pronunciation: IPA: [pɔˈt̪ɛ̃ŋɡa] pɔˈtɛ̃ŋɡa  

Translations into English:

 • power       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mathematics: product of equal factors
   
  coś potężnego
   
  mat. matematyka, matematyczny wynik potęgowania;
   
  coś potężnego
   
  przeważająca siła i skuteczność
   
  mathematics: product of equal factors
   
  influential nation, company etc.
   
  math: product of equal factors
 • might       
  (Noun  ) (verb, noun, auxv   )
   
  personal power
   
  personal power
   
  personal power
 • energy       
  (noun   )
 • force           
  (verb, noun, adjv   )
 • main         
  (adjv   )
 • mightiness   
  (noun   )
 • potency   
  (noun   )
 • powerfulness   
  (Noun  )
 • puissance     
  (noun   )
 • strength       
  (noun   )
 • vigour   
  (noun   )
 • virility   
  (noun   )

Other meanings:

 
power, might
 
(mathematics) power

Similar phrases in dictionary Polish English. (9)

druga potęga
square; second power
n-ta potęga
n-th power
na potęgę
heavily; mightily
podstawa potęgi
base; radix
potęga morska
maritime power; naval power; sea power
wiedza to potęga
knowledge is power
wykładnik potęgi
exponent; index; power

    Show declension

Example sentences with "potęga", translation memory

add example
pl Mowa tu o takich kwestiach, jak rola euro, wpływ WPZiB i EPBiO na wzrost międzynarodowego znaczenia UE, możliwość włączenia do europejskiej strategii bezpieczeństwa także kwestii towarów i interesów mających strategiczne znaczenie dla Europy, jak to już robią inne potęgi gospodarcze świata
en The role of the euro and the impact of the CFSP and the ESDP on the growth of the EU's international role also come to mind, as does the possible inclusion within the European security strategy of the issue of goods and interests that are strategic for Europe, as is already the case with other global economic powers
pl Przedmiotowe porozumienie jest dobrym przykładem potęgi koncernów międzynarodowych i roli Światowej Organizacji Handlu jako forum obrony ich interesów.
en This agreement is a good example of the power of the multinationals and the role of the World Trade Organisation as a forum that defends their interests.
pl Nasze krążowniki nie odeprą tej potęgi!
en Our cruisers can' t repel firepower of that magnitude
pl Ponadto sytuacja geopolityczna Azji Środkowej przyciąga coraz większe zainteresowanie potęg gospodarczych, takich jak Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny i Turcja.
en In addition, the geopolitical situation of Central Asia has been attracting growing interest from economic powers such as Russia, the USA, China and Turkey.
pl Masowa automatyczna wymiana informacji, która stanowi podstawę sprawozdania pani poseł Alvarez i pana posła Domeniciego, to skaner, który kontroluje każdego na każdym kroku; to umowa SWIFT do potęgi, z której nie ma odwrotu.
en Wholesale automatic exchange, which forms the basis of the Alvarez and Domenici reports, is the scanner that strips you at every turn; it is the SWIFT agreement writ large from which there is no return.
pl Ramzes Wielki. Odrodziciel i kontynuator potęgi Nowego Państwa.
en Ramses the Great. Revivalist power and follower of the New Kingdom.
pl Sokarowi nie wolno pozwolić, aby zdobył dominującą potęgę
en Sokar cannot be permitted to rise to a dominant power
pl Oblicza funkcję wykładniczą e do potęgi x
en Compute e to the power of x
pl Począwszy od konferencji w Kopenhadze powinniśmy móc oczekiwać więcej przejrzystości i odpowiedzialności od największych potęg tego świata.
en Starting in Copenhagen, we must be able to expect more lucidity and more responsibility from the major powers of this world.
pl Żeby choć raz móc dysponować taką potęgą
en Just once to have such power in my hands
pl Prawdą jest, że kwestię kryzysu finansowego podjęły jako pierwsze rządy, a potęga fiskalna państwa została skierowana na stabilizację sektorów bankowych.
en It is true that the financial crisis has been first addressed by the governments and the fiscal power of the state has been directed to the stabilisation of the banking sectors.
pl rosnącej konkurencji ze strony krajów wschodzących i wzrostowi azjatyckich potęg globalnych
en increasing competition from emerging countries and, among these, the growth of the Asian world powers
pl Aż dopłyniemy do wyspy... gdzie twoja potęga nie sięga
en Until we reach the island... where you have no dominion
pl Europa potrzebuje jak najwięcej łączy szerokopasmowych o jak największej przepustowości, żeby dotrzymać kroku wyłaniającym się potęgom gospodarczych, takim jak Chiny i Indie, w nowoczesnej gospodarce.
en Europe needs the greatest broadband capacity and the fastest speeds to keep up with rising economic powers, like China and India, in the modern economy.
pl Świat bez broni jądrowej, a nawet bez dyktatorskich reżimów i tak pozostanie iluzją, natomiast pewne państwa traktuje się poważnie tylko wtedy, gdy dołączają do szeregu potencjalnych lub rzeczywistych potęg jądrowych.
en A world without nuclear weapons and even without dictatorial regimes will remain an illusion while some states are only taken seriously when they join the ranks of the potential or actual nuclear powers.
pl Moim zdaniem Europa musi krytycznie spojrzeć na swoje obecne plany na rzecz stabilności gospodarczej i finansowej, by wspólnie ruszyć do przodu, w kierunku silniejszej, ściślej powiązanej gospodarki, realizującej swój potencjał jako ogólnoświatowej potęgi gospodarczej.
en I understand that Europe needs to look critically at its current economic and financial stability plans in order to move forward together, towards a stronger, more closely intertwined economy that fulfils its potential as a global economic superpower.
pl Magowie mieli czuwać, by nigdy się uwolnił, byłby bowiem chodzącym przekleństwem, plagą ludzkości, potępionym potworem o wielowiekowej potędze, władcą pustyni, kroczącym w chwale niezwyciężoności
en The Magi would never allow him to be released... for he would arise a walking disease, a plague upon mankind... an unholy flesh eater with the strength of ages... power over the sands... and the glory of invincibility
pl Darryl mówił, że... przyjście mocy może ściągnąć na nas potęgę i chaos
en Well Darryl did say that uh... come the power would attract all kinds of forces and chaos
pl Nie kwestionujemy prawa Iranu do pokojowego rozwijania energii jądrowej. Nie zamierzamy też umniejszać ważnej roli, jaką Iran może odgrywać w regionie, jego uzasadnionych wymogów bezpieczeństwa ani potrzeby stworzenia wiarygodnego systemu bezpieczeństwa regionalnego, który obejmowałby wszystkie potęgi nuklearne w tym regionie.
en We do not question Iran's right to the peaceful development of nuclear energy, nor do we intend to underestimate the important role that Iran can play on a regional level, its legitimate security requirements, or the need to create a credible system of regional security that involves all the nuclear powers in the area.
pl PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI światową strategię badań kosmicznych, w której nakreślono, jak największe potęgi zamierzają na szczeblu światowym koordynować plany badań załogowych i bezzałogowych, w tym możliwość podjęcia- na późniejszym etapie- załogowych ekspedycji na Marsa
en TAKES NOTE of the Global Exploration Strategy outlining the global coordination of the major powers' plans for human and robotic exploration, including the possibility, at a later stage, of a human expedition to Mars
pl Magowie mieli czuwać, by nigdy się uwolnil, bylby bowiem chodzącym przekleństwem, plagą ludzkości, potępionym potworem o wielowiekowej potędze, wladcą pustyni, kroczącym w chwale niezwyciężoności
en The Magi would never allow him to be released...... for he would arise a walking disease, a plague upon mankind...... an unholy flesh- eater with the strength of ages...... power over the sands...... and the glory of invincibility
pl Magiczna armia, stutysięczna potęga otacza mury.... Twoi żołnierze uciekli
en A magic army, a hundred thousand strong, surrounds the walls.... Thy troops have fled
pl Jak pokazała tragedia na Haiti, UE jest bez wątpienia drugą potęgą, która tam interweniowała.
en As was demonstrated in the Haiti tragedy, the EU is clearly now second rate compared to others that intervened.
pl Ma ‧, ‧ razy więcej wojska i potęgę Korony za sobą
en He has ‧, ‧ times our numbers and the strength of the Crown to back him
pl Trzeba zmienić taktykę i być stanowczym w rozmowach z potęgami tego świata - z Chinami, Stanami Zjednoczonymi - i zagrozić ewentualnie tym, o czym mówią koledzy z Francji, czyli carbon tax na granicach Unii Europejskiej.
en We need to change this tactic and be firm in talks with the world's powerful countries - China, the United States - and even threaten the imposition of what our fellow Members from France are talking about, a carbon tax at the European Union's borders.
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "potęga".Found in 0.455 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.