Translations into English:

  • cross sections   

Similar phrases in dictionary Polish English. (6)

analiza w przekroju sektorowym
cross sectional analysis
przekrój
cross; ; conic section; cross-section; cut; section; cross section; profile; intersection
przekrój czynny
cross section
przekrój Dedekinda
Dedekind[’s] cut
przekrój stożka
conic section

Example sentences with "przekroje", translation memory

add example
pl Z wyjątkiem zbiornika paliwa LPG, żadne elementy instalacji do zasilania LPG, w tym żadne materiały zabezpieczające stanowiące część takich elementów, nie mogą w żadnym przekroju poprzecznym pojazdu wystawać poza dolną krawędź pojazdu, chyba że inna część pojazdu w promieniu ‧ mm znajduje się niżej
en With the exception of the LPG fuel container, in no cross section of the vehicle any component of the LPG-system, including any protective material which forms part of such components, may extend beyond the lower edge of the vehicle unless another part of the vehicle, within a radius of ‧ mm is situated lower
pl Kontrole te obejmują każdego roku szeroki i reprezentatywny przekrój pracowników wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego, kierowców, przedsiębiorstw i pojazdów wszystkich rodzajów transportu objętych zakresem stosowania rozporządzeń (EWG) nr ‧/‧ i nr
en These checks shall cover each year a large and representative cross-section of mobile workers, drivers, undertakings and vehicles of all transport categories falling within the scope of Regulations (EEC) No ‧/‧ and (EEC) No
pl Przyciski, uchwyty, itd., z twardych materiałów wystające z tablicy rozdzielczej na ‧-‧ mm, przy czym wymiar ten określa się według metody opisanej w załączniku V, w przekroju poprzecznym mają powierzchnię co najmniej ‧ cm‧ mierzoną w odległości ‧ mm od najbardziej wystającego punktu, a ich brzegi są zaokrąglone, o promieniu krzywizny co najmniej ‧ mm
en Switches, pull-knobs, etc, made of rigid material, which, measured in accordance with the method described in Annex V from ‧ mm to ‧ mm from the panel, shall have a cross-sectional area of not less than ‧ cm‧, measured ‧ mm from the point projecting furthest, and shall have rounded edges with a radius of curvature of not less than ‧ mm
pl Czy kody TARIC ‧, ‧ i ‧ należy interpretować w ten sposób, że w roku ‧ i ‧ powinny być przy ich użyciu klasyfikowane, w zależności od wymiaru przekroju poprzecznego, artykuły ze stali- liny i kable niepokryte lub tylko powleczone lub pokryte cynkiem- w szczególności ze stali stopowej (wyłączając stal nierdzewną), które nie pochodzą z Mołdawii lub Maroka, niezależnie od składu chemicznego?
en Are TARIC codes ‧, ‧ and ‧ to be interpreted as meaning that, in ‧ and ‧, steel articles –ropes and cables not coated or only plated or coated with zinc– and, in particular, alloy steel not consigned from Moldova or Morocco, ought to have been classified under these codes, depending on their cross-sectional dimensions, irrespective of their chemical composition (excluding stainless steel)?
pl Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrznym przekraczającym ‧ cm, ale nieprzekraczającym ‧ cm
en Endless transmission belts of trapezoidal cross-section (V-belts), other than V-ribbed, of an outside circumference exceeding ‧ cm but not exceeding ‧ cm
pl Wsporniki podnośnika oraz rury wydechowe nie powinny wystawać więcej niż ‧ mm ponad pionowy przekrój linii podłogi, która położona jest pionowo w stosunku do znajdujących się ponad nią wsporników podnośnika i rur wydechowych
en THE JACKING BRACKETS AND EXHAUST PIPE(S) SHALL NOT PROJECT MORE THAN ‧ MM BEYOND THE VERTICAL PROJECTION OF THE FLOOR LINE LYING VERTICALLY ABOVE THEM
pl Dostosowane koło kierownicy (większy i/lub grubszy przekrój koła kierownicy, koło kierownicy o mniejszej średnicy itp
en Adjusted steering wheel (Larger and/or thicker steering wheel section, reduced diameter steering wheel, etc
pl innych rur o przekroju kołowym, z żelaza lub stali niestopowej, innych niż gwintowane lub nadające się do gwintowania, o średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej ‧ mm (obecnie objętych kodami CN ‧ i
en other tubes of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, other than threaded or threadable, of an external diameter not exceeding ‧ mm (currently falling within CN codes ‧ ‧ and
pl Jeżeli na ryzyko i na stopy zwrotu inwestycyjnego jednostki gospodarczej w przeważającym stopniu wpływają różnice istniejące między towarami i usługami, które jednostka dostarcza, za podstawowy wzór sprawozdawczy stosowany do segmentów należy przyjąć segment branżowy, zaś uzupełniające informacje wykazywać w przekroju geograficznym
en If the enterprise
pl Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, są niektóre rodzaje drutu ze stali niestopowej (niepokrytego ani niepowleczonego bądź powleczonego lub pokrytego cynkiem) oraz skrętek ze stali niestopowej (pokrytych lub powleczonych bądź nie), zawierających ‧,‧ % masy lub więcej węgla, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego przekraczającym ‧ mm, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, zgłaszane zwykle w ramach kodów CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ i ex
en The product allegedly being dumped is certain wire of non-alloy steel (not plated or not coated or plated or coated with zinc) and stranded wire of non-alloy steel (whether or not plated or coated), containing by weight ‧,‧ % or more of carbon, with a maximum cross-sectional dimension exceeding ‧ mm, originating in the People's Republic of China (the product concerned), normally declared within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex
pl Oś ostrosłupa przebiega pionowo, a jego mniejszy przekrój pokrywa się z otworem luku ratunkowego
en The axis of the pyramid shall be vertical and its smaller section shall contact the aperture area of the escape hatch
pl Minimalna średnica przekroju wynosi
en THE MINIMUM DIAMETER IS
pl Ttablica ‧ zawiera przekrój wszystkich depozytów, kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego oraz papierów wartościowych z prawem do kapitału według Państw Członkowskich UE
en Table ‧ represents the EU Member States country breakdown of total deposits, loans, securities other than shares, money market fund shares/units and shares and other equities
pl Obręcz teoretyczna oznacza obręcz, której szerokość byłaby równa x-krotności nominalnej szerokości przekroju opony; wartość x powinna być określona przez producenta danego typu opony
en Theoretical rim means a rim whose width would be equal to x times the nominal section width of a tyre; the value of x shall be specified by the manufacturer of the type
pl pomiary przekroju i pokrewnych parametrów w reakcjach wzbudzanych neutronami w urządzeniach akceleratora cząstek
en measurements of cross sections and related parameters of neutron induced reactions at accelerator facilities
pl Pozostałe, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej
en Other, of circular cross-section, of stainless steel
pl widok w przekroju odpowiednio wymiennika ciepła lub części, w których zachodzi wymiana ciepła, wskazujący grubość ścianki, zastosowane materiały i właściwości powierzchni: ...
en Sectional drawing of the heat exchanger or the parts respectively where the heat exchange takes place, indicating the thickness of the wall, materials used and the characteristics of the surface: ...
pl Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopowej
en Other, welded, of circular cross-section, of other alloy steel
pl Jednakże musiało ono być poddane takiej obróbce, że powierzchnia przekroju wykazuje, że nie ma ono cech mięsa świeżego
en However it must have undergone a treatment such that its cut surface shows that it no longer has the characteristics of fresh meat
pl Na liniach prądu stałego (DC) powierzchnia przekroju przewodów jezdnych nie jest wystarczająca do uzyskania zgodności z wymaganiami TSI dotyczącymi prądu podczas postoju na stacji lub w obszarach, gdzie pociągi są wstępnie ogrzewane
en For DC lines, the cross-section of contact wires is not sufficient to comply with the TSI requirements for current at standstill in stations or in areas where trains are pre-heated
pl przewody o powierzchni przekroju poprzecznego nie mniejszej niż ‧ m‧ oraz wszystkie przewody pionowe obsługujące więcej niż jedną przestrzeń międzypokładową powinny być wykonane ze stali lub innego równoważnego materiału
en ducts not less than ‧ m‧ in sectional area and all vertical ducts serving more than a single between-deck space shall be constructed of steel or other equivalent material
pl zwiększenie wysokości dolnej części pojazdu w przekroju między przegubami wózków albo między skrajnymi osiami
en height increase of the lower part of the vehicle in cross sections beyond bogie pivots or beyond end axles
pl Przekrój analityczny według walut (dane kwartalne
en Currency breakdown (Quarterly data
pl Minimalne pole przekroju poprzecznego kanałów dolotowych i wylotowych: ...
en Minimum cross-sectional area of inlet and outlet ports: ...
pl Procentową zmianę odkształconej wysokości przekroju w stosunku do odkształconej wysokości przekroju na początku badania należy obliczyć z następującego wzoru: ((Z‧ – Z‧)/Z‧) ×
en Calculate the change in per cent of the deflected section height compared to the deflected section height at the start of the test as ((Z‧ – Z‧)/ Z‧) ×
Showing page 1. Found 1125 sentences matching phrase "przekroje".Found in 0.821 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.