Translations into English:

  • root conductance   

Similar phrases in dictionary Polish English. (1)

przewodzenie wody w korzeniu
root hydraulic conductivity

Example sentences with "przewodzenie w korzeniach", translation memory

add example
pl Rośliny S. dulcamara, które nie więdną, rosnące z łodygami i korzeniami w wodzie, mogą wykazywać wewnętrzne lekkie brązowawe przebarwienie wiązek przewodzących na przekroju poprzecznym podstawy łodygi lub na częściach znajdujących się pod wodą
en Non-wilting S. dulcamara plants growing with stems and roots in water may show internal light brown discolouration of vascular tissues on transverse section of the stem base or underwater stem parts
pl U pacjentów z podstawową organiczną chorobą serca lub stwierdzonymi wcześniej zaburzeniami układu przewodzenia oraz u pacjentów przyjmujących leki o stwierdzonym działaniu wydłużającym odstęp PR (takie jak werapamil lub atazanawir) otrzymujących lopinawir z rytonawirem w rzadkich przypadkach informowano o bloku przedsionkowo-komorowym II° lub III°
en Rare reports of ‧nd or ‧rd degree atroventricular block in patients with underlying structural heart disease and pre-existing conduction system abnormalities or in patients receiving drugs known to prolong the PR interval (such as verapamil or atazanavir) have been reported in patients receiving lopinavir/ritonavir
pl W trakcie stosunkowo złożonego procesu produkcyjnego blach elektrotechnicznych teksturowanych (GOES), struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w kierunku walcowania blachy w celu umożliwienia jej przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en In the rather complex manufacturing process of GOES, grain structures are orientated uniformly in the direction of the rolling of the sheet or of the strip in order to allow it to conduct a magnetic field with a high degree of efficiency
pl Dodatkowo system alarmowy pojazdu/system alarmowy poddaje się działaniu elektrycznych zaburzeń przejściowych przenoszonych przez przewodzenie i przez sprzężenia opisanych w normie międzynarodowej ISO ‧, odpowiednio część ‧:‧, ‧:‧ i
en In addition, the VAS/AS shall be subjected to the electrical transient conducted and coupled tests described in the International Standard ISO ‧ Parts ‧:‧, ‧:‧ and ‧:‧, as appropriate
pl Wynikiem prac jest dokument zawierający opis analizy teoretycznej i prób sprawdzających gwarantujących, że pojazdy i infrastruktura są kompatybilne w kategoriach przewodzenia prądów zakłócających i stabilności
en The result is a document describing the theoretical analysis and the proving tests to ensure that the vehicles and infrastructure are compatible in terms of conducted interference currents and stability
pl Należy zachować ostrożność przepisując produkt Prometax systemy transdermalne: • pacjentom z zespołem chorego węzła zatokowego lub zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt ‧. ‧). • pacjentom z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy lub pacjentom ze skłonnościami do tych schorzeń, ponieważ rywastygmina może nasilać wydzielanie soku żołądkowego (patrz punkt ‧. ‧). • pacjentom ze skłonnościami do występowania niedrożności dróg moczowych i napadów drgawkowych, ponieważ leki cholinomimetyczne mogą wywoływać lub nasilać te choroby. • pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie
en Care must be taken when prescribing Prometax transdermal patches: to patients with sick sinus syndrome or conduction defects (sino-atrial block, atrio-ventricular block) (see section ‧) to patients with active gastric or duodenal ulcers or patients predisposed to these conditions because rivastigmine may cause increased gastric secretions (see section ‧) to patients predisposed to urinary obstruction and seizures because cholinomimetics may induce or exacerbate these diseases. to patients with a history of asthma or obstructive pulmonary disease
pl Jestem więc przekonany, że trzeba zwrócić uwagę na pewne czynniki ważne dla europejskiej gałęzi tego przemysłu: przewodzenie procesowi wprowadzenia norm w odniesieniu do infrastruktury, zwłaszcza pod względem czasowym, zważywszy na naszą konkurencję - Chiny, Stany Zjednoczone, Japonię i Koreę - oraz zapobieganie szerzeniu się działań ukierunkowanych na środki motywacyjne dla pojazdów elektrycznych w obszarach dostępnych funduszy, dostępu w miastach i zamówień publicznych.
en I believe, therefore, that attention should be paid to certain factors of interest to the European branch of the industry: spearheading the infrastructure standardisation process, especially in terms of timescales in relation to our competitors - China, the United States, Japan, Korea - and preventing the proliferation of measures aimed at providing incentives for electric cars in the areas of available funds, urban access and public procurement.
pl Odporność na zaburzenia przenoszone przez przewodzenie w przewodach zasilających
en Immunity against disturbance coupled on signal lines
pl Elektrotechniczne blachy teksturowane są produkowane z walcowanych na gorąco kręgów krzemowej stali stopowej o różnej grubości, których szczególna struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w celu umożliwienia przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en GOES are produced from hot-rolled coils of silicon alloyed steel of different thicknesses of which the particular grain structure is uniformly directed in order to allow for magnetic conductivity with a high degree of efficiency
pl Czas położyć kres hipokryzji, wykazać się umiejętnością przewodzenia i zamknąć siedzibę Parlamentu w Strasburgu.
en It is time to stop the hypocrisy, to show leadership and to close down the Strasbourg Parliament.
pl Braki wydajności w odniesieniu do wymienionego przewodzenia nazywane są stratą magnetyczną, która jest podstawowym wskaźnikiem jakości produktu
en Inefficiencies with regard to this conductivity are called core loss, which is the prime indicator of the quality of the product
pl wzywa UE do wsparcia partnerów w tworzeniu w ich krajach zdolności do przewodzenia spójnym procesom zarządczym, ponieważ jest to kluczowy czynnik w zapewnianiu krajom należnej własności i przywództwa w odniesieniu do ich własnych procesów rozwojowych
en Calls on the EU to support partners in building their in-country capacity to lead a coherent development management process, as this remains central to ensuring countries' rightful ownership and leadership of their own development process
pl Rola systemu przewodów krasowych w przewodzeniu wód podziemnych w wapiennych wodonoścach
en Role of the karst conduits in conductivity of ground water in calcareous karst aquifers
pl Przewodzenie Unii oznacza nowy pogląd na kwestię ładu administracyjno-regulacyjnego, o której niedawno pisał pan w gazecie.
en Leading the Union means bringing in a new idea on the issue of governance, on which you have just written in a newspaper.
pl Zachęca się państwa członkowskie, by zadanie przewodzenia tym grupom w miarę możliwości przydzieliły krajowym radom młodzieżowym
en Member States are encouraged to, whenever possible, give National Youth Councils a leading role in these groups
pl Przewodzenie Unii oznacza możliwie najszybsze zatwierdzenie dyrektywy w sprawie osób zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi a nie opóźnianie go, jak to czyniła prezydencja hiszpańska.
en Leading the Union means approving the Directive on alternative investment fund managers as soon as possible and not delaying it, which is what the Spanish Presidency has done.
pl Unia Europejska ma obowiązek przewodzenia temu procesowi na szczeblu światowym, ponieważ tylko poprzez taką postawę cel w postaci wykorzenienia ubóstwa i wpierania pokoju na całym świecie przestanie być utopijną ideą.
en The European Union has an obligation to lead this process at the global level, as it is only through such a stance that the goal of eradicating poverty and promoting peace throughout the world will cease to be utopian.
pl Przewodzenie 27 krajom w pluralistycznej Europie jest ambitnym zadaniem, i pan dobrze się z niego wywiązał.
en Leading 27 different countries in a pluralist Europe is a challenging task and you have done it well.
pl Panie premierze, mam nadzieję, że pana priorytety, które w bardzo wielkim stopniu Grupa Europejskich Konserwatystów podziela, będą dla pana okazją do skutecznego przewodzenia Unii Europejskiej i do skutecznej walki z kryzysem, który dziś jest największym naszym problemem.
en Prime Minister, I hope that your priorities, which in very large measure are shared by the ECR Group, will prove to be an opportunity which enables you to lead the European Union effectively and to deal effectively with the crisis, which is today our greatest problem.
pl Współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego powinien mieć wartość nie wyższą niż ‧,‧ W/mK mierzoną w temperaturze ‧ K. Aby obniżyć bezwładność cieplną rury wydechowej zalecany jest stosunek grubości rury wydechowej do średnicy wynoszący ‧,‧ lub mniej
en The thermal conductivity of the insulating material shall have a value no greater than ‧,‧ W/mK measured at ‧ K. To reduce the thermal inertia of the exhaust pipe a thickness-to-diameter ratio of ‧,‧ or less is recommended
pl odnotowuje oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha z dnia ‧ września ‧ r., według którego niewielką liczbę osób podejrzanych o przewodzenie organizacjom terrorystycznym i podejrzanych o terroryzm tajnych agentów pojmanych w trakcie wojny przetrzymywano i przesłuchiwano poza terytorium Stanów Zjednoczonych, w ramach odrębnego programu prowadzonego przez CIA oraz że wiele z przetrzymywanych tam osób zostało następnie przekazanych do Guantánamo i że istnieje poważne podejrzenie, że inni więźniowie są nadal przetrzymywani w tajnych ośrodkach odosobnienia; zwraca uwagę na sprawozdanie Federalnego Biura Śledczego (FBI) z dnia ‧ stycznia ‧ r., w którym wymieniono ‧ zeznań w sprawie złego traktowania w Guantánamo, które miało miejsce od ‧ września ‧ r
en Notes the statement made by US President George W. Bush on ‧ September ‧, according to whom a small number of suspected terrorist leaders and operatives captured during the war have been held and questioned outside the United States, in a separate programme operated by the CIA, that many of the persons who had been detained there, had subsequently been transferred to Guantanamo and that it is strongly suspected that other prisoners are still held in secret places of detention; notes the report of the Federal Bureau of Investigation (FBI) of ‧ January ‧ mentioning ‧ testimonies of mistreatment in Guantanamo since ‧ September
pl Po zakończeniu tych badań, zmiana przewodzenia Δt = (T‧ – T‧)/ T‧, mierzonego na trzech próbkach, zgodnie z procedurą opisaną w dodatku ‧ do niniejszego Załącznika, powinna mieć średnią wartość niższą lub równą ‧,‧ (Δ tm
en After the above two tests have been performed successively, the mean value of the variation in transmission Δt = (T‧ – T‧)/ T‧ measured on the three samples according to the procedure described in Appendix ‧ to this annex shall not exceed ‧,‧ (Δtm
pl w imieniu grupy ALDE. - (DA) Panie przewodniczący! Pragnę podziękować przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego za osobiste przewodzenie temu posiedzeniu i procedurom oraz za to, że sesja nie odbywa się o północy.
en on behalf of the ALDE Group. - (DA) Mr President, I would like to thank the President of the European Parliament for personally chairing this sitting and these proceedings, and for the fact that it is not taking place at midnight.
pl W trakcie stosunkowo złożonego procesu produkcyjnego elektrotechnicznych blach teksturowanych, struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w kierunku walcowania blachy w celu umożliwienia jej przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en In the rather complex manufacturing process of GOES, grain structures are orientated uniformly in the direction of the rolling of the sheet or of the strip in order to allow it to conduct a magnetic field with a high degree of efficiency
pl W trakcie stosunkowo złożonego procesu produkcyjnego GOES, struktura ziaren jest zorientowana jednolicie w kierunku walcowania blachy lub zwoju w celu umożliwienia przewodzenia pola magnetycznego z dużą wydajnością
en In the rather complex manufacturing process of GOES, grain structures are oriented uniformly in the direction of the rolling of the sheet or of the strip in order to allow it to conduct a magnetic field with a high degree of efficiency
Showing page 1. Found 2328457 sentences matching phrase "przewodzenie w korzeniach".Found in 312.179 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.