Translations into English:

  • spring loaded gas-tight damper   

Example sentences with "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa", translation memory

add example
pl Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa może odprowadzać gaz do gazoszczelnej obudowy, jeżeli taka gazoszczelna obudowa spełnia wymogi określone w pkt
en The spring-loaded pressure relief valve may discharge into the gas-tight housing if that gas-tight housing fulfils the requirements of paragraph
pl Wymogi określone w pkt ‧.‧ powyżej powinny być stosowane we wszystkich przypadkach, w których używane jest takie samo urządzenie sterujące dodatkowego urządzenia zwalniającego hamulec sprężynowy jak w przypadku hamulca awaryjnego/postojowego
en Where the control of the auxiliary spring brake release system is the same as that used for the secondary/parking brake, the requirements defined in paragraph ‧.‧ above shall apply in all cases
pl Czynnik pneumatyczny lub płyn hydrauliczny w takim dodatkowym urządzeniu zwalniającym może działać na tę samą powierzchnię tłoka w komorze ściskania sprężyny, która jest wykorzystywana w zwykłym sprężynowym układzie hamulcowym, pod warunkiem że dodatkowe urządzenie zwalniające wykorzystuje oddzielny przewód
en The pneumatic or hydraulic fluid in such an auxiliary release device may act on the same piston surface in the spring compression chamber, which is used for the normal spring braking system, under the condition that the auxiliary release device uses a separate line
pl Urządzenia zabezpieczające (jak np. zaciski sprężynowe lub fartuchy
en Securing devices (e.g. spring clips or flaps
pl Wzór formularza sprawozdania z weryfikacji hamulców sprężynowych
en Model verification report form for spring brakes
pl Tułów, ręce i nogi są pojedynczą formą wykonaną z Sorbothane, pokrytą skórą z PCW i zawierającą stalowy kręgosłup sprężynowy
en The torso, arms and legs are a single moulding of Sorbothane covered with a PVC skin and containing a steel spring spine
pl Układ hamulcowy sprężynowy nie powinien być stosowany jako układ hamulcowy roboczy
en A spring braking system shall not be used as a service braking system
pl Nawet w przypadku zgodności z niniejszym punktem immobilizer, który uniemożliwia pneumatyczne zwalnianych hamulców sprężynowych, musi spełniać wymogi techniczne określone w niniejszym regulaminie
en Compliance with this paragraph does not exempt an immobilizer which prevents the release of pneumatically released spring brakes from the technical requirements set out in this Regulation
pl WZÓR FORMULARZA SPRAWOZDANIA Z WERYFIKACJI HAMULCÓW SPRĘŻYNOWYCH
en MODEL VERIFICATION REPORT FORM FOR SPRING BRAKES
pl Sprężynowy nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa w zbiorniku
en Spring-loaded pressure relief valve in the container
pl scyzoryki lub noże sprężynowe o dowolnej długości ostrza
en lockable or flick knives with blades of any length
pl HAMULCE SPRĘŻYNOWE
en SPRING BRAKES
pl Hamulec sprężynowy nie jest używany jako hamulec roboczy
en A spring brake shall not be used as a service brake
pl Dodatkowe urządzenia zwalniające wykorzystujące do zwalniania zasób energii, czerpią swoją energie z zasobu energii, który jest niezależny od zasobu energii używanego zwykle do sprężynowego układu hamulcowego
en Auxiliary release devices using an energy reserve for releasing, shall draw their energy from an energy reserve which is independent from the energy reserve normally used for the spring braking system
pl W pojazdach silnikowych wyposażonych w hamulce sprężynowe i dopuszczonych do ciągnięcia przyczep z ciągłym lub półciągłym układem hamulcowym, automatyczne uruchomienie hamulców sprężynowych spowoduje uruchomienie hamulców przyczepy
en On motor vehicles fitted with spring brakes and authorised to tow trailers with continuous or semi-continuous brakes, automatic application of the spring brakes shall cause the trailer brakes to be applied
pl Połączenie tego przewodu z normalnym przewodem łączącym urządzenie sterujące z siłownikami hamulców sprężynowych powinno znajdować się przy każdym siłowniku sprężynowym bezpośrednio przed przyłączem do komory ściskania sprężyny, jeżeli nie jest wykonane w obudowie siłownika
en The junction of this line with the normal line connecting the control device with the spring brake actuators shall be at each spring brake actuator immediately before the port to the spring compression chamber, if not integrated in the body of the actuator
pl Przewód zasilania przyczepy może być odgałęziony od tego przewodu zasilania, pod warunkiem że spadek ciśnienia w przewodzie zasilania przyczepy nie jest w stanie uruchomić siłowników hamulca sprężynowego
en The trailer supply line may be branched from this feed line under the condition that a pressure drop in the trailer supply line shall not be able to apply the spring brake actuators
pl To dlatego to się nazywa " Switchblade " (nóż sprężynowy
en And that is why they call it the Switchblade
pl Rurka przytrzymywana jest przy pomocy zacisku sprężynowego wewnątrz komory receptorowej zawierającej roztwór siarczanu magnezu (‧ mM) (rysunek
en The tube is supported by a spring clip inside a receptor chamber contianing magnesium sulphate solution (‧ mM) (Figure
pl Rany wskazują na nóż sprężynowy z ‧ calowym ostrzem
en Stab wounds are consistent with a switchblade, around four inches
pl Należy utrzymać jednakową odległość między spodem zacisku sprężynowego a spodem rurki PTFE (rysunek ‧), ponieważ ma ona wpływ na mierzoną wartość oporności
en The distance between the bottom of the spring clip and the bottom of the PTFE tube is maintained as a constant (Figure ‧), since this distance affects the resistance value obtained
pl Nożem sprężynowym
en With a Buck knife
pl Jeżeli pojazd o napędzie silnikowym dopuszczony do ciągnięcia przyczepy z układem hamowania ciągłego lub półciągłego jest wyposażony w układ hamulcowy sprężynowy, samoczynne uruchomienie tego układu powinno spowodować uruchomienie hamulców przyczepy
en If a power-driven vehicle authorized to tow a trailer with a continuous or semi-continuous braking system is fitted with a spring braking system, automatic application of the said system shall cause application of the trailer's brakes
pl Jednakże w przypadku uszkodzenia w części przenoszenia roboczego układu hamulcowego, hamulec sprężynowy może zostać użyty w celu uzyskania szczątkowego osiągu zalecanego w ppkt ‧.‧ załącznika I, pod warunkiem że kierowca może stopniować to działanie
en However, in the event of a failure in a part of the transmission of the service braking system, a spring brake may be used to achieve the residual performance prescribed in point ‧.‧ of Annex I, provided that the driver can graduate this action
Showing page 1. Found 751 sentences matching phrase "przepustnica odcinająca gazoszczelna sprężynowa".Found in 0.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.