Translations into English:

  • hydraulic head   
  • pressure head   
  • soil hydraulic conductivity   
  • soil hydraulic properties   

Example sentences with "przewodność hydrauliczna gleby", translation memory

add example
pl charakterystyki osadów powierzchniowych oraz gleb w zlewni, które zasilają zasoby wodne części wód podziemnych, w tym miąższość, porowatość, przewodność hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i gleb
en characteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which the groundwater body receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils
pl charakterystyki hydrogeologicznej części wód podziemnych, w tym przewodności hydraulicznej, porowatości i spoistości
en hydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic conductivity, porosity and confinement
pl Dla oceny sieci wód podziemnych w otaczających warstwach są w dokładne badania właściwości hydraulicznych, oparte na danych dotyczących hydraulicznej przewodności masy skalnej, pęknięć i gradientów hydraulicznych
en A thorough investigation of the hydraulic properties is required to assess the groundwater flow pattern in the surrounding strata based on information on the hydraulic conductivity of the rock mass, fractures and the hydraulic gradients
pl część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna obrazować sytuację rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikację gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemu
en The theoretical part of the heat pump installer training should give an overview of the market situation for heat pumps and cover geothermal resources and ground source temperatures of different regions, soil and rock identification for thermal conductivity, regulations on using geothermal resources, feasibility of using heat pumps in buildings and determining the most suitable heat pump system, and knowledge about their technical requirements, safety, air filtering, connection with the heat source and system layout
pl Kwestie związane z przeciwdziałaniem degradacji gleby powinny koniecznie obejmować strategię ochrony gleby, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konserwację systemów hydraulicznych używanych w rolnictwie, jak też programy zalesiania.
en Approaches to combating soil degradation must include a strategy for soil conservation by focusing greater attention on the maintenance of hydraulic systems used in agriculture and on afforestation programmes.
pl Mieszanina wody i środka brudzącego, której działaniu zostanie poddany reflektor, składa się w dziewięciu częściach (według masy) z piasku krzemionkowego o wielkości ziaren od ‧ do ‧ m, w jednej części (według masy) ze sproszkowanego roślinnego węgla drzewnego o wielkości ziaren od ‧ do ‧ m, w ‧ części (według masy) z NaCMC oraz właściwej ilości wody destylowanej, której przewodność elektryczna jest niższa niż ‧ mS/m
en The mixture of water and a polluting agent to be applied to the headlamp shall be composed of nine parts (by weight) of silica sand with a grain size of between ‧ and ‧ mm, one part (by weight) of powdered vegetable charcoal with a grain size of between ‧ and ‧ mm ‧ part (by weight of NaCMC and an appropriate quantity of distilled water, the conductivity of which is lower than ‧ mS/m
pl przewodność właściwa w ‧o w skali Brixa i ‧ oC nieprzekraczająca ‧ mikro-Siemens/cm
en a conductivity at ‧ oBrix and ‧ oC of not more than ‧ micro-Siemens/cm
pl Wyżej wymienione rzeki dostarczają obfitych ilości wody doskonałej jakości o zrównoważonym składzie i niskiej przewodności, pozbawionej elementów zanieczyszczających
en These rivers provide an ample supply of top quality water with a balanced composition, low conductivity and no impurities
pl odpowiedniej ilości wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/m
en an appropriate quantity of distilled water, with a conductivity of ≤ ‧ mS/m
pl W celu określenia przewodności właściwej użytej wody postępuje się w następujący sposób
en The determination of the specific conductivity of the water used is made as follows
pl Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ mS/m w temperaturze ‧ °C ± ‧ °C według następującego cyklu
en The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
pl przy użyciu innych detektorów, np. mikroelektrolitycznego detektora przewodności
en by using other detectors, e.g. the micro-electrolytic conductivity detector
pl Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ μS/m w temperaturze ‧ °C ± ‧ °C według następującego cyklu
en The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ μS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
pl Ponieważ w czasie normalnej jazdy nie ma z pojazdem żadnych zewnętrznych połączeń elektrycznych, w stosunku do otoczenia zewnętrznego nie są wytwarzane żadne przejściowe zjawiska przewodności
en Since during normal driving, no external electrical connections are made to vehicles, no conducted transients are generated in relation to the external environment
pl przewodność właściwa w ‧ ° w skali Brixa i ‧ oC nieprzekraczająca ‧ mikro-Siemens/cm
en a conductivity at ‧ °Brix and ‧ °C of not more than ‧ micro-Siemens/cm
pl Należy podać inne ważne parametry bezpieczeństwa, takie jak zdolność mieszania się, przewodność, temperatura topnienia/zakres temperatury topnienia, grupa gazów (przydatne z uwagi na przepisy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady), temperatura samozapłonu itp
en Indicate other important safety parameters, such as, miscibility, conductivity, melting point/melting range, gas group (useful for European Parliament and Council Directive ‧/‧/EC)), auto-ignition temperature etc
pl Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule′a
en Aromatic polyamide pulp
pl Przewodność elektryczna (EC
en Electric conductivity (EC
pl przewodność właściwa w ‧ w skali Brixa nie przekraczająca ‧ mikro-Siemens/cm
en a conductivity at ‧ ° Brix and ‧ °C of not more than ‧ micro-Siemens/cm
pl Wykonać pomiar przewodności właściwej i wyrazić wynik w μS cm–
en Measure the conductivity and express the result in μS cm–
pl Należy określić wszelkie inne parametry bezpieczeństwa, takie jak: mieszalność, przewodność elektryczna, temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia, grupa gazów (użyteczne dla Parlamentu Europejskiego i celów dyrektywy Rady ‧/WE)‧, temperatura samozapłonu itp
en Indicate other important safety parameters, such as, miscibility, conductivity, melting point/melting range, gas group (useful for European Parliament and Council Directive ‧/EC), auto-ignition temperature etc
pl Odpowiedzialność za zapewnienie, iż urządzenia są w stanie tolerować przejściowe zjawiska przewodności wewnątrz pojazdu, np. spowodowane zmianą ładunku i interakcją między układami, spoczywa na producencie
en The responsibility of ensuring that equipment can tolerate the conducted transients within a vehicle, e.g. due to load switching and interaction between systems, lies with the manufacturer
pl Przewodność elektryczna produktów nie może przekraczać ‧ dS/m
en The electrical conductivity of the products shall not exceed ‧ dS/m
pl Roztwór ten wykazuje przewodność elektryczną ‧ S cm-‧ w temperaturze ‧ C. Roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż ‧ miesiące
en This solution has a conductivity of ‧ μS cm-‧ at ‧ °C. It should not be kept for more than three months
pl Roztwór ten wykazuje przewodność elektryczną ‧ μS cm–‧ w temperaturze ‧ °C. Roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż ‧ miesiące
en This solution has a conductivity of ‧ μS cm–‧ at ‧ °C. It should not be kept for more than three months
Showing page 1. Found 5224 sentences matching phrase "przewodność hydrauliczna gleby".Found in 1.073 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.