Translations into English:

  • tree tomato   
    (Noun  )
  • Cyphomandra betacea   
  • cyphomandra betacea   
  • tamarillo   
    (Noun  )

Example sentences with "pomidor drzewiasty", translation memory

add example
pl Prowadził doświadczenia na następujących roślinach: Actinidia, Tomato Tree (pomidor drzewiasty) oraz męczennica jadalna
en He carried out trials of the following plants: Actinidia, tomato tree (tamarillo) and passion fruit
pl Właściwe jest dodanie następujących owoców, warzyw, zbóż i produktów ze zwierząt: minneola, śliwa tarnina, malina tekszla, krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną, miechunka, limkwat, mangostan, smoczy owoc (pitaja), cibora jadalna (migdał ziemny), aktinidia ostrolistna, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie dzięgielu, korzenie goryczki, pomidor drzewiasty, kolcowój pospolity, kolcowój chiński, kapusta choysum, couve-galega, couve-portuguesa, liście grochu i rzodkwi, amaranthus powellii i nasiona szarłatu, solanka sodowa, nasiona dyniowatych innych niż dynia, komosa ryżowa, kwiaty dzikiego bzu czarnego, liście miłorzębu, kwiaty jadalne, mięta i zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych
en It is appropriate to add the following fruits, vegetables, cereals and animal products: mineola, sloe, arctic bramble, nectar raspberry, physalis, limequats, mangosteen, dragon fruit (red pitaya), tiger nut (chufa), kiwiberry, lovage roots, angelica roots, gentiana roots, tree tomato, gojiberry, wolfberry, choi sum, portuguese kale, portuguese cabbage, leaves of peas and radish, amaranthus spinach and seeds, agretti, seeds of cucurbitacea other than pumpkin, quinoa, elderflowers, ginkgo leaves, edible flowers, mint and game
pl Maksymalna kwalifikowalna inwestycja nie może przekroczyć ‧ EUR na hektar w przypadku upraw drzewiastych oraz ‧ EUR na hektar w przypadku upraw ogrodniczych i roślin ozdobnych
en Maximum eligible investment may not exceed EUR ‧ per hectare in the case of ligneous crops and EUR ‧ per hectare in the case of horticultural crops and ornamental plants
pl Liście i pędy roślin drzewiastych zebrane na paszę dla zwierząt domowych i łownych
en Woody plants whose leaves or twigs are cropped by livestock or wildlife
pl Uprawa drzewiastych roślin dwuliściennych we Wspólnocie będzie zagrożona, jeśli nie zostaną podjęte skuteczne środki w celu zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego szkodnika
en There is a permanent risk to the cultivation of woody dicotyledonous plants throughout the Community if effective measures are not taken to control this pest and prevent it from spreading
pl Uruchom kdcop z & konsole-dopelniacz; lub minilinii poleceń (okienka, które pojawia się po naciśnięciu Alt; F‧). Okno programu kdcop pokazuje obecnie działające programy, które udostępniają interfejsy & DCOP;, w postaci struktury drzewiastej. Ogólnie rzecz biorąc, znalezienie odpowiedniej metody wymaga trochę poszukiwań w tym drzewie, ale użyteczną informacją jest, że zwykle interfejs oznaczony jako (domyślny) zawiera najczęściej używane funkcje
en Run kdcop from a & konsole; or the mini-CLI (the window which pops up on Alt; F‧). The kdcop window shows the applications currently running which provide & DCOP; interfaces, using a tree view. In general, finding the correct method requires a little bit of searching through the tree view, but a useful hint is that the interface marked (default) usually contains the most frequently-used functions
pl Rozszerzenia liniowe a rozszerzenia drzewiaste w zbiorach częściowo uporządkowanych
en Linear and arboreal extensions in partially ordered sets.
pl Produkcja zwierzęca (bydło, owce, kozy, świnie, drób, króliki, itp.) i roślinna (rośliny drzewiaste i zielne), produkcja leśna (wyłącznie produkcja materiału sadzonkowego na sprzedaż), działalność agroturystyczna oraz przetwarzanie i bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych
en Animal production (cattle, sheep, goats, pigs, poultry, etc.) and vegetable production (tree crops and grasses), sylvicultural production (only in respect of production for the sale of nursery plants), and related activities such as rural tourism and the processing and direct sale of agricultural products
pl Wspiera informowanie i szkolenie właścicieli lasów w dziedzinie możliwości związanych z leśnictwem prowadzonym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a więc uwzględniającym zarówno ochronę różnorodności biologicznej, jak i uprawę drzew wysokiej jakości oraz plantacyjną uprawę drzewiastych gatunków szybko rosnących wykorzystywanych do celów energetycznych
en supports the provision of information and training courses for forest owners on the opportunities offered by forestry which is run in accordance with the principles of sustainable development and thus taking into consideration both biodiversity protection and the production of quality trees and the cultivation of fast-growing species of trees for energy purposes
pl Zwierzęta wypasane odżywiają się ekstraktami paszowymi ze skoszonego siana oraz łąk wielogatunkowych naturalnych bogatych we florę z gatunków trawiastych i drzewiastych oraz krzewów
en Grazed animals use the same fodder crops used for haymaking and spontaneous polyphite meadows which are rich in flora with grass, shrub and tree species
pl produkcja drzewiastych roślin dwuliściennych i ich owoców zajmuje ważne miejsce w rolnictwie Wspólnoty
en Whereas the production of woody dicotyledonous plants and their fruit occupies an important place in Community agriculture
pl Produkcja drzewiastych roślin dwuliściennych i ich owoców zajmuje ważne miejsce w rolnictwie Wspólnoty
en The production of woody dicotyledonous plants and their fruit occupies an important place in Community agriculture
pl najbardziej szkodliwym dla drzewiastych roślin dwuliściennych jest tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus Comst
en Whereas one of the organisms most harmful to woody dicotyledonous plants is San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst
pl odzwierciedl strukturę drzewiastą widoków w dokumencie w katalogu docelowym
en keep the tree structure used to store the views in the document in the target directory
pl Problemy parametryzowane szerokością drzewiastą rozwiązywalne w czasie pojedyńczo wykładniczym: podejście logiczne
en Problems parameterized by treewidth in single exponential time: a logical approach
pl Konfiguracja czcionek & kde; jest łatwa. Otwórz Centrum sterowania (z K-Menu Centrum Sterowania) i wybierz Instalator czcionek z Administracja systemu w drzewiastym menu
en Fonts are really easy to configure in & kde;. Open up the Control Center (with K-Menu Control Center) and choose Font Installer in System Administration in the tree view
pl Druga przyczyna dotyczy nadeksploatacji w tropikach roślin drzewiastych, również krzewów, przez ludność lokalną, która ich potrzebuje na opał, do gotowania jedzenia.
en A second reason is the excessive exploitation of tree cover, including bushes, by local people, who use them for firewood and to prepare food.
pl Tworzy w katalogu docelowym taką samą strukturę drzewiastą, jaka była używana w dokumencie do przechowywania widoków
en Create in the target directory the same tree structure used in the document to store the views
pl zwraca się do Komisji o promowanie skutecznej waloryzacji biomasy dostępnej z odpadów rolniczych i leśnych oraz produkcji roślin energetycznych dla określonych celów, takich jak na przykład szybko rosnące rośliny drzewiaste jak wierzby, topole lub rośliny trawiaste, jak określone gatunki wiechlinowatych- poaceae, z uwzględnieniem roślin rodzimych w poszczególnych Państwach Członkowskich, w celu wytwarzania energii cieplnej i jednoczesnego przyczynienia się do waloryzacji poszczególnych odpadów
en Asks the Commission to promote efficient use of the biomass available in the form of forestry and agricultural waste and also the production of energy crops in the form of suitable plants, for example, fastgrowing woody plants such as willows and poplars, or grasses such as certain poaceae, without damaging the vegetation communities indigenous to each Member State, for the purpose of generating heat and simultaneously helping to exploit certain types of waste
pl Markery molekularne procesu formowania wtórnej ściany komórkowej podczas ksylogenezy u roślin drzewiastych.
en molecular markers of the secondary cell wall formation during xylogenesis in woody plants.
pl Najbardziej szkodliwym dla drzewiastych roślin dwuliściennych jest tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus Comst
en One of the organisms most harmful to woody dicotyledonous plants is San José Scale (Quadraspidiotus perniciosus Comst
pl Zaawansowane struktury drzewiaste
en Advanced tree data structures
pl Wpływ żubra na gatunki drzewiaste buczyny karpackiej.
en Influence of a bison on tree specieses of Carpathians beech.
pl Analiza cech spektralnych wybranych gatunków drzewiastych Puszczy Białowieskiej
en Analysis of spectral properties of selected tree species of the Bialowieża forest.
pl Metodą tradycyjnego wzrostu wykorzystywaną do tej pory jest rozsada drzewiasta części rosnącej poza glebą, pochodząca z młodych gałęzi pozostających po przycinaniu
en The traditional propagation method has consisted in using hardwood cuttings from the aerial part taken from young branches remaining after pruning
Showing page 1. Found 1361 sentences matching phrase "pomidor drzewiasty".Found in 0.721 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.