Translations into English:

 • prepayment   
  (Noun  ) (noun   )
   
  payment in advance
   
  An amount paid for something that is not yet received.
   
  payment in advance
   
  payment in advance
 • advance       
  (verb, noun, adjv   )
 • advance order   
 • advance payment   
  (noun   )
 • down payment   
  (noun   )
 • first instalment   
 • initial deposit   
 • subscription   
  (noun   )

Other meanings:

 
gwarancja zakupu towaru
 
Subskrypcja
 
Zadatek
 
Prenumerata
 
Zaliczka
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Akonto
 
Abonament

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Karta przedpłaty
prepaid card
przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia
prepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims

Example sentences with "przedpłata", translation memory

add example
pl Opcja przedpłaty wbudowana w strip odsetkowy lub w strip kapitałowy jest ściśle związana z umową zasadniczą, jeśli umowa zasadnicza (i) powstała na skutek rozdzielenia prawa do uzyskania umownych przepływów pieniężnych z instrumentu finansowego, który sam w sobie nie zawierał wbudowanego instrumentu pochodnego; oraz (ii) nie zawiera żadnych warunków, które nie występowałyby również w pierwotnym zasadniczym instrumencie dłużnym
en An embedded prepayment option in an interest-only or principal-only strip is closely related to the host contract provided the host contract (i) initially resulted from separating the right to receive contractual cash flows of a financial instrument that, in and of itself, did not contain an embedded derivative, and (ii) does not contain any terms not present in the original host debt contract
pl raporty, sprawozdania z działalności, ulotki informacyjne, prospekty, blankiety przedpłat i inne dokumenty przedsiębiorstw spoza Wspólnoty i przeznaczone dla posiadaczy lub subskrybentów papierów wartościowych emitowanych przez te przedsiębiorstwa
en reports, statements, notes, prospectuses, application forms and other documents drawn up by companies with headquarters outside the Community and sent to the bearers or subscribers of securities issued by such companies
pl zauważa w szczególności powszechny brak prostych, szybko dostępnych informacji i wsparcia organizacyjnego w zakresie wydajności energetycznej na etapie potrzeby, która może wyniknąć nagle (np. kiedy zepsuje się urządzenie AGD lub inny sprzęt) lub wiązać się z konkretnymi wydarzeniami (np. przeprowadzką); jest przekonany, że niepoświęcanie uwagi praktycznym potrzebom obywateli podważa działanie wielu programów związanych z wydajnością energetyczną, i dlatego podkreśla znaczenie pomocy praktycznej i finansowania w formie przedpłaty
en Notes in particular the widespread lack of simple, immediate information and organisational support on energy efficiency at the point of need, which may arise suddenly (e.g. when a domestic appliance or other equipment breaks down) or be connected with particular events (e.g. moving house); believes that a lack of attention to the practical needs of citizens is undermining many energy efficiency schemes and therefore stresses the importance of practical help and up-front funding
pl Państwa członkowskie mają zapewnić, aby krajowe organy regulacyjne mogły wymagać od wyznaczonych przedsiębiorstw udostępnienia konsumentom możliwości płacenia za dostęp do publicznej sieci łączności i korzystanie z publicznie dostępnych usług telefonicznych na zasadzie przedpłat
en Member States are to ensure that national regulatory authorities may require designated undertakings to provide means for consumers to pay for access to the public communications network and use of publicly available telephone services on pre-paid terms
pl ustalania dyrektyw dotyczących przedpłat, o które może zwracać się Agencja (artykuł ‧ akapit drugi Traktatu
en THE DRAWING UP OF DIRECTIVES CONCERNING THE ADVANCE PAYMENTS REQUIRED BY THE AGENCY (SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE ‧ OF THE TREATY
pl Zawierając umowę, Agencja może zobowiązać użytkowników, przestrzegając postanowień artykułu ‧, do dokonania odpowiednich przedpłat jako depozyt lub wsparcie dla długofalowych zobowiązań Agencji wobec producentów, jeżeli są one niezbędne do wykonania zamówienia
en When concluding a contract, the Agency may, while complying with the provisions of Article ‧, require users to make appropriate advance payments either as security or to assist in meeting the Agency's own long term commitments to producers where these are essential to carrying out the order
pl Oczekiwane daty przeszacowania są szacowane na początku zabezpieczenia oraz przez okres zabezpieczenia na podstawie danych historycznych, a także innych dostępnych informacji, z uwzględnieniem informacji i oczekiwań dotyczących współczynnika przedpłat, stóp procentowych oraz współzależności pomiędzy nimi
en The expected repricing dates are estimated at the inception of the hedge and throughout the term of the hedge, based on historical experience and other available information, including information and expectations regarding prepayment rates, interest rates and the interaction between them
pl monitorowanie poziomu i skuteczności otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym również na giełdach energii elektrycznej, a także cen dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi, w tym systemów przedpłat, częstotliwości zmian dostawców, częstotliwości odłączenia od sieci, opłat za usługi konserwacyjne i ich wykonanie oraz skarg zgłaszanych przez odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, łącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz przekazywaniem właściwym organom ochrony konkurencji wszelkich istotnych spraw
en monitoring the level and effectiveness of market opening and competition at wholesale and retail levels, including on electricity exchanges, prices for household customers including prepayment systems, switching rates, disconnection rates, charges for and the execution of maintenance services, and complaints by household customers, as well as any distortion or restriction of competition, including providing any relevant information, and bringing any relevant cases to the relevant competition authorities
pl W odróżnieniu od pożyczek i należności, inwestycja utrzymywana do terminu wymagalności nie może stanowić pozycji zabezpieczanej przed ryzykiem stopy procentowej lub ryzykiem przedpłaty, ponieważ zakwalifikowanie danej inwestycji jako utrzymywanej do terminu wymagalności wymaga podjęcia decyzji o zamiarze utrzymania jej do terminu wymagalności, bez względu na zmiany wartości godziwej lub przepływów pieniężnych wynikające z takiego instrumentu spowodowane zmianami stóp procentowych
en Unlike loans and receivables, a held-to-maturity investment cannot be a hedged item with respect to interest-rate risk or prepayment risk because designation of an investment as held to maturity requires an intention to hold the investment until maturity without regard to changes in the fair value or cash flows of such an investment attributable to changes in interest rates
pl W ramach umów zawartych przez HSY z przedsiębiorstwem Organizacja Kolei Greckich (OSE) i przedsiębiorstwem Koleje Elektryczne Ateny-Pireus (ISAP), dotyczących dostawy taboru szynowego, ETVA udzielił gwarancji w odniesieniu do płatności zaliczkowych i zabezpieczenia należytego wykonania umów (zwanych dalej gwarancjami zwrotu przedpłaty lub gwarancjami zwrotu zaliczki). ETVA wystawił gwarancje zwrotu przedpłaty w odniesieniu do umowy z ISAP w lutym ‧ i w styczniu ‧ r. oraz gwarancje w odniesieniu do umowy z OSE w sierpniu ‧ r. ETVA następnie otrzymał odpowiednie regwarancje od państwa
en In the framework of contracts that HSY concluded with Hellenic Railway Organization (OSE) and Athens-Piraeus Electric Railways (ISAP) concerning the supply of rolling stock, ETVA granted guarantees for advance payments and good performance (hereinafter down payment guarantees or advance payment guarantees). ETVA issued the advance payment guarantees in relation to the ISAP contract in February ‧ and January ‧ and the guarantees in relation to the OSE contract in August ‧. ETVA in turn received corresponding counter-guarantees from the State
pl Jednakże w przypadku kliprów tuńczykowych, sejnerów tuńczykowych i taklowców powierzchniowych Ministerstwo, po otrzymaniu od Komisji Europejskiej potwierdzenia dokonania przedpłaty, wpisuje dany statek na listę statków dopuszczonych do łowienia, która zostaje przekazana władzom kontrolnym Wybrzeża Kości Słoniowej
en However, for pole-and-line tuna vessels, tuna seiners and surface longliners, the Ministry shall, upon receipt of notification from the European Commission that advance payment has been made, enter the vessel concerned in the list of vessels with authorisation to fish sent to the Côte d'Ivoire control authorities
pl Gazomierze mogą być wyposażone w napędy wyjściowe do wprawiania w ruch odłączalnego urządzenia wskazującego, urządzenia przedpłaty, lub wszelkich innych urządzeń uzupełniających lub dodatkowych
en Meters may be fitted with output drives to operate a detachable indicator, a pre-payment device, or any other complementary or additional device
pl monitorowanie poziomu i skuteczności otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym również na giełdach gazu ziemnego, a także cen dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi, w tym systemów przedpłat, częstotliwości zmian dostawców, częstotliwości odłączenia od sieci, opłat za usługi konserwacyjne i ich wykonanie oraz skarg zgłaszanych przez odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, łącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz przekazywaniem właściwym organom ochrony konkurencji wszelkich istotnych spraw
en monitoring the level and effectiveness of market opening and competition at wholesale and retail levels, including on natural gas exchanges, prices for household customers including prepayment systems, switching rates, disconnection rates, charges for and the execution of maintenance services and complaints by household customers, as well as any distortion or restriction of competition, including providing any relevant information, and bringing any relevant cases to the relevant competition authorities
pl w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej nie uwzględnia się ani przedpłat ani naliczonych przychodów z tytułu leasingu operacyjnego, ponieważ takie pozycje ujmowane są jako oddzielny składnik aktywów lub zobowiązanie
en the fair value of investment property excludes prepaid or accrued operating lease income, as the enterprise recognises it as a separate liability or asset
pl W rezultacie, jeśli portfel zawiera wiele pozycji, dokładniej można przewidzieć kształtowanie się przedpłat
en Conversely, when the portfolio contains many items, the prepayment behaviour can be predicted more accurately
pl narosłe odsetki i czynsze, inne przychody przyszłych okresów i przedpłaty
en accrued interest and rent, other accrued income and prepayments
pl te ‧ % stanowi przedpłatę (podlegającą zwrotowi do Komisji, jeżeli w ciągu ‧ miesięcy nie wpłynie żaden wniosek o płatność w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich
en this ‧ % represents a pre-payment (reimbursable to the Commission if there is no payment application for the rural development programme within ‧ months
pl Główne zobowiązania tych pośredników finansowych (tj. udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych oraz przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia) są w przeważającej mierze ujęte jako aktywa finansowe sektorów niefinansowych
en Short-term financial investment covers predominantly the broad money ( ‧ ) holdings of the euro area non-financial sectors, and, in addition, certain short-term claims on other euro area sectors. Deposits classed as longterm financial investment are those with an agreed maturity of over two years and those redeemable at over three months » notice
pl Utracone odsetki są rezultatem pomnożenia kwoty nominału objętej przedpłatą, przez różnicę stóp procentowych
en Lost interest is the product of the principal amount prepaid multiplied by the interest rate differential
pl Przykładami specjalnych ofert promocyjnych są przedpłata pieniężna na rzecz leasingobiorcy lub też pokrycie lub przyrzeczenie pokrycia kosztów leasingobiorcy (takich, jak koszty transportu przedmiotu leasingu, koszty inwestycji w przedmiocie leasingu oraz koszty powiązane z dotychczasowym Zobowiązaniem leasingobiorcy z tytułu leasingu
en Examples of such incentives are an up-front cash payment to the lessee or the reimbursement or assumption by the lessor of costs of the lessee (such as relocation costs, leasehold improvements and costs associated with a pre-existing lease commitment of the lessee
pl Komisja uważa, że stwierdzenie zawarte w pierwszym raporcie firmy Deloitte, zgodnie z którym HSY mogła, zamiast regwarancji państwa, otrzymać te gwarancje zwrotu przedpłaty od banku komercyjnego w zamian za zabezpieczenie w formie zastawu na niektórych aktywach, nie ma znaczenia dla analizy środka
en As regards the claim of the first Deloitte report that HSY could have received these down payment guarantees from a private bank by giving to the bank a lien on certain assets as collateral instead of giving to the bank a State counter-guarantee, the Commission considers that this claim is irrelevant in the analysis of the measure
pl Na przykład, w przypadku zabezpieczenia portfela składającego się z aktywów podlegających przedpłatom, jednostka może zabezpieczać zmianę wartości godziwej wynikającej ze zmiany zabezpieczanej stopy procentowej na podstawie oczekiwanych, a niewynikających z umów terminów przeszacowania. [...]
en For example, in the case of a hedge of a portfolio containing prepayable assets, the entity may hedge the change in fair value that is attributable to a change in the hedged interest rate on the basis of expected, rather than contractual, repricing dates. [...]
pl instytucja kredytowa ocenia charakterystykę nabytych pakietów wierzytelności w tym nadmierne przedpłaty, historię zaległości finansowych sprzedawcy, długi zagrożone i odpisy na poczet takich długów, terminy płatności i ewentualne rachunki przeciwstawne
en the credit institution shall assess the characteristics of the purchased receivables pools, including over-advances; history of the seller's arrears, bad debts, and bad debt allowances; payment terms, and potential contra accounts
pl Przewidywany przebieg przedpłat wynikających z aktywów finansowych oraz przebieg żądania spłaty zobowiązań finansowych mogą być wyznaczone w oparciu o dane historyczne. (Wartość godziwa zobowiązania finansowego, które może stać się wymagalne na żądanie przez kontrahenta, nie może być mniejsza niż wartość bieżąca kwoty wymaganej na żądanie – zob. paragraf
en Expected prepayment patterns for financial assets and expected surrender patterns for financial liabilities can be estimated on the basis of historical data. (The fair value of a financial liability that can be surrendered by the counterparty cannot be less than the present value of the surrender amount- see paragraph
pl Zgłosiłam propozycję dotyczącą przedpłaty motywacyjnej, premii, która byłaby nagrodą za wcześniejszą spłatę.
en I have suggested a pre-payment incentive, a bonus to reward early repayment.
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "przedpłata".Found in 0.307 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.