfizmu apolipoproteiny E na właściwości zapalne i angiogenne mysich makrofagów
en Impact of apolipoprotein E polymorphism on inflammatory and angiogenic potential of murine macrophages
pl Polimorfizmy mitochondrialnego DNA u polskich pacjentów z dziedziczną neuropatią wzrokową Lebera
en Polymorphisms of mitochondrial DNA in the group of Polish patients with Leber's hereditary optic neuropathy
pl Korelacja polimorfizmu pojedynczego nukleotydu +1846 C>T (rs1205) genu białka C-reaktywnego z częstością dużych zwapnień zastawki aortalnej i przezzastawkowym gradientem średnim u pacjentów ze stenozą aortalną.
en Association of the +1846 C>T (rs1205) single nucleotide polymorphism of the C-reactive protein gene with frequency of severe aortic valve calcification and mean transvalvular gradient in patients with aortic valve stenosis.
pl Analiza wpływu polimorfizmu miR-146a na apoptozę.
en Analysis of the influence of miR-146a polymorphism on apoptosis.
pl Badania polimorfizmu chiralnego tioestru wykazującego fazę ferro- i antyferroelektryczną oraz subfazy.
en Polymorphism study of chiral thioester exhibiting ferro- and antiferroelectric phases as well as sub-phases.
pl Produkty PCR ze zwielokrotnionego DNA C. m. subsp. sepedonicus dają po inkubacji w temp. ‧ °C przez ‧ minut charakterystyczny polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych uzyskanych za pomocą enzymu Bgl II
en PCR products amplified from C. m. subsp. sepedonicus DNA produce a distinctive restriction fragment length polymorphism with enzyme Bgl ‧ after incubation at ‧ °C for ‧ minutes
pl Polimorfizmy mitochondrialne w chorobach neurodegeneracyjnych
en Mitochondrial polymorphisms in neurodegenerative diseases
pl Znaczenie polimorfizmu genów MC1R i ASIP dla predykcji koloru włosów w aspekcie sądowym.
en The importance of polymorphism in MC1R and ASIP genes for hair color prediction in forensic aspect
pl Polimorfizm jednostki w życiu codziennym. Analiza socjologiczna
en Polymorphism of individual in everyday life. Sociological analysis
pl Polimorfizm pałeczek Pantoea spp. wyizolowanych ze ścieków miejskich oraz z wody rzeki Warty, określony na podstawie analizy sekwencji wielu loci (MLSA).
en Genetic polymorphism of Pantoea spp., isolated from municipal sewage and the Warta river water, determined by multilocus sequence analysis (MLSA).
pl Badanie polimorfizmu ośmiu loci STR chromosomu X w populacji Małopolski oraz zastosowanie zestawu Mentype® Argus X - 8 do analizy materiału kostnego
en Polymorphism of eight X - chromosomal STRs in population sample from Małopolska and applied Mentype® Argus X - 8 kit in human bones analysis.
pl Polimorfizmy w genie inhibitor aktywatora plazminogenu typu 1 i ich znaczenie w udarze niedokrwiennym mózgu.
en Plasminogen Activator Inhibitor-1 gene polymorphisms in stroke.
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "polimorfizm genetyczny".Found in 0.706 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.