Translations into English:

  • genetic polymorphism   

Example sentences with "polimorfizm genetyczny", translation memory

add example
pl Restytucja jesiotra w Polsce:Analiza polimorfizmu genetycznego trzech partii sprowadzonego z Kanady narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus)
en Restitution of sturgeon in Poland: genetic analysis of three groups of Acipenser oxyrinchus fry imported from Canada.
pl Polimorfizm genetyczny populacji czterech gatunków ryb anadromicznych w związku z ich restytucją w wodach Polski
en Genetic polymorphism of populations of four anadromous fish species restituted in Polish waters
pl CYP‧C‧ wykazuje genetyczny polimorfizm
en The enzyme CYUP‧A‧ also contributes to the metabolism
pl Enzym ten wykazuje polimorfizm genetyczny
en This enzyme exhibits genetic polymorphism
pl Polimorfizm genetyczny antycznych i współczesnych populacji jesiotrów A.oxyrinchus i A.sturio
en Genetic polymorphism in ancient and modern sturgeon populations of A.oxyrinchus and A. sturio
pl Charakterystyka zmienności genetycznej sosny zwyczajnej z nadleśnictwa Miłomłyn w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA
en Genetic characteristic of scots pine from Miłomłyn district in cp DNA polymorphism
pl Genetyczne podstawy agresji nornicy rudej - poszukiwanie polimorfizmu genu tph2 metodą SSCP.
en The genetic basis of aggression in bank vole-finding the tph2 gene polymorphism using SSCP method.
pl CYP‧C‧ przejawia genetyczny polimorfizm; ‧ % populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP‧C‧, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP‧C
en CYP‧C‧ is subject to genetic polymorphism and ‧ % of the population, called poor metabolisers (PMs), are homozygote for a mutant CYP‧C‧ allele and therefore lacks a functional CYP‧C‧ enzyme
pl Metody wykrywania mutacji i polimorfizmów w genie NOD2 u osób chorych na chorobę Leśniewskiego-Crohna
en Methods for detecting NOD2 gene mutations and polimorphisms in patients with Crohn's disease
pl Mutacje i polimorfizmy mitochondrialnego DNA na przykładzie raka prostaty
en Mitochondrial DNA mutations and polymorphisms in prostate cancer.
pl Morfologiczna zmienność Urodiaspis tecta (Acari: Mesostigmata) a polimorfizm mikrosatelitarnego jądrowego DNA
en Morphological variabilty of Urodiaspis tecta (Acari: Mesostigmata) versus polymorphism of microsatellite nuclear DNA
pl Polimorfizm sekwencyjny fragmentu 3' chloroplastowego genu maturazy K u gatunków kryptycznych z kompleksu Conocephalum conicum (L.) Dum.
en A sequence polymorphism in 3' fragment in cpDNA maturase K gene among cryptic species of Conocephalum conicum (L.) Dum. complex
pl Pozytywna identyfikacja R. solanacearum następuje, jeśli amplikony PCR są tego samego rozmiaru i posiadają te same polimorfizmy restrykcyjne długości fragmentu, co dla szczepu kontroli pozytywnej
en A positive identification of R. solanacearum is achieved if the PCR amplicons are the same size and have the same restriction fragment length polymorphisms as for the positive control strain
pl Badanie polimorfizmu ośmiu loci STR chromosomu X w populacji Małopolski oraz zastosowanie zestawu Mentype® Argus X - 8 do analizy materiału kostnego
en Polymorphism of eight X - chromosomal STRs in population sample from Małopolska and applied Mentype® Argus X - 8 kit in human bones analysis.
pl Polimorfizmy mitochondrialne w chorobach neurodegeneracyjnych
en Mitochondrial polymorphisms in neurodegenerative diseases
pl Wpływ polimorfizmu apolipoproteiny E na własności makrofagów in vitro - implikacje w gojeniu ran z uwzględnieniem mikrodysekcji laserowej
en Impact of apolipoprotein E polymorphism on macrophage properties in vitro - implications in wound healing with focus on laser microdissection
pl Częstość występowania polimorfizmu Ala119Ser w genie CYP1B1 wśród osób ze zdiagnozowanym rakiem płuca w latach 2007- 2009.
en The incidence of polymorphism Ala119Ser in the gene CYP1B1 among people diagnosed with lung cancer from 2007 to 2009.
pl Analiza wpływu polimorfizmu miR-146a na apoptozę.
en Analysis of the influence of miR-146a polymorphism on apoptosis.
pl Analizą restrykcyjnego polimorfizmu długości fragmentu (RFLP) (Cook et al
en Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis (Cook et al
pl Polimorfizm mtDNA w diagnostyce chorób człowieka.
en The mtDNA's polymorphism in human diseases diagnostic.
pl Polimorfizm jądrowych sekwencji mikrosatelitarnych Oodinychus ovalis (Acari: Mesostigmata: Uropodina) zasiedlającego glebę i merocenozy martwego drewna
en Polymorphism of nuclear microsatellite sequences od OOdinychus ovalis (Acari: Mesostigmata: Uropodina) habitating soil and merocenosis of dead wood
pl Polimorfizm Val/66/Met w genie BDNF i polimorfizm typu VNTR w trzecim egzonie genu DRD4 u pacjentów z nadwagą i otyłością.
en The Val/66/Met polymorphism in the BDNF gene and the VNTR polymorphism in the third exon of the DRD4 gene in overweight and obese patients
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "polimorfizm genetyczny".Found in 1.422 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.