pronunciation: IPA: ʒɛˈʧ̑ɔvjɲiɡ ˈvwasnɨ

Translations into English:

  • proper noun   
    (noun   )
     
    gram. gramatyka rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby lub innej istoty żywej, przedmiotu, miejsca lub obiektu geograficznego

    Show declension

Example sentences with "rzeczownik własny", translation memory

add example
pl Cechy rzeczowników złożonych w niemieckim słownictwie marketingowym
en Features of Noun Compounds in the German Professional Language of Marketing
pl Odnotowujemy utrzymujące się niedociągnięcia demokracji, zaostrzane w jeszcze większym stopniu przez obecny kryzys gospodarczy: ubóstwo, handel ludźmi, przemoc, bezrobocie, wykorzystywanie seksualne, różnice w wynagrodzeniu, oczernianie w mediach, utrwalanie stereotypowych ról i niedostateczna reprezentacja we władzach - to wszystko są rzeczowniki rodzaju żeńskiego - które przynoszą największe szkody samotnym matkom, kobietom w starszym wieku, imigrantkom i kobietom niepełnosprawnym.
en We are recording the persistent democratic deficits which are currently being exacerbated by the economic crisis: poverty, trafficking, violence, unemployment, sexual exploitation, the pay divide, denigration in the media, the perpetuation of stereotypical roles and under-representation in the centres of power - all of which are feminine nouns - do most damage to single mothers, elderly women, female immigrants and disabled women.
pl „ Botanika ”.Rzeczownik
en " Bottiney. " Noun, substantive
pl Rzeczowniki określające człowieka w aspekcie politycznym
en Nouns denoting human in political aspects
pl Receptor (rzeczownik
en Receptor (noun
pl Uwagi o znaczeniu rzeczownika „towarzysz”
en Remarks on the meaning of the noun „towarzysz”
pl Rozróżnianie (rzeczownik
en Discrimination (noun
pl Rzeczowniki nieodmienne we współczesnym języku ukraińskim
en Uninflected nouns in Ukrainian language
pl Formy agramatyczne w wypowiedziach osób z afazją ruchową na przykładzie form fleksyjnych rzeczownika i czasownika
en Agramatical forms in people's speech with motorical aphasy on inflectial forms of noun and
pl Wariantywność końcówek fleksyjnych w miejscowniku liczby pojedyńczej rzeczowników nijakich twardotematowych paradygmatu mesto we współczesnym języku czeskim na przykładzie wybranych leksemów
en Variability of Inflectional Endings in Singular Locative Case of Hard-stem Neuter Nouns with Paradigm Město in the Contemporary Czech Language, Based on the Chosen Lexemes.
pl Nauczyłeś mnie tylko rzeczowników
en You only taught me the nouns
pl Słowo kot jest rzeczownikiem
en Not the way you use it
pl Charakterystyka rzeczowników osobowych na podstawie wybranych utworów N.W.Gogola
en The characteristics of personal nouns in the selected works of N.W.Gogol
pl "Fleksja rzeczowników w czakawskim zabytku 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
en "The infection of nouns in Chakavian monument 'Vsih prorokov stumacenje hrvatsko' "
pl Degustator (rzeczownik
en Taster (noun
pl Wahania rodzaju rzeczowników żywotnych we współczesnym języku łotewskim
en Oscillations in the gender of animate nouns in contemporary Latvian
pl Estremadura to rzeczownik określający obszary, które pasterze przepędzający sezonowo roślinożerne zwierzęta odłogowują na wypas zimowy
en Extremadura is a noun that defines the areas which transhumant pastoralists who tend herbivores set aside for grazing over the winter
pl słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomy
en word-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
pl Świat barw w Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta. Rzeczowniki nazywające barwy i ich pola
en The world of colours in W. S. Reymont's Promised Land novel. The nouns naming colours and their patches
pl Posmak (rzeczownik
en residual taste (noun
pl Charakterystyka słowotwórcza nowych rzeczowników rosyjskich (na materilae 13 edycji z serii "Novoje v russkoj leksikie")
en Word-formation characteristics of Russian nouns (on the basis of the 13th number of a series: "Novoje v russkoj leksikie")
pl Wybrane aspekty lingwistycznej analizy rzeczowników w opowiadaniu Swietłany Miercałowej "I tak codziennie..."
en Selected aspects of the linguistic analysis of the nouns in the story of Svietlana Miercalova "And so, every day ..."
pl Rzeczownik Achet w Tekstach Piramid
en The occurrence of the Akhet noun in the Pyramid Texts
pl Ekspert (rzeczownik
en Expert (noun
pl Słowa metalowe - czyli o rzeczownikach w tekstach metalcore`owych zespołu Killswitch Engage
en Metal words - something about nouns in metalcore texts of a band Killswitch Engage
Showing page 1. Found 33159 sentences matching phrase "rzeczownik własny".Found in 9.619 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.