Translations into English:

  • celestial equator   

Example sentences with "równik niebieski", translation memory

add example
Równonoce są ważne przy oznaczaniu pór roku. Ponieważ znajdują się na ekliptyce, Słońce mija te punkty każdego roku. Gdy Słońce mija punkt równonocy wiosennej (zazwyczaj ‧ marca), przecina równik niebieski z południa na północ, co oznacza koniec zimy na półkuli północnej. Podobnie, gdy Słońce mija punkt równonocy jesiennej (zazwyczaj ‧ września), przekracza równik niebieski z północy na południe, co oznacza koniec zimy na półkuli południowejThe Equinoxes are important for marking the seasons. Because they are on the Ecliptic, the Sun passes through each equinox every year. When the Sun passes through the Vernal Equinox (usually on March ‧st), it crosses the Celestial Equator from South to North, signifying the end of Winter for the Northern hemisphere. Similarly, whenthe Sun passes through the Autumnal Equinox (usually on September ‧st), it crosses the Celestial Equator from North to South, signifying the end of Winter for the Southern hemisphere
Układ współrzędnych równikowych jest prawdopodobniej najbardziej popularnym układem współrzędnych niebieskich. Jest także najbardziej związany z układem współrzędnych geograficznych, ponieważ korzystają one z tej samej płaszczyzny podziału. Projekcja ziemskiego równika na sferze niebieskiej nosi nazwę równika niebieskiego. Podobnie jest w przypadku biegunów niebieskich, które są wyznaczane przez rzutowanie ziemskiego bieguna północnego i południowegoThe Equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the most closely related to the Geographic coordinate system, because they use the same fundamental plane, and the same poles. The projection of the Earth 's equator onto the celestial sphere is called the Celestial Equator. Similarly, projecting the geographic Poles onto the celestial sphere defines the North and South Celestial Poles
Płaszczyzna równika niebieski i ekliptyki tworzą między sobą kąt ‧, ‧ stopnia. Miejsca gdzie się przecinają są punktami równonocy wiosennej i jesiennejThe Celestial Equator and the Ecliptic are set at an angle of ‧ degrees in the sky. The points where they intersect are the Vernal and Autumnal Equinoxes
& kstars; pozwala odkryć nocne niebo siedząc przed ekranem komputera. Dostarcza dokładnej, graficznej reprezentacji nieba nocą o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Pokazuje ‧, ‧ gwiazd do jasności ‧ (znacznie poniżej możliwości gołego oka), ‧, ‧ obiektów dalekich (katalogi Messiera, NGC i IC), wszystkie planety, Słońce, Księżyc, setki komet i planetoid, Drogę Mleczną, ‧ gwiazdozbiorów oraz linie pomocnicze, takie jak: równik niebieski, horyzont oraz ekliptyka& kstars; lets you explore the night sky from the comfort of your computer chair. It provides an accurate graphical representation of the night sky for any date, from any location on Earth. The display includes ‧ stars to ‧th magnitude (well below the naked-eye limit), ‧ deep-sky objects (Messier, NGC, and IC catalogs), all planets, the Sun and Moon, hundreds of comets and asteroids, the Milky Way, ‧ constellations, and guide lines such as the celestial equator, the horizon and the ecliptic
Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddaloneZoom out until you can see a green curve; this represents your local horizon. If you have not adjusted the default & kstars; configuration, the display will be solid green below the horizon, representing the solid ground of the Earth. There is also a white curve, which represents the celestial equator, and a brown curve, which represents the Ecliptic, the path that the Sun appears to follow across the sky over the course of a year. The Sun is always found somewhere along the Ecliptic, and the planets are never far from it
Ekliptyka to fikcyjne wielkie koło na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce w ciągu roku. Oczywiście to obrót Ziemi dookoła Słońca powoduje zmianę postrzegania kierunku Słońca. Ekliptyka jest odchylona od równika niebieskiego o ‧, ‧ stopnia. Dwa miejsca w których ekliptyka przecina równik niebieski noszą nazwę punktów równonocyThe ecliptic is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere along which the Sun appears to move over the course of a year. Of course, it is really the Earth 's orbit around the Sun causing the change in the Sun 's apparent direction. The ecliptic is inclined from the Celestial Equator by ‧ degrees. The two points where the Ecliptic crosses the Celestial Equator are known as the Equinoxes
Równik niebieskiThe Celestial Equator
Równik niebieski Bieguny niebieskie Układ współrzędnych geograficznychCelestial Equator Celestial Poles Geographic Coordinate System
Równik niebieskiCelestial Equator
Równik niebieski i ekliptyka są wielkimi kołami na sferze niebieskiej. Miedzy nimi jest kąt ‧, ‧ stopniach. Dwa miejsca w których się przecinają nazywane są punktami równonocy. Punkt równonocy wiosennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopni. Punkt równonocy jesiennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopniThe Celestial Equator and the Ecliptic are two Great Circles on the Celestial Sphere, set at an angle of ‧ degrees. The two points where they intersect are called the Equinoxes. The Vernal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees. The Autumnal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees
Kąt odpowiadający szerokości geograficznej w układzie równikowym zwany jest deklinacją (w skrócie Dec). Mierzy on kąt obiektu poniżej lub powyżej równika niebieskiego. Współrzędna odpowiadająca długości geograficznej nosi nazwę rektascensji (w skrócie RA). Mierzy ona kąt obiektu na wschód od punktu równonocy wiosennej. W przeciwieństwie do szerokości geograficznej, rektascensja jest zazwyczaj mierzona w godzinach, a nie w stopniach, ponieważ widoczny obrót systemu współrzędnych równikowych jest blisko związany z czasem gwiezdnym oraz kątem godzinnym. Ponieważ pełna rotacja nieba zajmuje ‧ godziny, jedna godzina rektascensji odpowiada ‧ stopniom (‧ stopni/‧ godzinyThe latitudinal (latitude-like) angle of the Equatorial system is called Declination (Dec for short). It measures the angle of an object above or below the Celestial Equator. The longitudinal angle is called the Right Ascension (RA for short). It measures the angle of an object East of the Vernal Equinox. Unlike longitude, Right Ascension is usually measured in hours instead of degrees, because the apparent rotation of the Equatorial coordinate system is closely related to Sidereal Time and Hour Angle. Since a full rotation of the sky takes ‧ hours to complete, there are (‧ degrees/‧ hours) = ‧ degrees in one Hour of Right Ascension
Równik niebieski jest umownym wielkim kołem na sferze niebieskiej. Równik niebieski jest podstawowym elementem układu współrzędnych równikowych i jako taki jest zdefiniowany jako zbiór punktów o deklinacji zero stopni. Równik niebieski jest także obrazem równika ziemskiego na niebieThe Celestial Equator is an imaginary great circle on the celestial sphere. The celestial equator is the fundamental plane of the Equatorial Coordinate System, so it is defined as the locus of points with Declination of zero degrees. It is also the projection of the Earth 's equator onto the sky
Przykładami wielkich kół na sferze niebieskiej są: horyzont, równik niebieski i ekliptykaSome examples of great circles on the celestial sphere include: the Horizon, the Celestial Equator, and the Ecliptic
Równik niebieski EkliptykaCelestial Equator Ecliptic
Mają do pokonania połowę globu, od równika, całą drogę, aż do krańców AntarktydyThey have to cross half the globe, from the equator all the way to the edge of Antarctica
Linie wyznaczające szerokość geograficzną noszą nazwę równoleżników. Kreślą one koła na powierzchni Ziemi, ale jedyny z nich będący wielkim kołem to równik. Linie wyznaczające długość geograficzną to południki. Południk, który przechodzi przez Greenwich jest południkiem zerowym (długość geograficzna=‧ stopni). W przeciwieństwie do równoleżników wszystkie południki są wielkimi kołami i nie są one względem siebie równoległe: przecinają się na północnym i południowym biegunieLines of constant Latitude are called Parallels. They trace circles on the surface of the Earth, but the only parallel that is a Great Circle is the Equator (Latitude=‧ degrees). Lines of constant Longitude are called Meridians. The Meridian passing through Greenwich is the Prime Meridian (longitude=‧ degrees). Unlike Parallels, all Meridians are great circles, and Meridians are not parallel: they intersect at the north and south poles
Zwykły układ współrzędnych geograficznych zakłada, że Ziemia jest idealną sferą. Jest to stwierdzenie bardzo bliskie prawdy, więc do większości zastosowań wpółrzędne geograficzne są wystarczające. Gdy wymagana jest większa precyzja należy wziąć pod uwagę prawdziwą krzywiznę Ziemi. Ziemia jest elipsoidą, a obwód równika jest o około ‧. ‧ % dłuższy niż Wielki Okrąg przechodzący przez bieguny. Układ współrzędnych geodezyjnych bierze pod uwagę elipsoidalny kształt Ziemi i wyraża położenie danego punku na powierzchni Ziemi w kartezjańskim układzie współrzędnych (X, Y, ZThe normal geographic coordinate system assumes that the Earth is a perfect sphere. This is nearly true, so for most purposes geographic coordinates are fine. If very high precision is required, then we must take the true shape of the Earth into account. The Earth is an ellipsoid; the distance around the equator is about ‧ % longer than a Great Circle that passes through the poles. The Geodetic Coordinate system takes this ellipsoidal shape into account, and expresses the position on the Earth 's surface in Cartesian coordinates (X, Y, and Z
i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do pkt ‧ szerokości geograficznej południowej i ‧ długości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż ‧ szerokości geograficznej południowej do ‧ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do równikathence along a rhumb line in a north-westerly direction to a point on ‧? south latitude and ‧? east longitude; thence due west along ‧? south latitude to ‧? west longitude; thence due north to the Equator
Wody leżące między ‧o‧′ a ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej oraz między ‧o‧′ a ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej; wody leżące między ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między ‧o‧′ a ‧o‧′ długości geograficznej zachodniejWaters lying between ‧o‧′ north latitude and ‧o‧′ north latitude, and between ‧o‧′ west longitude and ‧o‧′ west longitude; waters lying between ‧o‧′ north latitude and the Equator, and between ‧o‧′ west longitude and ‧o‧′ west longitude
Generale, znalazłem ją- magnetyczną niestabilność w pobliżu równika słońcaI' m cooked.I' ve found the magnetic instability near the sun' s equator
Szybkie wycofanie MONUC byłoby tragiczne w skutkach, ponieważ powstałaby jeszcze większa próżnia: ostatnie wydarzenia w rejonie równika, będące w zasadzie kolejnym objawem choroby toczącej Kongo, są tego dowodem.A hasty withdrawal by MONUC would be disastrous, as it would create an even greater vacuum: the recent events in the Equator region, which are essentially one more symptom of the Congolese disease, prove this.
Wykreśl krzywą wysokości Słońca. Upewnij się, że lokalizacja geograficzna nie jest w okolicy równika. Zmień datę na dowolną w czerwcu, a następnie na dowolną w styczniu. Z łatwością można zauważyć, dlaczego mamy pory roku. W zimie Słońce przez większość czasu jest poniżej linii horyzontu (dni są krótsze), a jego wysokość nigdy nie jest dużaPlot the Sun 's Altitude curve. Make sure the geographic location is not near the equator. Change the Date to some time in June, and then again to sometime in January. You can see easily why we have seasons; in the winter, the Sun is above the horizon for less time (the days are shorter), and its altitude is never very high
Wody rozgraniczone linią biegnącą na północ od wybrzeża Brazylii wzdłuż południka ‧ długości geograficznej zachodniej do miejsca, w którym styka się on z równikiemWaters bounded by a line due north from the coast of Brazil along the meridian at ‧? west longitude to where it meets the Equator
Lokalizacje na Ziemi mogą być określone za pomocą sferycznego układu współrzędnych. Geograficzny układ współrzędnych jest dostosowany do osi obrotu Ziemi. Określa on dwa kąty, mierzone od środka Ziemi. Jeden kąt zwany jest szerokością geograficzną, oznacza kąt pomiędzy dowolnym punktem a równikiem. Kolejny kąt nosi nazwę długości geograficznej, i mierzy kąt wzdłuż równika dowolnego punktu na Ziemi (Greenwich w Anglii zostało przyjęte jako punkt o zerowej długości geograficznejLocations on Earth can be specified using a spherical coordinate system. The geographic (earth-mapping) coordinate system is aligned with the spin axis of the Earth. It defines two angles measured from the center of the Earth. One angle, called the Latitude, measures the angle between any point and the Equator. The other angle, called the Longitude, measures the angle along the Equator from an arbitrary point on the Earth (Greenwich, England is the accepted zero-longitude point in most modern societies
Showing page 1. Found 3115 sentences matching phrase "równik niebieski".Found in 2.131 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.