Translations into English:

  • display item   

Example sentences with "przedmiot wystawowy", translation memory

add example
pl Przedmiotem zamówienia była budowa czterech nowych hal wystawowych do użytku przez KölnMesse GmbH, prywatną spółkę, w której większość udziałów ma miasto Kolonia
en The aim of the award of the contract was the building of four new exhibition halls for use by Kölnmesse GmbH, a private company, the majority of whose shares are held by the city of Cologne
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Zamówienia publiczne na roboty budowlane- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne- Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres ‧ lat
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations- Public works contracts- Directive ‧/‧/EEC- Contract between a public body and a private undertaking for the lease to the former of exhibition halls to be built by the latter- Private undertaking to be paid by means of a monthly rent for a period of ‧ years
pl za wynajem powierzchni stoiska wystawowego: do ‧ EUR za każdy wykorzystany m‧, jednakże maksymalnie ‧ EUR za całkowitą powierzchnię stoiska w przypadku stoiska osobnego oraz maksymalnie ‧ EUR w przypadku stoiska wspólnego
en for renting the stand area: up to EUR ‧ per m‧ of floor space occupied; however, for the overall stand area a maximum of EUR ‧ may be paid for an individual stand and EUR ‧ for a joint stand
pl Następnie rzeźnicy muszą oddzielnie przechowywać i oznaczać takie mięso w magazynach chłodniczych oraz w ladach wystawowych
en Butchers must then keep separate and identify such meat in the storage chillers and display counters
pl W przyszłości etykiety efektywności energetycznej będą stosowane również wobec produktów zużywających energię przeznaczonych do użytku przemysłowego i handlowego, na przykład chłodni, lad wystawowych w handlu detalicznym, przemysłowych urządzeń do gotowania, automatów (sprzedających kanapki, batony, kawę itp.), silników przemysłowych, produktów związanych z energią, w tym produktów budowlanych, które nie zużywają energii, ale "mają znaczący bezpośredni lub pośredni wpływ” na oszczędzanie energii, na przykład okna i futryny drzwi.
en In future, energy efficiency labelling will also be applied to energy consuming products intended for industrial and commercial use, such as cold storage rooms, retail display cabinets, industrial cooking appliances, vending machines (selling sandwiches, snacks, coffee, etc.), industrial motors, energy-related products, including construction products which do not consume energy but 'have a significant direct or indirect impact' on energy saving, such as windows and door frames.
pl Wydatki kwalifikowane zostały wzięte pod uwagę dla wynajmu pomieszczeń na biura, magazyny, salony wystawowe oraz warsztat pomocy technicznej, o ogólnej powierzchni magazynowej ‧ m‧, nabywania, dzierżawy lub leasingu ‧ pojazdów, personelu w spółce macierzystej oraz za granicą (w szczególności ‧ kierownika sprzedaży, ‧ techników
en Eligible costs were considered to include the rent of premises for offices, storage, showrooms and a technical assistance workshop (with a total surface area of ‧ m‧), the purchase, renting or leasing of ‧ vehicles, personnel costs for the parent firm and abroad (in particular ‧ sales manager and ‧ technicians
pl Dla jasności pożądane jest wyłączenie z najmu i użyczenia w rozumieniu niniejszej dyrektywy określonych form udostępniania, np. udostępniania fonogramów i filmów w celu pokazu publicznego lub nadawania oraz udostępniania w celach wystawowych lub do wglądu na miejscu
en It is desirable, with a view to clarity, to exclude from rental and lending within the meaning of this Directive certain forms of making available, as for instance making available phonograms or films for the purpose of public performance or broadcasting, making available for the purpose of exhibition, or making available for on-the-spot reference use
pl Druga półka wystawowa
en The second display counter there
pl Reasumując, gdy czyta się ten projekt rozporządzenia okazuje się, że nacisk położony w nim na "małe przedsiębiorstwa” jest jedynie polityczną dekoracją okna wystawowego, która ma służyć wyłącznie nadaniu akceptowalnej formy przerobionej, niestety dobrze znanej zasady "państwa pochodzenia”.
en To sum up, when reading this draft regulation it appears that the emphasis placed on 'small enterprises' is above all political window-dressing aimed at making acceptable a rehash of the sadly famous 'country of origin' principle.
pl Pośpiesz się, zanim zostaną sprzedane, odwiedź najbliższy salon wystawowy Usług Centralnych
en Hurry now, while stocks last, to your nearest Central Services showroom
pl za wynajem stoiska wystawowego: do ‧ EUR za każdy wykorzystany m‧; jednakże maksymalnie ‧ EUR za całkowitą powierzchnię stoiska w przypadku stoiska osobnego oraz maksymalnie ‧ EUR w przypadku stoiska wspólnego
en for renting a stand: up to EUR ‧ per m‧ of stand area; however, for the overall stand area a maximum of EUR ‧ may be paid for an individual stand and EUR ‧ for a joint stand
pl Przedstawiciele konsorcjum biorą udział w różnych wystawach oraz targach, do największych należą: Polagra w Poznaniu, targi Zielony Tydzień w Berlinie, targi Agribex w Brukseli oraz lokalne imprezy wystawowe i targowe
en Consortia representatives take part in shows and trade fairs, the largest of which include Polagra in Poznań, Green Week in Berlin and Agribex in Brussels, as well as local shows and trade fairs
pl W kompleksie Ahoy w Rotterdamie, Królestwo Niderlandów, składającym się z hali widowiskowo-sportowej (Sportpaleis), sześciu hal wystawowych oraz dużego centrum konferencyjno-kongresowego, odbywają się liczne wydarzenia różnego rodzaju, takie jak wystawy, konferencje, targi handlowe, pokazy, koncerty, wydarzenia sportowe i wydarzenia o charakterze społecznym
en The Ahoy complex, comprising the Ahoy Arena (a name given in English to the Sportpaleis or Sports Palace), six exhibition halls, and a large meeting and congress centre, is designed to host a wide variety of events, including exhibitions, conferences, trade fairs, shows, concerts, and sports and social events
pl wynajem pomieszczeń wystawowych
en Rent of exhibition premises
pl koszty wynajmu pomieszczeń wystawowych
en the rent of exhibition premises
pl organizacja forów wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, targów i wystaw oraz uczestnictwo w tych imprezach jedynie na wydatki związane z: Rejestracją, dojazdem, materiałami informacyjnymi, wynajęciem stoisk wystawowych, symbolicznymi nagrodami w wysokości do ‧ EUR na nagrodę i na jednego zwycięzcę
en organising and participating in competitions, trade fairs, shows and forums for knowledge-sharing among businesses, provided it is for the following: participation fees, travel costs, publication costs, the rent of exhibition stands, symbolic prizes up to EUR ‧ per prize and per winner
pl opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych oraz symboliczne nagrody dotyczące organizacji forów w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich
en participation fees, travel costs, publication costs, rental of exhibition premises and symbolic prizes relating to organisation of and participation in competitions, exhibitions, fairs and forums for knowledge-sharing between businesses
pl W odniesieniu do omawianego zamówienia z okoliczności o charakterze gospodarczym i związanych z jego udzieleniem wynika, że przy zawieraniu głównej umowy stronom chodziło przede wszystkim o wybudowanie hal wystawowych zgodnie z określonymi przez Kolonię specyfikacjami
en With regard to the contract at issue, the economic context and the circumstances in which the contract was concluded indicate that the first concern of the parties when concluding the principal contract was the construction of the exhibition halls according to the detailed specifications laid down by the city of Cologne
pl Koszty dotyczące organizacji, w szczególności wynajmu instalacji wystawowych, reklamy konkursów, koszty wyżywienia i przechowywania zwierząt, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód poniesionych podczas konkursu przez osoby oraz przez zwierzęta, koszty transportu i opłaty z tytułu uczestnictwa
en The costs of organising the competitions are eligible, in particular the cost of hiring exhibition equipment, advertising the competitions, feeding and accommodating the animals, the cost of third-party liability insurance for personal damage, as well as the costs of those ensuring the animals can take part in the competition, transport costs and rights of participation
pl W szczególności do pomocy kwalifikują się koszty podróży, koszty niezbędnych publikacji, wynajmu przestrzeni wystawowych i symbolicznych nagród o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i na zwycięzcę
en Specifically, the following will be eligible: travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winner
pl Czy w przypadku organizacji i/lub uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, a także w konkursach, wystawach i targach koszty kwalifikowane obejmują jedynie: opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych oraz symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów, do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcę?
en In the case of organisation of, and/or participation in, forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs, do the eligible costs only include: participation fees, travel costs, costs of publications, rent of exhibition premises and symbolic prizes awarded in the framework of competitions, up to a value of EUR ‧ per prize and winner?
pl Konstrukcje nośne pneumatyczne (np. hale sportowe, stoiska wystawowe, obiekty magazynowe), pod warunkiem dostarczenia danych szczegółowych dotyczących parametrów i specyfikacje techniczne tych artykułów
en Air-supported structures (e.g. sports halls, exhibition stands or storage facilities), provided that particulars of the performances and technical specifications of these articles are supplied
pl Te odchylenia temperatury produktu są dopuszczalne zgodnie z dobrą praktyką przechowywania i dystrybucji w czasie lokalnej dystrybucji oraz w szafach wystawowych w handlu detalicznym
en These tolerances in the temperature of the product shall be permitted in accordance with good storage and sitribution practice during local distribution and in retail display cabinets
pl dotyczących organizacji i uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, w konkursach, wystawach i targach- opłaty z tytułu uczestnictwa; koszty podróży; koszty publikacji; wynajem pomieszczeń wystawowych; symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów, do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcę
en concerning the organisation of and participation in forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs: participation fees; travel costs; costs of publications; the rent of exhibition premises; symbolic prizes awarded in the framework of competitions, up to a value of EUR ‧ per prize and winner
Showing page 1. Found 23320 sentences matching phrase "przedmiot wystawowy".Found in 8.558 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.