Translations into English:

  • display item   

Example sentences with "przedmiot wystawowy", translation memory

add example
pl Przedmiotem zamówienia była budowa czterech nowych hal wystawowych do użytku przez KölnMesse GmbH, prywatną spółkę, w której większość udziałów ma miasto Kolonia
en The aim of the award of the contract was the building of four new exhibition halls for use by Kölnmesse GmbH, a private company, the majority of whose shares are held by the city of Cologne
pl opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych oraz symboliczne nagrody dotyczące organizacji forów w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich
en participation fees, travel costs, publication costs, rental of exhibition premises and symbolic prizes relating to organisation of and participation in competitions, exhibitions, fairs and forums for knowledge-sharing between businesses
pl Konstrukcje nośne pneumatyczne (np. hale sportowe, stoiska wystawowe, obiekty magazynowe), pod warunkiem dostarczenia danych szczegółowych dotyczących parametrów i specyfikacje techniczne tych artykułów
en Air-supported structures (e.g. sports halls, exhibition stands or storage facilities), provided that particulars of the performances and technical specifications of these articles are supplied
pl Artykuł ‧ ust. ‧ lit a) nauczanie i szkolenie (koszty organizacyjne, wydatki na podróże i diety) oraz ust. ‧ lit. d) organizacja konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwo w nich (koszty uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowych
en Article ‧(a) education and training (organisation costs, and travel and subsistence expenses) and Article ‧(d) organisation of and participation in competitions, exhibitions and fairs (participation fees, travel costs, costs of publications and rent of premises
pl Konstrukcje nośne pneumatyczne (np. hale sportowe, stoiska wystawowe, obiekty magazynowe), pod warunkiem dostarczenia danych szczegółowych dotyczących parametrów i specyfikacji technicznych tych artykułów
en Air-supported structures (e.g. sports halls, exhibition stands or storage facilities), provided that particulars of the performances and technical specifications of these articles are supplied
pl organizacja i udział w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, w konkursach, wystawach i targach, w tym opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowych, symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcę
en the organisation of and participation in competitions, exhibitions and fairs, and forums to share knowledge between businesses, including participation fees, travel costs, costs of publications, the hire of exhibition stands, and symbolic prizes awarded in the framework of competitions up to a value of EUR ‧ per prize and per winner
pl Temperatura powietrza podczas składowania w ladach wystawowych sprzedaży detalicznej i w trakcie sprzedaży miejscowej będzie mierzona przynajmniej przez jeden widoczny termometr, który w przypadku otwartych lad wystawowych sprzedaży detalicznej wskazywać będzie temperaturę przy wylocie powietrza na poziomie wyraźnie oznaczonej maksymalnej linii załadunku
en The air temperature during storage in retail display cabinets, and in the course of local distribution, shall be measured by at least one easily visible thermometer which, in the case of open retail display cabinets, shall indicate the temperature at the air return side at the level of the clearly marked maximum load line
pl Jednakże odchylenia temperatury produktu, zgodnie z praktyką właściwego przechowywania i dystrybucji, są dozwolone w ramach lokalnej dystrybucji i w detalicznych punktach wystawowych, pod następującymi warunkami
en However, tolerances in the temperature of the product in accordance with good storage and distribution practice shall be permitted during local distribution and in retail display cabinets subject to the following conditions
pl Jednocześnie celem jest zwiększenie uczestnictwa wspomnianych stowarzyszeń w targach organizowanych na przez Diputación Provincial w Centrum Wystawowym, tak by doprowadzić do tego, by wspomniany obiekt i organizowane w nim wydarzenia osiągnęły prestiż na poziomie wspólnoty autonomicznej i na szczeblu krajowym
en In the same way, it aspires to increase the presence of the said associations at fairs held by the Diputación Provincial in the Exhibition Centre, implying that the importance of these installations and of the activities taking place there should extend to Autonomous Community and national level
pl Organizacja pomocy w warunkach katastrofy na przykładzie katasrofy hali wystawowej w Katowicach
en Organization of equipment in condition of catastrophes on exampole of tragedy exhibition room in Katowice
pl Następnie rzeźnicy muszą oddzielnie przechowywać i oznaczać takie mięso w magazynach chłodniczych oraz w ladach wystawowych
en Butchers must then keep separate and identify such meat in the storage chillers and display counters
pl W przypadku otwartych lad wystawowych sprzedaży detalicznej
en In the case of open retail cabinets
pl wynajem pomieszczeń wystawowych
en Rent of exhibition premises
pl organizacja i uczestnictwo w forach (koszty publikacji i wynajmu pomieszczeń wystawowych: ust. ‧ lit. d) ppkt. (iii) oraz (iv
en organisation of and participation in forums (publication costs and the rent of stands- Article ‧(d)(iii) and (iv
pl W zakresie detalicznych punktów wystawowych, przez okres ośmiu lat po notyfikacji niniejszej dyrektywy, Państwa Członkowskie mogą utrzymać przepisy prawne stosowane w dniu wejścia w życie niniejszej dyrektywy
en As regards retail display cabinets, for a period of eight years following notification of this Directive, Member States may retain the laws applying on the date when this Directive enters into force
pl koszty organizacji i udziału w wystawach i targach (opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty publikacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń wystawowych
en the organisation of and participation in exhibitions and trade fairs (participation fees, costs of publications and the rent of exhibitions premises
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Zamówienia publiczne na roboty budowlane- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne- Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres ‧ lat
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations- Public works contracts- Directive ‧/‧/EEC- Contract between a public body and a private undertaking for the lease to the former of exhibition halls to be built by the latter- Private undertaking to be paid by means of a monthly rent for a period of ‧ years
pl Jednocześnie celem jest zwiększenie uczestnictwa wspomnianych spółdzielni w targach organizowanych na przez Diputación Provincial w Centrum Wystawowym, tak by doprowadzić do tego, by wspomniany obiekt i organizowane w nim wydarzenia osiągnęły prestiż na poziomie wspólnoty autonomicznej i na szczeblu krajowym
en It is also aimed at increasing the presence of the said cooperatives at fairs and exhibitions organised by the Diputación Provincial at the Exhibition Centre, implying that the importance of these installations and of the activities taking place should extend to Autonomous Community and national level
pl Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z metalu
en Crate, shallow
pl uczestnictwo w imprezach, targach bądź wystawach o międzynarodowym znaczeniu, szczególnie przez umieszczanie stoisk wystawowych Wspólnoty
en participation at events, fairs or exhibitions of international importance, especially through the provision of Community exhibition stands
pl organizacja forów i uczestnictwo w nich (koszty publikacji i wynajmu stoisk wystawowych: ust. ‧ lit. d) pkt (iii) i (iv
en organisation of and participation in forums (publication costs and the rent of stands- Article ‧(d)(iii) and (iv
pl koszty związane z organizacją konkursów, wystaw, targów i forów oraz z uczestnictwem w nich w celu wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, i dotyczące opłat z tytułu uczestnictwa, podróży, publikacji i wynajmu pomieszczeń wystawowych
en registration costs, travel expenses, publication costs, the cost of hiring stands in connection with the organisation of and participation in competitions, exhibitions, trade fairs and forums to share knowledge between enterprises
pl mogą osiągnąć ‧°C w detalicznych punktach wystawowych, jeżeli Państwo Członkowskie tak zadecyduje
en they may, however reach ‧ °C in retail display cabinets, if and to the extent that the Member States so decide
pl Pomoc ma również na celu zwiększenie udziału wspomnianych spółdzielni w targach organizowanych przez Diputación Provincial w Centrum Wystawowym, tak by wspomniany obiekt i organizowane w nim wydarzenia osiągnęły prestiż na poziomie wspólnoty autonomicznej i na szczeblu krajowym
en It is also aimed at increasing the presence of the said cooperatives at fairs and exhibitions organised by the Diputación Provincial at the Exhibition Centre, raising their profile at Autonomous Community and national level
pl za wynajem stoiska wystawowego: do ‧ EUR za każdy wykorzystany m‧; jednakże maksymalnie ‧ EUR za całkowitą powierzchnię stoiska w przypadku stoiska osobnego oraz maksymalnie ‧ EUR w przypadku stoiska wspólnego
en for renting a stand: up to EUR ‧ per m‧ of stand area; however, for the overall stand area a maximum of EUR ‧ may be paid for an individual stand and EUR ‧ for a joint stand
Showing page 1. Found 23320 sentences matching phrase "przedmiot wystawowy".Found in 3.709 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.