Translations into English:

  • celestial equator   

Example sentences with "równik niebieski", translation memory

add example
pl Równik niebieski
en Celestial Equator
pl Równik niebieski
en The Celestial Equator
pl Równik niebieski Ekliptyka
en Celestial Equator Ecliptic
pl Kąt odpowiadający szerokości geograficznej w układzie równikowym zwany jest deklinacją (w skrócie Dec). Mierzy on kąt obiektu poniżej lub powyżej równika niebieskiego. Współrzędna odpowiadająca długości geograficznej nosi nazwę rektascensji (w skrócie RA). Mierzy ona kąt obiektu na wschód od punktu równonocy wiosennej. W przeciwieństwie do szerokości geograficznej, rektascensja jest zazwyczaj mierzona w godzinach, a nie w stopniach, ponieważ widoczny obrót systemu współrzędnych równikowych jest blisko związany z czasem gwiezdnym oraz kątem godzinnym. Ponieważ pełna rotacja nieba zajmuje ‧ godziny, jedna godzina rektascensji odpowiada ‧ stopniom (‧ stopni/‧ godziny
en The latitudinal (latitude-like) angle of the Equatorial system is called Declination (Dec for short). It measures the angle of an object above or below the Celestial Equator. The longitudinal angle is called the Right Ascension (RA for short). It measures the angle of an object East of the Vernal Equinox. Unlike longitude, Right Ascension is usually measured in hours instead of degrees, because the apparent rotation of the Equatorial coordinate system is closely related to Sidereal Time and Hour Angle. Since a full rotation of the sky takes ‧ hours to complete, there are (‧ degrees/‧ hours) = ‧ degrees in one Hour of Right Ascension
pl Płaszczyzna równika niebieski i ekliptyki tworzą między sobą kąt ‧, ‧ stopnia. Miejsca gdzie się przecinają są punktami równonocy wiosennej i jesiennej
en The Celestial Equator and the Ecliptic are set at an angle of ‧ degrees in the sky. The points where they intersect are the Vernal and Autumnal Equinoxes
pl Przykładami wielkich kół na sferze niebieskiej są: horyzont, równik niebieski i ekliptyka
en Some examples of great circles on the celestial sphere include: the Horizon, the Celestial Equator, and the Ecliptic
pl & kstars; pozwala odkryć nocne niebo siedząc przed ekranem komputera. Dostarcza dokładnej, graficznej reprezentacji nieba nocą o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Pokazuje ‧, ‧ gwiazd do jasności ‧ (znacznie poniżej możliwości gołego oka), ‧, ‧ obiektów dalekich (katalogi Messiera, NGC i IC), wszystkie planety, Słońce, Księżyc, setki komet i planetoid, Drogę Mleczną, ‧ gwiazdozbiorów oraz linie pomocnicze, takie jak: równik niebieski, horyzont oraz ekliptyka
en & kstars; lets you explore the night sky from the comfort of your computer chair. It provides an accurate graphical representation of the night sky for any date, from any location on Earth. The display includes ‧ stars to ‧th magnitude (well below the naked-eye limit), ‧ deep-sky objects (Messier, NGC, and IC catalogs), all planets, the Sun and Moon, hundreds of comets and asteroids, the Milky Way, ‧ constellations, and guide lines such as the celestial equator, the horizon and the ecliptic
pl Układ współrzędnych równikowych jest prawdopodobniej najbardziej popularnym układem współrzędnych niebieskich. Jest także najbardziej związany z układem współrzędnych geograficznych, ponieważ korzystają one z tej samej płaszczyzny podziału. Projekcja ziemskiego równika na sferze niebieskiej nosi nazwę równika niebieskiego. Podobnie jest w przypadku biegunów niebieskich, które są wyznaczane przez rzutowanie ziemskiego bieguna północnego i południowego
en The Equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the most closely related to the Geographic coordinate system, because they use the same fundamental plane, and the same poles. The projection of the Earth 's equator onto the celestial sphere is called the Celestial Equator. Similarly, projecting the geographic Poles onto the celestial sphere defines the North and South Celestial Poles
pl Równik niebieski Bieguny niebieskie Układ współrzędnych geograficznych
en Celestial Equator Celestial Poles Geographic Coordinate System
pl Równik niebieski i ekliptyka są wielkimi kołami na sferze niebieskiej. Miedzy nimi jest kąt ‧, ‧ stopniach. Dwa miejsca w których się przecinają nazywane są punktami równonocy. Punkt równonocy wiosennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopni. Punkt równonocy jesiennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopni
en The Celestial Equator and the Ecliptic are two Great Circles on the Celestial Sphere, set at an angle of ‧ degrees. The two points where they intersect are called the Equinoxes. The Vernal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees. The Autumnal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees
pl Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddalone
en Zoom out until you can see a green curve; this represents your local horizon. If you have not adjusted the default & kstars; configuration, the display will be solid green below the horizon, representing the solid ground of the Earth. There is also a white curve, which represents the celestial equator, and a brown curve, which represents the Ecliptic, the path that the Sun appears to follow across the sky over the course of a year. The Sun is always found somewhere along the Ecliptic, and the planets are never far from it
pl Ekliptyka to fikcyjne wielkie koło na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce w ciągu roku. Oczywiście to obrót Ziemi dookoła Słońca powoduje zmianę postrzegania kierunku Słońca. Ekliptyka jest odchylona od równika niebieskiego o ‧, ‧ stopnia. Dwa miejsca w których ekliptyka przecina równik niebieski noszą nazwę punktów równonocy
en The ecliptic is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere along which the Sun appears to move over the course of a year. Of course, it is really the Earth 's orbit around the Sun causing the change in the Sun 's apparent direction. The ecliptic is inclined from the Celestial Equator by ‧ degrees. The two points where the Ecliptic crosses the Celestial Equator are known as the Equinoxes
pl Równik niebieski jest umownym wielkim kołem na sferze niebieskiej. Równik niebieski jest podstawowym elementem układu współrzędnych równikowych i jako taki jest zdefiniowany jako zbiór punktów o deklinacji zero stopni. Równik niebieski jest także obrazem równika ziemskiego na niebie
en The Celestial Equator is an imaginary great circle on the celestial sphere. The celestial equator is the fundamental plane of the Equatorial Coordinate System, so it is defined as the locus of points with Declination of zero degrees. It is also the projection of the Earth 's equator onto the sky
pl Równonoce są ważne przy oznaczaniu pór roku. Ponieważ znajdują się na ekliptyce, Słońce mija te punkty każdego roku. Gdy Słońce mija punkt równonocy wiosennej (zazwyczaj ‧ marca), przecina równik niebieski z południa na północ, co oznacza koniec zimy na półkuli północnej. Podobnie, gdy Słońce mija punkt równonocy jesiennej (zazwyczaj ‧ września), przekracza równik niebieski z północy na południe, co oznacza koniec zimy na półkuli południowej
en The Equinoxes are important for marking the seasons. Because they are on the Ecliptic, the Sun passes through each equinox every year. When the Sun passes through the Vernal Equinox (usually on March ‧st), it crosses the Celestial Equator from South to North, signifying the end of Winter for the Northern hemisphere. Similarly, whenthe Sun passes through the Autumnal Equinox (usually on September ‧st), it crosses the Celestial Equator from North to South, signifying the end of Winter for the Southern hemisphere
pl Prąd niesie ciepło słoneczne z równika na północ
en Heat from the sun arrives at the equator and is carried north by the ocean
pl Wody leżące na północ od równika oraz na wschód od ‧o‧′ długości geograficznej wschodniej
en Waters lying north of the Equator, and east of ‧o‧′ east longitude
pl Równik jest oczywiście bardzo ważną częścią tego układu współrzędnych; reprezentuje on punkt zero szerokości geograficznej i jednocześnie połowę drogi pomiędzy biegunami. Równik jest płaszczyzną podziału geograficznego układu współrzędnych. Każdy sferyczny układ współrzędnych definiuje taką płaszczyznę podziału
en The Equator is obviously an important part of this coordinate system; it represents the zeropoint of the latitude angle, and the halfway point between the poles. The Equator is the Fundamental Plane of the geographic coordinate system. All Spherical Coordinate Systems define such a Fundamental Plane
pl Linie wyznaczające szerokość geograficzną noszą nazwę równoleżników. Kreślą one koła na powierzchni Ziemi, ale jedyny z nich będący wielkim kołem to równik. Linie wyznaczające długość geograficzną to południki. Południk, który przechodzi przez Greenwich jest południkiem zerowym (długość geograficzna=‧ stopni). W przeciwieństwie do równoleżników wszystkie południki są wielkimi kołami i nie są one względem siebie równoległe: przecinają się na północnym i południowym biegunie
en Lines of constant Latitude are called Parallels. They trace circles on the surface of the Earth, but the only parallel that is a Great Circle is the Equator (Latitude=‧ degrees). Lines of constant Longitude are called Meridians. The Meridian passing through Greenwich is the Prime Meridian (longitude=‧ degrees). Unlike Parallels, all Meridians are great circles, and Meridians are not parallel: they intersect at the north and south poles
pl Mają do pokonania połowę globu, od równika, całą drogę, aż do krańców Antarktydy
en They have to cross half the globe, from the equator all the way to the edge of Antarctica
pl i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do pkt ‧ szerokości geograficznej południowej i ‧ długości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż ‧ szerokości geograficznej południowej do ‧ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do równika
en thence along a rhumb line in a north-westerly direction to a point on ‧? south latitude and ‧? east longitude; thence due west along ‧? south latitude to ‧? west longitude; thence due north to the Equator
pl Małego nie uświadczysz w pobliżu Równika
en You can' t see the little one this close to the equator
pl Zwykły układ współrzędnych geograficznych zakłada, że Ziemia jest idealną sferą. Jest to stwierdzenie bardzo bliskie prawdy, więc do większości zastosowań wpółrzędne geograficzne są wystarczające. Gdy wymagana jest większa precyzja należy wziąć pod uwagę prawdziwą krzywiznę Ziemi. Ziemia jest elipsoidą, a obwód równika jest o około ‧. ‧ % dłuższy niż Wielki Okrąg przechodzący przez bieguny. Układ współrzędnych geodezyjnych bierze pod uwagę elipsoidalny kształt Ziemi i wyraża położenie danego punku na powierzchni Ziemi w kartezjańskim układzie współrzędnych (X, Y, Z
en The normal geographic coordinate system assumes that the Earth is a perfect sphere. This is nearly true, so for most purposes geographic coordinates are fine. If very high precision is required, then we must take the true shape of the Earth into account. The Earth is an ellipsoid; the distance around the equator is about ‧ % longer than a Great Circle that passes through the poles. The Geodetic Coordinate system takes this ellipsoidal shape into account, and expresses the position on the Earth 's surface in Cartesian coordinates (X, Y, and Z
pl OK, jeżeli to jest równik, podążymy tędy
en OK, if this is the equator, we' ‧ head up this way
pl Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równika, następnie na wschód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika ‧o‧′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika ‧o‧′szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równika, a następnie na zachód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego
en Waters bounded by a line due east from ‧o‧′N ‧o‧′W to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due south to the Equator; thence due east to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due south to the parallel at ‧o‧′ south latitude; thence due west to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due north to the parallel at ‧o‧′ south latitude; thence due east to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due north to the Equator; thence due west to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due north to the starting point
Showing page 1. Found 3115 sentences matching phrase "równik niebieski".Found in 1.788 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.