Translations into English:

 • prepayment   
  (Noun  ) (noun   )
   
  payment in advance
   
  An amount paid for something that is not yet received.
   
  payment in advance
 • advance       
  (verb, noun, adjv   )
 • advance order   
 • advance payment   
  (noun   )
 • subscription   
  (noun   )

Other meanings:

 
gwarancja zakupu towaru
 
Subskrypcja
 
Zadatek
 
Prenumerata
 
Zaliczka
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Akonto
 
Abonament

Similar phrases in dictionary Polish English. (4)

Karta przedpłaty
prepaid card
przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia
prepayments of insurance premiums and reserves for outstanding claims

Example sentences with "przedpłata", translation memory

add example
pl Odwrotnie, jeśli amortyzacja kwoty bazowej transakcji swap nie jest powiązana z wartością pozostałego nominału przeniesionego składnika aktywów, to taka transakcja swap nie będzie skutkowała zatrzymaniem przez jednostkę ryzyka przedpłaty składnika aktywów
en Conversely, if the amortisation of the notional amount of the swap is not linked to the principal amount outstanding of the transferred asset, such a swap would not result in the entity retaining prepayment risk on the asset
pl W przypadku pomiaru zmiany wartości godziwej pozycji podlegającej przedpłatom zgodnie z paragrafem OS‧ g), zmiana stóp procentowych wywiera wpływ na przedpłacaną pozycję na dwa sposoby: wpływa na wartość godziwą umownych przepływów pieniężnych oraz na wartość godziwą opcji przed płaty wbudowaną w przedpłacaną pozycję
en When the entity measures the change in the fair value of a prepayable item in accordance with paragraph AG‧(g), a change in interest rates affects the fair value of the prepayable item in two ways: it affects the fair value of the contractual cash flows and the fair value of the prepayment option that is contained in a prepayable item
pl przyszłych kosztów zatrudnienia w każdym okresie oszacowanych zgodnie z paragrafami ‧ i ‧, pomniejszonych o oszacowane składki w ramach minimalnych wymogów finansowania, które byłyby wymagane w związku z przyszłym zatrudnieniem w tych okresach, jeżeli nie zostałaby dokonana przedpłata określona w pkt (a
en the estimated future service cost in each period in accordance with paragraphs ‧ and ‧, less the estimated minimum funding requirement contributions that would be required for future service in those periods if there were no prepayment as described in (a
pl należności dzieli się na należności z tytułu dostaw i usług, należności od jednostek powiązanych, przedpłaty i pozostałe należności
en receivables are disaggregated into amounts receivable from trade customers, receivables from related parties, prepayments and other amounts
pl Dokument Przedpłaty w ramach minimalnych wymogów finansowania dodaje paragraf ‧A i zmienia paragrafy ‧-‧ i
en Prepayments of a Minimum Funding Requirement added paragraph ‧A and amended paragraphs ‧-‧ and
pl Główne zobowiązania tych pośredników finansowych (tj. udziały netto gospodarstw domowych w rezerwach ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych oraz przedpłaty składek ubezpieczeniowych i rezerwy na nieuregulowane roszczenia) są w przeważającej mierze ujęte jako aktywa finansowe sektorów niefinansowych
en Short-term financial investment covers predominantly the broad money ( ‧ ) holdings of the euro area non-financial sectors, and, in addition, certain short-term claims on other euro area sectors. Deposits classed as longterm financial investment are those with an agreed maturity of over two years and those redeemable at over three months » notice
pl Analogicznie paragraf ‧ nie wyklucza możliwości ujęcia przez jednostkę przedpłaty jako składnika aktywów, jeżeli przedpłata na poczet usług została dokonana, zanim jednostce zostały dostarczone te usługi
en Similarly, paragraph ‧ does not preclude an entity from recognising a prepayment as an asset when payment for services has been made in advance of the entity receiving those services
pl W zakresie art. ‧ ust. ‧ akapit drugi szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r., nie mieści się przedpłata, taka jak będąca przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, dokonana w kwocie ryczałtowej na towary wskazane w sposób ogólny w wykazie, który może zostać w każdej chwili zmieniony za porozumieniem nabywcy i sprzedawcy, z którego nabywca może ewentualnie wybrać towary, na podstawie umowy, którą może on w każdej chwili rozwiązać, odzyskując w całości niewykorzystaną przedpłatę
en Prepayments of the kind at issue in the main proceedings whereby lump sums are paid for goods referred to in general terms in a list which may be altered at any time by agreement between the buyer and the seller and from which the buyer may possibly select articles, on the basis of an agreement which he may unilaterally resile from at any time, thereupon recovering the unused balance of the prepayments, do not fall within the scope of the second subparagraph of Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment, as amended by Council Directive ‧/‧/EC of ‧ April
pl narosłe odsetki i czynsze, inne przychody przyszłych okresów i przedpłaty
en accrued interest and rent, other accrued income and prepayments
pl cena wykonania opcji przedpłaty daje pożyczkodawcy zwrot w kwocie w przybliżeniu równej wartości bieżącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres zasadniczej umowy
en the exercise price of a prepayment option reimburses the lender for an amount up to the approximate present value of lost interest for the remaining term of the host contract
pl Te obowiązki obejmują określony poziom szczegółowości rachunków, umożliwienie konsumentom zablokowania określonych połączeń (takich jak drogie połączenia z numerami usług typu audiotele), umożliwienie konsumentom kontrolowania wydatków za pomocą przedpłat oraz uzyskania wyrównania za ponoszone z góry opłaty za podłączenie
en These obligations include a specified level of itemised billing, the possibility for consumers selectively to block certain calls (such as high-priced calls to premium services), the possibility for consumers to control expenditure via pre-payment means and the possibility for consumers to offset up-front connection fees
pl raporty, sprawozdania z działalności, ulotki informacyjne, prospekty, blankiety przedpłat i inne dokumenty przedsiębiorstw spoza Wspólnoty i przeznaczone dla posiadaczy lub subskrybentów papierów wartościowych emitowanych przez te przedsiębiorstwa
en reports, statements, notes, prospectuses, application forms and other documents drawn up by companies with headquarters outside the Community and sent to the bearers or subscribers of securities issued by such companies
pl Przykładami specjalnych ofert promocyjnych są przedpłata pieniężna na rzecz leasingobiorcy lub też pokrycie lub przyrzeczenie pokrycia kosztów leasingobiorcy (takich jak koszty transportu przedmiotu leasingu, koszty inwestycji w przed miocie leasingu oraz koszty powiązane z dotychczasowym zobowiązaniem leasingobiorcy z tytułu leasingu
en Examples of such incentives are an up-front cash payment to the lessee or the reimbursement or assumption by the lessor of costs of the lessee (such as relocation costs, leasehold improvements and costs associated with a pre-existing lease commitment of the lessee
pl Kredyty handlowe obejmują należności lub zobowiązania z tytułu udzielenia kredytu przez dostawców lub nabywców ze strefy euro, odpowiednio dla transakcji dotyczących towarów i usług oraz przedpłat z tytułu produkcji w toku (lub produkcji, która ma być podjęta) związanej z takimi transakcjami
en Trade credits consist of claims or liabilities arising from the direct extension of credit by euro-area suppliers or buyers respectively for transactions in goods and services and advance payments for work in progress (or to be undertaken) that is associated with such transactions
pl Państwa Członkowskie mogą jednakże ustalić inną datę płatności tej kwoty lub mogą wymagać przedpłat
en The Member States may, however, fix a different date for the payment of the amount or may demand an interim payment
pl w wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnej nie uwzględnia się ani przedpłat, ani naliczonych przychodów z tytułu leasingu operacyjnego, ponieważ takie pozycje ujmowane są jako oddzielny składnik aktywów lub zobowiązań
en the fair value of investment property excludes prepaid or accrued operating lease income, because the entity recognises it as a separate liability or asset
pl Na przykład, w przypadku zabezpieczenia portfela składającego się z aktywów podlegających przedpłatom, jednostka może zabezpieczać zmianę wartości godziwej wynikającej ze zmiany zabezpieczanej stopy procentowej na podstawie oczekiwanych, a niewynikających z umów terminów przeszacowania. [...]
en For example, in the case of a hedge of a portfolio containing prepayable assets, the entity may hedge the change in fair value that is attributable to a change in the hedged interest rate on the basis of expected, rather than contractual, repricing dates. [...]
pl raporty, sprawozdania z działalności, ulotki informacyjne, prospekty, blankiety przedpłat i inne dokumenty przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w państwie trzecim i przeznaczone dla posiadaczy lub subskrybentów papierów wartościowych emitowanych przez te przedsiębiorstwa
en REPORTS, STATEMENTS, NOTES, PROSPECTUSES, APPLICATION FORMS AND OTHER DOCUMENTS DRAWN UP BY COMPANIES REGISTERED IN A THIRD COUNTRY AND SENT TO THE BEARERS OR SUBSCRIBERS OF SECURITIES ISSUED BY SUCH COMPANIES
pl po odzyskaniu przez jednostkę zasadniczej części kwoty nominału poprzez spłaty lub przedpłaty zgodnie z ustalonym harmonogramem
en occur after the entity has collected substantially all of the financial asset’s original principal through scheduled payments or prepayments
pl Różnica stóp procentowych jest to nadwyżka efektywnej stopy procentowej umowy zasadniczej nad efektywną stopą procentową, którą jednostka uzyskałaby na dzień przedpłaty, gdyby dokonała reinwestycji kwoty nominału objętej przedpłatą w ramach podobnej umowy obejmującej okres pozostały do końca umowy zasadniczej
en The interest rate differential is the excess of the effective interest rate of the host contract over the effective interest rate the entity would receive at the prepayment date if it reinvested the principal amount prepaid in a similar contract for the remaining term of the host contract
pl Podstawa opodatkowania nie obejmuje: a) obniżek cen poprzez skonto dla przedpłat
en The taxable amount shall not include: (a) price reductions by way of discount for early payment
pl W przypadku gdy kwota bazowa transakcji swap amortyzuje się w taki sposób, że w każdym momencie równa jest wartości pozostałego nominału przeniesionego składnika aktywów finansowych, transakcja swap generalnie powoduje zatrzymanie przez jednostkę niemalże całości ryzyka przedpłaty, a w takim przypadku albo jednostka nadal ujmuje przeniesiony składnik aktywów w całości, albo ujmuje przeniesiony składnik w takim zakresie, w jakim utrzymuje w nim zaangażowanie
en If the notional amount of the swap amortises so that it equals the principal amount of the transferred financial asset outstanding at any point in time, the swap would generally result in the entity retaining substantial prepayment risk, in which case the entity either continues to recognise all of the transferred asset or continues to recognise the transferred asset to the extent of its continuing involvement
pl W szczególności uczestnik taki może korzystać z własnych rozwiązań wewnętrznych lub funkcji ICM, tj. kwot zagregowanych oraz awaryjnych (CLS, EURO‧, przedpłata w STEP
en In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO‧, STEP‧ pre-fund
pl Jeżeli chodzi o politykę spójności, to wprowadziliśmy pewne zmiany mające na celu uproszczenie przepisów i dokonywanie przedpłaty środków.
en On cohesion policy, we have also made some changes to simplify the rules and to frontload payments.
pl Przedpłata
en It' s an advance
Showing page 1. Found 104 sentences matching phrase "przedpłata".Found in 0.502 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.