Translations into English:

 • prepayment   
  (Noun  ) (noun   )
   
  payment in advance
   
  An amount paid for something that is not yet received.
   
  payment in advance
 • advance       
  (verb, noun, adjv   )
 • advance order   
 • advance payment   
  (noun   )
 • subscription   
  (noun   )

Other meanings:

 
gwarancja zakupu towaru
 
Subskrypcja
 
Zadatek
 
Prenumerata
 
Zaliczka
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Akonto
 
Abonament

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Karta przedpłaty
prepaid card
przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia
prepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims

Example sentences with "przedpłata", translation memory

add example
pl Analogicznie paragraf ‧ nie wyklucza możliwości ujęcia przez jednostkę przedpłaty jako składnika aktywów, jeżeli przedpłata na poczet usług została dokonana, zanim jednostce zostały dostarczone te usługi
en Similarly, paragraph ‧ does not preclude an entity from recognising a prepayment as an asset when payment for services has been made in advance of the entity receiving those services
pl przedpłaty i narosłe odsetki (rozliczenia międzyokresowe czynne
en prepayments and accrued income
pl Chodzi o te przepisy, które nie odzwierciedlają podejścia portfelowego i w związku z tym uniemożliwiają stosowanie rachunkowości zabezpieczeń do portfela depozytów tworzących osad, oraz o te przepisy, które utożsamiają ryzyko przedpłaty z ryzykiem stopy procentowej i z tego powodu stanowią przeszkodę w utrzymaniu technik zarządzania ryzykiem uznanych za dopuszczalne przez nadzorców bankowych
en They concern those provisions that do not reflect a portfolio approach and therefore prevent the application of hedge accounting to a portfolio of core deposits and those provisions that assimilate a prepayment risk to an interest rate risk and therefore prevent the continuation of risk management techniques recognised as acceptable by banking supervisors
pl cena wykonania opcji przedpłaty daje pożyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliżeniu równej wartości bieżącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres zasadniczej umowy
en the exercise price of a prepayment option reimburses the lender for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the host contract
pl W celu zapewnienia wszystkim użytkownikom telefonii ruchomej korzyści płynących z niniejszego rozporządzenia, wymagania dotyczące cen detalicznych powinny mieć zastosowanie niezależnie od faktu, czy klient korzystający z roamingu korzysta u operatora macierzystego z usługi na zasadzie przedpłaty (pre-paid), czy z usługi abonamentowej, a także niezależnie od tego, czy operator macierzysty posiada własną sieć, czy jest operatorem wirtualnej sieci telefonii ruchomej, czy też odsprzedaje usługi połączeń głosowych telefonii ruchomej
en To ensure that all users of mobile voice telephony may benefit from the provisions of this Regulation, the retail pricing requirements should apply regardless of whether roaming customers have a pre-paid or a post-paid contract with their home provider, and regardless of whether the home provider has its own network, is a mobile virtual network operator or is a reseller of mobile voice telephony services
pl Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia (AF
en Prepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims (AF
pl Jeśli nie jest to możliwe, jest ona wyłączana z najwcześniejszego okresu, jeśli wyłączenie było spowodowane wyższą niż oczekiwana przedpłatą, albo alokuje się ją do wszystkich okresów zawierających wyłączaną pozycję na podstawie systematycznie stosowanych zasad opartych na racjonalnych przesłankach, jeśli pozycja była sprzedana lub utraciła wartość
en If not, it is removed from the earliest time period if the derecognition resulted from higher than expected prepayments, or allocated to all time periods containing the derecognised item on a systematic and rational basis if the item was sold or became impaired
pl I na każde ‧ akcji które spadają, ‧ jest z przedpłaty
en And for every ‧ stocks that fell, ‧ advanced.It' s not Black Friday
pl W przypadku pomiaru zmiany wartości godziwej pozycji podlegającej przedpłatom zgodnie z paragrafem OS‧ g), zmiana stóp procentowych wywiera wpływ na przedpłacaną pozycję na dwa sposoby: wpływa na wartość godziwą umownych przepływów pieniężnych oraz na wartość godziwą opcji przed płaty wbudowaną w przedpłacaną pozycję
en When the entity measures the change in the fair value of a prepayable item in accordance with paragraph AG‧(g), a change in interest rates affects the fair value of the prepayable item in two ways: it affects the fair value of the contractual cash flows and the fair value of the prepayment option that is contained in a prepayable item
pl zauważa w szczególności powszechny brak prostych, szybko dostępnych informacji i wsparcia organizacyjnego w zakresie wydajności energetycznej na etapie potrzeby, która może wyniknąć nagle (np. kiedy zepsuje się urządzenie AGD lub inny sprzęt) lub wiązać się z konkretnymi wydarzeniami (np. przeprowadzką); jest przekonany, że niepoświęcanie uwagi praktycznym potrzebom obywateli podważa działanie wielu programów związanych z wydajnością energetyczną, i dlatego podkreśla znaczenie pomocy praktycznej i finansowania w formie przedpłaty
en Notes in particular the widespread lack of simple, immediate information and organisational support on energy efficiency at the point of need, which may arise suddenly (e.g. when a domestic appliance or other equipment breaks down) or be connected with particular events (e.g. moving house); believes that a lack of attention to the practical needs of citizens is undermining many energy efficiency schemes and therefore stresses the importance of practical help and up-front funding
pl po odzyskaniu przez jednostkę zasadniczej części kwoty nominału poprzez spłaty lub przedpłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem
en occur after the entity has collected substantially all of the financial asset’s original principal through scheduled payments or prepayments
pl Jednostka uznaje, że przeniosła część znaczących rodzajów ryzyka i korzyści wynikających z posiadania (np. znaczące ryzyko przedpłaty), ale równocześnie zachowała część znaczących rodzajów ryzyka i korzyści (na skutek podporządkowania utrzymanego przez jednostkę udziału aktywach) i zachowała kontrolę
en The entity determines that it has transferred some significant risks and rewards of ownership (for example, significant prepayment risk) but has also retained some significant risks and rewards of ownership (because of its subordinated retained interest) and has retained control
pl wzywa do traktowania mikroprzedsiębiorstw jak gospodarstw domowych i oferowania im prostego finansowania działań na rzecz poprawy wydajności energetycznej, np. grantów udzielanych w formie przedpłaty
en Calls for micro businesses to be treated like domestic households and offered very simple financing for energy-efficiency improvements, such as upfront grants
pl jeśli jednostka przygotowuje harmonogram pozycji o różnych cechach przedpłat w sposób uwzględniający różnice w zachowywaniu się przedpłat
en if the entity schedules items with different prepayment characteristics in a way that takes account of the differences in prepayment behaviour
pl Przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane wierzytelności (pozycja M
en Prepayment of insurance premiums and reserves for outstanding claims (M
pl W stosownych przypadkach procedury te obejmują typ ekspozycji, udział procentowy pożyczek przeterminowanych powyżej ‧, ‧ i ‧ dni, częstość niewykonania zobowiązań, częstość przedpłat, pożyczki postawione w stan natychmiastowej wymagalności, rodzaj zabezpieczenia i w czyim jest posiadaniu, oraz rozkład częstości punktowych ocen zdolności kredytowej lub inne środki oceny wiarygodności kredytowej odnoszące się do wszystkich ekspozycji bazowych, dywersyfikację sektorową i geograficzną, rozkład częstości współczynnika pokrycia należności zabezpieczeniem w przedziałach ułatwiających odpowiednią analizę wrażliwości
en Where relevant, this shall include the exposure type, the percentage of loans more than ‧, ‧ and ‧ days past due, default rates, prepayment rates, loans in foreclosure, collateral type and occupancy, and frequency distribution of credit scores or other measures of credit worthiness across underlying exposures, industry and geographical diversification, frequency distribution of loan to value ratios with band widths that facilitate adequate sensitivity analysis
pl Sprawa C- ‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez High Court of Justice (Chancery Division)- BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd przeciwko Commissioners of Customs & Excise (Szósta dyrektywa VAT- Artykuł ‧ ust. ‧- Obowiązek podatkowy w podatku VAT- Płatność zaliczkowa- Przedpłata na przyszłe dostawy produktów farmaceutycznych i protez
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division)- BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd v Commissioners of Customs & Excise (Sixth VAT Directive- Article ‧- Chargeability of VAT- Payment of amounts on account- Prepayments for future supplies of pharmaceutical products and prostheses
pl Bez uszczerbku dla ust. ‧, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych lub wszelkich innych narzędzi cyfrowych bądź informatycznych (IT), w przypadku gdy takie przekazy stanowią przedpłatę i nie przekraczają kwoty ‧ EUR
en Without prejudice to paragraph ‧, this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or Information Technology (IT) device, when such transfers are pre-paid and do not exceed EUR
pl Z wyjątkiem dostawy na bazie ex ship, podanie nazwy beneficjenta jako odbiorcy nie może powodować powstania jego zobowiązania do opłacenia lub wniesienia przedpłaty na poczet całości lub części kosztów wyładunku
en Except in the case of supply ex ship, naming the beneficiary as consignee may not have the effect of making him liable to pay or prefinance all or part of the unloading costs
pl Różnica stóp procentowych jest to nadwyżka efektywnej stopy procentowej umowy zasadniczej nad efektywną stopą procentową, którą jednostka uzyskałaby na dzień przedpłaty, gdyby dokonała reinwestycji kwoty nominału objętej przedpłatą w ramach podobnej umowy obejmującej okres pozostały do końca umowy zasadniczej
en The interest rate differential is the excess of the effective interest rate of the host contract over the effective interest rate the entity would receive at the prepayment date if it reinvested the principal amount prepaid in a similar contract for the remaining term of the host contract
pl Komisja uważa, że stwierdzenie zawarte w pierwszym raporcie firmy Deloitte, zgodnie z którym HSY mogła, zamiast regwarancji państwa, otrzymać te gwarancje zwrotu przedpłaty od banku komercyjnego w zamian za zabezpieczenie w formie zastawu na niektórych aktywach, nie ma znaczenia dla analizy środka
en As regards the claim of the first Deloitte report that HSY could have received these down payment guarantees from a private bank by giving to the bank a lien on certain assets as collateral instead of giving to the bank a State counter-guarantee, the Commission considers that this claim is irrelevant in the analysis of the measure
pl Państwa członkowskie mają zapewnić, aby krajowe organy regulacyjne mogły wymagać od wyznaczonych przedsiębiorstw udostępnienia konsumentom możliwości płacenia za dostęp do publicznej sieci łączności i korzystanie z publicznie dostępnych usług telefonicznych na zasadzie przedpłat
en Member States are to ensure that national regulatory authorities may require designated undertakings to provide means for consumers to pay for access to the public communications network and use of publicly available telephone services on pre-paid terms
pl Przedpłata na przyszłe dostawy produktów farmaceutycznych i protez
en Prepayments for future supplies of pharmaceutical products and prostheses
pl Przedpłaty powinny odzwierciedlać prawdopodobne zużycie energii elektrycznej, a różne systemy płatności powinny być niedyskryminacyjne
en Prepayments should reflect the likely consumption of electricity and different payment systems should be non-discriminatory
pl Odwrotnie, jeśli amortyzacja kwoty bazowej transakcji swap nie jest powiązana z wartością pozostałego nominału przeniesionego składnika aktywów, to taka transakcja swap nie będzie skutkowała zatrzymaniem przez jednostkę ryzyka przedpłaty składnika aktywów
en Conversely, if the amortisation of the notional amount of the swap is not linked to the principal amount outstanding of the transferred asset, such a swap would not result in the entity retaining prepayment risk on the asset
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "przedpłata".Found in 0.551 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.