Translations into English:

  • frozen fish   

Example sentences with "ryba mrożona", translation memory

add example
Zamiennie, wagę mrożonych ryb pakowanych w pudełka, można określić poprzez pomnożenie średniej wagi próby reprezentatywnej uzyskanej na podstawie zważenia zawartości usuniętej z pudełka oraz bez plastikowego opakowania, niezależnie od tego, czy następuje ono przed lub po roztopieniu się lodu znajdującego się na powierzchni rybAlternatively, the weight of frozen fish packed in boxes may be determined by multiplying the average weight of a representative sample based on weighing the contents removed from the box and without plastic packaging whether or not after the thawing of any ice on the surface of the fish
Wyspy Falklandzkie oparły swój wniosek na fakcie, że w przypadku ryb mrożonych, mrożonych filetów rybnych oraz kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo coraz trudniej jest zatrudniać Falklandom na swoich statkach rybackich i statkach przetwórniach członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich Wspólnoty lub państw AKPThe Falkland Islands have based their request on the fact that for frozen fish, frozen fish fillets and Loligo squid, it is becoming increasingly difficult to recruit crews for their fishing vessels and factory ships from the OCTs, the Community or ACP States
Należy poprawić kontrolę wyładunków i przeładunków ryb mrożonych dokonywanych przez statki rybackie krajów trzecich w portach WspólnotyThe control of landings and transhipments of frozen fish by third-country fishing vessels landed in Community ports needs to be improved
Daty pakowania w przypadku ryb schłodzonych lub mrożonychDates of packaging in the case of chilled or frozen fish
Należy wyjaśnić niektóre przepisy szczegółowe dotyczące wyładunku lub przeładunku ryb mrożonych poławianych przez statki rybackie państwa trzeciego w obszarze konwencji NEAFCCertain special provisions concerning landing or transhipment of frozen fish caught by third-country fishing vessels in the NEAFC Convention area should be clarified
Etykietowanie ryb mrożonychLabelling of frozen fish
Etykietowanie mrożonych rybLabelling of frozen fish
pakowane (niemrożone) wędzone na ciepło lub zimno ryby lub produkty rybne Gravadpackaged (not frozen) hot or cold smoked or gravad fish
Niniejszym nakłada się cło antydumpingowe na przywóz pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), świeżego, schłodzonego lub mrożonego, w postaci całych ryb (z głową i skrzelami, wypatroszonych, ważących ponad ‧ kg każda lub bez głów i skrzeli, wypatroszonych, ważących ponad ‧ kg każda) lub w postaci filetów (ważących ponad ‧ kg każdy), które obecnie klasyfikuje się według kodów CN ‧, ‧, ‧ i ‧, pochodzących z Norwegii i Wysp OwczychA definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) whether fresh, chilled or frozen, whether in the form of whole fish (with heads and gills on, gutted, weighing more than ‧ kg each or with heads off, gilled and gutted, weighing more than ‧ kg each) or in the form of fillets (weighing over ‧ kg each), currently classifiable within CN codes ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧, originating in Norway and the Faeroe Islands
Alternatywnie, wagę mrożonych ryb pakowanych w pudełka można określić poprzez pomnożenie średniej wagi próby reprezentatywnej uzyskanej na podstawie zważenia zawartości usuniętej z pudełka oraz bez plastikowego opakowania, niezależnie od tego, czy nastąpi to przed czy po roztopieniu się lodu znajdującego się na powierzchni rybAlternatively, the weight of frozen fish packed in boxes may be determined by multiplying the average weight of a representative sample based on weighing the contents removed from the box and without plastic packaging whether or not after the thawing of any ice on the surface of the fish
Na etykiecie lub pieczęci, którą umieszcza się na każdej skrzyni lub bloku mrożonych ryb, wskazane sąThe label or stamp, which shall be placed on each box or block of frozen fish, shall indicate the following
Żywność (np. ciastka, napoje, przekąski, ryby w puszkach, mięso w puszkach, kurczaki w puszkach, świeża lub mrożona wołowina, cukier, kawa, produkty mleczne, cukierki z masy gotowanej, syropy, makaronFood items (e.g. biscuits, drinks, snack products, canned fish, canned meat, canned chicken, fresh and frozen beef, sugar, coffee, milk based products, boiled sweets, cordial, noodles
Wykaz portów, w których dozwolone są wyładunki i przeładunki ryb mrożonych złowionych przez statki rybackie państw trzecich w obszarze konwencji rybołówstwa północno-wschodniego AtlantykuList of ports where landing or transhipping is allowed of frozen fish caught by third-country fishing vessels in the North-East Atlantic Fisheries Convention Area
Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich własności poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, które są następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższejFrozen fish are fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ ° C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ ° C or lower
Jeżeli chodzi o ryby mrożone i mrożone filety rybne, odstępstwo, którego dotyczy wniosek jest uzasadnione na podstawie załącznika ‧ do decyzji ‧/WE, a konkretnie na mocy jego art. ‧ ust. ‧ i nie spowodowałoby poważnych szkód dla istniejącego przemysłu wspólnotowego, pod warunkiem że odnośne gatunki ryb zostaną jasno określone, że przynajmniej ‧ % załogi będzie obywatelami krajów i terytoriów zamorskich, Państw Członkowskich lub państw AKP oraz że będą przestrzegane pewne warunki odnoszące się do ilości, nadzoru i czasu trwaniaAs regards frozen fish and frozen fish fillets, the requested derogation is justified under Annex ‧ to Decision ‧/EC and, specifically, under Article ‧) thereof, and would not cause serious injury to an established Community industry, provided that the relevant fish species are clearly specified, that at least ‧ % of the crew are OCT, Member State or ACP nationals, and that certain conditions relating to quantities, surveillance and duration are respected
Jedna ze stron twierdziła, że zwykłe rodzaje mrożonego łososia (np. cała ryba, filet, itp.) różniły się od innych rodzajów w przypadku łososia świeżegoOne party claimed that the normal presentations for frozen salmon (e.g. whole fish, fillet, etc.) were different to those for fresh salmon
Wszyscy nabywcy lub posiadacze mrożonych ryb zapewniają zważenie wyładowanych ilości przed ich przetworzeniem, przechowywaniem w chłodni składowej, transportem z portu wyładunku lub odsprzedażąAll buyers or holders of frozen fish shall ensure that the quantities landed are weighed prior to the fish being processed, held in storage, transported from the port of landing or resold
Produkt jest obecnie objęty kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ oraz ex‧, odpowiadającymi różnym jego rodzajom (ryby świeże lub chłodzone, filety świeże lub chłodzone, ryby mrożone oraz mrożone filetyThe product is currently classifiable within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ corresponding to different presentations of the product (fresh or chilled fish, fresh or chilled fillets, frozen fish and frozen fillets
W innych przypadkach rybymrożone i pakowane w pudła lub torby izotermiczne, a następnie dostarczane klientomOtherwise the fish are frozen and packaged in boxes or bags for frozen storage and then onward to customers
Bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ i rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalającego warunki, na których statki rybackie państw trzecich mogą bezpośrednio wyładowywać i sprzedawać swoje połowy w portach wspólnotowych procedury ustanowione w niniejszym rozdziale stosuje się do wyładunków i przeładunków w portach państw członkowskich ryb mrożonych po złowieniu przez statki rybackie krajów trzecich w obszarze objętym Konwencją NEAFCWithout prejudice to Regulation (EEC) No ‧/‧ and to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ setting the terms under which fishing vessels of a third country may land directly and market their catches at Community ports the procedures set out in this Chapter shall apply to landing or transhipping in ports of Member States of fish frozen after being caught by third-country fishing vessels in the NEAFC Convention area
W szczególności mam na myśli przepisy wprowadzające nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez dane państwo.I refer, in particular, to those new provisions that specifically introduce a new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the state in question.
Ważenie mrożonych rybWeighing of frozen fish
Wykaz portów, wyznaczonych do operacji wyładunku i przeładunku ryb mrożonych złowionych przez statki rybackie krajów trzecich, na obszarze konwencji rybołówstwa północno-wschodniego AtlantykuList of ports designated for the landing or transhipment of fish frozen after being caught by third-country fishing vessels in the North-East Atlantic Fisheries Convention Area
W przypadku wyładunku ryb mrożonych liczone są wszystkie skrzynie i monitorowana jest metoda obliczania średniej masy netto skrzyń przewidziana w załącznikuIn the case of landings of frozen fish, all boxes shall be counted and the methodology for calculating the average net weight of boxes provided for in the Annex shall be monitored
Wniosek o przyznanie odstępstwa dotyczył czterech różnych kategorii produktów rybołówstwa, które mają być wywożone z Wysp Falklandzkich w okresie pięciu lat, a mianowicie, rocznej ilości ‧ ton różnych gatunków ryb mrożonych, ‧ ton różnych gatunków mrożonych filetów rybnych, ‧ ton mrożonych kałamarnic pospolitych z gatunku Loligo oraz ‧ ton mrożonych kałamarnic pospolitych z rodzaju IllexThe request for a derogation concerned four different categories of fishery products, to be exported from the Falkland Islands over a period of five years, namely, an annual quantity of ‧ tonnes of various species of frozen fish, ‧ tonnes of various species of frozen fish fillets, ‧ tonnes of frozen Loligo squid and ‧ tonnes of frozen Illex squid
Showing page 1. Found 8838 sentences matching phrase "ryba mrożona".Found in 4.016 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.