Translations into English:

 • prepayment   
  (Noun  ) (noun   )
   
  payment in advance
   
  An amount paid for something that is not yet received.
   
  payment in advance
 • advance       
  (verb, noun, adjv   )
 • advance order   
 • advance payment   
  (noun   )
 • subscription   
  (noun   )

Other meanings:

 
gwarancja zakupu towaru
 
Subskrypcja
 
Zadatek
 
Prenumerata
 
Zaliczka
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Akonto
 
Abonament

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Karta przedpłaty
prepaid card
przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia
prepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims

Example sentences with "przedpłata", translation memory

add example
pl raporty, sprawozdania z działalności, ulotki informacyjne, prospekty, blankiety przedpłat i inne dokumenty przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w państwie trzecim i przeznaczone dla posiadaczy lub subskrybentów papierów wartościowych emitowanych przez te przedsiębiorstwa
en reports, statements, notes, prospectuses, application forms and other documents drawn up by companies registered in a third country and sent to the bearers or subscribers of securities issued by such companies
pl w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej nie uwzględnia się ani przedpłat ani naliczonych przychodów z tytułu leasingu operacyjnego, ponieważ takie pozycje ujmowane są jako oddzielny składnik aktywów lub zobowiązanie
en the fair value of investment property excludes prepaid or accrued operating lease income, as the enterprise recognises it as a separate liability or asset
pl sugeruje, aby Komisja zastanowiła się nad optymalnym sposobem utworzenia centralnej bazy danych przechowującej informacje o różnych krajowych rynkach hipotecznych i transnarodowych portfelach wierzytelności w postaci hipotek (takie jak prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań, straty wynikające z niedotrzymania zobowiązań i przedpłat), umożliwiające inwestorom odpowiednią ocenę i wycenę portfeli wierzytelności hipotecznych
en Suggests that the Commission consider how best to create a central database as a depositary of information about the different national mortgage markets and transnational pools of mortgage securities (such as default probabilities, losses from default and prepayments), which would enable investors to evaluate and price adequately mortgage pools
pl Na kredyty lub przedpłaty w obszarach bankowości detalicznej oraz komercyjnej składają się łączne, wykorzystane kwoty w odpowiednich portfelach kredytowych
en For the retail and/or commercial banking business lines, the loans and advances shall consist of the total drawn amounts in the corresponding credit portfolios
pl W przypadku pozycji opartej na stałej stopie procentowej, które mogą być przedpłacane, datą oczekiwanego przeszacowania jest dzień, w którym oczekuje się przedpłaty, o ile pozycja ta we wcześniejszym terminie nie będzie poddana przeszacowaniu do stóp rynkowych
en In the case of a fixed rate item that is prepayable, the expected repricing date is the date on which the item is expected to prepay unless it reprices to market rates on an earlier date
pl zauważa w szczególności powszechny brak prostych, szybko dostępnych informacji i wsparcia organizacyjnego w zakresie wydajności energetycznej na etapie potrzeby, która może wyniknąć nagle (np. kiedy zepsuje się urządzenie AGD lub inny sprzęt) lub wiązać się z konkretnymi wydarzeniami (np. przeprowadzką); jest przekonany, że niepoświęcanie uwagi praktycznym potrzebom obywateli podważa działanie wielu programów związanych z wydajnością energetyczną, i dlatego podkreśla znaczenie pomocy praktycznej i finansowania w formie przedpłaty
en Notes in particular the widespread lack of simple, immediate information and organisational support on energy efficiency at the point of need, which may arise suddenly (e.g. when a domestic appliance or other equipment breaks down) or be connected with particular events (e.g. moving house); believes that a lack of attention to the practical needs of citizens is undermining many energy efficiency schemes and therefore stresses the importance of practical help and up-front funding
pl Systemy przedpłat
en Pre-payment systems
pl cena wykonania opcji przedpłaty daje pożyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliżeniu równej wartości bieżącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres zasadniczej umowy
en the exercise price of a prepayment option reimburses the lender for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the host contract
pl Przedpłaty powinny odzwierciedlać prawdopodobne zużycie energii elektrycznej, a różne systemy płatności powinny być niedyskryminacyjne
en Prepayments should reflect the likely consumption of electricity and different payment systems should be non-discriminatory
pl należności dzieli się na należności z tytułu dostaw i usług, należności od jednostek powiązanych, przedpłaty i pozostałe należności
en receivables are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments and other amounts
pl Bez uszczerbku dla ust. ‧, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych lub wszelkich innych narzędzi cyfrowych bądź informatycznych (IT), w przypadku gdy takie przekazy stanowią przedpłatę i nie przekraczają kwoty ‧ EUR
en Without prejudice to paragraph ‧, this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or Information Technology (IT) device, when such transfers are pre-paid and do not exceed EUR
pl Główne zobowiązania tych pośredników finansowych (tj. udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych oraz przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia) są w przeważającej mierze ujęte jako aktywa finansowe sektorów niefinansowych
en Short-term financial investment covers predominantly the broad money ( ‧ ) holdings of the euro area non-financial sectors, and, in addition, certain short-term claims on other euro area sectors. Deposits classed as longterm financial investment are those with an agreed maturity of over two years and those redeemable at over three months » notice
pl I na każde ‧ akcji które spadają, ‧ jest z przedpłaty
en And for every ‧ stocks that fell, ‧ advanced.It' s not Black Friday
pl Jeśli nie jest to możliwe, jest ona wyłączana z najwcześniejszego okresu, jeśli wyłączenie było spowodowane wyższą niż oczekiwana przedpłatą, albo alokuje się ją do wszystkich okresów zawierających wyłączaną pozycję na podstawie systematycznie stosowanych zasad opartych na racjonalnych przesłankach, jeśli pozycja była sprzedana lub utraciła wartość
en If not, it is removed from the earliest time period if the derecognition resulted from higher than expected prepayments, or allocated to all time periods containing the derecognised item on a systematic and rational basis if the item was sold or became impaired
pl W przypadku gdy kwota bazowa transakcji swap amortyzuje się w taki sposób, że w każdym momencie równa jest wartości pozostałego nominału przeniesionego składnika aktywów finansowych, transakcja swap generalnie powoduje zatrzymanie przez jednostkę niemalże całości ryzyka przedpłaty, a w takim przypadku albo jednostka nadal ujmuje przeniesiony składnik aktywów w całości, albo ujmuje przeniesiony składnik w takim zakresie, w jakim utrzymuje w nim zaangażowanie
en If the notional amount of the swap amortises so that it equals the principal amount of the transferred financial asset outstanding at any point in time, the swap would generally result in the entity retaining substantial prepayment risk, in which case the entity either continues to recognise all of the transferred asset or continues to recognise the transferred asset to the extent of its continuing involvement
pl Utracone odsetki są rezultatem pomnożenia kwoty nominału objętej przedpłatą, przez różnicę stóp procentowych
en Lost interest is the product of the principal amount prepaid multiplied by the interest rate differential
pl Środki obrotowe/zobowiązania bieżące netto (z uwzględnieniem przedpłat i rozliczeń międzyokresowych, jeżeli są wykazane pod pozycją E, oraz rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów, jeżeli są wykazane pod pozycją K
en Net current assets/liabilities (taking into account prepayments and accrued income when shown under E and accruals and deferred income when shown under K
pl Przedpłata na przyszłe dostawy produktów farmaceutycznych i protez
en Prepayments for future supplies of pharmaceutical products and prostheses
pl Ryzyko przedpłaty i żądania spłaty
en Prepayment risk and surrender risk
pl Przykładami specjalnych ofert promocyjnych są przedpłata pieniężna na rzecz leasingobiorcy lub też pokrycie lub przyrzeczenie pokrycia kosztów leasingobiorcy (takich jak koszty transportu przedmiotu leasingu, koszty inwestycji w przed miocie leasingu oraz koszty powiązane z dotychczasowym zobowiązaniem leasingobiorcy z tytułu leasingu
en Examples of such incentives are an up-front cash payment to the lessee or the reimbursement or assumption by the lessor of costs of the lessee (such as relocation costs, leasehold improvements and costs associated with a pre-existing lease commitment of the lessee
pl Bez uszczerbku dla ust. ‧, niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem telefonów komórkowych lub wszelkich innych narzędzi cyfrowych bądź informatycznych (IT) w przypadku, gdy takie przekazy stanowią przedpłatę i nie przekraczają kwoty ‧ euro
en Without prejudice to paragraph ‧, this Regulation shall not apply to transfers of funds carried out by means of a mobile telephone or any other digital or Information Technology (IT) device, when such transfers are pre-paid and do not exceed ‧ Euro
pl W zakresie art. ‧ ust. ‧ akapit drugi szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r., nie mieści się przedpłata, taka jak będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, dokonana w kwocie ryczałtowej na towary wskazane w sposób ogólny w wykazie, który może zostać w każdej chwili zmieniony za porozumieniem nabywcy i sprzedawcy, z którego nabywca może ewentualnie wybrać towary, na podstawie umowy, którą może on w każdej chwili rozwiązać, odzyskując w całości niewykorzystaną przedpłatę
en Prepayments of the kind at issue in the main proceedings whereby lump sums are paid for goods referred to in general terms in a list which may be altered at any time by agreement between the buyer and the seller and from which the buyer may possibly select articles, on the basis of an agreement which he may unilaterally resile from at any time, thereupon recovering the unused balance of the prepayments, do not fall within the scope of the second subparagraph of Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April
pl przedpłaty i narosłe odsetki (rozliczenia międzyokresowe czynne
en prepayments and accrued income
pl Z wyjątkiem dostawy na bazie ex ship, podanie nazwy beneficjenta jako odbiorcy nie może powodować powstania jego zobowiązania do opłacenia lub wniesienia przedpłaty na poczet całości lub części kosztów wyładunku
en Except in the case of supply ex ship, naming the beneficiary as consignee may not have the effect of making him liable to pay or prefinance all or part of the unloading costs
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "przedpłata".Found in 0.505 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.