pronunciation: IPA: ʒɛˈʧ̑ɔvjɲiɡ ˈvwasnɨ

Translations into English:

  • proper noun   
    (Noun  ) (noun   )
     
    gram. gramatyka rzeczownik będący nazwą konkretnej osoby lub innej istoty żywej, przedmiotu, miejsca lub obiektu geograficznego
  • proper name   
    (Noun  )

    Show declension

Example sentences with "rzeczownik własny", translation memory

add example
pl Światopoglądy, zespoły wartości i ich zwolennicy jako kategoria słowotwórczo-leksykalna rzeczowników japońskich
en Views, system of values and their holders as a word-formative and lexical category of the Japanese non
pl Aromat (rzeczownik
en Fragrance (noun
pl Byłaby to dobra okazja do zdefiniowania po raz pierwszy słowa chemical (ang.)- zarówno jako rzeczownika (produkt chemiczny czy chemikalia), jak i jako przymiotnika (chemiczny
en This would be a useful opportunity to define chemical for the first time- both as a noun and as an adjective
pl Obraz pamięci we współczesnym języku polskim.Ujęcie kognitywne (na podstawie analizy semantycznej rzeczownika pamięć).
en Linguistic Images of Memory in Contemporary Polish. A Cognitive View (Based on Semantic Analysis of the Noun pamięć 'Memory').
pl Rzeczownik w mowie dziecka 3; 6-letniego. Analiza porównawcza
en Nouns in the seech of three and a half year old children. Comparative analysis
pl Rosyjskie rzeczowniki dwurodzajowe jako obiekt opisu leksykograficznego w słownikach z językiem rosyjskim i polskim
en Double-gender nouns as an object of lexicographic description in dictionaries with Russian and Polish languages
pl Ekspresywne rzeczowniki odczasownikowe we współczesnej polszczyźnie
en Expressive nouns derived from verbs in modern Polish
pl Estremadura to rzeczownik określający obszary, które pasterze przepędzający sezonowo roślinożerne zwierzęta odłogowują na wypas zimowy
en Extremadura is a noun that defines the areas which transhumant pastoralists who tend herbivores set aside for grazing over the winter
pl „Gonić złodzieja!” Historia rzeczownika złodziej na materiale słownikowym
en Catch the thief! The history of the noun thief based on dictionary definitions.
pl Prefiksalne i bezprefiksalne rzeczowniki, przymiotniki i imiesłowy przymiotnikowe w "Panu Tadeuszu".
en Prefixal and non-prefixal nouns, adjectives and passive and active participles in "Lord Thaddeus".
pl Nowe rosyjskie sufiksalne rzeczowniki odrzeczownikowe.
en New Russian suffixalnouns created form nouns.
pl Frazeologismy z rzeczownikiem ashi/SOKU we współczesnym języku japońskim
en Phraseologisms with the noun ashi/SOKU in modern Japanese
pl O procesach asymilacji zapożyczeń na przykładzie rzeczownika „hipster”
en 'Hipster' as an example of new lexical unit borrowed to Polish
pl Harmonia (rzeczownik
en Harmony (noun
pl Wszystkie słowa są rzeczownikami (nie ma czasowników, przymiotników, & etc
en All the words are nouns (there are no verbs or adjectives, & etc
pl Asymetria rodzajowa rzeczowników tytularnych we współczesnej polszczyźnie
en Asymmetry of gender in titular nouns in contemporary Polish language
pl Degradacja znaczenia rzeczownika "woźny"
en Demotion of the noun 'woźny'
pl Posmak (rzeczownik
en residual taste (noun
pl Postać (rzeczownik
en Aspect (noun
pl Odpowiedni rzeczownik to zasolenie
en The corresponding noun is saltiness
pl Konsystencja (rzeczownik
en Texture (noun
pl Zahamowanie (rzeczownik
en Inhibition (noun
pl Wahania w rodzaju rzeczowników żywotnych we współczesnym języku litewskim
en Oscillations in the gender of animate nouns in contemporary Lithuanian
pl Formy agramatyczne w wypowiedziach osób z afazją ruchową na przykładzie form fleksyjnych rzeczownika i czasownika
en Agramatical forms in people's speech with motorical aphasy on inflectial forms of noun and
pl Struktura słowotwórcza nowych rzeczowników rosyjskich (na materilae 13 edycji z serii "Novoje v russkoj leksikie")
en Word-formation structure of Russian nouns (on the basis of the 13th number of a series: "Novoje v russkoj leksikie")
Showing page 1. Found 33159 sentences matching phrase "rzeczownik własny".Found in 3.425 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.