Translations into English:

  • soil hydraulic conductivity   

Example sentences with "przewodność hydrauliczna gleby", translation memory

add example
charakterystyki osadów powierzchniowych oraz gleb w zlewni, które zasilają zasoby wodne części wód podziemnych, w tym miąższość, porowatość, przewodność hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i glebcharacteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which the groundwater body receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils
Dla oceny sieci wód podziemnych w otaczających warstwach są w dokładne badania właściwości hydraulicznych, oparte na danych dotyczących hydraulicznej przewodności masy skalnej, pęknięć i gradientów hydraulicznychA thorough investigation of the hydraulic properties is required to assess the groundwater flow pattern in the surrounding strata based on information on the hydraulic conductivity of the rock mass, fractures and the hydraulic gradients
charakterystyki hydrogeologicznej części wód podziemnych, w tym przewodności hydraulicznej, porowatości i spoistościhydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic conductivity, porosity and confinement
część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna obrazować sytuację rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikację gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemuThe theoretical part of the heat pump installer training should give an overview of the market situation for heat pumps and cover geothermal resources and ground source temperatures of different regions, soil and rock identification for thermal conductivity, regulations on using geothermal resources, feasibility of using heat pumps in buildings and determining the most suitable heat pump system, and knowledge about their technical requirements, safety, air filtering, connection with the heat source and system layout
Kwestie związane z przeciwdziałaniem degradacji gleby powinny koniecznie obejmować strategię ochrony gleby, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konserwację systemów hydraulicznych używanych w rolnictwie, jak też programy zalesiania.Approaches to combating soil degradation must include a strategy for soil conservation by focusing greater attention on the maintenance of hydraulic systems used in agriculture and on afforestation programmes.
Przewodność elektryczna różni się w zależności od temperatury i dlatego jest wyrażana jako przewodność w temperaturze ‧ °CThe conductivity varies with temperature and it is therefore expressed at ‧ °C
odpowiedniej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/man appropriate quantity of distilled water, with a conductivity of ≤ ‧ mS/m
Próbki są spryskiwane wodą destylowaną o przewodności elektrycznej niższej niż ‧mS/m oraz o temperaturze ‧°C ± ‧°C, zgodnie z poniższym cyklemThe samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule’aThis means technology or software which has been made available without restrictions upon its further dissemination
C = przewodność właściwa w μS cmC = specific conductivity in ¶S cm
Wykonać pomiar przewodności właściwej i wyrazić wynik w μS cm–Measure the conductivity and express the result in μS cm–
części wagowych wody destylowanej o przewodności właściwej ‧ ≤ mS/m, orazparts by weight of distilled water with a conductivity of ≤ ‧ mS/m, and
przewodność elektryczna właściwa nie mniej niż ‧,‧ mS/cmelectrical conductivity- not less than ‧,C S/cm
Próbki są spryskiwane wodą destylowaną o przewodności elektrycznej niższej niż ‧mS/m oraz o temperaturze ‧ °C ± ‧ °C, zgodnie z poniższym cyklemThe samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
W rozumieniu dyrektywy ‧/EWG podać parametry ważne dla bezpieczeństwa, takie jak: gęstość oparów, zdolność do łączenia się, szybkość parowania, przewodność elektryczna, lepkość itdWithin the meaning of Directive ‧/EEC indicate important safety parameters, such as vapour density, miscibility, evaporation rate, conductivity, viscosity, etc
Przewodność elektryczna produktów nie może przekraczać ‧ dS/mThe electrical conductivity of the products shall not exceed ‧ dS/m
Zgodnie z metodą działania zastosowanego przyrządu do pomiaru przewodności, należy go ustawić w taki sposób, aby wskazywał podaną powyżej wartość zwiększoną o przewodność właściwą użytej wody, lub też podana powyżej wartość zwiększona o przewodność właściwą użytej wody będzie stosowana do obliczenia stałej dla komoryAccording to the method of operation of the instrument used, the instrument must be set so that it shows the above-mentioned value plus the specific conductivity of the water used; or the above-mentioned value plus the specific conductivity of the water used will be used for calculating the cell constant
Należy podać inne ważne parametry bezpieczeństwa, takie jak zdolność mieszania się, przewodność, temperatura topnienia/zakres temperatury topnienia, grupa gazów (przydatne z uwagi na przepisy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), temperatura samozapłonu itpIndicate other important safety parameters, such as, miscibility, conductivity, melting point/melting range, gas group (useful for European Parliament and Council Directive ‧/‧/EC)), auto-ignition temperature etc
Wypełnić cylinder miarowy do kreski podwójnie destylowaną wodą (lub wodą o równoważnej czystości np. mikrofiltrowana woda o przewodności równej ‧ MΩ/cm) w temperaturze między ‧ °C a ‧ °C, najlepiej w temperaturze ‧ °CFill the measuring cylinder to the mark with double-distilled water (or water of equivalent purity, e.g. microfiltered water with a conductivity of ‧ MΩ/cm) at a temperature between ‧ °C and ‧ °C but preferably at ‧ °C
Materiały muszą być dobrane w taki sposób, aby przewidywalne zmiany ich właściwości i kompatybilności w połączeniu z innymi materiałami nie doprowadziły do zmniejszenia osiągniętego zabezpieczenia, w szczególności w odniesieniu do odporności na korozję, zużycie, przewodności elektrycznej, odporności mechanicznej, odporności na starzenie się i skutki zmian temperaturowychMaterials must be so selected that predictable changes in their characteristics and their compatibility in combination with other materials will not lead to a reduction in the protection afforded; in particular, due account must be taken of the material
Oznaczanie zawartości wilgoci za pomocą przyrządu pomiarowego opartego na zasadzie przewodności elektrycznejDetermination of the moisture content using a measuring instrument based on the principle of electrical conductivity
Woda destylowana i woda do pomiarów przewodności oraz woda o podobnej czystościDistilled and conductivity water and water of similar purity
b)PRZEWODNOŚĆ ELEKTRYCZNACONDUCTIVITY
Czynnikiem imitującym jest wodny roztwór alkoholu buforowany do pH i do przewodności winaThe simulant is a water-alcohol solution buffered to the pH and conductivity of the wine
Showing page 1. Found 5224 sentences matching phrase "przewodność hydrauliczna gleby".Found in 2.662 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.