Translations into English:

  • display item   

Example sentences with "przedmiot wystawowy", translation memory

add example
pl Przedmiotem zamówienia była budowa czterech nowych hal wystawowych do użytku przez KölnMesse GmbH, prywatną spółkę, w której większość udziałów ma miasto Kolonia
en The aim of the award of the contract was the building of four new exhibition halls for use by Kölnmesse GmbH, a private company, the majority of whose shares are held by the city of Cologne
pl wynajem pomieszczeń wystawowych
en the rent of exhibition premises
pl organizacja i uczestnictwo w forach (koszty publikacji i wynajmu pomieszczeń wystawowych: ust. ‧ lit. d) ppkt. (iii) oraz (iv
en organisation of and participation in forums (publication costs and the rent of stands- Article ‧(d)(iii) and (iv
pl opłat z tytułu uczestnictwa, kosztów podróży, kosztów publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowych oraz symbolicznych nagród dotyczących organizacji forów w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich
en participation fees, travel, publications, rental of exhibition premises and symbolic prizes relating to organisation of and participation in competitions, exhibitions, fairs and forums for knowledge-sharing between businesses
pl W szczególności do pomocy kwalifikują się koszty podróży, koszty niezbędnych publikacji, wynajmu przestrzeni wystawowych i symbolicznych nagród o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i na zwycięzcę
en Specifically, the following will be eligible: travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winner
pl Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z drewna
en Crate, multiple layer, wooden
pl Można przyznawać pomoc na pokrycie kosztów poniesionych przez uczestników, kosztów podróży, publikacji materiałów promocyjnych, wynajmu lokali wystawowych oraz symbolicznych nagród przyznawanych w ramach wystawy w granicach ‧ EUR na nagrodę i na zwycięzcę
en Aid may be granted to cover the costs incurred by the participants, travel costs, costs of publications, the cost of renting exhibition premises and token prizes awarded in competitions, up to a value of EUR ‧ per prize and winner
pl Na mocy wyłączenia grupowego dostawca może na przykład uwarunkować przystąpienie przez dystrybutorów do sieci jego dystrybucji posiadaniem przynajmniej jednego lokalu handlowego lub salonu wystawowego
en Under the Block Exemption, the supplier may, for example, require that its distributors have one or more brick and mortar shops or showrooms as a condition for becoming a member of its distribution system
pl organizacja i udział w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, w konkursach, wystawach i targach, w tym opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowych, symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcę
en the organisation of and participation in competitions, exhibitions and fairs, and forums to share knowledge between businesses, including participation fees, travel costs, costs of publications, the hire of exhibition stands, and symbolic prizes awarded in the framework of competitions up to a value of EUR ‧ per prize and per winner
pl Kosztami kwalifikowalnymi są koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w targach lub wystawie
en The eligible costs shall be the costs incurred for renting, setting up and running the stand for the first participation of an undertaking in a particular fair or exhibition
pl Cyrk/Wystawa: odnosi się do ozdobnych zwierząt wodnych przeznaczonych do akwariów wystawowych lub podobnych przedsiębiorstw (nie do dalszej sprzedaży
en Circus/exhibition: This applies also where ornamental aquatic animals are intended for exhibition aquaria of similar businesses, not for further sale
pl zwierzęta wystawowe, hodowlane, wyścigowe itp
en animals for show, breeding, racing, etc
pl Koszty dotyczące organizacji, w szczególności wynajmu instalacji wystawowych, reklamy konkursów, koszty wyżywienia i przechowywania zwierząt, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód poniesionych podczas konkursu przez osoby oraz przez zwierzęta, koszty transportu i opłaty z tytułu uczestnictwa
en The costs of organising the competitions are eligible, in particular the cost of hiring exhibition equipment, advertising the competitions, feeding and accommodating the animals, the cost of third-party liability insurance for personal damage, as well as the costs of those ensuring the animals can take part in the competition, transport costs and rights of participation
pl Konferencjami na tematy techniczne organizowanymi w centrum wystawowym w czasie trwania targów
en technical symposia held in the Exhibition Centre during the fairs
pl na stoiskach wystawowych itp
en exhibition stands, etc
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Zamówienia publiczne na roboty budowlane- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne- Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres ‧ lat
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations- Public works contracts- Directive ‧/‧/EEC- Contract between a public body and a private undertaking for the lease to the former of exhibition halls to be built by the latter- Private undertaking to be paid by means of a monthly rent for a period of ‧ years
pl kosztów wynajmu pomieszczeń wystawowych
en the rent of exhibition premises
pl Jednocześnie dąży się do zwiększenia udziału wspomnianych zrzeszeń w targach organizowanych przez Diputación Provincial w centrum wystawowym, tak by doprowadzić do tego, by wspomniany obiekt i organizowane w nim wydarzenia zyskały istotne znaczenie na szczeblu wspólnoty autonomicznej i krajowym
en In the same way, it aspires to increase the presence of the said associations at fairs held by the Provincial Government in the Exhibition Centre, implying that the importance of these installations and of the activities taking place there should extend to Autonomous Community and national level
pl Wspomniane zwierzęta ozdobne trzymane są zazwyczaj w prywatnych akwariach lub stawach, ogrodach lub akwariach wystawowych i nie mają bezpośredniego kontaktu z wodami wspólnotowymi
en Those ornamental aquatic animals are normally kept in private aquariums or ponds, garden centres, or in exhibition aquariums, not in direct contact with Community waters
pl opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych oraz symboliczne nagrody dotyczące organizacji forów w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw i targów oraz uczestnictwa w nich
en participation fees, travel costs, publication costs, rental of exhibition premises and symbolic prizes relating to organisation of and participation in competitions, exhibitions, fairs and forums for knowledge-sharing between businesses
pl zapewniają, że urządzenia używane do głębokiego zamrażania środków spożywczych, przechowywania, przewozu, lokalnej dystrybucji i w detalicznych punktach wystawowych gwarantują spełnienie wymogów niniejszej dyrektywy
en ensure that the equipment used for quick-freezing, storage, transport, local distribution and retail display cabinets is such that compliance with the requirements of this Directive can be guaranteed
pl wynajem pomieszczeń wystawowych
en hiring of exhibition premises
pl W przypadku gdy logo są stosowane na innych nośnikach, takich jak pojazdy lub okna wystawowe itd., należy w możliwie jak najszerszym zakresie przestrzegać powyższych wytycznych w stosowaniu kolorów
en When the logos are used in other settings, such as on vehicles or in shop windows, etc., the guidelines for the use of colour set out above should be followed as far as possible
pl koszty organizacji i udziału w wystawach i targach (opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty publikacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń wystawowych
en the organisation of and participation in exhibitions and trade fairs (participation fees, costs of publications and the rent of exhibitions premises
pl taka informacja może być użyteczna dla konsumentów, którzy decydują się na zakup samochodu zanim odwiedzą salon lub tych, którzy wolą nie korzystać z usług pośrednika ani nie odwiedzają salonów wystawowych przy zakupie samochodu osobowego
en whereas such information may be useful to consumers who formulate their purchase decision before entering the showroom or who choose not to use the services of a dealer or visit a showroom when purchasing a passenger car
Showing page 1. Found 23320 sentences matching phrase "przedmiot wystawowy".Found in 5.818 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.