Translations into English:

  • cross sections   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

analiza w przekroju sektorowymcross sectional analysis
przekrójcross; ; conic section; cross-section; cut; section; cross section; profile; intersection
przekrój czynnycross section
przekrój DedekindaDedekind[’s] cut
przekrój poprzecznycross section
przekrój stożkaconic section

Example sentences with "przekroje", translation memory

add example
Badanie to ma celu określenie kształtu i ostrości łuku oraz jego położenia względem osi i płaszczyzny odniesienia poprzez pomiar jego wygięcia i rozproszenia w środkowym przekroju D oraz pomiar intensywności światła rozproszonego w strefie A i przy liniach B i CThis test is used to determine the form and sharpness of the arc and its position relative to the reference axis and plane by measuring its bending and diffusion in the central cross section D and by measuring stray light intensities in Zone A and at lines B and C
Obręcz teoretyczna oznacza obręcz, której szerokość byłaby równa x-krotności nominalnej szerokości przekroju opony; wartość x powinna być określona przez producenta danego typu oponyTheoretical rim means a rim whose width would be equal to x times the nominal section width of a tyre; the value of x shall be specified by the manufacturer of the type
posiadające pole przekroju poprzecznego poniżej ‧ × ‧ mm‧ (o średnicy ‧ μm w przypadku włókien o przekroju kołowymHaving a cross-section area less than ‧ × ‧ mm‧ (‧ μm in diameter for circular filaments
Otwory króćców do pomiaru ciśnienia muszą mieć średnicę co najmniej ‧ mm, w przypadku szczelinowego króćca do pomiaru ciśnienia, szczeliny muszą mieć szerokość co najmniej ‧ mm i przekrój poprzeczny w kierunku przepływu co najmniej ‧ mmBores for pressure tappings must have a diameter of at least ‧ mm. In the case of slit-shaped pressure tappings, slits must have a width of at least ‧ mm and a cross-section in the direction of flow of at least ‧ mm
Szerokość przekrojuThe section width shall be calculated by the following formula
Ostrożnie przymocować odcięty przekrój do stolika SEM, stosując klej węglowy lub węglową taśmę klejącąCarefully attach the cut section to a SEM stub using a sticky carbon tab or carbon glue
Opony do ciągników rolniczych na koła napędzane – seria o małym przekrojuDrive wheel Tyres for agricultural tractors- Low Section Series
Warunki klimatyczne i bioklimatyczne w Polsce w przekroju południkowym w okresie 1976-2005.Climatic and bioclimatic conditions in longitudinal section troughout Poland from 1976 to 2005.
kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu spawanych rur, przewodów rurowych oraz profili drążonych o przekroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym z żelaza innego niż żeliwo lub stali innej niż nierdzewna, pochodzących z Białorusi, Turcji i Ukrainyterminating the anti-dumping proceeding concerning imports of welded tubes, pipes and hollow profiles of square or rectangular cross-section, of iron other than cast iron or steel other than stainless originating in Belarus, Turkey and Ukraine
Wiarygodność rady naukowej będzie opierała się na równowadze zalet kobiet i mężczyzn wchodzących w jej skład, a wspólnie członkowie rady powinni odzwierciedlać pełen przekrój środowiska naukowego w EuropieThe credibility of the Scientific Council will be built on the balance of qualities amongst the men and women who make it up, and they should collectively reflect the full breadth of the research community across Europe
w przypadku gdy przewody wentylacyjne o przekroju większym niż ‧,‧ m‧ przechodzą przez przegrody typu A zgodnie z ust. ‧ lub przegrody zgodnie z ust. ‧, należy je wyposażyć w klapy przeciwpożarowe działające samoczynnie i sterowane zdalnie z miejsca, w którym stale przebywa personel pokładowy lub członkowie załogiwhen ventilation ducts with a cross-section of more than ‧,‧ m‧ are passed through partitions according to paragraph ‧ of Type A or partitions according to paragraph ‧, they shall be fitted with automatic fire dampers which can be operated from a location permanently manned by shipboard personnel or crew members
Minimalny przekrój poprzeczny przewodów dolotowych i rur wydechowych:...Minimum cross-section of inlet and exhaust pipes
wymiary przekrojudimensions of the cross-section
Jest to kąt między osią symetrii nowego przekroju poprzecznego szyny zamocowanej na swojej podporze a prostopadłą do powierzchni tocznejThis is the angle between the axis of symmetry of the new profile of a rail mounted on its support and the perpendicular to the running surface
dla reflektorów oraz przednich świateł przeciwmgielnych, widok świateł od frontu ze szczegółami żebrowania soczewki, jeśli występuje, i przekrój poprzeczny:...for headlamps and front fog lamps, a frontal view of the lamps with details of lens ribbing, if any, and the cross section
Cechy charakterystyczne produktu Liptovská saláma lub Liptovský salám to jednolity wygląd w przekroju, delikatny mięsny smak oraz aromat uzyskany dzięki użytym przyprawom i procesowi wędzeniaThe characteristic features of Liptovská saláma or Liptovský salám are its homogeneous appearance when cut, its delicate meaty taste and the aroma imparted by the spices used and the smoking process
O przekroju poprzecznym prostokątnym (innym niż kwadratowyOf rectangular (other than square) cross-section
Pomiar przekroju poprzecznego przewodów powinien uwzględniać ich maksymalną dopuszczalną temperaturę końcową (obciążalność prądową) i dopuszczalny spadek napięciaThe cross-section of conductors shall take account of their maximum permissible end-temperature (current-carrying capacity) and of the permissible voltage drop
Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego ‧ mm lub większym, i o wielkości oczek ‧ cm‧ lub większejGrill, netting and fencing, welded at the intersection, of wire with a maximum cross-sectional dimension of ‧ mm or more and having a mesh size of ‧ cm‧ or more
Wyroby o przekroju poprzecznym w kształcie prostokąta (włączając kwadrat), trójkąta lub wielokąta mogą mieć krawędzie zaokrąglone na całej swej długościProducts with a rectangular (including square), triangular or polygonal cross-section may have corners rounded along their whole length
Którego maksymalny wymiar przekroju poprzecznego przekracza ‧,‧ mmOf which the maximum cross-sectional dimension exceeds ‧,‧ mm
oznaczenie rozmiaru, obejmujące nominalną szerokość przekroju, nominalny wskaźnik przekroju, symbol typu budowy (jeśli dotyczy) i nominalną średnicę obręczy, oraz, opcjonalnie, napis IMP, musi być zgrupowane jak w powyższym przykładzie: ‧/‧ R ‧ IMPthe size designation, comprising the nominal section width, the nominal aspect ratio, the type-of-structure symbol (where applicable), the nominal rim diameter and optionally the letters IMP must be grouped as shown in the above example: ‧/‧ R ‧ IMP
Powierzchnia przekroju poziomego wirtualnego prostopadłościanu jest tym samym przystająca do powierzchni rzutu prostokątnego z góry (w płaszczyźnie XY) strefy pomiarowej, w niniejszym dokumencie zwanej powierzchnią pomiarowąThe horizontal cross sectional area of the virtual cuboid is therefore congruent to the plan view area (that is in the XY plane) of the target zone, herein named the target area
w przypadku gdy przewody wentylacyjne o przekroju większym niż ‧,‧ m‧ przechodzą przez przegrody typu A zgodnie z ust. ‧ lub przegrody zgodnie z ust. ‧, należy je wyposażyć w klapy przeciwpożarowe działające samoczynnie i sterowane zdalnie z miejsca, w którym stale przebywa personel pokładowy lub członkowie załogiWhen ventilation ducts with a cross-section of more than ‧,‧ m‧ are passed through partitions according to section ‧ of Type A or partitions according to section ‧, they shall be fitted with automatic fire dampers which can be operated from a location permanently manned by shipboard personnel or crew members
Niektóre typy produktów wywożone przez chińskich producentów eksportujących, którym przyznano traktowanie indywidualne, w porównaniu z porównywalnymi typami sprzedawanymi w kraju analogicznym posiadały pewne odmienne cechy fizyczne, takie jak połysk, kolor, przekrój lub traktowanie silikonemCertain product types exported by the Chinese exporting producers which were granted IT had some different physical characteristics when compared to the comparable types sold in the analogue country, such as lustre, colour, cross section or silicon treatment
Showing page 1. Found 1125 sentences matching phrase "przekroje".Found in 0.919 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.