Translations into English:

  • soil hydraulic conductivity   

Example sentences with "przewodność hydrauliczna gleby", translation memory

add example
pl charakterystyki osadów powierzchniowych oraz gleb w zlewni, które zasilają zasoby wodne części wód podziemnych, w tym miąższość, porowatość, przewodność hydrauliczną oraz własności absorpcyjne osadów i gleb
en characteristics of the superficial deposits and soils in the catchment from which the groundwater body receives its recharge, including the thickness, porosity, hydraulic conductivity, and absorptive properties of the deposits and soils
pl Dla oceny sieci wód podziemnych w otaczających warstwach są w dokładne badania właściwości hydraulicznych, oparte na danych dotyczących hydraulicznej przewodności masy skalnej, pęknięć i gradientów hydraulicznych
en A thorough investigation of the hydraulic properties is required to assess the groundwater flow pattern in the surrounding strata based on information on the hydraulic conductivity of the rock mass, fractures and the hydraulic gradients
pl charakterystyki hydrogeologicznej części wód podziemnych, w tym przewodności hydraulicznej, porowatości i spoistości
en hydrogeological characteristics of the groundwater body including hydraulic conductivity, porosity and confinement
pl część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna obrazować sytuację rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikację gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemu
en The theoretical part of the heat pump installer training should give an overview of the market situation for heat pumps and cover geothermal resources and ground source temperatures of different regions, soil and rock identification for thermal conductivity, regulations on using geothermal resources, feasibility of using heat pumps in buildings and determining the most suitable heat pump system, and knowledge about their technical requirements, safety, air filtering, connection with the heat source and system layout
pl Kwestie związane z przeciwdziałaniem degradacji gleby powinny koniecznie obejmować strategię ochrony gleby, przy zwróceniu szczególnej uwagi na konserwację systemów hydraulicznych używanych w rolnictwie, jak też programy zalesiania.
en Approaches to combating soil degradation must include a strategy for soil conservation by focusing greater attention on the maintenance of hydraulic systems used in agriculture and on afforestation programmes.
pl Odpowiedzialność za zapewnienie, iż urządzenia są w stanie tolerować przejściowe zjawiska przewodności wewnątrz pojazdu, na przykład spowodowane zmianą ładunku i interakcją między układami, spoczywa na producencie
en The responsibility of ensuring that equipment can tolerate the conducted transients within a vehicle, for example due to load switching and interaction between systems, lies with the manufacturer
pl Konduktometr umożliwiający pomiar przewodności elektrycznej w zakresie ‧–‧ mikrosimensów na cm
en Conductivity meter enabling measurements of conductivity to be made over a range from ‧ to ‧ microsiemens per cm (μS cm–
pl W celu określenia przewodności właściwej użytej wody postępuje się w następujący sposób
en The determination of the specific conductivity of the water used is made as follows
pl części wagowych wody destylowanej o przewodności właściwej ≤ ‧ mS/m oraz
en parts by weight of distilled water with a conductivity of ≤ ‧ mS/m, and
pl Przejściowe zjawiska przewodności
en Conducted transients
pl Konduktometr umożliwiający pomiar przewodności elektrycznej w zakresie ‧ ‧ mikrosimensów na cm (S cm
en Conductivity meter enabling measurements of conductivity to be made over a range from ‧ to ‧ microsiemens per cm (μS cm
pl Przewodność elektryczna (EC
en Electric conductivity (EC
pl Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ mS/m w temperaturze ‧ °C ± ‧ °C według następującego cyklu
en The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
pl Przewodność elektryczna różni się w zależności od temperatury i dlatego jest wyrażana jako przewodność w temperaturze ‧ °C
en The conductivity varies with temperature and it is therefore expressed at ‧ °C
pl Roztwór ten wykazuje przewodność elektryczną ‧ S cm-‧ w temperaturze ‧ C. Roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż ‧ miesiące
en This solution has a conductivity of ‧ μS cm-‧ at ‧ °C. It should not be kept for more than three months
pl Przewodność elektryczna
en Conductivity
pl Przyrząd do pomiaru przewodności umożliwiający pomiary do ‧ μ S cm-‧, z dokładnością pomiaru ± ‧%
en Conductivity measuring instrument for measuring up to ‧ ¶S cm-‧ accurate to within ± ‧ %
pl przewodność właściwa w ‧ ° w skali Brixa i ‧ oC nieprzekraczająca ‧ mikro-Siemens/cm
en a conductivity at ‧ °Brix and ‧ °C of not more than ‧ micro-Siemens/cm
pl Jeżeli aparat nie jest wyposażony w urządzenie do kontrolowania temperatury, zmierzoną przewodność właściwą należy skorygować, wykorzystując tabelę I. Jeżeli temperatura wynosi poniżej ‧ °C, wartość korekty należy dodać, jeżeli temperatura wynosi powyżej ‧ °C, wartość korekty należy odjąć
en If the apparatus does not have temperature compensation, correct the measured conductivity using Table I. If the temperature is below ‧ °C, add the correction; if the temperature is above ‧ °C, subtract the correction
pl Korekta, jaką należy wprowadzić, jeżeli przewodność właściwa była oznaczana w temperaturze innej niż ‧ °C (μS cm–
en Corrections to be made to the conductivity for temperatures different from ‧ °C (μS cm–
pl Poprawka jaką należy wprowadzić jeżeli przewodność właściwa była oznaczana w temperaturze innej niż ‧ C (S cm
en Corrections to be made to the conductivity for temperatures different from ‧ °C (μS cm
pl Próbki natryskuje się wodą destylowaną o przewodności właściwej mniejszej od ‧ mS/m w temperaturze ‧ ± ‧ °C według następującego cyklu
en The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
pl i uzupełnić wodą do ‧ g. Użyta woda musi mieć przewodność elektryczną poniżej ‧ mikrosimensów na cm
en If P is the percentage concentration (m/m) of total sugars in the rectified concentrated must, weigh a mass ofand make up to ‧ g with water. The water used must have a conductivity below ‧ microsiemens per cm
pl Przyrząd pomiarowy oparty na zasadzie przewodności elektrycznej
en Measuring instrument based on the principle of electrical conductivity
pl Próbki są spryskiwane wodą destylowaną o przewodności elektrycznej niższej niż ‧mS/m oraz o temperaturze ‧°C ± ‧°C, zgodnie z poniższym cyklem
en The samples shall be sprayed with distilled water of conductivity lower than ‧ mS/m at a temperature of ‧ °C ± ‧ °C, in accordance with the following cycle
Showing page 1. Found 5224 sentences matching phrase "przewodność hydrauliczna gleby".Found in 2.537 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.