pronunciation: IPA: [pɔˈt̪ɛ̃ŋɡa] pɔˈtɛ̃ŋɡa  

Translations into English:

 • power       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mathematics: product of equal factors
   
  coś potężnego
   
  mat. matematyka, matematyczny wynik potęgowania;
   
  coś potężnego
   
  przeważająca siła i skuteczność
   
  mathematics: product of equal factors
 • might       
  (Noun  ) (verb, noun, auxv   )
   
  personal power
   
  personal power
 • energy       
  (noun   )
 • force           
  (verb, noun, adjv   )
 • main         
  (adjv   )
 • mightiness   
  (noun   )
 • potency   
  (noun   )
 • puissance     
  (noun   )
 • strength       
  (noun   )
 • vigour   
  (noun   )
 • virility   
  (noun   )

Other meanings:

 
power, might
 
(mathematics) power

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

druga potęga
square; second power
n-ta potęga
n-th power
wiedza to potęga
knowledge is power

    Show declension

Example sentences with "potęga", translation memory

add example
pl podkreśla głębokie zainteresowanie Unii Europejskiej wzmocnieniem globalnego sprawowania rządów, instytucji międzynarodowych i wartości prawa międzynarodowego; nalega na zachowanie fundamentalnej roli ONZ w globalnym sprawowaniu rządów; potwierdza potrzebę włączenia Chin i Indii, jako wschodzących potęg, a także Rosji, w zakres odpowiedzialności za stan rządów na szczeblu ogólnoświatowym i za rozwiązania związane z ogólnoświatowymi wyzwaniami, jak również niezastąpioną rolę, jaką w tym kontekście powinni wspólnie odgrywać partnerzy transatlantyccy
en Stresses the vital interest of the European Union in strengthening global governance, international institutions and the value of international law; insists on the fundamental role of the United Nations in the development of global governance; reiterates the need to involve China and India, as emerging powers, as well as Russia, in taking responsibility for the state of global governance and for solutions to global challenges, together with the irreplaceable role which the transatlantic partners should jointly play in this context
pl I każdy w tej szkole to wie, wie to od lat, a dziś zobaczy dowód na to, że Joey Potter to potęga na którą trzeba uważać
en They' ve known for years, and today they' re going to see proof...... that Joey Potter is a force to be reckoned with
pl Ta potęga została znacznie osłabiona z powodu - tu wyrażę się dosyć bezpośrednio - postawy reakcyjnej rządów krajowych i kancelarii państwowych, wzmocnionej językiem konstytucji europejskiej i reform z nią związanych.
en This power was very much weakened because of the - I will be quite frank here - reactionary attitude of national governments and state chancelleries empowered by the language of the European Constitution and the reforms associated with it.
pl Pomimo to Stany Zjednoczone i inni wciąż stosują dementi, po pierwsze w kwestii potęgi izraelskiej masowej broni jądrowej, co wzmacnia dążenia Iranu do posiadania broni jądrowej.
en Yet the US and others are still in denial, firstly about Israel's massive nuclear weapons capacity that underpins Iran's drive to become a nuclear weapons power.
pl wyraża zadowolenie z przyjęcia podczas wyżej wspomnianego Szóstego Szczytu UE- Indie, wspólnego planu działania w zakresie partnerstwa strategicznego UE- Indie oraz wspólnej deklaracji politycznej nadającej stosunkom pomiędzy UE i Indiami nowy, bardziej intensywny charakter, zwłaszcza w odniesieniu do światowego pokoju i bezpieczeństwa, multilateralizmu, badań naukowych, rozwoju, środowiska, nauki, technologii i praw człowieka; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje utworzenie grupy wysokiego szczebla ds. handlu i inwestycji; uważa, że te porozumienia stanowią punkt zwrotny w stosunkach pomiędzy dwoma potęgami gospodarczymi i powinny zostać wprowadzone w życie przy aktywnym udziale i zaangażowaniu Indii
en Welcomes the adoption, at the above-mentioned Sixth Summit, of a joint action plan to implement the EU-India strategic partnership, together with the joint political declaration, which takes relations between the EU and India to a new, higher and more intensive level, in particular as regards international peace and security, multilateralism, research, development, the environment, science, technology and human rights; welcomes in particular the creation of the high level trade group for trade and investment; considers that these agreements are a turning point in relations between the two economic powers and should be implemented with the active participation and engagement of India
pl SM Entertainment - potęga koreańskiego przemysłu muzycznego.
en SM Entertainment – The Might of Korean Music Industry.
pl Znaczenie tego tekstu potwierdzają również wznowienie dialogu pomiędzy naszymi dwoma potęgami oraz propagowanie wielostronnych negocjacji, które charakteryzuje politykę nowej administracji pod rządami prezydenta Obamy.
en The revival of the dialogue between our two great powers, and the promotion of multilateral negotiations which characterises the policy of the new Obama administration, accentuate the importance of this text.
pl x do potęgi ‧/y
en x to the power of ‧/y
pl wzywa Komisję i wszystkie zainteresowane strony do przyjęcia do wiadomości, że celem przeglądu rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ powinno być zachowanie i promowanie wzrostu opłacalnego i konkurencyjnego europejskiego sektora żeglugi w ramach Strategii Lizbońskiej, w połączeniu ze strategią polityki w zakresie transportu, zgodnie z podsumowaniem zawartym w Białej Księdze oraz programami Marco Polo I i Marco Polo II, oraz że ma to istotne znaczenie, zwłaszcza w świetle powstania nowych potęg morskich, a mianowicie Chin, Korei Południowej i Tajwanu
en Calls upon the Commission and all parties concerned to understand that the purpose of the review of Regulation (EEC) No ‧/‧ should be to preserve, and promote the expansion of, a viable and competitive European shipping sector within the framework of the Lisbon Strategy in conjunction with transport policy strategy, as summarised in the White Paper and the Marco Polo I and the Marco Polo ‧ programmes, and that it is vital to do so especially in view of the fact that new maritime powers have emerged, namely China, South Korea, and Taiwan
pl Uwaga światowej opinii publicznej jest skoncentrowana na czymś innym - na pewnych próbach tworzenia potęgi nuklearnej w tym kraju lub na ewidentnie antysemickich wypowiedziach prezydenta Iranu.
en The attention of the world's public opinion is focused on something else, on certain attempts to create a nuclear power in that country or on the clearly anti-Semitic statements of the President of Iran.
pl Obecnie w haniebny sposób powstrzymujemy się od wywierania presji na azjatycką potęgę, która nadal łamie prawa człowieka.
en Now, disgracefully, we are refraining from putting pressure on the Asian powerhouse, which continues to infringe human rights.
pl Jest to jeden z sektorów podstawowych dla europejskiej potęgi gospodarczej.
en It is one of the basic sectors for European economic power.
pl Dlatego, powinniśmy zacząć patrzeć na Chiny bez schizofrenii, która doprowadziła międzynarodowe firmy, włącznie z europejskimi, do sprzeciwiania się postępowi w dziedzinie praw związków zawodowych oraz powinniśmy przesłać chińskim władzom jasną wiadomość, mianowicie, że główne gospodarcze i handlowe potęgi mają zobowiązania zarówno na krajowych, jak i międzynarodowych frontach; dotyczy to okresu przed, po oraz nawet w czasie Igrzysk.
en Then we shall start to look at China without the schizophrenia which has led multinational companies, including European ones, to oppose progress in the field of trade union rights, and we shall send a clear message to the Chinese authorities, namely that a major economic and commercial power has obligations on both the domestic and international fronts; this applies before, after and even during the Olympics.
pl Prezydencja pragnie zwrócić uwagę wszystkich posłów na negocjacje dotyczące amunicji kasetowej prowadzone w ramach konwencji dotyczącej pewnych broni konwencjonalnych (CCW), jedynej w której zgadzają się uczestniczyć największe potęgi wojskowe - Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny i Indie, lub kraje takie jak Gruzja - które nie akceptują konwencji z Oslo.
en The Presidency wishes to draw the attention of all Members to the on-going negotiations on cluster munitions within the context of the Convention on Certain Conventional Weapons (CCW) which is the only convention that the largest military powers - the United States, Russia, China and India, or countries such as Georgia - agree to participate in, which is not the case for the Oslo convention.
pl wzywa, aby partnerstwo transatlantyckie, stanowiące około ‧% światowego PKB i pozostające motorem napędowym światowej gospodarki, sprawowało światowe przywództwo w kontekście rosnących wzajemnych zależności, pojawiania się nowych potęg gospodarczych i wzrastającej ilości globalnych wyzwań, wykraczających poza granice krajowe; w związku z tym zaleca pogłębione i systematyczne konsultacje we wspólnych sprawach gospodarczych z innymi głównymi aktorami sceny gospodarczej (włączając Indie, Japonię, Brazylię, Kanadę, Meksyk, Chile, Rosję i Chiny
en Calls on the transatlantic partnership, which accounts for roughly ‧ % of world gross domestic product and remains the twin engine of the world economy, to exercise global leadership in a context marked by growing inter-dependence, the emergence of new economic powers and an increasing number of global challenges that cut across national boundaries; recommends in this respect more in-depth and systematic consultations on common economic issues with other major economic players (including India, Japan, Brazil, Canada, Mexico, Chile, Russia and China
pl pogłębienia dialogu Rady z nową administracją USA oraz ze wszystkimi potęgami jądrowymi w celu realizacji wspólnego programu na rzecz stopniowego zmniejszenia liczby głowic atomowych; w szczególności wspierania podejmowania tych działań przez USA i Rosji w kierunku znacznego zmniejszenia ich arsenału broni jądrowej zgodnie z ustaleniami w ramach START i SORT, domagania się ratyfikacji CTBT i odnowienia układu START
en deepen its dialogue with the new US administration and all nuclear-weapons powers, with a view to pursuing a common agenda aimed at progressive reduction of the nuclear warheads stockpile; in particular, support those steps being taken by the USA and Russia to substantially reduce their nuclear weapons as agreed in START I and in SORT; press for ratification of the CTBT and renewal of the START agreement
pl Indie nie podpisały również Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, będąc światową potęgą nuklearną.
en India, which is a global nuclear power, has not signed the Nuclear Non-Proliferation Treaty, either.
pl Oczywiście to oni sami podejmą decyzję, ale to w końcu ludzie, których ojcowie wyzwolili się spod potęgi Imperium Brytyjskiego.
en It is, of course, for them to take their own decision, but these are, after all, people whose fathers saw off the might of the British Empire.
pl Ten kraj może równie dobrze stać się polem bitwy między dwoma wielkimi potęgami regionu: Arabią Saudyjską i Iranem.
en The country could very well develop into a battlefield between two of the major powers of the region: Saudi Arabia and Iran.
pl Obecny kryzys przyspiesza stopniową zmianę układu sił między światowymi ośrodkami finansowymi: Azja i świat muzułmański to nowe wschodzące potęgi, których podejście i postępowanie jest niekoniecznie zgodne z tradycją świata zachodniego
en The current crisis is speeding up the gradual shift in the balance of power among world financial centres: Asia and the Islamic world are the new emerging powers, whose thinking and behaviour is not necessarily the same as has traditionally prevailed in the Western world
pl Mowa tu o takich kwestiach, jak rola euro, wpływ WPZiB i EPBiO na wzrost międzynarodowego znaczenia UE, możliwość włączenia do europejskiej strategii bezpieczeństwa także kwestii towarów i interesów mających strategiczne znaczenie dla Europy, jak to już robią inne potęgi gospodarcze świata
en The role of the euro and the impact of the CFSP and the ESDP on the growth of the EU's international role also come to mind, as does the possible inclusion within the European security strategy of the issue of goods and interests that are strategic for Europe, as is already the case with other global economic powers
pl Unia Europejska – Stany Zjednoczone –Współpraca ekonomiczna dwóch potęg gospodarki światowej
en European Union and the United States: The Economic Cooperation between the two World Economic Powers.
pl Podczas gdy gnomy wygnały cię...... ja oferuję ci potęgę, większą niż sobie wyobrażasz
en While the gnomes banish you...... I offer you power, more power than you can imagine
pl Budował swoją potęgę
en He honed his strength
pl Zdolność zniszczenia planety jest niczym wobec potęgi Mocy
en The ability to destroy a planet is insignificant... next to the power of the Force
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "potęga".Found in 0.405 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.