Translations into English:

  • frozen fish   

Example sentences with "ryba mrożona", translation memory

add example
pl Produkty rybołówstwa w hermetycznie zamkniętych pojemnikach mających na celu utrzymanie ich w temperaturze otoczenia, ryby świeże i mrożone i suszone i/lub solone produkty rybołówstwa
en Fish products in hermetically sealed containers intended to render them stable at ambient temperatures, fresh and frozen fish and dry and/or salted fishery products
pl ryb mrożonych objętych pozycją CN ‧ z gatunków określonych w załączniku I i w ramach rocznych ilości wymienionych w tym załączniku
en frozen fish falling within CN heading ‧ of the species specified in Annex I and within the annual quantities set out in that Annex
pl Okres przejściowy, w którym dozwolone jest bezpośrednie wyładowywanie mrożonych ryb w Islandii we wcześniej wybranych punktach kontroli granicznej
en The transitional period during which direct landing of frozen fish is authorised in Iceland at a number of preselected border inspection posts is to be prolonged
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Tallinna Halduskohus- Wykładnia załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L ‧, s. ‧) w wersji mającej zastosowanie do okoliczności faktycznych sprawy przed sądem krajowym- Ważność art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Klasyfikacja do pozycji ‧ (mrożony łosoś hodowlany, pozostałe) lub do pozycji ‧ (odpadki rybne) celem pobrania ceł antydumpingowych- Mrożony kręgosłup hodowlanego łososia atlantyckiego uzyskiwany przy filetowaniu ryb
en Reference for a preliminary ruling- Tallinna Halduskohus- Interpretation of Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (OJ ‧ L ‧, p. ‧) in the version applicable at the material time- Validity of Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of farmed salmon originating in Norway (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Classification under heading ‧ (farmed salmon, frozen, other) or ‧ (fish waste) for the purpose of levying anti-dumping duty- Frozen backbones of farmed Atlantic salmon obtained after filleting the fish
pl stan przetworzenia oznacza sposób, w jaki ryba jest przechowywana (świeża, świeża solona oraz mrożona
en state of processing means the way the fish is preserved (fresh, fresh salted and frozen
pl Karp trzeboński jest wprowadzany na rynek jako ryba żywa lub przetworzona, tj. w postaci mięsa mrożonego, chłodzonego (świeżego), wędzonego lub marynowanego w następujących formach: karp wypatroszony w całości, karp podzielony na połowy lub porcje, filety lub podroby z karpia
en Třeboňský kapr is placed on the market either live or processed, i.e. frozen, chilled (fresh), smoked or marinaded in the following forms: whole gutted carp, carp divided into halves or portions, fillets and carp offal
pl PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYŁADUNKU LUB PRZEŁADUNKU RYB MROŻONYCH PO ZŁOWIENIU PRZEZ STATKI RYBACKIE KRAJÓW TRZECICH W OBSZARZE OBJĘTYM KONWENCJĄ NEAFC
en SPECIAL PROVISIONS FOR THE LANDING OR TRANSHIPPING OF FISH FROZEN AFTER BEING CAUGHT BY THIRD-COUNTRY FISHING VESSELS IN THE NEAFC CONVENTION AREA
pl mając na uwadze, że sama Komisja przyznaje, iż trudno jest odróżnić ryby pochodzące z połowów legalnych i nielegalnych, zwłaszcza w określonych przypadkach, na przykład przy wyładunku ryb mrożonych lub w przypadku operacji handlowych z udziałem krajów trzecich, gdy ryby docierają na rynek europejski w postaci przetworzonej
en whereas the Commission itself recognises the difficulty of differentiating between licit and illicit catches, particularly in certain cases such as when the fish landed is frozen, or where there are commercial networks with third countries and the fish has been processed before it reaches the European market
pl ryby patroszone, mrożone lub umieszczone na lodzie
en eviscerated fish frozen or placed on ice
pl Oprócz tego, zakaz przeładunku ryb celem ich późniejszego przetworzenia i mrożenia na morzu lub blisko obszarów połowowych może zagrozić jakości ryb przeznaczonych do spożycia
en Moreover, the fact that it is prohibited to tranship fish to be processed and frozen at sea or near the fishing grounds could compromise the quality of fish for consumers
pl Czy Nomenklaturę Scaloną dotyczącą Wspólnej Taryfy Celnej zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej należy interpretować w ten sposób, że mrożony kręgosłup (ości z mięsem rybnym) hodowlanego łososia atlantyckiego (Salmo salar) uzyskiwany przy filetowaniu ryb, który jest jadalny i jest zwykle sprzedawany jako środek spożywczy powinien być sklasyfikowany
en Must the Combined Nomenclature for the Common Customs Tariff which forms Annex I to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff be interpreted as meaning that frozen backbones (bones with fish meat) of farmed Atlantic salmon (Salmo salar), obtained after filleting the fish, fit for human consumption and normally marketed as a foodstuff, come under
pl Jedna ze stron twierdziła, że zwykłe rodzaje mrożonego łososia (np. cała ryba, filet, itp.) różniły się od innych rodzajów w przypadku łososia świeżego
en One party claimed that the normal presentations for frozen salmon (e.g. whole fish, fillet, etc.) were different to those for fresh salmon
pl Statki mogą dokonywać wyładunku ryb mrożonych jedynie, jeżeli można je zidentyfikować przy pomocy czytelnej etykiety lub pieczęci
en Vessels shall only be permitted to land frozen fish that has been identified with a clearly legible label or stamp
pl Produkt objęty postępowaniem jest obecnie objęty kodami CN ‧, ‧, ‧ oraz ‧, odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filety
en The product concerned is currently classifiable within CN codes ‧, ‧, ‧ and ‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
pl Gatunki objęte kwotami połowowymi są wyładowywane głównie w stanach przetworzenia ryba świeża, ryba świeża solona oraz ryba mrożona
en Species subject to fishing quotas are landed mainly in the states of processing fresh, fresh salted and frozen
pl Za słuszny uważam również nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku rybackiego.
en I also agree with the new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the flag state of a foreign fishing vessel.
pl pakowane (niemrożone) wędzone na ciepło lub zimno ryby lub produkty rybne Gravad
en packaged (not frozen) hot or cold smoked or gravad fish
pl Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję proponowany w Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku zakaz wyładunku mrożonych ryb w portach europejskich bez zatwierdzenia zagranicznego statku przez państwo bandery.
en I particularly welcome the North-East Atlantic Fisheries Convention's proposed ban on frozen fish being landed at European ports without ratification by the flag state of the foreign vessel.
pl Ważenie mrożonych ryb
en Weighing of frozen fish
pl Pakowane (niemrożone) wędzone na ciepło lub zimno ryby lub produkty rybne Gravad
en Packaged (not frozen) hot or cold smoked or gravad fish
pl Inną pozytywną kwestią jest wprowadzenie nowego systemu kontroli, który uniemożliwi wyładunek w europejskich portach mrożonych ryb pochodzących z wątpliwych lub nielegalnych źródeł.
en Another positive point is the introduction of a new control system that will close European ports to landings of frozen fish of doubtful or illegal origin.
pl Produkt obecnie objęty jest kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧ odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub schłodzone, filety świeże lub schłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filety
en The product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
pl FCS będzie służył do wydawania i zatwierdzania świadectw połowowych dla przesyłek konwencjonalnych produktów rybołówstwa wywożonych z Kanady do Unii Europejskiej, w tym żywych, świeżych, mrożonych, solonych, konserwowanych lub wędzonych i suszonych ryb, wykorzystujących surowce z połowów nieprowadzonych ze statków rybackich, połowów przez grupy etniczne na potrzeby własne lub połowów z małych i dużych statków rybackich lub zawierających produkty wytwarzane w ramach procesu produkcyjnego obejmującego kilka etapów
en The FCS will be used to issue and to validate a catch certificate for export consignments from Canada to the European Union of conventional fishery products including live, fresh, frozen, salted, canned and/or smoked and dried fish, using raw material from non-vessel fisheries, aboriginal fisheries, or small and large fishing vessels and/or involving production comprising several steps in the production process
pl Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb, ważą wyładowane ilości zanim ryby są przetwarzane, przetrzymywane w chłodni składowej, transportowane z portu wyładunku lub odsprzedawane
en All buyers or holders of frozen fish shall weigh the quantities landed prior to the fish being processed, held in cold storage, transported from the port of landing or resold
pl Produkt jest obecnie objęty kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧, odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filety
en The product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
Showing page 1. Found 8838 sentences matching phrase "ryba mrożona".Found in 1.827 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.