Translations into English:

  • spring loaded gas-tight damper   

Example sentences with "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa", translation memory

add example
pl Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa może odprowadzać gaz do gazoszczelnej obudowy, jeżeli taka gazoszczelna obudowa spełnia wymogi określone w pkt
en The spring-loaded pressure relief valve may discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph
pl W przypadku gdy kule odłączane utrzymywane są przy pomocy urządzeń mocujących innych niż na śruby, na przykład klipsów sprężynowych, i test dynamiczny nie bada wymuszonego mechanizmu blokującego takiego zestawu, wtedy ten mechanizm należy poddać badaniu statycznemu, stosując go do kuli lub wymuszonego mechanizmu blokującego w odpowiednim kierunku
en In the case where detachable ball units are retained using fixing arrangements other than screwed fittings, for example, spring clips, and where the positive mechanical engagement aspect of the arrangement is not tested during the dynamic test, then the arrangement shall be subject to a static test applied to the ball or to the positive mechanical engagement arrangement in an appropriate direction
pl należy korzystać z wysokowydajnych uszczelek (np. sprężynowe drzwi membranowe
en highly effective seals should be used (e.g. spring-loaded membrane doors
pl Immobilizer nie powinien uniemożliwiać zwolnienia hamulców pojazdu, przy czym nie dotyczy to immobilizera, który uniemożliwia zwolnienie pneumatycznie sterowanych hamulców sprężynowych i funkcjonuje w taki sposób, że podczas normalnej eksploatacji lub w sytuacji awaryjnej, spełnione są wymagania techniczne regulaminu nr ‧ obowiązującego w czasie składania wniosku o homologację typu na mocy niniejszego regulaminu
en It shall not be possible for an immobilizer to prevent the release of the brakes of the vehicle, except in the case of an immobilizer which prevents the release of pneumatically released spring brakes and functions in such a way that in normal operation, or in failure conditions, the technical requirements of Regulation No ‧ in force at the time of application for type approval under this Regulation are satisfied
pl HAMULCE SPRĘŻYNOWE
en SPRING BRAKES
pl scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrza
en lockable or flick knives with blades of any length
pl Układ hamulcowy sprężynowy musi być tak zaprojektowany, aby w przypadku uszkodzenia w tym układzie możliwe było w dalszym ciągu zwolnienie hamulców
en A spring braking system shall be so designed that, in the event of a failure in that system, it is still possible to release the brakes
pl Rany wskazują na nóż sprężynowy z ‧ calowym ostrzem
en Stab wounds are consistent with a switchblade, around four inches
pl Tułów, ręce i nogi są pojedynczą formą wykonaną z Sorbothane, pokrytą skórą z PCW i zawierającą stalowy kręgosłup sprężynowy
en The torso, arms and legs are a single moulding of Sorbothane covered with a PVC skin and containing a steel spring spine
pl Podobnie, raz uruchomione hamulce sprężynowe nie ulegną zwolnieniu, dopóki nie ma wystarczającego ciśnienia w roboczym układzie hamulcowym dla zapewnienia co najmniej zalecanego osiągu szczątkowego hamowania obciążonego pojazdu poprzez uruchomienie mechanizmu uruchamiającego hamowania roboczego
en Similarly, once applied, the spring brakes shall not release unless there is sufficient pressure in the service braking system to at least provide the prescribed residual braking performance of the laden vehicle by application of the service braking control
pl Sprężynowe materace... za ‧ centów
en Magic Fingers in the mattresses... for ‧ cents
pl Układy hamulcowe sprężynowe uruchamianymi podciśnieniem nie powinny być stosowane w przyczepach
en Vacuum spring braking systems shall not be used for trailers
pl Urządzenia zabezpieczające (jak np. zaciski sprężynowe lub fartuchy
en Securing devices (e.g. spring clips or flaps
pl WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z WERYFIKACJI HAMULCÓW SPRĘŻYNOWYCH
en MODEL VERIFICATION REPORT FORM FOR SPRING BRAKES
pl Pomocnicze urządzenia zwalniające wykorzystujące do tego zapas energii, muszą pobierać energię z zapasu, niezależnego od zapasu energii używanej normalnie w sprężynowym układzie hamulcowym
en Auxiliary release devices using an energy reserve for releasing, must draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
pl W przypadku pojazdów o napędzie silnikowym, z wyjątkiem ciągników siodłowych spełniających wymogi określone w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ niniejszego regulaminu, układy hamulcowe sprężynowe nie powinny być wyłącznym źródłem szczątkowego hamowania
en In the case of power-driven vehicles, with the exception of tractors for semi-trailers meeting the requirements specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ of this Regulation, the spring braking system shall not be the sole source of residual braking
pl Pomocnicze urządzenia zwalniające, w których wykorzystywany jest zapas energii do zwalniania, powinny pobierać energię z zasobnika, który jest niezależny od zasobnika energii normalnie wykorzystywanego dla układu hamulcowego sprężynowego
en Auxiliary release devices using an energy reserve for releasing shall draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
pl W przypadku pojazdów silnikowych, z wyjątkiem pojazdów ciągnących dla naczep spełniających wymogi określone w ppkt ‧.‧.‧ załącznika I, hamulec sprężynowy nie może być jedynym źródłem hamowania resztkowego
en In the case of motor vehicles, with the exception of drawing vehicles for semi-trailers meeting the requirements specified in item ‧.‧.‧ of Annex I, the spring brake shall not be the sole source of residual braking
pl Hamulce sprężynowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby w przypadku niesprawności można było je zwolnić bez potrzeby korzystania z ich normalnego układu sterowania
en Spring brakes must be so designed that, in the event of failure, it is possible to release them without using their normal control
pl Podciśnieniowe hamulce sprężynowe nie są stosowane do przyczep
en Vacuum spring brakes shall not be used for trailers
pl Pozostała broń (na przykład pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), z wyłączeniem tej objętej pozycją
en Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading
pl Jeżeli urządzenie sterujące dla pomocniczego układu zwalniającego hamulec sprężynowy jest oddzielone od urządzenia sterującego hamulca awaryjnego/postojowego, wymogi określone w pkt ‧.‧ powyżej powinny być stosowane dla obu układów sterowania
en Where the control for the auxiliary spring brake release system is separate to the secondary/parking brake control, the requirements defined in paragraph ‧.‧ above shall apply to both control systems
pl Podciśnieniowe hamulce sprężynowe nie są stosowane w przyczepach
en Vacuum spring brakes shall not be used for trailers
pl Raz uruchomione, hamulce sprężynowe nie powinny być zwolnione, chyba że ciśnienie w układzie hamulcowym roboczym jest wystarczające, aby zapewnić co najmniej zaleconą szczątkową skuteczność hamowania pojazdu obciążonego przy użyciu zespołu sterującego roboczego układu hamulcowego
en Once applied, the spring brakes shall not release unless there is sufficient pressure in the service braking system to at least provide the prescribed residual braking performance of the laden vehicle by application of the service braking control
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa".Found in 0.984 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.