Translations into English:

  • frozen fish   

Example sentences with "ryba mrożona", translation memory

add example
pl Oznakowanie ekologiczne produktów rybołówstwa, podobnie jak jakiegokolwiek innego produktu eksploatowanego z zasobów naturalnych czy pochodzącego z akwakultury, mogłoby być przyznawane zarówno produktom nieprzetworzonym (całe ryby, świeże lub mrożone), jak i przetworzonym, czy to mrożonym, czy solonym, konserwowanym, gotowym do podgrzania czy przygotowanym na bazie mięsa rybnego
en The label for fisheries products, like any other extractive or aquaculture product, may be awarded in respect of non-processed products (whole fish, either fresh or frozen) or processed fish products, whether frozen, salted, canned, precooked or prepared
pl Masę mrożonych ryb wyładowanych w skrzyniach określa się w podziale na gatunki poprzez pomnożenie całkowitej liczby skrzyń przez średnią masę netto skrzyni obliczoną zgodnie z metodą określoną w załączniku
en The weight of frozen fish landed in boxes shall be determined per species by multiplying the total number of boxes by a net average weight for a box calculated according to the methodology set down in the Annex
pl uważa, że niezbędna jest intensyfikacja prowadzonej przez państwo portu kontroli wyładunków i przeładunków ryb mrożonych pochodzących z państw trzecich, a także usprawnienie współpracy między państwami członkowskimi i państwami trzecimi
en Considers it necessary to intensify port state control of landings and transhipments of frozen fish from third countries and to improve cooperation between the Member States and those countries
pl Produkt objęty postępowaniem jest taki sam, jak w przypadku dochodzenia pierwotnego, tzn. jest to pstrąg tęczowy (Oncorhynchus Mykiss) świeży, schłodzony lub mrożony, w postaci całych ryb (z głowami i skrzelami, wypatroszonych, o masie większej niż ‧,‧ kg każda, lub pozbawionych głowy, oskrobanych i wypatroszonych, o masie większej niż ‧ kg każda) lub w postaci filetów (ważących ponad ‧,‧ kg każdy), pochodzący z Norwegii (produkt objęty postępowaniem
en The product under review is the same as in the original investigation, i.e. large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) whether fresh, chilled or frozen, whether in the form of whole fish (with heads and gills on, gutted, weighing more than ‧,‧ kg each or with heads off, gilled and gutted, weighing more than ‧ kg each), or in the form of fillets (weighing over ‧,‧ kg each), originating in Norway (the product concerned
pl Na zasadzie odstępstwa od przepisów załącznika ‧ do decyzji ‧/EWG, mrożone filety z dorsza, karmazyna, gładzicy i halibuta objęte kodem CN ex‧ przetwarzane w Saint Pierre i Miquelon z ryb innego pochodzenia uznaje się za pochodzące z Saint Pierre i Miquelon na mocy niniejszej decyzji
en By way of derogation from the provisions of Annex ‧ to Decision ‧/EEC, frozen fillets of cod, redfish, plaice and halibut falling within CN code ex ‧ processed in Saint Pierre and Miquelon from non-originating fish shall be regarded as originating in Saint Pierre and Miquelon in accordance with the terms of this Decision
pl Ważenie mrożonych ryb
en Weighing of frozen fish
pl W innych przypadkach rybymrożone i pakowane w pudła lub torby izotermiczne, a następnie dostarczane klientom
en Otherwise the fish are frozen and packaged in boxes or bags for frozen storage and then onward to customers
pl Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich własności poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, które są następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższej
en Frozen fish are fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ ° C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ ° C or lower
pl Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb, ważą wyładowane ilości zanim ryby są przetwarzane, przetrzymywane w chłodni składowej, transportowane z portu wyładunku lub odsprzedawane
en All buyers or holders of frozen fish shall weigh the quantities landed prior to the fish being processed, held in cold storage, transported from the port of landing or resold
pl Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej i które są następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższej
en Frozen fish are fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ ° C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ ° C or lower
pl Szczególnym poparciem cieszą się nowe przepisy wprowadzające system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.
en In particular, there is strong support for the new provisions for introducing a port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the authorities of the state in question.
pl Produkt obecnie objęty jest kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧ odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub schłodzone, filety świeże lub schłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filety
en The product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
pl Mięso i ryby mrożone i głęboko zamrożone
en Frozen meat and fish
pl Alternatywnie, wagę mrożonych ryb pakowanych w pudełka można określić poprzez pomnożenie średniej wagi próby reprezentatywnej uzyskanej na podstawie zważenia zawartości usuniętej z pudełka oraz bez plastikowego opakowania, niezależnie od tego, czy nastąpi to przed czy po roztopieniu się lodu znajdującego się na powierzchni ryb
en Alternatively, the weight of frozen fish packed in boxes may be determined by multiplying the average weight of a representative sample based on weighing the contents removed from the box and without plastic packaging whether or not after the thawing of any ice on the surface of the fish
pl stan przetworzenia oznacza sposób, w jaki ryba jest przechowywana (świeża, świeża solona oraz mrożona
en state of processing means the way the fish is preserved (fresh, fresh salted and frozen
pl mrożone produkty rybołówstwa, z wykluczeniem całych ryb początkowo mrożonych w solance, przeznaczonych do wytwarzania żywności konserwowanej w puszkach, podczas transportu należy utrzymywać w równej temperaturze nie wyższej niż – ‧ °C dla wszystkich części produktu, ewentualnie z krótkotrwałymi odchyleniami w górę o nie więcej niż ‧ °C
en frozen fishery products, with the exception of whole fish initially frozen in brine intended for the manufacture of canned food, must be maintained during transport at an even temperature of not more than – ‧ °C in all parts of the product, possibly with short upward fluctuations of not more than ‧ °C
pl Oprócz tego, zakaz przeładunku ryb celem ich późniejszego przetworzenia i mrożenia na morzu lub blisko obszarów połowowych może zagrozić jakości ryb przeznaczonych do spożycia
en Moreover, the fact that it is prohibited to tranship fish to be processed and frozen at sea or near the fishing grounds could compromise the quality of fish for consumers
pl Gatunki objęte kwotami połowowymi są wyładowywane głównie w stanach przetworzenia ryba świeża, ryba świeża solona oraz ryba mrożona
en Species subject to fishing quotas are landed mainly in the states of processing fresh, fresh salted and frozen
pl W szczególności mam na myśli przepisy wprowadzające nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.
en I refer, in particular, to those new provisions that specifically introduce a new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the state in question.
pl Na etykiecie lub pieczęci, którą umieszcza się na każdej skrzyni lub bloku mrożonych ryb, wskazane są
en The label or stamp, which shall be placed on each box or block of frozen fish, shall indicate the following
pl Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb zapewniają zważenie wyładowanych ilości przed ich przetworzeniem, przechowywaniem w chłodni składowej, transportem z portu wyładunku lub odsprzedażą
en All buyers or holders of frozen fish shall ensure that the quantities landed are weighed prior to the fish being processed, held in storage, transported from the port of landing or resold
pl Metoda obliczania średniej masy netto skrzyń lub bloków mrożonych ryb
en Methodology for calculating the average net weight of boxes or blocks of frozen fish
pl Inną pozytywną kwestią jest wprowadzenie nowego systemu kontroli, który uniemożliwi wyładunek w europejskich portach mrożonych ryb pochodzących z wątpliwych lub nielegalnych źródeł.
en Another positive point is the introduction of a new control system that will close European ports to landings of frozen fish of doubtful or illegal origin.
pl W przypadku wyładunku ryb mrożonych liczone są wszystkie skrzynie i monitorowana jest metoda obliczania średniej masy netto skrzyń przewidziana w załączniku
en In the case of landings of frozen fish, all boxes shall be counted and the methodology for calculating the average net weight of boxes provided for in the Annex shall be monitored
Showing page 1. Found 8838 sentences matching phrase "ryba mrożona".Found in 1.468 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.