Translations into English:

  • spring loaded gas-tight damper   

Example sentences with "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa", translation memory

add example
pl Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa może odprowadzać gaz do gazoszczelnej obudowy, jeżeli taka gazoszczelna obudowa spełnia wymogi określone w pkt
en The spring-loaded pressure relief valve may discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph
pl Obłożony korkiem korpus, ze skomplikowanym mechanizmem sprężynowych stawów, okrywała czarna nogawka zakończona lakierkiem.
en Its top was covered with cork, and it had spring joints, a complicated mechanism, covered over by black trousers ending in a patent-leather boot.
pl Następujące wymogi powinny być stosowane dla pojazdów o napędzie silnikowym wyposażonych w hamulce sprężynowe
en The following requirements shall apply to power driven vehicles equipped with spring brakes
pl Wyposażenie dodatkowe może jedynie czerpać swoją energię z przewodu zasilania siłowników hamulców sprężynowych, pod warunkiem że jego działanie, nawet w przypadku uszkodzenia źródła energii, nie może spowodować spadku zasobu energii siłowników hamulca sprężynowego poniżej poziomu, z którego jest możliwe jedno zwolnienie siłowników hamulca sprężynowego
en Auxiliary equipment may only draw its energy from the feed line for the spring brake actuators under the condition that its operation, even in the event of damage to the energy source, cannot cause the energy reserve for the spring brake actuators to fall below a level from which one release of the spring brake actuators is possible
pl Jeśli pojazd silnikowy, dla którego jest dozwolone holowanie przyczepy z hamowaniem ciągłym lub półciągłym, jest wyposażony w hamulce sprężynowe, to reakcja automatyczna tych hamulców musi pociągać za sobą reakcję hamulców pojazdu holowanego
en On motor vehicles fitted with spring brakes and authorised to draw trailers with continuous or semi-continuous brakes, automatic application of the spring brakes must cause the trailer brakes to be applied
pl Hamulec sprężynowy nie może być używany jako hamulec zasadniczy
en A spring brake shall not be used as a service brake
pl Spełnienie przepisu zawartego w niniejszym punkcie nie oznacza, że immobilizer uniemożliwiający zwolnienie hamulców sprężynowych zwalnianych pneumatycznie jest wyłączony z zakresu wymagań technicznych określonych w niniejszym regulaminie
en Compliance with this paragraph does not exempt an immobiliser that prevents the release of pneumatically released spring brakes from the technical requirements set out in this Regulation
pl Pozostała broń (na przykład pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), z wyłączeniem tej objętej pozycją
en Other arms (for example, spring, air or gas guns and pistols, truncheons), excluding those of heading
pl Rany wskazują na nóż sprężynowy z ‧ calowym ostrzem
en Stab wounds are consistent with a switchblade, around four inches
pl Sprężynowe materace... za ‧ centów
en Magic Fingers in the mattresses... for ‧ cents
pl Powietrzny lub ciekły czynnik roboczy w takim pomocniczym urządzeniu zwalniającym może działać na tę samą powierzchnię tłoka w komorze ściskania sprężyny, która jest wykorzystywana w normalnym układzie hamulcowym sprężynowym, pod warunkiem że do dodatkowego urządzenia zwalniającego zastosowano oddzielny przewód
en The pneumatic or hydraulic fluid in such an auxiliary release device may act on the same piston surface in the spring compression chamber which is used for the normal spring braking system under the condition that the auxiliary release device uses a separate line
pl Jest okrągła, w szarej obudowie, z boku ma wyryte cyrylicą B i numer ‧.Sprężynowa
en Okay, it' s round, in a gray casing, with a Cyrillic B, and the number ‧ stenciled on the side
pl Wymogi określone w pkt ‧.‧.‧ powyżej nie ma jednak zastosowania do pomocniczego urządzenia zwalniającego hamulec sprężynowy
en However, the requirements of paragraph ‧.‧.‧ above shall not apply to the auxiliary spring brake release system
pl zablokowanie, w przypadku urządzenia montowanego po sprzedaży pojazdu lub w przypadku pojazdu z silnikiem wysokoprężnym, co najmniej dwóch niezależnych obwodów pojazdu niezbędnych do działania pojazdu w wyniku działania jego napędu własnego (np. rozrusznik, zapłon, zasilanie paliwem, hamulce sprężynowe o zwalnianiu pneumatycznym itp
en disable, in the case of after-market fitting, or vehicle equipped with diesel engine, at least two separate vehicle circuits that are needed for vehicle operation under its own power (e.g. starter motor, ignition, fuel supply, pneumatically released spring brakes, etc
pl Immobilizer nie może uniemożliwiać zwolnienia hamulców pojazdu, przy czym wymóg ten nie dotyczy immobilizera, który uniemożliwia zwolnienie pneumatycznie sterowanych hamulców sprężynowych/ i funkcjonuje w taki sposób, że podczas normalnej eksploatacji lub w sytuacji awaryjnej, spełnione są wymagania techniczne regulaminu nr ‧ obowiązujące w czasie wystąpienia o homologację typu na mocy niniejszego regulaminu
en It shall not be possible for an immobiliser to prevent the release of the brakes of the vehicle, except in the case of an immobiliser which prevents the release of pneumatically released spring brakes and functions in such a way that in normal operation, or in failure conditions, the technical requirements of Regulation No ‧ in force at the time of application for type approval under this Regulation are satisfied
pl Do pomocniczego wyposażenia można pobierać energię z przewodu zasilającego siłowników hamulców sprężynowych tylko pod warunkiem, że jego działanie, nawet w przypadku uszkodzenia źródła energii, nie spowoduje, że zapas energii dla siłowników sprężynowych spadnie poniżej poziomu, od którego możliwe jest tylko jedno luzowanie siłowników sprężynowych
en Auxiliary equipment may only draw its energy from the feed line for the spring brake actuators under the condition that its operation, even in the event of damage to the energy source, cannot cause the energy reserve for the spring brake actuators to fall below a level from which one release of the spring brake actuators is possible
pl Oprócz wymienionych powyżej części, siodełko posiada również zazwyczaj metalowy mechanizm mocujący, taki jak widełki czy klamra, a ponadto może także zawierać sprężynowy lub elastomerowy mechanizm amortyzacyjny
en As well as the above three components a saddle normally incorporates an attaching mechanism made from metal such as a fork, or clamp and may also include a spring or elastomer shock-absorbing mechanism
pl Jednakże w przypadku uszkodzenia w części przenoszenia roboczego układu hamulcowego, hamulec sprężynowy może zostać użyty w celu uzyskania szczątkowego osiągu zalecanego w ppkt ‧.‧ załącznika I, pod warunkiem że kierowca może stopniować to działanie
en However, in the event of a failure in a part of the transmission of the service braking system, a spring brake may be used to achieve the residual performance prescribed in point ‧.‧ of Annex I, provided that the driver can graduate this action
pl Hamulec sprężynowy nie może być stosowany w głównym układzie hamulcowym
en A spring brake shall not be used as a service brake
pl Nożem sprężynowym
en With a Buck knife
pl Układ hamulcowy sprężynowy może zostać jednak użyty w przypadku uszkodzenia części zespołu przenoszącego układu hamulcowego roboczego, aby osiągnąć szczątkową skuteczność zaleconą w pkt ‧.‧.‧.‧ niniejszego regulaminu, pod warunkiem że kierowca może stopniować jego działanie
en However, in the event of a failure in a part of the transmission of the service braking system, a spring braking system may be used to achieve the residual performance prescribed in paragraph ‧.‧.‧.‧ of this Regulation provided that the driver can graduate this action
pl HAMULCE SPRĘŻYNOWE
en SPRING BRAKES
pl Jeżeli w pomocniczym układzie zwalniającym używane jest powietrze pod ciśnieniem, układ powinien być aktywowany za pomocą oddzielnego urządzenia sterującego niepołączonego z urządzeniem sterującym hamulca sprężynowego
en If compressed air is used in the auxiliary release system, the system should be activated by a separate control, not connected to the spring brake control
pl Wejście tego przewodu, z normalnym przewodem łączącym urządzenie sterujące z siłownikami hamulca sprężynowego, musi znajdować się przy każdym siłowniku hamulca sprężynowego, bezpośrednio przed wejściem do komory sprężania sprężyny, o ile nie jest scalone z korpusem siłownika
en The junction of this line with the normal line connecting the control device with the spring brake actuators, shall be at each spring brake actuator immediately before the port to the spring compression chamber, if not integrated in the body of the actuator
pl Obejmują one materace sprężynowe, zdefiniowane jako tapicerowane dna łóżka złożone ze sprężyn, pokryte wypełnieniem, w tym również pokryte zdejmowanym i/lub zmywalnym obiciem
en The product group shall include spring mattresses, which are defined as an upholstered bed base consisting of springs, topped with fillings, as well as mattresses fitted with removable and/or washable covers
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa".Found in 0.611 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.