pronunciation: IPA: [pɔˈt̪ɛ̃ŋɡa] pɔˈtɛ̃ŋɡa  

Translations into English:

 • power       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  mathematics: product of equal factors
   
  coś potężnego
   
  mat. matematyka, matematyczny wynik potęgowania;
   
  coś potężnego
   
  przeważająca siła i skuteczność
   
  mathematics: product of equal factors
 • might       
  (Noun  ) (verb, noun, auxv   )
   
  personal power
   
  personal power
 • energy       
  (noun   )
 • force           
  (verb, noun, adjv   )
 • main         
  (adjv   )
 • mightiness   
  (noun   )
 • potency   
  (noun   )
 • puissance     
  (noun   )
 • strength       
  (noun   )
 • vigour   
  (noun   )
 • virility   
  (noun   )

Other meanings:

 
power, might
 
(mathematics) power

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

druga potęgasquare; second power
n-ta potęgan-th power
podnosić do drugiej potęgisquare
trzecia potęgacube
wiedza to potęgaknowledge is power

    Show declension

Example sentences with "potęga", translation memory

add example
Ma ‧, ‧ razy więcej wojska i potęgę Korony za sobąHe has ‧, ‧ times our numbers and the strength of the Crown to back him
Jest włoski.Wiesz, oni nie mogli konkurować z innymi jeśli chodzi o szybkość, więc zamiast za to inwestowali w potęgę wyglądu zewnętrznegoItalian liners couldn ' t compete for speed, so they built floating art palaces instead
Bez wątpienia w przyszłości największe potęgi w Unii będą chętnie angażować się w kampanie wojskowe poza Europą, jeżeli stwierdzą, że będzie to leżało w ich gospodarczym interesie, tak jak robiły to Stany Zjednoczone.There is no doubt that in future the strongest powers in the Union will be willing to engage in military campaigns outside Europe when they think that this is in their economic interests, just as the United States has done.
Należy składać i ponawiać wnioski zmierzające do tego, by pomimo kryzysu finansowego budżet na B+R w zakresie energii ze źródeł odnawialnych został utrzymany i zwiększony zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i UE, w przeciwnym wypadku pojawia się ryzyko szybkiej utraty wszelkiej niezależności od innych potęgIt should be proposed and reiterated that R&D budgets for renewable energy must be maintained and increased despite the financial crisis affecting Member States and the EU; otherwise all autonomy vis-à-vis other powers may rapidly be lost
wyraża przekonanie, że strategia lizbońska może odnieść sukces tylko wtedy, gdy podjęte zostaną dalsze starania zmierzające w kierunku stworzenia wspólnotowej polityki energetycznej; zauważa, że starania te nie mogą jednak prowadzić do uwspólnotowienia i ujednolicenia krajowych polityk energetycznych, lecz do zwiększenia konkurencji i korzyści dla konsumentów; przypomina, że różnorodność stanowi istotę nie tylko potęgi Europy, ale także jej bezpieczeństwa energetycznegoIs convinced that the Lisbon Strategy can be a success only if further efforts are made to establish a common energy policy; is of the opinion, however, that policy should not lead to the communitarisation and standardisation of national energy policies, but rather create more competition and benefits for consumers; points out that not only Europe's strength, but also its security in the area of energy supply, lies in its diversity
Panie prezydencie niech zademonstruję potęgę mojego laseraMr President, allow me to demonstrate... the awesome lethality of the Alan Parsons Project
Dopiero w środku widać ich potęgęIt' s inside that their splendor is apparent
uwzględniając dialog polityczny UE-Chiny, nawiązany oficjalnie w ‧ r. w uznaniu statusu Chin jako przyszłej potęgi światowej i wynikających z tego zobowiązań międzynarodowych o szczególnie szerokim zasięguhaving regard to the EU-China political dialogue, which was formally established in ‧ in recognition of China's status as a future world power and the particularly far-reaching international obligations inherent in that status
Interesy wielkich firm i instytucji finansowych oraz wielkich potęg niemal zawsze biorą górę nad szczerymi i prawdziwymi interesami solidarności.The interests of big companies and financial institutions, and of the major powers almost always overcome the genuine and real interests of solidarity.
Celem sprawozdania jest doprowadzenie do tego, aby polityka zagraniczna służyła interesom militarnej ekspansji największych potęg Unii Europejskiej wykorzystujących to, co wprowadziły do traktatu lizbońskiego w celu zwiększenia swoich kompetencji w zakresie podejmowania decyzji, choć istnieją państwa członkowskie, które mają inne poglądy.The aim of the report is to ensure that foreign policy serves the interests of military expansion by the major powers within the European Union, by taking advantage of what they inserted into the Treaty of Lisbon in order to bolster their decision-making powers, even though there are Member States that hold different views.
Aby normalizacja europejska odpowiadała potrzebom przedsiębiorstw i konsumentów, a także gwarantowała maksimum potencjalnych korzyści w zakresie wspierania celów publicznych i społecznych, należy ją przystosować do wyzwań wynikających z globalizacji, zmian klimatu, pojawiania się nowych potęg gospodarczych oraz rozwoju techniki.In order to address the future needs of companies and consumers and to yield all its potential benefits in favour of public and social objectives, European standardisation must adapt to the challenges posed by globalisation, climate change, the emergence of new economic powers and technological evolution.
Narodziny imperialnej potęgi Stanów Zjednoczonych. Wojna amerykańsko-hiszpańska, 1898The birth of the imperial power of the United States. The Spanish-American War , 1898.
Więc w co wątpisz?W moje zamiary czy moją potęgę?So which is it you doubt, my intentions or my power?
"Interwencja humanitarna” stanowi instrument wykorzystywany przez największe potęgi do uzasadnienia swoich interwencji w sytuacjach, które często same zaogniały i pogarszały wskutek wieloletniej realizacji swoich strategicznych interesów oraz wspierania niegodziwych posunięć międzynarodowych korporacji.'Humanitarian intervention' is an instrument that the major powers use to justify their intervention in situations they have so often fuelled and aggravated by years of interference in pursuit of their strategic interests and in support of the unscrupulous manoeuvres of the multinationals.
Pokażę ci... potęgę ciemnościI' ‧ show you the power of darkness
Wartość odstępów na podziałce musi być w postaci ‧ × ‧n, ‧ × ‧n lub ‧ × ‧n metrów, gdzie potęga “n” jest dodatnią lub ujemną liczbą całkowitą, lub zeremThe value of the scale interval shall be in the form ‧ × ‧n, ‧ × ‧n or ‧ × ‧n metres, the power of
Powstrzymamy Zobellego, Majowie stracą broń oraz swoją potęgęWe stop Zobelle, Mayans lose their guns and they lose their power
umożliwienie Europie uczestnictwa w ambitnych programach, których koszt jest zbyt wysoki, by pokryć go mogła tylko jedna potęga w sektorze kosmicznymEnabling Europe to participate in ambitious programmes the cost of which is too great for any one space power
Każde samo w sobie jest potężne, ale ich połączenie zwiększa tę potęgę dziesięciokrotnieEach is powerful alone, but together that power increases tenfold
Wiemy, że trudno jest się z tym pogodzić i wiemy, że miarą krajów i narodów nie jest tylko i wyłącznie ich potęga polityczna, wojskowa i gospodarcza.We know that it is difficult to swallow and we know that countries and nations are not measured purely by their political, military or economic power.
Ty potworze, który w swym okrucieństwie stworzyłeś życie i skazałeś na nie niewinne dusze, przeklinając nas, w imię jakiejś nieznanej potęgi, z " grzechem śmiertelnym ", tylko żeby nas przekląć w imię tego samego " autorytetu "!You monster, who in your cruelty created life and inflicted it on every innocent soul, then cursed us, in the name of some unknown power, with ' original sin ', only in order to punish us in the name of that same ' authority '!
Mają wspólny sposób sięgania po tę potęgęThey have a common MO for getting that power
Przyjmując, że wyniki badań, których prawdziwości nikt z nas nie jest pewien, trzeba powiedzieć, że reszta jest manipulacją ze strony potęg gospodarczych, którym prawdopodobnie zależy na osiągnięciu celów przeciwnych do tych, które my sobie stawiamy, a mianowicie na doprowadzeniu do wzrostu cen tuńczyka do poziomu wykraczającego poza wszelkie proporcje i do tego, żeby ostatecznie wszelkie koszty ponosiły niewielkie gospodarki posiadające małe floty rybackie, od których zależy wiele regionów tej naszej wspaniałej Europy.Going on the basis of studies that none of us is sure are true, everything else is manipulation on the part of economic powers that probably want the exact opposite of what we are seeking, namely to increase the price of tuna beyond all proportion and to see to it that, in the end, the only ones to pay are the small economies of small fishing fleets, on which many regions of this wonderful Europe of ours depend.
Oblicza funkcję wykładniczą e do potęgi xCompute e to the power of x
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "potęga".Found in 0.86 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.