Translations into English:

  • root conductance   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

przewodzenie wody w korzeniu
root hydraulic conductivity

Example sentences with "przewodzenie w korzeniach", translation memory

add example
pl Rośliny S. dulcamara, które nie więdną, rosnące z łodygami i korzeniami w wodzie, mogą wykazywać wewnętrzne lekkie brązowawe przebarwienie wiązek przewodzących na przekroju poprzecznym podstawy łodygi lub na częściach znajdujących się pod wodą
en Non-wilting S. dulcamara plants growing with stems and roots in water may show internal light brown discolouration of vascular tissues on transverse section of the stem base or underwater stem parts
pl Wierzę, że Republika Czeska zajmie się tą kwestią i posunie debatę naprzód, co będzie trwałym wkładem zarówno w prezydencję czeską, jak i w przewodzenie Unii Europejskiej.
en I believe that the Czech Republic will address itself to this task, that it will move this debate forward, and that it will leave its indelible mark on the Czech Presidency and the EU leadership.
pl w związku z tym wzywa Komisję Europejską do podniesienia skuteczności i widoczności wydatków UE na cele rozwojowe poprzez wprowadzenie do budżetu znacznych kwot nowych środków w celu umożliwienia UE przewodzenia globalnym inicjatywom oraz do położenia szczególnego nacisku na wskazówki projektu milenijnego w sprawie inicjatyw przynoszących szybkie efekty, takich jak dostarczanie moskitier na łóżka w celu zwalczania malarii oraz leków przeciw malarii, zniesienie opłat za szkoły podstawowe i zaopatrzenie drobnych rolników w nawozy, co może przynieść szybki postęp na szerokim froncie podnoszenia poziomu życia milionów mieszkańców krajów rozwijających się
en Calls, in this context, on the Commission to make EU development spending more effective and visible by budgeting for large amounts of new money to enable EU aid to spearhead global initiatives and to give particular consideration to the Millennium Project's suggestions for quick win initiatives (such as providing malaria bed-nets and anti-malaria medicines, abolishing primary school fees and supplying fertilisers to small farmers) which would bring rapid and large-scale progress in the raising of living standards of millions of people in developing countries
pl Po fali lekceważących uwag krytyków kwestionujących zdolność Republiki Czeskiej do przewodzenia Unii Europejskiej, Europa i świat ze zdziwieniem przyglądają się odpowiedzialnym i skutecznym działaniom prezydencji czeskiej w obliczu nagłych kryzysów.
en After a wave of dismissive and doubting remarks as to the Czech Republic's ability to lead the Union, Europe and other parts of the globe are watching with surprise how responsibly and effectively the Czech Presidency has acted as it deals with the unexpected crises.
pl Elektrotechniczne blachy teksturowane są produkowane z walcowanych na gorąco kręgów krzemowej stali stopowej o różnej grubości, których szczególna struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w celu umożliwienia przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en GOES are produced from hot-rolled coils of silicon alloyed steel of different thicknesses of which the particular grain structure is uniformly directed in order to allow for magnetic conductivity with a high degree of efficiency
pl Drzwi przystankowe, jeżeli są uwzględnione w ochronie przeciwpożarowej budynku, włącznie z tymi, które mają części szklane, muszą być ognioodporne w kategoriach zachowania postaci i swoich własności w odniesieniu do izolacji (ognioszczelność) oraz przewodzenia ciepła (promieniowanie termiczne
en Landing doors, where they have to contribute to the protection of the building against fire, including those with glass parts, must be suitably resistant to fire in terms of their integrity and their properties with regard to insulation (containment of flames) and the transmission of heat (thermal radiation
pl Wzywam prezydencję francuską oraz Komisję do przewodzenia inicjatywie międzynarodowej w tym zakresie.
en I urge the French Presidency and the Commission to lead an international initiative in this respect.
pl Oczywiście powinniśmy także przewodzić w walce ze zmianami klimatycznymi, dlatego przyjmuję z radością decyzję Parlamentu, aby uwzględnić emisje lotnicze oraz system handlu uprawnieniami do emisji, co jest kolejnym znakiem naszej chęci do przewodzenia globalnej społeczności.
en Of course, we must also lead the way in tackling climate change, and I welcome Parliament's decision to include aviation emissions and the emissions trading scheme, another sign of our willingness to lead the global community.
pl Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.
en It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.
pl Razem podjęliśmy szereg ważnych decyzji, aby dostarczyć Unii Europejskiej środki umożliwiające sukces w erze globalizacji, ochronę obywateli przed skutkami kryzysu finansowego i gospodarczego, stworzenie warunków powrotu do zrównoważonego wzrostu oraz przewodzenie działaniom na rzecz reformy systemu finansowego i ładu w skali globalnej.
en Together we have taken a number of crucial decisions in order to give the European Union the means to succeed in the age of globalisation, to protect citizens from the fallout of an economic and financial crisis, to create the conditions for a return to sustainable growth and also to lead the efforts for a reform of the financial system and for global governance.
pl Panie premierze, mam nadzieję, że pana priorytety, które w bardzo wielkim stopniu Grupa Europejskich Konserwatystów podziela, będą dla pana okazją do skutecznego przewodzenia Unii Europejskiej i do skutecznej walki z kryzysem, który dziś jest największym naszym problemem.
en Prime Minister, I hope that your priorities, which in very large measure are shared by the ECR Group, will prove to be an opportunity which enables you to lead the European Union effectively and to deal effectively with the crisis, which is today our greatest problem.
pl W trakcie stosunkowo złożonego procesu produkcyjnego elektrotechnicznych blach teksturowanych, struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w kierunku walcowania blachy w celu umożliwienia jej przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en In the rather complex manufacturing process of GOES, grain structures are orientated uniformly in the direction of the rolling of the sheet or of the strip in order to allow it to conduct a magnetic field with a high degree of efficiency
pl W trakcie stosunkowo złożonego procesu produkcyjnego blach elektrotechnicznych teksturowanych (GOES), struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w kierunku walcowania blachy w celu umożliwienia jej przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en In the rather complex manufacturing process of GOES, grain structures are orientated uniformly in the direction of the rolling of the sheet or of the strip in order to allow it to conduct a magnetic field with a high degree of efficiency
pl przewodzenie działaniom w dziedzinie rachunków narodowych, istotnej dziedzinie statystyki, i zapewnianie ich ciągłego rozwoju
en leadership in the essential statistical area of national accounts directing a continuous development process
pl podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do zdolności UE liczącej ‧ państw członkowskich do uczynienia globalizacji szansą dla obywateli i przewodzenia w działaniach międzynarodowych mających na celu sprostanie wyzwaniom wynikającym z globalizacji; podkreśla w związku z tym, że istotne jest, by zasoby finansowe i ludzkie UE były odpowiednio rozdzielane w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania UE
en Underlines the importance it attaches to the capacity of an EU of ‧ members to make globalisation an opportunity for its citizens and to lead international action in meeting the challenges that globalisation presents; highlights, in this context, the importance of ensuring that the EU's financial and human resources are appropriately allocated so as to secure the proper functioning of the EU
pl Należy zachować ostrożność przepisując produkt Prometax systemy transdermalne: • pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt ‧. ‧). • pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub pacjentom ze skłonnościami do tych schorzeń, ponieważ rywastygmina może nasilać wydzielanie soku żołądkowego (patrz punkt ‧. ‧). • pacjentom ze skłonnościami do występowania niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą wywoływać lub nasilać te choroby. • pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie
en Care must be taken when prescribing Prometax transdermal patches: to patients with sick sinus syndrome or conduction defects (sino-atrial block, atrio-ventricular block) (see section ‧) to patients with active gastric or duodenal ulcers or patients predisposed to these conditions because rivastigmine may cause increased gastric secretions (see section ‧) to patients predisposed to urinary obstruction and seizures because cholinomimetics may induce or exacerbate these diseases. to patients with a history of asthma or obstructive pulmonary disease
pl Odporność na zaburzenia przenoszone przez przewodzenie w przewodach zasilających
en Immunity against disturbances conducted along supply lines
pl Ten bezpośredni udział umożliwia przedstawicielom danych regionów włączenie do delegacji państw członkowskich, przewodzenie delegacji krajowej i, w stosownym przypadku, sprawowanie przewodnictwa Rady
en This direct participation allows the representatives of the regions concerned to be included in Member State delegations, to be authorised to lead the national delegation and, where necessary, to assume the presidency of the Council
pl Jeżeli długość przewodu wynosi ‧ metr lub mniej, izoluje się go tworzywem o maksymalnej wartości przewodzenia cieplnego ‧ W/m*K o grubości izolacji odpowiadającej średnicy sondy
en If the tube is ‧ meter or less in length, it shall be insulated with material with a maximum thermal conductivity of ‧ W/m*K with a radial insulation thickness corresponding to the diameter of the probe
pl Na tym właśnie polega przewodzenie Unii Europejskiej, a oznacza ono między innymi odbycie posiedzenia Rady Europejskiej w ten weekend, na którym zadeklarowane zostanie wyraźne poparcie dla Grecji i greckiego rządu.
en This is leading the European Union, and leading the European Union means holding a European Council this weekend that will clearly express its support for Greece and for the Greek Government.
pl W trakcie stosunkowo złożonego procesu produkcyjnego GOES, struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w kierunku walcowania blachy lub zwoju w celu umożliwienia przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en In the rather complex manufacturing process of GOES, grain structures are oriented uniformly in the direction of the rolling of the sheet or of the strip in order to allow it to conduct a magnetic field with a high degree of efficiency
pl Unia Europejska ma obowiązek przewodzenia temu procesowi na szczeblu światowym, ponieważ tylko poprzez taką postawę cel w postaci wykorzenienia ubóstwa i wpierania pokoju na całym świecie przestanie być utopijną ideą.
en The European Union has an obligation to lead this process at the global level, as it is only through such a stance that the goal of eradicating poverty and promoting peace throughout the world will cease to be utopian.
pl w imieniu grupy ALDE. - (DA) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego za osobiste przewodzenie temu posiedzeniu i procedurom oraz za to, że sesja nie odbywa się o północy.
en on behalf of the ALDE Group. - (DA) Mr President, I would like to thank the President of the European Parliament for personally chairing this sitting and these proceedings, and for the fact that it is not taking place at midnight.
pl komorowe zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia, nasilenie nadkomorowych zaburzeń rytmu, zmniejszenie przepływu krwi w palcach u pacjentów z zespołem Raynauda
en ventricular arrhythmias, conduction disturbances, exacerbation of supraventricular arrhythmias, digital blood flow reduction in patients with Raynaud s syndrome
pl Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! W pierwszym rzędzie pragnę pogratulować przewodniczącemu komisji, panu Brianowi Simpsonowi, przewodzenia pracom komisji nad tym zbiorem dokumentów, a przede wszystkim doprowadzenia do ich zakończenia - przynajmniej mam taką nadzieję, ponieważ Grupa Sojuszu Liberałów i Demokratów dla Europy (ALDE) zagłosuje dziś za tymi aktami prawnymi - a także zatwierdzenia w pierwszym czytaniu, a tym samym pomyślnego zakończenia prac nad rozporządzeniem.
en Mr President, ladies and gentlemen, I would firstly like to congratulate the committee Chair, Brian Simpson, for leading the work of the committee and work on the file, and, above all, for having allowed its conclusion - at least I hope so because the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) will be voting for this - and approval on first reading, and hence the successful conclusion of the regulation.
Showing page 1. Found 2328457 sentences matching phrase "przewodzenie w korzeniach".Found in 501.083 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.