Translations into English:

  • display item   

Example sentences with "przedmiot wystawowy", translation memory

add example
Przedmiotem zamówienia była budowa czterech nowych hal wystawowych do użytku przez KölnMesse GmbH, prywatną spółkę, w której większość udziałów ma miasto KoloniaThe aim of the award of the contract was the building of four new exhibition halls for use by Kölnmesse GmbH, a private company, the majority of whose shares are held by the city of Cologne
organizacja forów wymiany wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, targów i wystaw oraz uczestnictwo w tych imprezach jedynie na wydatki związane z: Rejestracją, dojazdem, materiałami informacyjnymi, wynajęciem stoisk wystawowych, symbolicznymi nagrodami w wysokości do ‧ EUR na nagrodę i na jednego zwycięzcęorganising and participating in competitions, trade fairs, shows and forums for knowledge-sharing among businesses, provided it is for the following: participation fees, travel costs, publication costs, the rent of exhibition stands, symbolic prizes up to EUR ‧ per prize and per winner
udział w wystawach i targach we Włoszech oraz za granicą: wydatki związane bezpośrednio z wynajmem powierzchni wystawowej, przygotowaniem stoiska, podłączeniem do sieci wodnej i elektrycznej, wpis do oficjalnego katalogu imprezy, reklama z nim związana, usługi tłumaczy, transport i ubezpieczenieparticipation to trade fairs and exhibitions in Italy and abroad: expenses which are directly linked to the organisation of the stand, the setting-up, the connection to water and electricity, inclusion in the catalogue of the trade fair, related publicity, interpreting services, transport and insurance costs
Paczka/pakiet/opakowanie wystawowe, z metaluCrate, shallow
koszty organizacji i udziału w wystawach i targach (opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty publikacji oraz koszty wynajmu pomieszczeń wystawowychthe organisation of and participation in exhibitions and trade fairs (participation fees, costs of publications and the rent of exhibitions premises
wynajem pomieszczeń wystawowychhiring of exhibition premises
organizacja forów służących wymianie wiedzy między przedsiębiorstwami, konkursów, wystaw, targów oraz uczestnictwo w nich; opłaty za uczestnictwo, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem przestrzeni wystawowych, symboliczne nagrody (o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i jej zwycięzcęthe organisation of and participation in forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs: participation fees, travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winner
W przyszłości etykiety efektywności energetycznej będą stosowane również wobec produktów zużywających energię przeznaczonych do użytku przemysłowego i handlowego, na przykład chłodni, lad wystawowych w handlu detalicznym, przemysłowych urządzeń do gotowania, automatów (sprzedających kanapki, batony, kawę itp.), silników przemysłowych, produktów związanych z energią, w tym produktów budowlanych, które nie zużywają energii, ale "mają znaczący bezpośredni lub pośredni wpływ” na oszczędzanie energii, na przykład okna i futryny drzwi.In future, energy efficiency labelling will also be applied to energy consuming products intended for industrial and commercial use, such as cold storage rooms, retail display cabinets, industrial cooking appliances, vending machines (selling sandwiches, snacks, coffee, etc.), industrial motors, energy-related products, including construction products which do not consume energy but 'have a significant direct or indirect impact' on energy saving, such as windows and door frames.
organizacja forów i uczestnictwo w nich (koszty publikacji i wynajmu stoisk wystawowych: ust. ‧ lit. d) pkt (iii) i (ivorganisation of and participation in forums (publication costs and the rent of stands- Article ‧(d)(iii) and (iv
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego- Zamówienia publiczne na roboty budowlane- Dyrektywa ‧/‧/EWG- Umowa zawarta między podmiotem publicznym i przedsiębiorstwem prywatnym, dotycząca najmu przez ten podmiot publiczny hal wystawowych, które ma zbudować przedsiębiorstwo prywatne- Wynagrodzenie dla przedsiębiorstwa prywatnego w postaci zapłaty czynszu miesięcznego przez okres ‧ latCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of ‧ October ‧- Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany (Failure of a Member State to fulfil obligations- Public works contracts- Directive ‧/‧/EEC- Contract between a public body and a private undertaking for the lease to the former of exhibition halls to be built by the latter- Private undertaking to be paid by means of a monthly rent for a period of ‧ years
Konferencjami na tematy techniczne organizowanymi w centrum wystawowym w czasie trwania targówtechnical symposia held in the Exhibition Centre during the fairs
Z powyższych przyczyn oraz uwzględniając specyfikę handlu zwierzętami przywożonymi w ramach pewnych niehandlowych transakcji, właściwym jest wykluczenie już z zakresu decyzji ‧/EWG koniowatych i zwierząt przeznaczonych do celów pokazowych, wystawowych, naukowych (łącznie z celami zachowania gatunku i badawczymi) i do cyrkówFor the reasons above, and given the specificity of trade in animals imported under certain non-commercial transactions, it is appropriate already to exclude equidae and animals for shows, exhibitions, scientific (including conservation or experimental) purposes and circuses from the scope of Decision ‧/EEC
W przypadku gdy logo są stosowane na innych nośnikach, takich jak pojazdy lub okna wystawowe itd., należy w możliwie jak najszerszym zakresie przestrzegać powyższych wytycznych w stosowaniu kolorówWhen the logos are used in other settings, such as on vehicles or in shop windows, etc., the guidelines for the use of colour set out above should be followed as far as possible
W szczególności do pomocy kwalifikują się koszty podróży, koszty niezbędnych publikacji, wynajmu przestrzeni wystawowych i symbolicznych nagród o maksymalnej wartości wynoszącej ‧ EUR na nagrodę i na zwycięzcęSpecifically, the following will be eligible: travel costs, costs of publications, rental of exhibition premises, and symbolic prizes (up to a value of EUR ‧ per prize and winner
Czy w przypadku organizacji i/lub uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, a także w konkursach, wystawach i targach koszty kwalifikowane obejmują jedynie: opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych oraz symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów, do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcę?In the case of organisation of, and/or participation in, forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs, do the eligible costs only include: participation fees, travel costs, costs of publications, rent of exhibition premises and symbolic prizes awarded in the framework of competitions, up to a value of EUR ‧ per prize and winner?
W związku z ustawą regionalną L.R. ‧/‧ oraz zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Region Toskanii wdraża program pomocowy obejmujący wsparcie techniczne w sektorze rolnym w zakresie kształcenia i szkolenia rolników (koszty organizacji programu szkolenia, ust. ‧ lit. a) pkt (i)), usługi doradcze świadczone przez osoby trzecie (niestanowiące działalności ciągłej, ust. ‧ lit. c)) oraz organizację forów i uczestnictwo w nich (koszty publikacji i wynajmu stoisk wystawowych, ust. ‧ lit. d) pkt (iii) i (ivWith reference to Regional Law ‧/‧, in compliance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ the Region of Tuscany runs an aid scheme providing technical support in the agricultural sector concerning the education and training of farmers and farm workers (costs of organising the training programme, Article ‧(a)(i)); consultancy services provided by third parties (which do not constitute a continuous activity, Article ‧(c)); and the organisation of and participation in forums (costs of publications and the rent of exhibition premises, Article ‧(d)(iii) and (iv
na stoiskach wystawowych itpexhibition stands, etc
koszty kwalifikowalne: dotyczące kształcenia i szkolenia rolników i pracowników gospodarstw: koszty organizacji programu szkolenia, podróży i utrzymania uczestników; dotyczące organizacji i uczestnictwa w forach w celu dzielenia się wiedzą między gospodarstwami, konkursach, wystawach i targach: opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych, symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów (do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcę); publikacje, takie jak katalogi lub strony internetowe przedstawiające udokumentowane informacje dotyczące producentów z danego regionu lub producentów danego produktu, pod warunkiem że informacja oraz jej prezentacja są neutralne oraz że wszyscy zainteresowani producenci mają takie same szanse na zaprezentowanie się w publikacjieligible costs: concerning education and training of farmers and farm workers: the costs of organising training programmes, travel and subsistence expenses of participants; concerning the organisation of and participation in events to share knowledge between farms, competitions, exhibitions and fairs: participation fees, travel costs, costs of publications, the rent of exhibition premises, symbolic prizes awarded (up to a value of EUR ‧ per prize and winner); publications, such as catalogues or websites, presenting factual information about producers from a given region or producers of a given product, provided the information and presentation are neutral and that all producers concerned have equal opportunities to be represented in the publication
dotyczących organizacji i uczestnictwa w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, w konkursach, wystawach i targach- opłaty z tytułu uczestnictwa; koszty podróży; koszty publikacji; wynajem pomieszczeń wystawowych; symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów, do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcęconcerning the organisation of and participation in forums to share knowledge between businesses, competitions, exhibitions and fairs: participation fees; travel costs; costs of publications; the rent of exhibition premises; symbolic prizes awarded in the framework of competitions, up to a value of EUR ‧ per prize and winner
W hali głównej, do której prowadzić będzie główne wejście, znajdą się: recepcja, powierzchnie wystawowe, centrum dla zwiedzających, stołówka, kawiarnia i sale konferencyjneThe main hall is entered via the main entrance and will house the lobby area and all semi-public facilities, such as the exhibition areas, visitors » centre, staff restaurant, cafeteria and conference rooms
uczestnictwo w imprezach, targach bądź wystawach o międzynarodowym znaczeniu, szczególnie przez umieszczanie stoisk wystawowych Wspólnotyparticipation at events, fairs or exhibitions of international importance, especially through the provision of Community exhibition stands
artykułem ‧ (Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym), w szczególności dla kształcenia i szkolenia, uczestnictwa w targach i wystawach (opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty publikacji, wynajem pomieszczeń wystawowych), rozpowszechniania wiedzy naukowej, udokumentowanych informacji na temat uznanych systemów jakości i udokumentowanych informacji ogólnych o produktach, publikacji zawierających neutralne udokumentowane informacje o producentach z określonego regionu lub o producentach konkretnego produktu, dostępnych dla wszystkich; pomoc zostanie przyznana w formie rzeczowej za pośrednictwem usług dotowanych i nie obejmuje bezpośrednich płatności pieniężnych dla producentów; członkostwo w organizacjach wdrażających nie jest warunkiem dostępu do usługArticle ‧ (Provision of technical support in the agricultural sector) especially for education and training, participation in trade fairs and exhibitions (participation fees, costs of publications, the rent of exhibition premises), the dissemination of scientific knowledge in a generally understandable form, factual information on recognised quality systems and generic factual information on products, publications presenting neutral factual information on producers from a given region or of a given product, a service which is open to everyone; aid is granted in kind by means of subsidised services and involves no direct payments of money to the producers, membership of the implementing organisations is not a condition for access to the services
organizacja i udział w forach w celu podzielenia się wiedzą między przedsiębiorstwami, w konkursach, wystawach i targach, w tym opłaty z tytułu uczestnictwa, koszty podróży, koszty publikacji, wynajmu pomieszczeń wystawowych, symboliczne nagrody przyznawane w ramach konkursów do wartości ‧ EUR na nagrodę i zwycięzcęthe organisation of and participation in competitions, exhibitions and fairs, and forums to share knowledge between businesses, including participation fees, travel costs, costs of publications, the hire of exhibition stands, and symbolic prizes awarded in the framework of competitions up to a value of EUR ‧ per prize and per winner
za wynajem powierzchni stoiska wystawowego: do ‧ EUR za każdy wykorzystany m‧, jednakże maksymalnie ‧ EUR za całkowitą powierzchnię stoiska w przypadku stoiska osobnego oraz maksymalnie ‧ EUR w przypadku stoiska wspólnegofor renting the stand area: up to EUR ‧ per m‧ of floor space occupied; however, for the overall stand area a maximum of EUR ‧ may be paid for an individual stand and EUR ‧ for a joint stand
wynajmu pomieszczeń wystawowychcosts of renting stands
Showing page 1. Found 23320 sentences matching phrase "przedmiot wystawowy".Found in 3.418 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.