Translations into English:

  • airing   
    (noun   )
  • ventilation   
    (noun   )
  • venting   
    (noun   )

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

przewietrzać
borehole; ventilate; air

Example sentences with "przewietrzanie", translation memory

add example
pl Ich działania nie może zakłócać praca wentylatorów do przewietrzania pomieszczenia
en Their operation shall not be affected by forced ventilation
pl Gazoszczelna obudowa powinna mieć otwarte połączenie z atmosferą, w razie potrzeby poprzez odpowiedni przewód układu przewietrzania obudowy i element przepustowy
en The gas-tight housing shall be in open connection with the atmosphere, where necessary through a connecting hose and a lead-through
pl Szkiełko zegarkowe umieszcza się na ognioodpornej powierzchni w obszarze wolnym od przeciągu, który może być przewietrzany po każdym badaniu
en The watchglass is placed on a fire-resistant surface within a draught-free area that may be ventilated after each test
pl Struktura przestrzenna miasta a systemy przewietrzania na przykładzie Warszawy
en Influence of buildings structure on the air ventilation system in the city on the example of Warsaw
pl Okap wyciągowy i pomieszczenie mogą być przewietrzane przez co najmniej ‧ min po każdym badaniu
en Ventilation of the fume hood and room can be applied for at least three minutes after each test
pl Przewód układu przewietrzania powinien być prawidłowo przymocowany do gazoszczelnej obudowy i elementu przepustowego, tak aby powstało gazoszczelne złącze
en The connecting hose shall be secured in a proper way to the gas-tight housing and the lead-through to ensure that a gas-tight joint is formed
pl Negatywny wpływ tych inwersji oraz niewystarczające przewietrzanie na szczęście nie ma znaczących konsekwencji związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Třeboňsko, jako że jest tam bardzo niewiele źródeł emisji
en The adverse influence of these inversions along with inadequate ventilation fortunately does not have a strong impact on air pollution in Třeboňsko, as there are very few sources of emissions
pl Piec do suszenia, dobrze przewietrzany i nastawiony na temperaturę ‧ °C
en Drying oven, well ventilated and regulated at ‧ oC
pl Baterie akumulatorowe powinny być odpowiednio umieszczone, a pomieszczenia przeznaczone zasadniczo dla akumulatorów powinny być należycie zbudowane i skutecznie przewietrzane
en Accumulator batteries shall be suitably housed, and compartments used primarily for their accommodation shall be properly constructed and efficiently ventilated
pl Najwyższe wartości poziomu hałasu korygowane według krzywej A są rejestrowane podczas odpowietrzania regulatora ciśnieniowego oraz podczas przewietrzania po użyciu zarówno hamulca głównego, jak i postojowego
en The highest A-weighted noise levels are registered during venting the pressure regulator and during ventilating after the use of both the service and parking brakes
pl Wszelkie przewody układu przewietrzania obudowy i element przepustowy w spodniej części nadwozia pojazdu samochodowego do celów wentylacji gazoszczelnej obudowy powinny mieć powierzchnię przekroju otworu nie mniejszą niż ‧ mm
en Any connecting hose and lead-through in the bottom of the bodywork of the motor vehicle for ventilation of the gas-tight housing shall have a minimum clear opening of ‧ mm
pl Poziom hałasu powodowanego przez przewietrzanie jest rejestrowany podczas uruchamiania hamulca głównego i postojowego
en The ventilating noise is registered while operating the service and parking brakes
pl Przedziały maszynowe kategorii A powinny być odpowiednio przewietrzane w celu zapewnienia, że gdy znajdujące się w nich mechanizmy i kotły pracują z pełną mocą we wszelkich warunkach pogodowych, łącznie ze sztormem, utrzymywany był dopływ powietrza do tych pomieszczeń, wystarczający dla bezpieczeństwa i komfortu załogi oraz dla pracy maszyn
en Machinery spaces of category A shall be adequately ventilated so as to ensure that when machinery or boilers therein are operating at full power in all weather conditions including heavy weather, an adequate supply of air is maintained to the spaces for the safety and comfort of personnel and the operation of the machinery
pl Jeżeli w przewodzie układu przewietrzania obudowy i elemencie przepustowym zainstalowany jest przewód gazowy, inny przewód lub przewody elektryczne, powierzchnia przekroju otworu również powinna być nie mniejsza niż ‧ mm
en If a gas tube, other tube or any electrical wiring is installed in the connecting hose and lead-through, the clear opening shall also be at least ‧ mm
pl Rysunek i opis techniczny zbiornika(-ów) wraz z połączeniami i wszystkimi instalacjami systemu odpowietrzającego i przewietrzającego, zamknięcia, zawory, urządzenia mocujące
en Drawing and technical description of the tank(s) with all connections and all lines of the breathing and venting system, locks, valves, fastening devices
pl Następnie obniżyć temperaturę pozostałego ziarna i poddać je przewietrzaniu
en After separation, lower the temperature in the remaining grain and aerate
pl Przewietrzałeś już?
en Is your head clear?
pl Inne czynniki, które wpływają na gromadzenie się skrobi, to ekspozycja kasztanów umożliwiająca dostęp do światła słonecznego od wczesnych godzin rannych, czego pozytywnym skutkiem jest szybkie osuszenie z ewentualnej letniej rosy, a także geomorfologia i wysokość, które sprzyjają częstemu i umiarkowanemu przewietrzaniu
en Other features leading to the accumulation of amides include the exposure of the chestnuts, which ensures that they have access to sunlight from the early morning, resulting in any summer dew disappearing more quickly, the geomorphology and altitude, which ensure frequent and moderate natural ventilation
pl Suszarka pod ciśnieniem atmosferycznym, dobrze przewietrzana, kontrolowana termostatycznie, z regulacją temperatury (‧ °C ‧ °C
en Atmospheric pressure drying oven, well ventilated, thermostatically controlled with temperature regulation (at ‧ °C ± ‧ °C
pl Rysunki i opis techniczny zbiornika(-ów) ze wszystkimi połączeniami i przewodami układu przewietrzania i wentylacji, blokadami, zaworami, urządzeniami mocującymi: ...
en Drawing and technical description of the tank(s) with all connections and all lines of the breathing and venting system, locks, valves, fastening devices
Showing page 1. Found 21 sentences matching phrase "przewietrzanie".Found in 0.239 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.