pronunciation: IPA: [pɔˈt̪ɛ̃ŋɡa] pɔˈtɛ̃ŋɡa  

Translations into English:

 • power       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mathematics: product of equal factors
   
  coś potężnego
   
  mat. matematyka, matematyczny wynik potęgowania;
   
  coś potężnego
   
  przeważająca siła i skuteczność
   
  mathematics: product of equal factors
 • might       
  (Noun  ) (verb, noun, auxv   )
   
  personal power
   
  personal power
 • energy       
  (noun   )
 • force           
  (verb, noun, adjv   )
 • main         
  (adjv   )
 • mightiness   
  (noun   )
 • potency   
  (noun   )
 • puissance     
  (noun   )
 • strength       
  (noun   )
 • vigour   
  (noun   )
 • virility   
  (noun   )

Other meanings:

 
power, might
 
(mathematics) power

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

druga potęga
square; second power
n-ta potęga
n-th power
wiedza to potęga
knowledge is power

    Show declension

Example sentences with "potęga", translation memory

add example
pl Unia Europejska nie jest ani krajem, ani demokracją, a mimo to zachowuje się już jak imperialistyczna potęga.
en The EU is neither a state nor a democracy, yet it is already behaving like an imperialist power.
pl Przede wszystkim musimy wykorzystać całą potęgę dyplomatyczną Europy, aby dopilnować, że zobowiązania ekologiczne naszych głównych partnerów są szczere, możliwe do zmierzenia i równoważne naszym.
en Above all, we need to use all Europe's diplomatic power to ensure that the environmental commitments of our main partners are genuine, measurable and equivalent to our own.
pl CAC musi wynosić ‧, ‧ lub ‧ do dziesiątej potęgi
en The CAC shall be ‧, ‧ or ‧ to a power of ten
pl Jest włoski.Wiesz, oni nie mogli konkurować z innymi jeśli chodzi o szybkość, więc zamiast za to inwestowali w potęgę wyglądu zewnętrznego
en Italian liners couldn ' t compete for speed, so they built floating art palaces instead
pl Moim zdaniem czwarty priorytet jest taki, że Unia Europejska powinna odgrywać aktywniejszą rolę w promowaniu standardów w obszarze polityki społecznej i środowiska, w ramach zewnętrznych stosunków ze wschodzącymi potęgami, takimi jak Brazylia, Rosja, Indie i Chiny.
en I believe that the fourth priority is for the European Union to play a much more active role in promoting social and environmental standards in its external relations with emerging powers, such as Brazil, Russia, India and China.
pl W Stanach Zjednoczonych, jak też w Europie, politycy wydają się być na usługach ogólnoświatowej potęgi bankowej.
en In the United States as in Europe, politicians appear merely as servants of the global banking power.
pl Postępy rynku wewnętrznego oraz dalszy rozwój regionów idą w parze, wspólnie budując potęgę Europy opartą na spójności i konkurencyjności.
en The progress of the internal market and further development of the regions complement each other and jointly create a powerful Europe characterised by cohesion and competitiveness.
pl W określonych warunkach mogą one mobilizować obywateli do działania i dążyć do podejmowania decyzji, które będą służyły ludziom, a nie potęgom finansowym.
en Under certain conditions, they may help to galvanise the citizens into action and seek decisions for the benefit of the people, not the financial strong.
pl Kim kto rozumie jakie zagrożenia niesie ze sobą potęga
en Someone who understands the risks of power
pl U jego wybrzeży narodziły się, rozwijały i osiągnęły potęgę idee i instytucje będące kwintesencją cywilizacji europejskiej i stanowiące integralną część jej historii.
en Along its shores, ideas and institutions that define the essence of European civilisation and form an integral part of its history and its future plans were born, have developed and have grown powerful.
pl Wartości powyżej ‧ określonych w dodatkach ‧ i ‧ do załącznika ‧ mogą być stosowane, jeżeli wartości te zostały wyliczone, np. z trzeciej potęgi funkcji krzywej składanej oryginalnych ‧ wartości
en More values than the ‧ laid down in Appendices ‧ and ‧ to Annex ‧ may be used if these values were calculated, for example, with a cubic Spline function from the original ‧ values
pl Potęga i rola tradycyjnego przekazu historii we współczesnych opowiadaniach amerykańskich
en The power and the role of traditional storytelling in the modern American short story
pl na piśmie. - W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono rosnącą potęgę Chin w zakresie handlu.
en in writing. - This report reflects China's growing power as a trading nation.
pl Jesteśmy też potęgą, z którą należy się liczyć, z uwagi na prowadzoną przez nas współpracę na rzecz rozwoju i pomocy humanitarnej. Jesteśmy z tego dumni.
en We are also a power to be reckoned with for our development cooperation and humanitarian assistance, and we are proud of that.
pl Europa potrzebuje jak najwięcej łączy szerokopasmowych o jak największej przepustowości, żeby dotrzymać kroku wyłaniającym się potęgom gospodarczych, takim jak Chiny i Indie, w nowoczesnej gospodarce.
en Europe needs the greatest broadband capacity and the fastest speeds to keep up with rising economic powers, like China and India, in the modern economy.
pl na piśmie. - (PT) Ponieważ nie sposób odnieść się do tego (zamierzonego) "amalgamatu”, którym jest sprawozdanie, skoncentrujemy się na kwestii, którą uznaliśmy za jego główny cel: zbagatelizowanie ingerencji głównych potęg UE w sprawy krajów trzecich, pod przykrywką "obowiązku ochrony".
en in writing. - (PT) As it is impossible to comment on the (intentional) amalgam that this report comprises, we will concentrate on what we regard as its main objective: to downplay the interference of the EU's major powers in third countries, under cover of the 'Responsibility to Protect' concept.
pl W rezolucji popisują się potęgą polityczną, aby pokazać, że UE ma być rywalem Stanów Zjednoczonych, w stosunku do których ma poczucie niższości.
en The resolution flaunts political might to show that the EU is supposedly a rival of the United States, which it feels inferior to.
pl Czy wyraża to nasze poparcie ambicji kolonialnych niektórych potęg europejskich w przeszłości, czy jest to też wyrażeniem zaniepokojenia interesami niektórych koncernów naftowych?
en Does it express our support of the colonial ambitions of some European powers in the past or is it an expression of concern for the interests of some oil companies?
pl Mamy siedem z dziesięciu najbardziej konkurencyjnych państw świata i mimo wzrostu znaczenia Chin i Indii Europa nadal pozostaje największą potęgą handlową świata.
en We account for seven of the ten most competitive nations in the world and, despite the rise of China and India, Europe remains the world's largest trading power.
pl Z uwagi na fakt, że Europa jest potęgą gospodarczą w skali globalnej, jak również interesującym celem podróży turystów pochodzących z państw trzecich, którzy oczywiście potrzebują wiz wjazdowych, moim zdaniem istnieje, bądź też istniała, potrzeba odpowiedniego złagodzenia rozporządzenia.
en Since Europe is a global economic power as well as an interesting tourist destination for third-country citizens, who of course need entry visas, in my opinion it is, or was, necessary to ease the regulation appropriately.
pl Podkreśla się więc konieczność, by UE współpracowała z wiodącymi potęgami regionalnymi i aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu i poprawie środowiska międzynarodowego, umożliwiającego jej realizację własnych wartości i interesów, stosownie do postanowień traktatu.
en It therefore stresses the need for the EU to cooperate with leading regional powers and actively participate in the building and improvement of an international environment that enables the EU to promote, as required by the Treaty, its values and interests.
pl " Nieustraszony " to potęga tych wód, bez dwóch zdań, jednak żaden okręt nie może mierzyć się z " Łowcą " pod względem prędkości
en The Dauntless is the power in these waters, but there' s no ship that can match the lnterceptor for speed
pl Musimy zatem zwiększyć inwestycje w innowacje i badania naukowe, a zmniejszyć inwestycje w fizyczną siłę roboczą, w dużej mierze niewykwalifikowaną, bowiem nasze koszty nigdy nie będą konkurencyjne w stosunku do kosztów ponoszonych przez nowe potęgi gospodarcze.
en Therefore, we need to invest more in innovation and research and less in largely unskilled manual labour, as our costs will never be competitive with those of the new economic powers.
pl Dopiero w środku widać ich potęgę
en It' s inside that their splendor is apparent
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "potęga".Found in 0.736 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.