Translations into English:

  • frozen fish   

Example sentences with "ryba mrożona", translation memory

add example
pl Ryby mrożone to ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej i które są następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższej
en Frozen fish are fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ ° C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ ° C or lower
pl Uniemożliwi to wyładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem.
en This prevents frozen fish whose legality has not been confirmed from being landed at European ports.
pl Niniejszym nakłada się cło antydumpingowe na przywóz pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss), świeżego, schłodzonego lub mrożonego, w postaci całych ryb (z głową i skrzelami, wypatroszonych, ważących ponad ‧ kg każda lub bez głów i skrzeli, wypatroszonych, ważących ponad ‧ kg każda) lub w postaci filetów (ważących ponad ‧ kg każdy), które obecnie klasyfikuje się według kodów CN ‧, ‧, ‧ i ‧, pochodzących z Norwegii i Wysp Owczych
en A definitive anti-dumping duty is hereby imposed on imports of large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) whether fresh, chilled or frozen, whether in the form of whole fish (with heads and gills on, gutted, weighing more than ‧ kg each or with heads off, gilled and gutted, weighing more than ‧ kg each) or in the form of fillets (weighing over ‧ kg each), currently classifiable within CN codes ‧ ‧, ‧ ‧, ‧ ‧ and ‧ ‧, originating in Norway and the Faeroe Islands
pl Produkty rybołówstwa w hermetycznie zamkniętych pojemnikach mających na celu utrzymanie ich w temperaturze otoczenia, ryby świeże i mrożone i suszone i/lub solone produkty rybołówstwa
en Fish products in hermetically sealed containers intended to render them stable at ambient temperatures, fresh and frozen fish and dry and/or salted fishery products
pl Jeżeli chodzi o ryby mrożone i mrożone filety rybne, odstępstwo, którego dotyczy wniosek jest uzasadnione na podstawie załącznika ‧ do decyzji ‧/WE, a konkretnie na mocy jego art. ‧ ust. ‧ i nie spowodowałoby poważnych szkód dla istniejącego przemysłu wspólnotowego, pod warunkiem że odnośne gatunki ryb zostaną jasno określone, że przynajmniej ‧ % załogi będzie obywatelami krajów i terytoriów zamorskich, Państw Członkowskich lub państw AKP oraz że będą przestrzegane pewne warunki odnoszące się do ilości, nadzoru i czasu trwania
en As regards frozen fish and frozen fish fillets, the requested derogation is justified under Annex ‧ to Decision ‧/EC and, specifically, under Article ‧) thereof, and would not cause serious injury to an established Community industry, provided that the relevant fish species are clearly specified, that at least ‧ % of the crew are OCT, Member State or ACP nationals, and that certain conditions relating to quantities, surveillance and duration are respected
pl Ze szczególnym zadowoleniem przyjmuję proponowany w Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-zachodnim Atlantyku zakaz wyładunku mrożonych ryb w portach europejskich bez zatwierdzenia zagranicznego statku przez państwo bandery.
en I particularly welcome the North-East Atlantic Fisheries Convention's proposed ban on frozen fish being landed at European ports without ratification by the flag state of the foreign vessel.
pl Za słuszny uważam również nowy system kontroli przeprowadzanej przez państwo portu, który uniemożliwi wyładunek i przeładunek w europejskich portach mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem przez państwo bandery obcego statku rybackiego.
en I also agree with the new port state control system, which will close European ports to landings and transhipments of frozen fish which have not been verified to be legal by the flag state of a foreign fishing vessel.
pl Mięso i ryby mrożone i głęboko zamrożone
en Frozen meat and fish
pl PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYŁADUNKU LUB PRZEŁADUNKU RYB MROŻONYCH PO ZŁOWIENIU PRZEZ STATKI RYBACKIE KRAJÓW TRZECICH W OBSZARZE OBJĘTYM KONWENCJĄ NEAFC
en SPECIAL PROVISIONS FOR THE LANDING OR TRANSHIPPING OF FISH FROZEN AFTER BEING CAUGHT BY THIRD-COUNTRY FISHING VESSELS IN THE NEAFC CONVENTION AREA
pl Karp trzeboński jest wprowadzany na rynek jako ryba żywa lub przetworzona, tj. w postaci mięsa mrożonego, chłodzonego (świeżego), wędzonego lub marynowanego w następujących formach: karp wypatroszony w całości, karp podzielony na połowy lub porcje, filety lub podroby z karpia
en Třeboňský kapr is placed on the market either live or processed, i.e. frozen, chilled (fresh), smoked or marinaded in the following forms: whole gutted carp, carp divided into halves or portions, fillets and carp offal
pl Statki mogą dokonywać wyładunku ryb mrożonych jedynie, jeżeli można je zidentyfikować przy pomocy czytelnej etykiety lub pieczęci
en Vessels shall only be permitted to land frozen fish that has been identified with a clearly legible label or stamp
pl Wykaz portów, wyznaczonych do operacji wyładunku i przeładunku ryb mrożonych złowionych przez statki rybackie krajów trzecich, na obszarze konwencji rybołówstwa północno-wschodniego Atlantyku
en List of ports designated for the landing or transhipment of fish frozen after being caught by third-country fishing vessels in the North-East Atlantic Fisheries Convention Area
pl ryby świeże, chłodzone lub mrożone
en Fresh, chilled or frozen fish
pl Podstawowe zmiany obejmują: propagowanie przestrzegania przepisów przez statki na obszarze nieumawiającej się strony, nowy system kontroli, zakaz wyładunku mrożonych ryb, których połów nie został potwierdzony jako zgodny z prawem, dostosowanie do innych konwencji, środki zarządzania rybołówstwem oraz nowe środki na rzecz zwalczania nielegalnych połowów.
en The main changes are: promoting compliance with the rules by vessels in the non-contracting area, a new control system, banning landings of frozen fish whose legality cannot be proven, realigning with other conventions, fisheries management measures and new measures to combat illegal fishing.
pl Ryby mrożone: Ryby poddane zamrożeniu w celu zachowania charakterystycznych dla nich właściwości poprzez obniżenie średniej temperatury do-‧ °C lub niższej, przechowywane następnie przechowywane w temperaturze-‧ °C lub niższej
en Frozen fish: fish that have been subjected to freezing in a manner to preserve the inherent quality of the fish by reducing the average temperature to-‧ °C or lower and which are then kept at a temperature of-‧ °C or lower
pl Zjednoczone Królestwo oparło swój wniosek na fakcie, że jeżeli chodzi o ryby mrożone, mrożone filety rybne oraz kałamarnice pospolite z gatunku Loligo to Wyspom Falklandzkim jest coraz trudniej zatrudniać na swoich statkach rybackich i statkach-przetwórni członków załogi pochodzących z krajów i terytoriów zamorskich, Wspólnoty lub państw AKP
en The United Kingdom based its request on the fact that for frozen fish, frozen fish fillets and Loligo squid, it is becoming increasingly difficult for the Falkland Islands to recruit crews for their fishing vessels and factory ships from the OCT, the Community or the ACP States
pl Oprócz tego, zakaz przeładunku ryb celem ich późniejszego przetworzenia i mrożenia na morzu lub blisko obszarów połowowych może zagrozić jakości ryb przeznaczonych do spożycia
en Moreover, the fact that it is prohibited to tranship fish to be processed and frozen at sea or near the fishing grounds could compromise the quality of fish for consumers
pl Daty pakowania w przypadku ryb schłodzonych lub mrożonych
en Dates of packaging in the case of chilled or frozen fish
pl Alternatywnie, waga mrożonych ryb pakowanych w pudelka, może być ustalona przez pomnożenie średniej wagi próby reprezentatywnej opartej na zważeniu zawartości usuniętej z pudełka oraz bez plastikowego opakowania, niezależnie od tego, czy przed czy po rozmrożeniu jakiegokolwiek lodu znajdującego się na powierzchni ryb
en Alternatively, the weight of frozen fish packed in boxes may be determined by multiplying the average weight of a representative sample based on weighing the contents removed from the box and without plastic packaging whether or not after the thawing of any ice on the surface of the fish
pl ryby patroszone, mrożone lub umieszczone na lodzie
en eviscerated fish frozen or placed on ice
pl Etykietowanie ryb mrożonych
en Labelling of frozen fish
pl Na etykiecie lub pieczęci, którą umieszcza się na każdej skrzyni lub bloku mrożonych ryb, wskazane są
en The label or stamp, which shall be placed on each box or block of frozen fish, shall indicate the following
pl Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, które zostały poddane głębokiemu mrożeniu, są klasyfikowane w ten sam sposób, jak ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, które zostały zamrożone
en Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates which have been deep-frozen are classified in the same way as fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates which have been frozen
pl FCS będzie służył do wydawania i zatwierdzania świadectw połowowych dla przesyłek konwencjonalnych produktów rybołówstwa wywożonych z Kanady do Unii Europejskiej, w tym żywych, świeżych, mrożonych, solonych, konserwowanych lub wędzonych i suszonych ryb, wykorzystujących surowce z połowów nieprowadzonych ze statków rybackich, połowów przez grupy etniczne na potrzeby własne lub połowów z małych i dużych statków rybackich lub zawierających produkty wytwarzane w ramach procesu produkcyjnego obejmującego kilka etapów
en The FCS will be used to issue and to validate a catch certificate for export consignments from Canada to the European Union of conventional fishery products including live, fresh, frozen, salted, canned and/or smoked and dried fish, using raw material from non-vessel fisheries, aboriginal fisheries, or small and large fishing vessels and/or involving production comprising several steps in the production process
pl Produkt objęty postępowaniem jest taki sam, jak w przypadku dochodzenia pierwotnego, tzn. jest to pstrąg tęczowy (Oncorhynchus Mykiss) świeży, schłodzony lub mrożony, w postaci całych ryb (z głowami i skrzelami, wypatroszonych, o masie większej niż ‧,‧ kg każda, lub pozbawionych głowy, oskrobanych i wypatroszonych, o masie większej niż ‧ kg każda) lub w postaci filetów (ważących ponad ‧,‧ kg każdy), pochodzący z Norwegii (produkt objęty postępowaniem
en The product under review is the same as in the original investigation, i.e. large rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) whether fresh, chilled or frozen, whether in the form of whole fish (with heads and gills on, gutted, weighing more than ‧,‧ kg each or with heads off, gilled and gutted, weighing more than ‧ kg each), or in the form of fillets (weighing over ‧,‧ kg each), originating in Norway (the product concerned
Showing page 1. Found 8838 sentences matching phrase "ryba mrożona".Found in 3.73 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.