Translations into English:

  • e-mail program   
     
    An application that provides e-mail functions, for example Microsoft Outlook.

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

stempel poczty e-mail programu OutlookOutlook E-Mail Postmark

Example sentences with "program poczty e-mail", translation memory

add example
Wiadomością e-mail z dnia ‧ kwietnia ‧ r. władze Polski zgłosiły dwa programy pomocy na rzecz polskiego operatora pocztowego Poczty Polskiej, zgodnie z procedurą w ramach mechanizmu przejściowego, o której mowa w części ‧ załącznika ‧ do Aktu Przystąpienia stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii EuropejskiejBy e-mail dated ‧ April ‧, the Polish authorities notified two aid schemes in favour of the Polish postal operator Poczta Polska, under the interim mechanism procedure, provided for in Annex IV.‧ of the Act of Accession, which forms part of the Treaty of Accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union
Zakładka Wysyłanie wyświetla listę sewerów do wysyłania wiadomości. Pierwszy wpis jest domyślnym serwerem. Używając przycisku Dodaj... możesz wybrać między dwoma sposobami wysyłania wiadomości: SMTP i Sendmail. & Sendmail; to program do wysyłania e-maili, zainstalowany na Twoim komputerze. Jego skonfigurowanie uchodzi za trudne, więc jeśli nie masz działającej konfiguracji & Sendmail-dopelniacz;, wybierz SMTP i wypełnij pola Nazwa jakąś informacją (np. Konto służbowe), a Serwer nazwą i domeną serwera poczty (np. smtp. dostawca. com). Prawdopodobnie nie musisz zmieniać ustawienia Port (domyślny toThe Sending tab provides a list of ways to send messages. The first item in the list is the default way to send messages. Using the Add... button you can choose between two different ways of sending messages: SMTP and Sendmail. & Sendmail; here means a local software installation & mdash; this has a reputation of being difficult to set up, so if you do not already have a working & Sendmail; configuration, choose SMTP and fill in the Name field with a descriptive name (eg; My Mail Account) and the Host field with the name and domain of your mail server (eg; smtp. provider. com). You will probably not need to change the Port setting (the default is
Określa metodę wysyłania poczty dla alarmów e-mailowych. KMail: E-mail jest wysyłany automatycznie przez KMail. KMail jest uruchamiany, jeśli potrzeba. Sendmail: e-mail zostanie wysłany automatycznie. Zadziała tylko, jeśli w Twoim systemie skonfigurowano program Sendmail lub inny, zgodny z nim program do wysyłania pocztyHow to send email when an email alarm is triggered. KMail: The email is sent automatically via KMail. KMail is started first if necessary. Sendmail: The email is sent automatically. This option will only work if your system is configured to use sendmail or a sendmail compatible mail transport agent
Wiadomością e-mail z dnia ‧ kwietnia ‧ r. władze Polski zgłosiły dwa programy pomocy na rzecz polskiego operatora pocztowego Poczty Polskiej, zgodnie z procedurą w ramach mechanizmu przejściowego, o której mowa w części ‧ załącznika ‧ do Aktu Przystąpienia, stanowiącego część Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii EuropejskiejBy e-mail dated ‧ April ‧, the Polish authorities notified two aid schemes in favour of the Polish postal operator Poczta Polska, under the interim mechanism procedure, provided for in Annex IV.‧ of the Act of Accession, which forms part of the Treaty of Accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union
Jeżeli korzystasz z & Netscape; ‧. x, pliki poczty powinny znajdować się w folderze ~/nsmail; jeżeli korzystasz z & Netscape; ‧. x, są one schowane głęboko w katalogu ~/. mozilla w podkatalogu, takim jak:/home/nazwa_ uzytkownika/. mozilla/nazwa_ uzytkownika/‧ts‧ixha. slt/Mail/Mail/nazwa_ serwera (Ciąg ‧ts‧ixha. slt prawdopodobnie będzie się różnił, więc sprawdź go we własnym systemie.) Folder [... ]/Mail/Mail zawiera jeden podkatalog dla każdego konta z którego pobierasz pocztę przez (eg; [... ]/Mail/Mail/math. university. edu); będziesz musiał skopiować pliki z każdego z nich, jeżeli chcesz, aby były one dostępne w programie & kmail-mianownikIf you are using & Netscape; ‧. x, the mail files should be found in ~/nsmail; if you are using & Netscape; ‧. x, they 're buried in a folder deep in the ~/. mozilla subfolder, something like:/home/user_name/. mozilla/user_name/‧ts‧ixha. slt/Mail/Mail/server_name (the ‧ts‧ixha. slt string will probably vary, so check it on your own system.) The [... ]/Mail/Mail folder contains one subfolder for each account from which you receive mail through Netscape (eg; [... ]/Mail/Mail/math. university. edu); you will need to copy files from each of them if you want everything to be accessible under & kmail
Programy pocztowe nie wymienione tutaj, ani na stronie internetowej prawdopodobnie nie pracują z & kmail-narzednik; ponieważ używają formatów poczty, które nie są rozpoznawane przez & kmail-biernik;. Jednakże nie zaszkodzi spróbować! Jeżeli plik poczty wygląda podobnie do formatu mbox, spróbuj skopiować ten plik (pamiętaj, że plik indeksu nie jest potrzebny) do twojego folderu ~/Mail i zobacz co się stanie jak uruchomisz & kmail-biernik;. Jeżeli uda Ci się pobrać skrzynki pocztowe ze swojego ulubionego klienta pocztowego do & kmail-dopelniacz;, poinformuj nas jak to zrobiłeś, abyśmy mogli zamieścić wskazówki w kolejnej wersji tej dokumentacjiMail programs not listed here or on the homepage probably do not work with & kmail; as they use proprietary mail formats that & kmail; cannot understand. However, there is no harm in trying! If the mailbox file looks similar to the mbox format, try copying the mailbox file (remember, the index file is not needed) to your ~/Mail folder and see what happens if you start & kmail;. If you get mailboxes from your favorite email client to work in & kmail;, please tell us how you did it so that we can include directions in a future revision of this documentation
Zaznacz pole Wymagaj odpowiedzi jeżeli ten uczestnik powinien odpowiedzieć na Twój plan zdarzenia. Oczywiście, uczestnik otrzyma informacje o zdarzeniu za pomocą poczty e-mail. Mała ikona koperty zostanie wyświetlona na liście szczegółów, aby to zaznaczyć. Ta opcja jest bardzo użyteczna przy planowaniu grupowym, ponieważ status uczestników uaktualnia się automatycznieCheck the Request Response check box if this attendee should respond to your schedule plan. Consequently the attendee will be emailed with the event schedule information. A small envelope will appear in the details list to indicate this. This feature is specially useful when groupware scheduling is enabled, as the attendees status are updated automatically
Na niektórych stronach ECDC znajduje się link do naszych kontaktowych skrzynek e-mail, który uruchamia Państwa oprogramowanie poczty elektronicznej i umożliwia wysyłanie uwag.Some pages on the ECDC website have a link to our contact mailboxes, which activates your e-mail software and invites you to send your comments.
Wykorzystanie Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy w celach prywatnych do wysyłania i/lub odbierania poczty e-mailInternet usage in the last three months for private purposes for sending and/or receiving e-mail
korzystanie w celach prywatnych z Internetu w ciągu ostatnich trzech miesięcy do wysyłania i/lub odbierania poczty e-mailInternet usage in the last three months for private purposes for sending and/or receiving e-mail
Zawiadomienie informuje tych konsumentów, że ich nazwy użytkowników eBay nie miały w najbliższej przyszłości stracić ważności w witrynie eBay oraz, że eBay nie wiedziała o rozsyłaniu przez ReverseAuction niezamówionej poczty e-mail: ani na to nie zezwoliłaThe notice informs these consumers that their eBay users IDs were not about to expire on eBay, and that eBay did not know of, or authorize, ReverseAuction
Filtr importu poczty z OS X Ten filtr importuje e-maile z klienta poczty z systemu Apple Mac OS XOS X Mail Import Filter This filter imports e-mails from the Mail client in Apple Mac OS X
Należy zapewnić środki zabezpieczające abonentów przed ingerencją w ich prywatność przez niezamówione komunikaty do celów marketingu bezpośredniego w szczególności przez urządzenia do wywołań automatycznych, telefaksy i wiadomości z poczty elektronicznej (e-maile), w tym wiadomości SMSSafeguards should be provided for subscribers against intrusion of their privacy by unsolicited communications for direct marketing purposes in particular by means of automated calling machines, telefaxes, and e-mails, including SMS messages
Wiele kont wykorzystuje się w celu sprawdzania wiadomości z więcej niż jednego adresu e-mail i/lub serwera poczty. Wybierz Ustawienia Konfiguracja & kmail-dopelniacz;..., następnie kliknij na Konta, aby dodać lub edytować ustawienia kont. Zobacz dział Rozpoczęcie pracy w celu uzyskania szerszych informacji na temat KontaMultiple accounts are used to check for messages from more than one email address and/or mail server. Select Settings Configure & kmail;... and click on the Network page to add or change your account settings. See the Getting started section for more information on the settings in the Network page
Czym są komunikatory internetowe (Instant Messaging)? To sposób na natychmiastowe komunikowanie się z przyjaciółmi w Internecie. Wydaje się, że bardzo przypomina to komunikację poprzez e-mail. Ale zauważyłeś jak uciążliwa może być krótka pogawędka za pośrednictwem poczty elektronicznej? Musisz klikać przycisk Odpowiedz, zastanawiać się nad wymyśleniem czegoś nowego, a następnie wysyłać. I długo czekać na przybycie kolejnej wiadomości. W przypadku komunikatorów piszesz wiadmości w oknie znajdującym się na ekranach u Ciebie i Twoich przyjaciół, a to bardziej przypomina rozmowę telefoniczną czy rozmowę twarzą w twarzWhat is Instant Messaging (im;)? & im; is a way for you to communicate instantly with your friends over the Internet. That might not sound so different to email. Have you ever noticed how cumbersome it is to have a brief conversation via email? You have to click Reply to each message, then find the right spot in the message to type something new, then send it. Then you have to wait for the next message to arrive! & im; lets you to have a conversation almost as naturally as on the phone or face to face, by typing messages into a window shared between you and your friend 's screens
& kde; posiada wielofunkcyjnego i łatwego w użyciu klienta poczty elektronicznej o nazwie & kmail;, który pozwala wysyłać, odbierać i porządkować e-maile szybko i efektywnie. Teraz zobaczysz, jak go skonfigurować. Jeśli napotkasz na problemy, sprawdź pełną pomoc & kmail-dopelniacz& kde; features a powerful and easy-to-use email client called & kmail;, which allows you to send, receive, and organize your email quickly and efficiently. Let us look at how to set it up. If you have any problems with this procedure, refer to the full & kmail; manual
Adres e-mail zawarty w tej zmiennej zostanie użyty przy wysyłaniu poczty zamiast domyślnego adresu e-mail użytkownikaTo send email output to an email address other than the user 's default email address
Aby móc używać poczty elektronicznej, musisz podać tutaj swój adres e-mailTo be able to use email, you must enter your email address here
Czy Ci się to zdarzyło? Dostajesz e-mail i pierwszą rzeczą, jaką chcesz zrobić, jest reakcja na niego, ale nie za pomocą poczty. Przełączasz się więc do swojego klienta komunikatorów i/lub IRC i sprawdzasz, czy ta osoba jest dostępna przez MSN, Jabbera lub IRC-a. & kde; sprawiło, że jest to dużo łatwiejsze. Oto instrukcja krok po krokuDid it happen to you? You received an email and the first thing you would like to do is to give a reaction on it, but not by email. So you switch to your instant messaging client and/or IRC client and look if that person is online via MSN, Jabber or IRC. Well & kde; ‧ has made that a lot easier. A step-by-step manual
W przypadku przesyłek adresowanych direct mail, które do celów niniejszej decyzji oznaczają dostawy przesyłek adresowanych w ramach komunikacji marketingowej, szacowany udział w rynku Poczty Fińskiej wynosi ‧ %, przy czym żaden z jej konkurentów nie osiągnął szacowanego udziału w rynku przekraczającego ‧ %In respect of addressed direct mail which for the purposes of this Decision means addressed deliveries intended as marketing communications, Finland Post has an estimated market share of ‧ % with none of its competitors having obtained a market share estimated to exceed ‧ %
Nazwa serwera poczty przychodzącej (częsta postać tego adresu to: pop. twój_ isp. pl lub mail. twój_ isp. plThe incoming mail server address (often pop. yourisp. com or mail. yourisp. com
Na kopercie wewnętrznej lub kartonie należy umieścić, poza nazwą departamentu wskazanego w zaproszeniu do składania wniosków, do którego są adresowane, słowa: Call for Proposals- Not to be opened by the mail service. (Zaproszenie do składania wniosków- nie otwierać przy rozdzielaniu pocztyThe inner envelope or cardboard box must bear, in addition to the name of the department to which it is addressed, as indicated in the call for proposals, the words Call for proposals- Not to be opened by the mail service
Filtr importu z Sylpheed Wybierz katalog główny poczty Sylpheed, z którego chcesz importować (zwykle: ~/Mail). Ponieważ możliwe jest odtworzenie struktury folderów, zostaną one umieszczone w folderze: " Sylpheed-Import ". Ten filtr odtwarza również stan wiadomości, np. Nowa lub PrzekazanaSylpheed import filter Select the base directory of the Sylpheed mailfolder you want to import (usually: ~/Mail). Since it is possible to recreate the folder structure, the folders will be stored under: " Sylpheed-Import " in your local folder. This filter also recreates the status of message, e. g. new or forwarded
Na kopercie wewnętrznej należy umieścić, poza nazwą departamentu, do którego jest adresowana, wskazanego w zaproszeniu do składania wniosków, słowa: Call for Proposals- Not to be opened by the mail service (Zaproszenie do składania wniosków- nie otwierać przy rozdzielaniu pocztyThe inner envelope must bear, in addition to the name of the department to which it is addressed, as indicated in the call for proposals, the words Call for Proposals- Not to be opened by the mail service
Showing page 1. Found 127410 sentences matching phrase "program poczty e-mail".Found in 20.981 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.