Translations into English:

  • genetic polymorphism   

Example sentences with "polimorfizm genetyczny", translation memory

add example
pl Charakterystyka zmienności genetycznej sosny zwyczajnej z nadleśnictwa Miłomłyn w oparciu o polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA
en Genetic characteristic of scots pine from Miłomłyn district in cp DNA polymorphism
pl CYP‧C‧ wykazuje genetyczny polimorfizm
en The enzyme CYUP‧A‧ also contributes to the metabolism
pl Genetyczne podstawy agresji nornicy rudej - poszukiwanie polimorfizmu genu tph2 metodą SSCP.
en The genetic basis of aggression in bank vole-finding the tph2 gene polymorphism using SSCP method.
pl Enzym ten wykazuje polimorfizm genetyczny
en This enzyme exhibits genetic polymorphism
pl Restytucja jesiotra w Polsce:Analiza polimorfizmu genetycznego trzech partii sprowadzonego z Kanady narybku jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus)
en Restitution of sturgeon in Poland: genetic analysis of three groups of Acipenser oxyrinchus fry imported from Canada.
pl CYP‧C‧ przejawia genetyczny polimorfizm; ‧ % populacji to osoby określane jako słabo metabolizujące, które są homozygotami względem zmutowanego allelu CYP‧C‧, w związku z czym nie mają prawidłowo funkcjonującego enzymu CYP‧C
en CYP‧C‧ is subject to genetic polymorphism and ‧ % of the population, called poor metabolisers (PMs), are homozygote for a mutant CYP‧C‧ allele and therefore lacks a functional CYP‧C‧ enzyme
pl Polimorfizm genetyczny antycznych i współczesnych populacji jesiotrów A.oxyrinchus i A.sturio
en Genetic polymorphism in ancient and modern sturgeon populations of A.oxyrinchus and A. sturio
pl Polimorfizm genetyczny populacji czterech gatunków ryb anadromicznych w związku z ich restytucją w wodach Polski
en Genetic polymorphism of populations of four anadromous fish species restituted in Polish waters
pl Ocena przydatności techniki SnaPshot w identyfikacji gatunkowej różnego materiału biologicznego na podstawie polimorfizmu Snp w mitochondrialnym DNA.
en Evaluation of SNaPshot assay usefulness for species identification of various biological material based on single nucleotide polymorphism in the mitochondrial DNA.
pl Detekcja, weryfikacja i zastosowanie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu w genetyce populacyjnej u niemodelowych organizmów.
en Single nucleotide polymorphism detection, verification and utility for population genetics in non-model organisms.
pl Produkty PCR namnożone z DNA R. solanacearum wytwarzają odmienny polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych uzyskanych za pomocą enzymu Taq I po inkubacji w temperaturze ‧ °C przez ‧ minut
en PCR products amplified from R. solanacearum DNA produce a distinctive restriction fragment length polymorphism with enzyme Taq I after incubation at ‧ °C for ‧ minutes
pl Wykorzystanie polimorfizmu genu SLC45A2 do predykcji fenotypu pigmentowego w genetyce sądowej
en Application of Polymorphic Sites in the SLC4A2 Gene for Predicting Pigmentation Phenotype for Forensic Purposes
pl Polimorfizm pojedynczych nukleotydów w genach pigmentacji człowieka
en Single nucleotide polymorphism in human pigmentation genes
pl Receptor witaminy D3 - VDR, jego ekspresja i polimorfizm w nowotworach prostaty.
en Expression and polymorphism of vitamin D3 receptor - VDR.
pl Przydatność analizy polimorfizmu genów pigmentacyjnych w celu identyfikacji pochodzenia biogeograficznego.
en Usefulness of analysis of variation within pigmentation genes for inference of biogeographical ancestry.
pl CYP ‧D‧ jest przedmiotem polimorfizmu genowego
en CYP ‧D‧ is subject to genetic polymorphism
pl Ocena polimorfizmu genu TP53 u chorych z białaczką
en The role of polymorphism at codon 72 of the TP53 gene in human acute leukemia
pl Produkty PCR namnożone z DNA R. solanacearum wytwarzają odmienny polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych z enzymem Ava ‧ po inkubacji w temperaturze ‧ °C
en PCR products amplified from R. solanacearum DNA produce a distinctive restriction fragment length polymorphism with enzyme Ava ‧ after incubation at ‧ °C
pl Farmakogenomika Nie badano formalnie wpływu znanych polimorfizmów deaminazy cytydynowej na metabolizm azacytydyny
en Pharmacogenomics The effect of known cytidine deaminase polymorphisms on azacitidine metabolism has not been formally investigated
pl Częstość występowania polimorfizmu Ala119Ser w genie CYP1B1 wśród osób ze zdiagnozowanym rakiem płuca w latach 2007- 2009.
en The incidence of polymorphism Ala119Ser in the gene CYP1B1 among people diagnosed with lung cancer from 2007 to 2009.
pl Analizą restrykcyjnego polimorfizmu długości fragmentu (RFLP) (Cook et al
en Restriction fragment length polymorphism (RFLP) analysis (Cook et al
pl Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych
en Restriction fragment length polymorphism
Showing page 1. Found 2294 sentences matching phrase "polimorfizm genetyczny".Found in 0.833 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.