Translations into English:

  • electrical extension cord   

Example sentences with "przedłużacz elektryczny", translation memory

add example
pl jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, wykonanych w całości lub częściowo z materiału sieciowego wykonanego z wielosplotowej nici rybackiej
en any demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece made entirely or partly of multiple-twine netting materials
pl przedłużacz oznacza niezwężającą się część składającą się z jednego lub kilku paneli pomiędzy gardzielą a workiem
en the extension piece means the untapered section, made of one or more panels, between the trawl body and the cod-end
pl worek włoka lub jakikolwiek inny przedłużacz lub panel sieci o kwadratowych oczkach, które nie są skonstruowane tylko z jednego rodzaju tkaniny sieciowej
en a codend or extension piece or square-meshed panel each of which is not constructed exclusively of only one type of netting material
pl Upewnić się, czy przedłużacz skraplacza jest zanurzony w roztworze azotanu srebra
en Make sure that the condenser
pl Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworu
en The end of the extension tube of the condenser should be underneath the surface of the solution
pl Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym ze sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wejściu, i podłączony na wyjściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznik
en A six-bulb condenser with a spherical joint (No ‧) at the entrance and joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
pl z wyjątkiem podobszarów ICES V i VI, worków włoka i/lub stosowania przedłużacza jakichkolwiek sieci ciągnionych oprócz włoków rozprzowych o rozmiarze oczek większym niż ‧ mm, wykonanych z materiału o sieciowego jednoszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mm, lub z materiału sieciowego dwuszpagatowego, w którym grubość szpagatu nie przekracza ‧ mm
en except in ICES sub-areas V and VI, any cod-end and/or extension piece of any towed net except beam trawls of mesh size greater than ‧ mm which is not constructed of single-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm or of double-twine netting material of which no twine is of thickness greater than ‧ mm
pl Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym i szklaną rurą przedłużacza montowana na gumowej zatyczce trzymającej łapacz pęcherzyków. e
en A six-bulb condenser with an extension tube mounted on a rubber bung holding a bubble trap
pl Worek włoka (wraz z przedłużaczami-o ile występują
en Cod-end (inclusive of lengthener(s), if any
pl Chciałbym, żeby miał ze sobą przedłużacz
en I just wish he' d brought An extension cord
pl Hej, Liz masz może przedłużacz?
en Hey, Liz, do you have an extension cord?
pl W przypadku worka, w szczególności o kwadratowych oczkach, obwód końcowej części gardzieli włoka lub przedłużacza jest od ‧ do ‧ razy większy niż obwód przedniej części worka sensu stricto
en In the case of a square mesh cod-end, in particular, the circumference of the rearmost part of the trawl body or of the extension piece shall be from two to four times the circumference of the front end of the cod-end sensu stricto
pl Skraplacz z sześciokrotnym rozszerzeniem kulistym połączony na wejściu do szklanej rury przedłużacza poprzez mały gumowy łącznik
en A six-bulb condenser joined at the issue to a glass extension tube by means of a small rubber connection
pl Wiem, że dopuszczono stosowanie przedłużaczy pasów dla szczególnie tęgich pasażerów, ale na ile mi wiadomo nie ma zezwolenia na takie dodatkowe pasy dla dzieci.
en I am aware that authorisation has been granted for an expanding belt for corpulent persons, but so far as I know there is no authorisation for the additional belt for children.
pl Panele o kwadratowych oczkach mogą być wbudowane w każdą sieć ciągnioną i są one umieszczane przed każdym przedłużaczem lub w dowolnym miejscu pomiędzy przodem przedłużacza a końcem worka
en Square mesh panels may be inserted into any towed net and shall be placed in front of any extension piece or at any point between the front of any extension piece and the posterior of the cod-end
pl Ilość oczek, z wyłączeniem tych w obrzeżach sieci, w każdym punkcie na każdym obwodzie przedłużacza bądź części wydłużającej nie może wynosić mniej niż maksymalna ilość oczek w obwodzie przedniej części worka włoka sensu stricto, wyłączając oczka w obrzeżach sieci
en The number of meshes, excluding those in the selvedges, at any point on any circumference of any extension or lengthening piece shall not be less than the maximum number of meshes on the circumference of the front-end of the cod-end stricto sensu excluding meshes in the selvedges
pl jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka lub przedłużacz włoka, dla której grubość nici rybackiej przekracza ‧ mm
en any demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end and/or extension piece of which the thickness of the twine exceeds ‧ mm
pl Końcówka rury przedłużacza skraplacza musi być poniżej powierzchni roztworu standardowego kwasu w kolbie odbiorczej
en The end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the standard acid in the receiving flask
pl Gdy, prawdopodobnie więcej amoniaku już się nie wydzieli, obniżyć kolbę odbiorczą tak, by końcówka przedłużacza skraplacza była ponad powierzchnią roztworu
en When no more ammonia is likely to be evolved, lower the receiving flask so that the tip of the condenser extension is above the surface of the liquid
pl skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wody
en a condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
pl Worek włoka (wraz z przedłużaczami – o ile występują) – próbki ‧ oczek o wielkości ‧ mm
en Codend (inclusive of lengthener(s), if any) – Samples of ‧ meshes ‧ mm
pl Po zakończeniu destylacji, rozłączyć kolbę odbiorczą od aparatury, starannie przemyć rurę przedłużacza i łapacz pęcherzyków, załączając popłuczyny do kolby do miareczkowania
en When the distillation is complete, disconnect the receiving flask from the apparatus, carefully wash the extension tube and bubble trap, collecting the rinsings in the titration flask
pl Końcówka rury przedłużacza skraplacz musi być poniżej powierzchni roztworu wzorcowego kwasu w kolbie odbiorczej
en The end of the extension tube of the condenser must be below the surface of the solution
pl To mój przedłużacz?
en Is that my extension cord?
pl należy zapewnić zabezpieczenie odciągniętej substancji przed pirolizą w drodze odpowiednich ustaleń, skraplacza zakończonego przedłużaczem, doprowadzającym destylat na dno kolby miarowej, zawierającej kilka mililitrów wody
en any pyrolysis of extracted matter must be prevented by a suitable arrangement,-a condenser terminated by a drawn-out tube taking the distillate to the bottom of a graduated receiving flask containing several ml of water
Showing page 1. Found 11663 sentences matching phrase "przedłużacz elektryczny".Found in 2.451 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.