Translations into English:

  • root conductance   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

przewodzenie wody w korzeniu
root hydraulic conductivity

Example sentences with "przewodzenie w korzeniach", translation memory

add example
pl Rośliny S. dulcamara, które nie więdną, rosnące z łodygami i korzeniami w wodzie, mogą wykazywać wewnętrzne lekkie brązowawe przebarwienie wiązek przewodzących na przekroju poprzecznym podstawy łodygi lub na częściach znajdujących się pod wodą
en Non-wilting S. dulcamara plants growing with stems and roots in water may show internal light brown discolouration of vascular tissues on transverse section of the stem base or underwater stem parts
pl Teraz dzięki zielonej księdze mają państwo możność przewodzenia w kwestiach zdrowia psychicznego i mam nadzieję, że podejmą państwo ten temat.
en Now you have an opportunity to lead on mental health following the Green Paper and I hope you will take that up.
pl Po fali lekceważących uwag krytyków kwestionujących zdolność Republiki Czeskiej do przewodzenia Unii Europejskiej, Europa i świat ze zdziwieniem przyglądają się odpowiedzialnym i skutecznym działaniom prezydencji czeskiej w obliczu nagłych kryzysów.
en After a wave of dismissive and doubting remarks as to the Czech Republic's ability to lead the Union, Europe and other parts of the globe are watching with surprise how responsibly and effectively the Czech Presidency has acted as it deals with the unexpected crises.
pl Sama Unia Europejska ma do odegrania istotną rolę w przewodzeniu i zarządzaniu tą wielką transformacją
en The EU itself has a crucial part to play in guiding and orchestrating this great transformation
pl Należy zachować ostrożność przepisując produkt Prometax systemy transdermalne: • pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt ‧. ‧). • pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub pacjentom ze skłonnościami do tych schorzeń, ponieważ rywastygmina może nasilać wydzielanie soku żołądkowego (patrz punkt ‧. ‧). • pacjentom ze skłonnościami do występowania niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą wywoływać lub nasilać te choroby. • pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie
en Care must be taken when prescribing Prometax transdermal patches: to patients with sick sinus syndrome or conduction defects (sino-atrial block, atrio-ventricular block) (see section ‧) to patients with active gastric or duodenal ulcers or patients predisposed to these conditions because rivastigmine may cause increased gastric secretions (see section ‧) to patients predisposed to urinary obstruction and seizures because cholinomimetics may induce or exacerbate these diseases. to patients with a history of asthma or obstructive pulmonary disease
pl Po zakończeniu tych badań, zmiana przewodzenia Δt = (T‧ – T‧)/ T‧, mierzonego na trzech próbkach, zgodnie z procedurą opisaną w dodatku ‧ do niniejszego Załącznika, powinna mieć średnią wartość niższą lub równą ‧,‧ (Δ tm
en After the above two tests have been performed successively, the mean value of the variation in transmission Δt = (T‧ – T‧)/ T‧ measured on the three samples according to the procedure described in Appendix ‧ to this annex shall not exceed ‧,‧ (Δtm
pl Zachęca się państwa członkowskie, by zadanie przewodzenia tym grupom w miarę możliwości przydzieliły krajowym radom młodzieżowym
en Member States are encouraged to, whenever possible, give National Youth Councils a leading role in these groups
pl dla elektronicznych urządzeń rejestrujących, zdefiniowanych w rozdziale ‧ pkt ‧, każdego przekraczającego ‧ milisekund przerwania zasilania czujnika pomiaru prędkości i odległości lub przerwanie w przewodzeniu do czujnika pomiaru prędkości i odległości
en for electronic recording equipment, as defined in point ‧ of Chapter II, any interruption exceeding ‧ milliseconds in the power supply of the distance and speed sensor and any interruption in the signal lead to the distance and speed sensor
pl komorowe zaburzenia rytmu, zaburzenia przewodzenia, nasilenie nadkomorowych zaburzeń rytmu, zmniejszenie przepływu krwi w palcach u pacjentów z zespołem Raynauda
en ventricular arrhythmias, conduction disturbances, exacerbation of supraventricular arrhythmias, digital blood flow reduction in patients with Raynaud s syndrome
pl Dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze musi być zasilane napięciem znamionowym o oporze przewodzenia ustalonym w sekcjach ‧-‧ i musi działać
en The audible warning device must be supplied with the nominal voltage at the conductor resistance specified in sections ‧ to ‧ and be operated
pl Przewód powinien być izolowany materiałem o maksymalnym współczynniku przewodzenia ciepła ‧,‧ W/mK, a grubość izolacji powinna odpowiadać średnicy sondy, lub powinien być ogrzewany
en The tube shall be insulated with material with a maximum thermal conductivity of ‧,‧ W/mK with a radial insulation thickness corresponding to the diameter of the probe, or heated
pl Niedosłyszenie nie może przekroczyć wartości ‧ dB przy ‧ Hz dla każdego ucha w warunkach najgorszego przewodzenia dźwięku w powietrzu
en The hearing deficiency must not be higher than ‧ dB at ‧ Hz for the ear with the worst air conduction of sound
pl Przewodzenie Unii oznacza możliwie najszybsze zatwierdzenie dyrektywy w sprawie osób zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi a nie opóźnianie go, jak to czyniła prezydencja hiszpańska.
en Leading the Union means approving the Directive on alternative investment fund managers as soon as possible and not delaying it, which is what the Spanish Presidency has done.
pl podkreśla znaczenie, jakie przywiązuje do zdolności UE liczącej ‧ państw członkowskich do uczynienia globalizacji szansą dla obywateli i przewodzenia w działaniach międzynarodowych mających na celu sprostanie wyzwaniom wynikającym z globalizacji; podkreśla w związku z tym, że istotne jest, by zasoby finansowe i ludzkie UE były odpowiednio rozdzielane w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania UE
en Underlines the importance it attaches to the capacity of an EU of ‧ members to make globalisation an opportunity for its citizens and to lead international action in meeting the challenges that globalisation presents; highlights, in this context, the importance of ensuring that the EU's financial and human resources are appropriately allocated so as to secure the proper functioning of the EU
pl wzywa Komisję oraz państwa członkowskie do wspierania projektów, które zwiększają zdolność regionów do generowania i absorpcji nowych technologii, szczególnie uwzględniających ochronę środowiska naturalnego i rozwój zasobów naturalnych, rozpowszechnianie modeli opartych na niskiej energochłonności i wykorzystanie energii odnawialnej tak, by umożliwić regionom przewodzenie w innowacjach ekologicznych bez konieczności znoszenia negatywnych, nie mających charakteru zrównoważonego rozwoju aspektów, doświadczanych przez inne regiony w ich cyklu rozwojowym
en Calls on the Commission and Member States to support projects that increase regional capacity to generate and absorb new technologies, particularly those relating to environmental protection and the development of natural resources and involving the dissemination of models based on lower energy consumption and the use of renewable energies, so that the regions can develop a lead in eco-innovation without having to endure negative non-sustainable development aspects experienced by other regions in their development cycle
pl Podaje się, że mechanizm działania takrolimusu jest związany z hamowaniem zależnych od wapnia szlaków przewodzenia sygnałów w limfocytach T, co powoduje zablokowanie transkrypcji i syntezy ‧, ‧, ‧, ‧ i innych cytokin
en The mode of action of tacrolimus is stated to be by inhibition of calcium dependent signal transduction pathways in T cells which results in prevention of transcription and synthesis of ‧, ‧, ‧, ‧ and other cytokines
pl W najbliższym czasie powinniśmy jasno powiedzieć, że ten proces transformacji musi rozpocząć się natychmiast, a prezydent Mubarak w oczywisty sposób nie ma już żadnego mandatu do przewodzenia temu procesowi lub kierowania nim.
en We should very soon make it clear that this transition process must begin immediately and that, Mr Mubarak, clearly, no longer has any legitimacy to lead or govern the process.
pl Unia Europejska ma obowiązek przewodzenia temu procesowi na szczeblu światowym, ponieważ tylko poprzez taką postawę cel w postaci wykorzenienia ubóstwa i wpierania pokoju na całym świecie przestanie być utopijną ideą.
en The European Union has an obligation to lead this process at the global level, as it is only through such a stance that the goal of eradicating poverty and promoting peace throughout the world will cease to be utopian.
pl apeluje o uzgodnione zasady i praktyki w handlu światowym, które uwzględniają milenijne cele rozwoju oraz odpowiedzialność za przewodzenie działaniom na rzecz zwalczania zmian klimatu i promocji zdrowia; zasadniczo wzywa do zastosowania środków mających na celu zwalczanie protekcjonizmu zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza nią; wzywa do współpracy i uczciwego podejścia podczas prowadzenia dauhańskiej rundy negocjacji
en Calls for agreed rules and practices in world trade that are compatible with the Millennium Development Goals and with the responsibility for leading the fight against climate change and promoting health; calls, in principle, for measures to be taken to combat protectionism both inside and outside the European Union; calls for collaboration and a fair approach to pursuing the Doha Round negotiations
pl w imieniu grupy PSE. - (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Podczas naszej ostatniej debaty w lipcu na temat dostępu do leków zakończyłem swoją wypowiedź wezwaniem Rady i Komisji do podjęcia jasnych i formalnych zobowiązań, które będą gwarantować aktywne zaangażowanie Europy w poszukiwanie nowych rozwiązań i jej przewodzenie w walce o dostęp do leków za przystępne ceny dla wszystkich.
en on behalf of the PSE Group. - (FR) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, during our last debate in July on access to medicines, I concluded my comments by calling on the Council and the Commission to make clear and formal commitments that would guarantee Europe's active involvement in finding new solutions and its desire to be a front runner in the fight for access to affordable medicines for everyone.
pl Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.
en It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.
pl W trakcie stosunkowo złożonego procesu produkcyjnego elektrotechnicznych blach teksturowanych, struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w kierunku walcowania blachy w celu umożliwienia jej przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en In the rather complex manufacturing process of GOES, grain structures are orientated uniformly in the direction of the rolling of the sheet or of the strip in order to allow it to conduct a magnetic field with a high degree of efficiency
pl Na tym właśnie polega przewodzenie Unii Europejskiej, a oznacza ono między innymi odbycie posiedzenia Rady Europejskiej w ten weekend, na którym zadeklarowane zostanie wyraźne poparcie dla Grecji i greckiego rządu.
en This is leading the European Union, and leading the European Union means holding a European Council this weekend that will clearly express its support for Greece and for the Greek Government.
pl Wmanewrowano mnie w przewodzenie leśnemu festiwalowi
en I got roped into being in charge of the local Forest Festival
pl Elektrotechniczne blachy teksturowane są produkowane z walcowanych na gorąco kręgów krzemowej stali stopowej o różnej grubości, których struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w celu umożliwienia przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en GOES are produced from hot-rolled coils of silicon alloyed steel of different thicknesses of which the grain structure is uniformly directed in order to allow for magnetic conductivity with a high degree of efficiency
Showing page 1. Found 2328457 sentences matching phrase "przewodzenie w korzeniach".Found in 322.489 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.