Translations into English:

  • cross sections   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

analiza w przekroju sektorowym
cross sectional analysis; factor analysis; game theory; multivariate analysis; regression analysis; statistical analysis; statistical methods; stochastic processes; analysis of covariance; analysis of variance; bayesian theory; best linear unbiased predictor; component analysis; correspondence analysis; discriminant analysis; discriminant method; distribution of frequency; factorial analysis; monte carlo method; multicollinearity; multiple regression analysis; path analysis; probability analysis; statistical dispersion; statistical uncertainty; statistical variation; statistics as science
przekrój
cross; ; conic section; cross-section; cut; section; cross section; profile; intersection
przekrój czynny
cross section
przekrój Dedekinda
Dedekind[’s] cut
przekrój stożka
conic section

Example sentences with "przekroje", translation memory

add example
pl Jeżeli w przewodzie układu przewietrzania obudowy i elemencie przepustowym zainstalowany jest przewód gazowy, inny przewód lub przewody elektryczne, powierzchnia przekroju otworu również powinna być nie mniejsza niż ‧ mm
en If a gas tube, other tube or any electrical wiring is installed in the connecting hose and lead-through, the clear opening shall also be at least ‧ mm
pl oznaczenie rozmiaru, obejmujące nominalną szerokość przekroju, nominalny wskaźnik przekroju, symbol typu budowy (jeśli dotyczy) i nominalną średnicę obręczy, oraz, opcjonalnie, napis FRONT, musi być zgrupowane jak w powyższym przykładzie: ‧/‧ R ‧ FRONT
en the size designation, comprising the nominal section width, the nominal aspect ratio, the type-of-structure symbol (where applicable), the nominal rim diameter and, optionally the letters FRONT, must be grouped as shown in the above example: ‧/‧ R ‧ FRONT
pl wygląd i barwa w przekroju
en appearance and colour of cut surface
pl inne rury o przekroju kołowym, żelazne lub ze stali niestopowej, inne niż gwintowane lub przeznaczone do obróbki metodą gwintowania, o średnicy zewnętrznej poniżej ‧,‧ mm
en other tubes of circular cross section, of iron or nonalloy steel, other than threaded or threadable, of an external diameter not exceeding ‧,‧ mm
pl Kontrola powinna być dokonana w przekroju równomiernie rozłożonych punktach w dwóch przekrojach butli w pobliżu ramion butli oraz dna
en The check must be carried out on two transverse sections of the cylinder near the head and the base, at four evenly-spaced points
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz lin i kabli z żeliwa lub stali (włącznie z zamkniętymi), z wyjątkiem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o maksymalnym przekroju poprzecznym przekraczającym ‧ mm, z zamontowanymi łącznikami lub bez nich, objętych kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧) pochodzących z Federacji Rosyjskiej
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of iron or steel ropes and cables including locked coil ropes, excluding ropes and cables of stainless steel, with a maximum cross-sectional dimension exceeding ‧ mm, with fittings attached or not, falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ (TARIC codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧), originating in Russia
pl Szerokość przekroju opon jest obliczana według następującego wzoru
en the section width is calculated via the following formula
pl W niniejszym dziale słowo drut oznacza wyroby formowane na gorąco lub na zimno o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego, których żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza ‧ mm
en In this chapter, the word wire means hot- or cold-formed products of any cross-sectional shape, of which no cross-sectional dimension exceeds ‧ mm
pl Otwory króćców do pomiaru ciśnienia muszą mieć średnicę co najmniej ‧ mm, w przypadku szczelinowego króćca do pomiaru ciśnienia, szczeliny muszą mieć szerokość co najmniej ‧ mm i przekrój poprzeczny w kierunku przepływu co najmniej ‧ mm
en Bores for pressure tappings must have a diameter of at least ‧ mm. In the case of slit-shaped pressure tappings, slits must have a width of at least ‧ mm and a cross-section in the direction of flow of at least ‧ mm
pl O prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), walcowane na gorąco z czterech stron
en Of rectangular (other than square) cross-section, hot-rolled on four faces
pl Przy naturalnej wentylacji pole przekroju poprzecznego rur musi być odpowiednie dla przepływu powietrza o wymaganej prędkości ‧ m/sec
en With natural ventilation, the cross-sectional area of the ducts must be appropriate to the air flow required at velocity of ‧ m/sec
pl Wielkość śliwek ustala się na podstawie maksymalnej średnicy przekroju poprzecznego owocu
en Size is determined by the maximum diameter of the equatorial section
pl Bardziej szczegółowe przekroje analityczne kluczowych pozycji bilansowych są przesyłane z częstotliwością kwartalną jako dodatkowe informacje wspierające analizę monetarną
en Further breakdowns of key BSIs are reported on a quarterly basis as an additional piece of information to support the monetary analysis
pl Punkt przegubu jest podparty za pomocą belki o minimalnym przekroju ‧ mm‧ i jest mocno umocowany za pomocą linek stalowych do szyn na podłożu
en The point of articulation shall then be supported by a beam approximately ‧ mm square and shall be lashed down firmly by means of wire ropes attached to the ground rails
pl przewody bez szwu, o przekroju kołowym, z żelaza lub stali niestopowej, ciągnione na lub walcowane na zimno, inne niż rury precyzyjne
en seamless tubes of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, cold-drawn or cold-rolled, other than precision tubes
pl Niniejsze dochodzenie dotyczy sztab i prętów ze stali nierdzewnej, nieobrobionych więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, innych niż o kołowym przekroju poprzecznym, którego średnica wynosi ‧ mm lub więcej (produkt objęty dochodzeniem
en The product subject to this investigation is stainless steel bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished, other than bars and rods of circular cross-section of a diameter of ‧ mm or more (the product under investigation
pl Wielkość cebuli ustala się na podstawie maksymalnej średnicy przekroju poprzecznego cebuli
en Size is determined by the maximum diameter of the equatorial section
pl Wyroby, które nie odpowiadają żadnej z definicji z punktów ij), k) lub l) powyżej, ani definicji drutu, a które posiadają na całej swojej długości jednolity pełny przekrój poprzeczny o kształcie koła, odcinka koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub innych wielokątów wypukłych (włączając koła spłaszczone i zmodyfikowane prostokąty, których dwa przeciwległe boki są wypukłymi łukami, podczas gdy pozostałe dwa boki są proste, jednakowej długości i równoległe
en Products which do not conform to any of the definitions at (ij), (k) or (l) above or to the definition of wire, which have a uniform solid cross-section along their whole length in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including flattened circles and modified rectangles, of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel
pl obwód każdego przekroju poprzecznego w tkaninie sieciowej włoka o oczkach romboidalnych oblicza się jako liczbę oczek w tym przekroju poprzecznym pomnożoną przez rozmiar napiętego oczka
en circumference-perimeter of any cross section in a diamond mesh netting of a trawl net shall be calculated as the number of meshes in that cross section multiplied by the stretched mesh size
pl W zwężonym przekroju poprzecznym grubość tulei nie może przekraczać niż ‧ mm
en In the restricted section it must not exceed ‧ mm in thickness
pl Dostosowane koło kierownicy (większy i/lub grubszy przekrój koła kierownicy, koło kierownicy o mniejszej średnicy itp
en Adjusted steering wheel (Larger and/or thicker steering wheel section, reduced diameter steering wheel, etc
pl Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza ‧ mm
en Of which the maximum cross-sectional dimension exceeds ‧ mm
pl Wyroby o przekroju poprzecznym o kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta równobocznego lub foremnego wielokąta wypukłego, mogące mieć również krawędzie zaokrąglone na całej swojej długości, klasyfikuje się także jako rury i przewody rurowe, pod warunkiem że ich wewnętrzny i zewnętrzny przekrój poprzeczny jest koncentryczny i posiada ten sam kształt i ustawienie
en Products with a rectangular (including square), equilateral triangular or regular convex polygonal cross-section, which may have corners rounded along their whole length, are also to be considered as tubes and pipes provided the inner and outer cross-sections are concentric and have the same form and orientation
pl korekty z tytułu różnic kursowych: zgodnie z rozporządzeniem EBC/‧/‧, załącznik I, część ‧, tablica ‧, dane w przekroju walutowym są przekazywane począwszy od końca grudnia ‧ r
en adjustments to exchange rate changes: in accordance with Regulation ECB/‧/‧, Annex I, Part ‧, Table ‧, currency-by-currency data are provided from end-December
pl Wyroby walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, posiadające pełny przekrój poprzeczny, w kształcie koła, odcinka koła, owalu, prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub innych wielokątów wypukłych (włączając koła spłaszczone i zmodyfikowane prostokąty, których dwa przeciwległe boki są wypukłymi łukami, podczas gdy pozostałe dwa boki są proste, równoległe i równej długości
en Hot-rolled products in irregularly wound coils, which have a solid cross-section in the shape of circles, segments of circles, ovals, rectangles (including squares), triangles or other convex polygons (including flattened circles and modified rectangles, of which two opposite sides are convex arcs, the other two sides being straight, of equal length and parallel
Showing page 1. Found 1125 sentences matching phrase "przekroje".Found in 0.659 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.