Translations into English:

  • electrical extension cord   

Example sentences with "przedłużacz elektryczny", translation memory

add example
pl Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworu standardowego kwasu w kolbie odbiorczej
en The end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the standard acid in the receiving flask
pl Po zakończeniu destylacji, rozłączyć kolbę odbiorczą od aparatury, starannie przemyć rurę przedłużacza i łapacz pęcherzyków, załączając popłuczyny do kolby do miareczkowania
en When the distillation is complete, disconnect the receiving flask from the apparatus, carefully wash the extension tube and bubble trap, collecting the rinsings in the titration flask
pl Końcówka rury przedłużacza skraplacz musi być poniżej powierzchni roztworu wzorcowego kwasu w kolbie odbiorczej
en The end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the solution
pl Worek włoka (wraz z przedłużaczami-o ile występują
en Cod-end (inclusive of lengthener(s), if any
pl Obwód końcowej części gardzieli włoka (części zwężanej) lub przedłużacza (części niezwężanej) nie może być mniejszy od obwodu przedniej części worka włoka
en The circumference of the rearmost part of the trawl body (the tapered section) or of the extension piece (the untapered section) shall not be smaller than the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
pl To mój przedłużacz?
en Is that my extension cord?
pl worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz lub panel sieci o kwadratowych oczkach, które nie są skonstruowane tylko z jednego rodzaju tkaniny sieciowej
en a codend or extension piece or square-meshed panel each of which is not constructed exclusively of only one type of netting material
pl jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, dla której grubość nici rybackiej przekracza ‧ mm
en any demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece of which the thickness of the twine exceeds ‧ mm
pl Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym i szklaną rurą przedłużacza montowana na gumowej zatyczce trzymającej łapacz pęcherzyków. e
en A six-bulb condenser with an extension tube mounted on a rubber bung holding a bubble trap
pl Wiem, że dopuszczono stosowanie przedłużaczy pasów dla szczególnie tęgich pasażerów, ale na ile mi wiadomo nie ma zezwolenia na takie dodatkowe pasy dla dzieci.
en I am aware that authorisation has been granted for an expanding belt for corpulent persons, but so far as I know there is no authorisation for the additional belt for children.
pl Ilość oczek, z wyłączeniem tych w obrzeżach sieci, w każdym punkcie na każdym obwodzie przedłużacza bądź części wydłużającej nie może wynosić mniej niż maksymalna ilość oczek w obwodzie przedniej części worka włoka sensu stricto, wyłączając oczka w obrzeżach sieci
en The number of meshes, excluding those in the selvedges, at any point on any circumference of any extension or lengthening piece shall not be less than the maximum number of meshes on the circumference of the front-end of the cod-end stricto sensu excluding meshes in the selvedges
pl jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, wykonanych w całości lub częściowo z materiału sieciowego wykonanego z wielosplotowej nici rybackiej
en any demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece made entirely or partly of multiple-twine netting materials
pl przedłużacz oznacza niezwężającą się część składającą się z jednego lub kilku paneli pomiędzy gardzielą a workiem
en the extension piece means the untapered section, made of one or more panels, between the trawl body and the cod-end
pl Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworu
en The end of the extension tube of the condenser should be underneath the surface of the solution
pl Przemyć przedłużacz skraplacza małą ilością wody i miareczkować nadmiar kwasu standartowym roztworem wodorotlenku sodowego lub potasowego, zaleconych dla przyjętego wariantu (patrz uwaga
en Wash the condenser extension with a little water and tirate the surplus acid with the standard solution of sodium or potassium hydroxide prescribed for the variant adopted (see Note
pl worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, skonstruowane z więcej niż jednej warstwy tkaniny sieciowej, takie, że wymiary liniowe górnej części lub górnej warstwy wspomnianego worka włoka lub przedłużacza nie są równe wymiarowi liniowemu części dolnej lub warstwy dolnej
en a codend and any extension piece constructed of more than one sheet of netting material such that the linear dimensions of the top half or top sheet of said codend and extension piece are not equal to the linear dimensions of the bottom half or bottom sheet
pl Gdy, prawdopodobnie więcej amoniaku już się nie wydzieli, obniżyć kolbę odbiorczą tak, by końcówka przedłużacza skraplacza była ponad powierzchnią roztworu
en When no more ammonia is likely to be evolved, lower the receiving flask so that the tip of the condenser extension is above the surface of the liquid
pl worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz, którego łączna długość po rozciągnięciu przekracza ‧ metrów w sieci o rozmiarze oczek równym lub większym niż ‧ mm
en a codend and any extension piece, whose joint stretched length exceeds ‧ metres in nets of mesh size equal to or greater than ‧ mm
pl Do dolnego końca chłodnicy przymocowany jest przedłużacz umożliwiający przesyłanie destylatu na dno kolby na ‧ ml zanurzonej całkowicie w lodowato zimnej wodzie
en The lower end of the condenser is attached to an adapter with a drawn-out portion to conduct the distillate to the bottom of a ‧-ml flask immersed completely in iced water
pl Worek włoka (wraz z przedłużaczami – o ile występują) – próbki ‧ oczek o wielkości ‧ mm
en Codend (inclusive of lengthener(s), if any) – Samples of ‧ meshes ‧ mm
pl Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu, poprzez gumowe połączenie do szklanej rury przedłużacza (jeśli połączenie z rurą destylacyjną jest wykonane z gumowej rurki, sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkę
en A six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance, joined at the issue, by a rubber connection, to a glass extension tube (when the connection to the distillation tube is effected by means of a rubber tube, the spherical joint may be replaced by a suitable rubber bung
pl Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym połączony na wejściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznik
en A six-bulb condenser joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
pl W przypadku worka, w szczególności o kwadratowych oczkach, obwód końcowej części gardzieli włoka lub przedłużacza jest od ‧ do ‧ razy większy niż obwód przedniej części worka sensu stricto
en In the case of a square mesh cod-end, in particular, the circumference of the rearmost part of the trawl body or of the extension piece shall be from two to four times the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
pl worek włoka i/lub jakikolwiek inny przedłużacz, o rozmiarze oczek sieci równym lub większym niż ‧ mm, który nie został skonstruowany z tkaniny sieciowej o pojedynczej przędzy rybackiej, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mm, lub z tkaniny sieciowej o wielokrotnych przędzach rybackich, której przędza nie jest grubsza niż ‧ mm
en a codend and/or extension piece of mesh size equal to or greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
pl Chciałbym, żeby miał ze sobą przedłużacz
en I just wish he' d brought An extension cord
Showing page 1. Found 11663 sentences matching phrase "przedłużacz elektryczny".Found in 2.188 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.