Translations into English:

  • soil hydraulic conductivity   

Example sentences with "przewodność hydrauliczna gleby", translation memory

add example
pl charakterystyki osadów powierzchniowych oraz gleb w zlewni, które zasilają zasoby wodne części wód podziemnych, w tym miąższość, porowatość, przewodność hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i gleb
en characteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which the groundwater body receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils
pl Dla oceny sieci wód podziemnych w otaczających warstwach są w dokładne badania właściwości hydraulicznych, oparte na danych dotyczących hydraulicznej przewodności masy skalnej, pęknięć i gradientów hydraulicznych
en A thorough investigation of the hydraulic properties is required to assess the groundwater flow pattern in the surrounding strata based on information on the hydraulic conductivity of the rock mass, fractures and the hydraulic gradients
pl charakterystyki hydrogeologicznej części wód podziemnych, w tym przewodności hydraulicznej, porowatości i spoistości
en hydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic conductivity, porosity and confinement
pl część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna obrazować sytuację rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikację gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemu
en The theoretical part of the heat pump installer training should give an overview of the market situation for heat pumps and cover geothermal resources and ground source temperatures of different regions, soil and rock identification for thermal conductivity, regulations on using geothermal resources, feasibility of using heat pumps in buildings and determining the most suitable heat pump system, and knowledge about their technical requirements, safety, air filtering, connection with the heat source and system layout
pl Kwestie związane z przeciwdziałaniem degradacji gleby powinny koniecznie obejmować strategię ochrony gleby, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konserwację systemów hydraulicznych używanych w rolnictwie, jak też programy zalesiania.
en Approaches to combating soil degradation must include a strategy for soil conservation by focusing greater attention on the maintenance of hydraulic systems used in agriculture and on afforestation programmes.
pl wystarczającej ilości wody destylowanej, której przewodność elektryczna jest niższa niż ‧ mS/m
en an appropriate quantity of distilled water with a conductivity of less than ‧ mS/m
pl Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule′a
en Aromatic polyamide pulp
pl Przewodność elektryczna produktów nie może przekraczać ‧,‧ dS/m
en The electrical conductivity of the products shall not exceed ‧,‧ dS/m
pl odpowiedniej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/m
en an appropriate quantity of distilled water, with a conductivity of ≤ ‧ mS/m
pl Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule'a
en Aromatic polyamide pulp
pl Konduktometr umożliwiający pomiar przewodności elektrycznej w zakresie ‧ ‧ mikrosimensów na cm (S cm
en Conductivity meter enabling measurements of conductivity to be made over a range from ‧ to ‧ microsiemens per cm (μS cm
pl Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ mS/m w temperaturze ‧ ± ‧ °C według następującego cyklu
en The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
pl przy użyciu innych detektorów, np. mikroelektrolitycznego detektora przewodności[
en by using other detectors, e.g. the micro-electrolytic conductivity detector
pl W rozumieniu dyrektywy ‧/EWG podać parametry ważne dla bezpieczeństwa, takie jak: gęstość oparów, zdolność do łączenia się, szybkość parowania, przewodność elektryczna, lepkość itd
en Within the meaning of Directive ‧/EEC indicate important safety parameters, such as vapour density, miscibility, evaporation rate, conductivity, viscosity, etc
pl Odpowiedzialność za zapewnienie, iż urządzenia są w stanie tolerować przejściowe zjawiska przewodności wewnątrz pojazdu, np. spowodowane zmianą ładunku i interakcją między układami, spoczywa na producencie
en The responsibility of ensuring that equipment can tolerate the conducted transients within a vehicle, e.g. due to load switching and interaction between systems, lies with the manufacturer
pl Zasadniczo kalibrację przeprowadza się z wykorzystaniem suchego powietrza (uwzględnić ciśnienie atmosferyczne) oraz bardzo czystej wody (podwójnie destylowanej i/lub mikrofiltrowanej o bardzo wysokiej przewodności większej niż ‧ MΩ
en In principle, calibration is carried out using dry air (taking into account atmospheric pressure) and extremely pure water (twice distilled and/or micro-filtered with extremely high resistivity > ‧ MΩ
pl Korekta, jaką należy wprowadzić, jeżeli przewodność właściwa była oznaczana w temperaturze innej niż ‧ °C (μS cm–
en Corrections to be made to the conductivity for temperatures different from ‧ °C (μS cm–
pl Przyrząd do pomiaru przewodności umożliwiający pomiary do ‧ μ S cm-‧, z dokładnością pomiaru ± ‧%
en Conductivity measuring instrument for measuring up to ‧ ¶S cm-‧ accurate to within ± ‧ %
pl Ponieważ w czasie normalnej jazdy nie ma z pojazdem żadnych zewnętrznych połączeń elektrycznych, w stosunku do otoczenia zewnętrznego nie są wytwarzane żadne przejściowe zjawiska przewodności
en Since during normal driving, no external electrical connections are made to vehicles, no conducted transients are generated in relation to the external environment
pl Zdeminarelizowana woda o przewodności elektrycznej mniejszej niż ‧ S cm-‧ w temperaturze ‧C
en Demineralized water with specific conductivity below ‧ μS cm-‧ at ‧ °C
pl Charakterystyczne cechy każdego produktu to maksymalna zawartość wody, przewodność, kwasowość, HMF, kolor i charakterystyczny smak
en Each product is characterised by its maximum water content, conductivity, acidity, HMF, colour and distinctive taste
pl Przewodność właściwa roztworu N ‧ chlorku potasu w temperaturze wynoszącej dokładnie ‧ °C będzie wynosić ‧ ± ‧ μS cm-‧ po odjęciu przewodności właściwej użytej wody
en At exactly ‧ oC, this N/‧ solution of potassium chloride will have a specific conductivity of ‧ ± ‧ ¶S cm-‧ after deducting the specific conductivity of the water used
pl Wykonać pomiar przewodności właściwej i wyrazić wynik w μS cm–
en Measure the conductivity and express the result in μS cm–
pl Konduktometr umożliwiający pomiar przewodności elektrycznej w zakresie ‧–‧ mikrosimensów na cm
en Conductivity meter enabling measurements of conductivity to be made over a range from ‧ to ‧ microsiemens per cm (μS cm–
pl Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ mS/m w temperaturze ‧ °C ± ‧ °C według następującego cyklu
en The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
Showing page 1. Found 5224 sentences matching phrase "przewodność hydrauliczna gleby".Found in 2.007 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.