pronunciation: IPA: ˌprɔbabjiljiˈstɨʧ̑nɨ

Translations into English:

 • probabilistic   
  (Adjectival  ) (adjv   ) []
   
  rel. religia , filoz. filozofia związany z probabilizmem
   
  mat. matematyka, matematyczny związany z probabilistyką
   
  rel. religia, filoz. filozofia związany z probabilizmem

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

analiza probabilistyczna
factor analysis; game theory; multivariate analysis; regression analysis; statistical analysis; statistical methods; stochastic processes; analysis of covariance; analysis of variance; bayesian theory; best linear unbiased predictor; component analysis; correspondence analysis; cross sectional analysis; discriminant analysis; discriminant method; distribution of frequency; factorial analysis; monte carlo method; multicollinearity; multiple regression analysis; path analysis; probability analysis; statistical dispersion; statistical uncertainty; statistical variation; statistics as science
miara probabilistyczna
probability measure

    Show declension

Example sentences with "probabilistyczny", translation memory

add example
pl Reprezentatywne próby probabilistyczne osiąga się zarówno dla gospodarstw domowych, które stanowią podstawową jednostkę pobierania próbek, zbierania danych i analizy danych, jak i dla indywidualnych osób w populacji docelowej
en Representative probability samples shall be achieved both for households which form the basic units of sampling, data collection and data analysis, and for individual persons in the target population
pl Wycena opcji amerykańskich metodami probabilistycznymi - efektywne algorytmy
en Pricing of American options within probabilistic frameworks - effective algorithms
pl Probabilistyczne nierówności wykładnicze
en Probabilistic exponential inequalities
pl Po ‧ r. wszystkie dane dotyczące zmian w czasie opierają się na wyborze probabilistycznym
en After ‧ all longitudinal data shall be based on probability sampling
pl Dla wszystkich składników EU-SILC (niezależnie od tego czy ich podstawą jest badanie, czy rejestr) dane przekrojowe i dane dotyczące zmian w czasie (próba wstępna) opierają się na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych populacji zamieszkującej w prywatnych gospodarstwach domowych w danym państwie, niezależnie od języka, narodowości lub statusu pobytu
en For all components of EU-SILC (whether survey or register-based), the cross-sectional and longitudinal (initial sample) data shall be based on a nationally representative probability sample of the population residing in private households within the country, irrespective of language, nationality or legal residence status
pl Probabilistyczny model rozprzestrzeniania się grypy
en A probabilistic model for influenza propagation
pl Kodowanie i generowanie układów statystycznych za pomocą algorytmów probabilistycznych
en Encoding and generating statistical systems using probabilistic algorithms
pl Probabilistyczne pobieranie próbek
en Probability sampling
pl W drodze wyjątku od ust. ‧, Niemcy dostarczają po raz pierwszy dane przekrojowe oparte na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych za ‧ r. Za ‧ r. Niemcy dostarczają dane, z których ‧ % oparte jest na wyborze probabilistycznym, a ‧ % oparte jest na próbach kwotowych, te ostatnie są stopniowo zastępowane przez wybór losowy, aby osiągnąć pełną reprezentatywność wyboru probabilistycznego do ‧ r
en By way of exception to paragraph ‧, Germany shall supply cross-sectional data based on a nationally representative probability sample for the first time for the year ‧. For the year ‧, Germany shall supply data of which ‧ % shall be based on probability sampling and ‧ % shall be based on quota samples, the latter to be progressively replaced by random selection so as to achieve fully representative probability sampling by
pl Modele probabilistyczne sieci społecznościowych
en Probabilistic models of social networks
pl obliczenia ekonometryczne: specyfikacja modeli ekonomicznych i modeli probabilistycznych, obliczanie i testowanie modeli ekonometrycznych
en econometric work: specification of economic and probabilistic models, estimation and testing of econometric models
pl Dla składnika dotyczącego zmian w czasie, Niemcy dostarczają za ‧ r. jedną trzecią danych dotyczących zmian w czasie (dane za lata ‧ i ‧), opartych na wyborze probabilistycznym oraz dwie trzecie oparte na próbach kwotowych
en For the longitudinal component, Germany shall supply for the year ‧ one third of longitudinal data (data for years ‧ and ‧) based on probability sampling and two thirds based on quota samples
pl Dane przekrojowe i dotyczące zmian w czasie oparte są na reprezentatywnych na poziomie krajowym próbach probabilistycznych
en Cross-sectional and longitudinal data shall be based on nationally representative probability samples
pl Metody probabilistyczne w dowodach pewnych nierówności z analizy
en Probabilistic methods in proofs of some inequalities from analysis
pl EU-SILC opiera się na wyborze i wykonaniu próby probabilistycznej
en EU-SILC shall be based on the selection and implementation of a probability sample
pl Za ‧ r. połowa danych dotyczących zmian w czasie, odnoszących się do lat ‧, ‧ oraz ‧, oparta jest na wyborze probabilistycznym, a połowa na próbach kwotowych
en For the year ‧, half of the longitudinal data relating to years ‧, ‧ and ‧ shall be based on probability sampling and half on quota samples
pl ocena bezpieczeństwa elektrowni- deterministyczne i probabilistyczne metody oceny bezpieczeństwa
en power plants safety assessment- deterministic and probabilistic safety assessment methods
pl Przybliżona probabilistyczna weryfikacja modelowa w biologii systemów
en Approximate probabilistic model checking in systems biology
pl W takim przypadku zaleca się użycie papieru probabilistycznego (oś x: logarytmiczna, oś y: probit), w wielu przypadkach funkcja odpowiedzi na stężenie staje się prawie liniowa dla tak wyskalowanych osi
en In this case, the use of probability paper is recommended (x-scale: log, y-scale: probit), as in many cases the concentration response function will become almost linear after this transformation
pl Metody probabilistyczne w ubezpieczeniach na życie
en The methods of probability in life insurance
pl Metoda probabilistyczna P.Erdosa w kombinatoryce
en P. Erdos's probabilistic method in combinatorics
pl Probabilistyczna weryfikacja modelowa
en Probabilistic model checking
pl Pobieranie próbek niebędące pobieraniem probabilistycznym
en Non-probability sampling
pl Na zasadzie wyjątku w Niemczech ust. ‧ stosuje się wyłącznie do tej części próby, która opiera się na próbie probabilistycznej, zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia
en By way of exception, paragraphs ‧ to ‧ shall apply in Germany exclusively to the part of the sample based on probability sampling in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧ concerning Community statistics on income and living conditions
pl Probabilistyczne podstawy konstruowania programu reasekuracyjnego w firmie ubezpieczeniowej
en Probabilistic basis for constructing a reinsurance program in the insurance company
Showing page 1. Found 27 sentences matching phrase "probabilistyczny".Found in 0.348 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.