Translations into English:

  • celestial equator   

Example sentences with "równik niebieski", translation memory

add example
pl Równik niebieski
en Celestial Equator
pl Ekliptyka to fikcyjne wielkie koło na sferze niebieskiej po którym porusza się Słońce w ciągu roku. Oczywiście to obrót Ziemi dookoła Słońca powoduje zmianę postrzegania kierunku Słońca. Ekliptyka jest odchylona od równika niebieskiego o ‧, ‧ stopnia. Dwa miejsca w których ekliptyka przecina równik niebieski noszą nazwę punktów równonocy
en The ecliptic is an imaginary Great Circle on the Celestial Sphere along which the Sun appears to move over the course of a year. Of course, it is really the Earth 's orbit around the Sun causing the change in the Sun 's apparent direction. The ecliptic is inclined from the Celestial Equator by ‧ degrees. The two points where the Ecliptic crosses the Celestial Equator are known as the Equinoxes
pl Równik niebieski
en The Celestial Equator
pl Proszę oddalać dopóki nie zobaczymy zielonej krzywej; reprezentuje ona horyzont lokalny. Jeżeli nie zostały zmienione domyślne ustawienia & kstars;, obszar pod horyzontem będzie jednolicie zielony i będzie on reprezentował powierzchnię Ziemi. Biała krzywa natomiast reprezentuje równik niebieski, zaś krzywa brązowa ekliptykę, tj. drogę po której w ciągu roku Słońce porusza się po niebie. Słońce zawsze znajduje się gdzieś na tej krzywej, a planety nigdy nie są od niej oddalone
en Zoom out until you can see a green curve; this represents your local horizon. If you have not adjusted the default & kstars; configuration, the display will be solid green below the horizon, representing the solid ground of the Earth. There is also a white curve, which represents the celestial equator, and a brown curve, which represents the Ecliptic, the path that the Sun appears to follow across the sky over the course of a year. The Sun is always found somewhere along the Ecliptic, and the planets are never far from it
pl Przykładami wielkich kół na sferze niebieskiej są: horyzont, równik niebieski i ekliptyka
en Some examples of great circles on the celestial sphere include: the Horizon, the Celestial Equator, and the Ecliptic
pl Równik niebieski jest umownym wielkim kołem na sferze niebieskiej. Równik niebieski jest podstawowym elementem układu współrzędnych równikowych i jako taki jest zdefiniowany jako zbiór punktów o deklinacji zero stopni. Równik niebieski jest także obrazem równika ziemskiego na niebie
en The Celestial Equator is an imaginary great circle on the celestial sphere. The celestial equator is the fundamental plane of the Equatorial Coordinate System, so it is defined as the locus of points with Declination of zero degrees. It is also the projection of the Earth 's equator onto the sky
pl Kąt odpowiadający szerokości geograficznej w układzie równikowym zwany jest deklinacją (w skrócie Dec). Mierzy on kąt obiektu poniżej lub powyżej równika niebieskiego. Współrzędna odpowiadająca długości geograficznej nosi nazwę rektascensji (w skrócie RA). Mierzy ona kąt obiektu na wschód od punktu równonocy wiosennej. W przeciwieństwie do szerokości geograficznej, rektascensja jest zazwyczaj mierzona w godzinach, a nie w stopniach, ponieważ widoczny obrót systemu współrzędnych równikowych jest blisko związany z czasem gwiezdnym oraz kątem godzinnym. Ponieważ pełna rotacja nieba zajmuje ‧ godziny, jedna godzina rektascensji odpowiada ‧ stopniom (‧ stopni/‧ godziny
en The latitudinal (latitude-like) angle of the Equatorial system is called Declination (Dec for short). It measures the angle of an object above or below the Celestial Equator. The longitudinal angle is called the Right Ascension (RA for short). It measures the angle of an object East of the Vernal Equinox. Unlike longitude, Right Ascension is usually measured in hours instead of degrees, because the apparent rotation of the Equatorial coordinate system is closely related to Sidereal Time and Hour Angle. Since a full rotation of the sky takes ‧ hours to complete, there are (‧ degrees/‧ hours) = ‧ degrees in one Hour of Right Ascension
pl Układ współrzędnych równikowych jest prawdopodobniej najbardziej popularnym układem współrzędnych niebieskich. Jest także najbardziej związany z układem współrzędnych geograficznych, ponieważ korzystają one z tej samej płaszczyzny podziału. Projekcja ziemskiego równika na sferze niebieskiej nosi nazwę równika niebieskiego. Podobnie jest w przypadku biegunów niebieskich, które są wyznaczane przez rzutowanie ziemskiego bieguna północnego i południowego
en The Equatorial coordinate system is probably the most widely used celestial coordinate system. It is also the most closely related to the Geographic coordinate system, because they use the same fundamental plane, and the same poles. The projection of the Earth 's equator onto the celestial sphere is called the Celestial Equator. Similarly, projecting the geographic Poles onto the celestial sphere defines the North and South Celestial Poles
pl Płaszczyzna równika niebieski i ekliptyki tworzą między sobą kąt ‧, ‧ stopnia. Miejsca gdzie się przecinają są punktami równonocy wiosennej i jesiennej
en The Celestial Equator and the Ecliptic are set at an angle of ‧ degrees in the sky. The points where they intersect are the Vernal and Autumnal Equinoxes
pl Równik niebieski Bieguny niebieskie Układ współrzędnych geograficznych
en Celestial Equator Celestial Poles Geographic Coordinate System
pl Równonoce są ważne przy oznaczaniu pór roku. Ponieważ znajdują się na ekliptyce, Słońce mija te punkty każdego roku. Gdy Słońce mija punkt równonocy wiosennej (zazwyczaj ‧ marca), przecina równik niebieski z południa na północ, co oznacza koniec zimy na półkuli północnej. Podobnie, gdy Słońce mija punkt równonocy jesiennej (zazwyczaj ‧ września), przekracza równik niebieski z północy na południe, co oznacza koniec zimy na półkuli południowej
en The Equinoxes are important for marking the seasons. Because they are on the Ecliptic, the Sun passes through each equinox every year. When the Sun passes through the Vernal Equinox (usually on March ‧st), it crosses the Celestial Equator from South to North, signifying the end of Winter for the Northern hemisphere. Similarly, whenthe Sun passes through the Autumnal Equinox (usually on September ‧st), it crosses the Celestial Equator from North to South, signifying the end of Winter for the Southern hemisphere
pl & kstars; pozwala odkryć nocne niebo siedząc przed ekranem komputera. Dostarcza dokładnej, graficznej reprezentacji nieba nocą o dowolnej porze i w dowolnym miejscu na Ziemi. Pokazuje ‧, ‧ gwiazd do jasności ‧ (znacznie poniżej możliwości gołego oka), ‧, ‧ obiektów dalekich (katalogi Messiera, NGC i IC), wszystkie planety, Słońce, Księżyc, setki komet i planetoid, Drogę Mleczną, ‧ gwiazdozbiorów oraz linie pomocnicze, takie jak: równik niebieski, horyzont oraz ekliptyka
en & kstars; lets you explore the night sky from the comfort of your computer chair. It provides an accurate graphical representation of the night sky for any date, from any location on Earth. The display includes ‧ stars to ‧th magnitude (well below the naked-eye limit), ‧ deep-sky objects (Messier, NGC, and IC catalogs), all planets, the Sun and Moon, hundreds of comets and asteroids, the Milky Way, ‧ constellations, and guide lines such as the celestial equator, the horizon and the ecliptic
pl Równik niebieski i ekliptyka są wielkimi kołami na sferze niebieskiej. Miedzy nimi jest kąt ‧, ‧ stopniach. Dwa miejsca w których się przecinają nazywane są punktami równonocy. Punkt równonocy wiosennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopni. Punkt równonocy jesiennej ma współrzędne RA=‧, ‧ godzin, Dec=‧, ‧ stopni
en The Celestial Equator and the Ecliptic are two Great Circles on the Celestial Sphere, set at an angle of ‧ degrees. The two points where they intersect are called the Equinoxes. The Vernal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees. The Autumnal Equinox has coordinates RA=‧ hours, Dec=‧ degrees
pl Równik niebieski Ekliptyka
en Celestial Equator Ecliptic
pl Taki jest skutek lokalizacji w omawianej strefie produkcyjnej, która jednocześnie znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, w odróżnieniu od większości stref produkcyjnych na świecie, w których roślina ta owocuje przez cały rok, ze względu na lokalizację w szerokościach geograficznych zbliżonych do zwrotników, a nawet do równika
en This is because the area lies in a temperate zone, unlike the world’s main production areas lying near to the tropics and, in some cases, close to the equator, in which fruit ripens throughout the year
pl następnie na południe do równika, następnie na wschód do południka ‧długości geograficznej zachodniej
en thence due south to the Equator; thence due east to the meridian at ‧? west longitude
pl Wody leżące na północ od równika oraz na wschód od ‧ długości geograficznej wschodniej
en Waters lying north of the Equator, and east of ‧? east longitude
pl Narzędzie wyświetla położenie czterech największych Księżyców Jowisza (Io, Europy, Ganimedesa i Kallisto), względem Jowisza w funkcji czasu. Wykres czasu znajduje się na osi pionowej; jednostkami są dni, a czas=‧. ‧ odpowiada chwili obecnej. Oś pozioma przedstawia przesunięcie kątowe względem Jowisza w minutach kątowych. Przesunięcie mierzone jest wzdłuż równika Jowisza. Pozycja każdego księżyca podczas jego przemieszczania się wokół Jowisza rysuje w funkcji czasu sinusoidę. W celu odróżnienia, pozycja każdego księżyca rysowana jest innym kolorem; etykiety na górze okna pokazują kolory przypisane poszczególnym księżycom
en This tool displays the positions of Jupiter 's four largest moons (Io, Europa, Ganymede, and Callisto) relative to Jupiter, as a function of time. Time is plotted vertically; the units are days and time=‧ corresponds to the current simulation time. The horizontal axis displays the angular offset from Jupiter 's position, in arcminutes. The offset is measured along the direction of Jupiter 's equator. Each moon 's position as a function of time traces a sinusoidal path in the plot, as the moon orbits around Jupiter. Each track is assigned a different color to distinguish it from the others; the name labels at the top of the window indicate the color used by each moon
pl Szybkie wycofanie MONUC byłoby tragiczne w skutkach, ponieważ powstałaby jeszcze większa próżnia: ostatnie wydarzenia w rejonie równika, będące w zasadzie kolejnym objawem choroby toczącej Kongo, są tego dowodem.
en A hasty withdrawal by MONUC would be disastrous, as it would create an even greater vacuum: the recent events in the Equator region, which are essentially one more symptom of the Congolese disease, prove this.
pl i dalej na północ do równika
en thence due north to the Equator
pl Dla tych ćwiczeń potrzebna jest lokalizacja niezyt blisko równika. Otwórz okno Konfiguracja & kstars; i przełącz się na współrzędne horyzontalne. Otwórz okno Ustaw czas (Ctrl; S) i zmień datę na jakąś ze środka lata i czas na godzinę ‧. Wróć do głównego okna, wskaż południowy horyzont (wciśnij S). Zapisz wysokość Słońca nad horyzontem w południe w lecie. Teraz zmień datę na jąkąś ze środka zimy (godzinę pozostaw bez zmian). Słońce w tym przypadku jest znacznie niżej. Zobaczysz także, że czas trwania dnia jest krótszy, jeżeli otworzysz narzędzie Co dziś na niebie? dla każdej z dat
en Make sure your location is set to somewhere that is not very near the equator for these experiments. Open the Configure & kstars; window, and switch to Horizontal coordinates, with the Opaque Ground shown. Open the Set Time window (Ctrl; S), and change the Date to sometime in the middle of Summer, and the Time to ‧ Noon. Back in the Main Window, point toward the Southern Horizon (press S). Note the height of the Sun above the Horizon at Noon in the Summer. Now, change the Date to something in the middle of Winter (but keep the Time at ‧ Noon). The Sun is now much lower in the Sky. You will also notice that the day durations are different if you open the What 's Up Tonight? tool for each date
pl Im bliżej równika, tym bardziej ludy żyją z niewiela. Prawie zupełnie nie jedzą mięsa; zwyczajne ich pożywienie stanowią ryż, kukurydza, kuskus, proso, mąka z korzonka manioku. W Indiach są miliony ludzi, których pożywienie nie kosztuje jednego szeląga dziennie.
en The nearer you get to the equator, the less people live on. Meat they hardly touch; rice, maize, curcur, millet and cassava are their ordinary food. There are in the Indies millions of men whose subsistence does not cost a halfpenny a day.
pl Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równika, następnie na wschód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika ‧o‧′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika ‧o‧′szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równika, a następnie na zachód do południka ‧o‧′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego
en Waters bounded by a line due east from ‧o‧′N ‧o‧′W to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due south to the Equator; thence due east to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due south to the parallel at ‧o‧′ south latitude; thence due west to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due north to the parallel at ‧o‧′ south latitude; thence due east to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due north to the Equator; thence due west to the meridian at ‧o‧′ west longitude; thence due north to the starting point
pl OK, jeżeli to jest równik, podążymy tędy
en OK, if this is the equator, we' ‧ head up this way
Showing page 1. Found 3115 sentences matching phrase "równik niebieski".Found in 1.19 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.