Translations into English:

  • spring loaded gas-tight damper   

Example sentences with "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa", translation memory

add example
Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa może odprowadzać gaz do gazoszczelnej obudowy, jeżeli taka gazoszczelna obudowa spełnia wymogi określone w pktThe spring-loaded pressure relief valve may discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph
Wymogi określone w pkt ‧.‧ powyżej powinny być stosowane we wszystkich przypadkach, w których używane jest takie samo urządzenie sterujące dodatkowego urządzenia zwalniającego hamulec sprężynowy jak w przypadku hamulca awaryjnego/postojowegoWhere the control of the auxiliary spring brake release system is the same as that used for the secondary/parking brake, the requirements defined in paragraph ‧.‧ above shall apply in all cases
Czynnik pneumatyczny lub płyn hydrauliczny w takim dodatkowym urządzeniu zwalniającym może działać na tę samą powierzchnię tłoka w komorze ściskania sprężyny, która jest wykorzystywana w zwykłym sprężynowym układzie hamulcowym, pod warunkiem że dodatkowe urządzenie zwalniające wykorzystuje oddzielny przewódThe pneumatic or hydraulic fluid in such an auxiliary release device may act on the same piston surface in the spring compression chamber, which is used for the normal spring braking system, under the condition that the auxiliary release device uses a separate line
Urządzenia zabezpieczające (jak np. zaciski sprężynowe lub fartuchySecuring devices (e.g. spring clips or flaps
Wzór formularza sprawozdania z weryfikacji hamulców sprężynowychModel verification report form for spring brakes
Tułów, ręce i nogi są pojedynczą formą wykonaną z Sorbothane, pokrytą skórą z PCW i zawierającą stalowy kręgosłup sprężynowyThe torso, arms and legs are a single moulding of Sorbothane covered with a PVC skin and containing a steel spring spine
Układ hamulcowy sprężynowy nie powinien być stosowany jako układ hamulcowy roboczyA spring braking system shall not be used as a service braking system
Nawet w przypadku zgodności z niniejszym punktem immobilizer, który uniemożliwia pneumatyczne zwalnianych hamulców sprężynowych, musi spełniać wymogi techniczne określone w niniejszym regulaminieCompliance with this paragraph does not exempt an immobilizer which prevents the release of pneumatically released spring brakes from the technical requirements set out in this Regulation
WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z WERYFIKACJI HAMULCÓW SPRĘŻYNOWYCHMODEL VERIFICATION REPORT FORM FOR SPRING BRAKES
Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w zbiornikuSpring-loaded pressure relief valve in the container
scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrzalockable or flick knives with blades of any length
HAMULCE SPRĘŻYNOWESPRING BRAKES
Hamulec sprężynowy nie jest używany jako hamulec roboczyA spring brake shall not be used as a service brake
Dodatkowe urządzenia zwalniające wykorzystujące do zwalniania zasób energii, czerpią swoją energie z zasobu energii, który jest niezależny od zasobu energii używanego zwykle do sprężynowego układu hamulcowegoAuxiliary release devices using an energy reserve for releasing, shall draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
W pojazdach silnikowych wyposażonych w hamulce sprężynowe i dopuszczonych do ciągnięcia przyczep z ciągłym lub półciągłym układem hamulcowym, automatyczne uruchomienie hamulców sprężynowych spowoduje uruchomienie hamulców przyczepyOn motor vehicles fitted with spring brakes and authorised to tow trailers with continuous or semi-continuous brakes, automatic application of the spring brakes shall cause the trailer brakes to be applied
Połączenie tego przewodu z normalnym przewodem łączącym urządzenie sterujące z siłownikami hamulców sprężynowych powinno znajdować się przy każdym siłowniku sprężynowym bezpośrednio przed przyłączem do komory ściskania sprężyny, jeżeli nie jest wykonane w obudowie siłownikaThe junction of this line with the normal line connecting the control device with the spring brake actuators shall be at each spring brake actuator immediately before the port to the spring compression chamber, if not integrated in the body of the actuator
Przewód zasilania przyczepy może być odgałęziony od tego przewodu zasilania, pod warunkiem że spadek ciśnienia w przewodzie zasilania przyczepy nie jest w stanie uruchomić siłowników hamulca sprężynowegoThe trailer supply line may be branched from this feed line under the condition that a pressure drop in the trailer supply line shall not be able to apply the spring brake actuators
To dlatego to się nazywa " Switchblade " (nóż sprężynowyAnd that is why they call it the Switchblade
Rurka przytrzymywana jest przy pomocy zacisku sprężynowego wewnątrz komory receptorowej zawierającej roztwór siarczanu magnezu (‧ mM) (rysunekThe tube is supported by a spring clip inside a receptor chamber contianing magnesium sulphate solution (‧ mM) (Figure
Rany wskazują na nóż sprężynowy z ‧ calowym ostrzemStab wounds are consistent with a switchblade, around four inches
Należy utrzymać jednakową odległość między spodem zacisku sprężynowego a spodem rurki PTFE (rysunek ‧), ponieważ ma ona wpływ na mierzoną wartość opornościThe distance between the bottom of the spring clip and the bottom of the PTFE tube is maintained as a constant (Figure ‧), since this distance affects the resistance value obtained
Nożem sprężynowymWith a Buck knife
Jeżeli pojazd o napędzie silnikowym dopuszczony do ciągnięcia przyczepy z układem hamowania ciągłego lub półciągłego jest wyposażony w układ hamulcowy sprężynowy, samoczynne uruchomienie tego układu powinno spowodować uruchomienie hamulców przyczepyIf a power-driven vehicle authorized to tow a trailer with a continuous or semi-continuous braking system is fitted with a spring braking system, automatic application of the said system shall cause application of the trailer's brakes
Jednakże w przypadku uszkodzenia w części przenoszenia roboczego układu hamulcowego, hamulec sprężynowy może zostać użyty w celu uzyskania szczątkowego osiągu zalecanego w ppkt ‧.‧ załącznika I, pod warunkiem że kierowca może stopniować to działanieHowever, in the event of a failure in a part of the transmission of the service braking system, a spring brake may be used to achieve the residual performance prescribed in point ‧.‧ of Annex I, provided that the driver can graduate this action
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa".Found in 1.183 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.