Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
pl Należy opracować mapy wyrobisk podziemnych w skali, która będzie czytelna
en Plans of underground workings drawn to a scale which provides a clear representation must be prepared
pl Korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, włączając w to najlepiej ortoobrazy lotnicze lub satelitarne, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność co najmniej równoważną dla map w skali
en Use shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
pl Ogólnogeograficzna mapa obrazowa okolic Białegostoku w skali 1:300 000 na podstawie danych z TM
en Geographical map of Bialystok area a scale of 1:300 000 on the basis of data TM
pl Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. jedną lub więcej map w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, miejscowych jednostek w stosunku do odpowiedniej jednostki centralnej, w celu określenia geograficznej lokalizacji miejscowych jednostek
en Each Member State will transmit to the Commission, before ‧ May ‧, one or more maps in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of the local units in relation to the appropriate central unit, in order to identify the geographical location of the local units
pl mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, jeżeli takowe istnieją, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzenne
en maps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and, where existing, coastal areas, showing topography and land use
pl Mapa turystyczno-krajoznawcza powiatu lipnowskiego w skali 1 : 100 000
en Travel and tourist map district of Lipno in scale 1 : 100 000
pl Należy użyć technik komputerowego systemu informacji geograficznej, włączając lotnicze lub satelitarne tworzenie map wektorowych, z jednolitą normą gwarantującą dokładność równą kartografii w skali
en Use shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
pl Cyfrowe ortofotografie są zgodne z geometrycznymi normami sporządzania map w skali ‧ ‧ i, z punktu widzenia radiometrycznego, jeden piksel odpowiada maksymalnie jednemu metrowi w polu
en The digital orthophotographs shall comply with the geometrical standards for mapmaking on a ‧ ‧ scale and, from the radiometric point of view, shall have a maximum pixel size of one metre
pl mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, w stosownych przypadkach, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzenne
en maps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and where appropriate coastal areas, showing topography and land use
pl Mapa turystyczno-krajoznawcza okolic Piły w skali 1:75 000.
en Tourist and travel map of the Piła region at 1:75 000 scale.
pl W przypadku inwestycji poza obszarami wrażliwymi ekologicznie, do wniosku o finansowanie należy dołączyć mapę w skali ‧ ‧ lub w razie potrzeby w skali ‧ ‧ oraz wydane przez wyznaczoną instytucję oświadczenie potwierdzające, iż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wrażliwym pod względem środowiska naturalnego i nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na zdrowie publiczne, wodę, powietrze, ziemię, krajobraz, florę, faunę lub dziedzictwo kulturowe
en For investments outside the sensitive areas the application for funding must be accompanied by a ‧ ‧ scale map, map or, if necessary, a ‧ ‧ scale map, a declaration from the designated authority, confirming that the investment is not located in areas that are sensitive from an environmental standpoint and that so far it cannot foresee any significant detrimental effect on public health, water, air, earth, countryside, flora, fauna or on the cultural heritage
pl Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, w celu określenia geograficznej lokalizacji punktów kontroli granicznej
en Each Member State will transmit to the Commission before ‧ May ‧, a map in A‧ or A‧ size with indication of scale, in order to identify the geographical location of border inspection posts
pl mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i punkty postojów, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu
en a map on an appropriate scale, on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down
pl Chciałbym mapę Teksasu w skali 1:250 tys.
en I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
pl Mapa dziedzictwa przyrodniczokulturowego powiatu bielskiego w skali 1:50 000
en Map of the natural-cultural heritage of poviat bielski 1:50 000
pl Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego okolic Augustowa w skali 1:50 000
en The natural and cultural heritage map 1:50 000 for Augustów region
pl Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ust
en Member States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
pl Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna w skali 1:300 000 Podlasia
en The correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin
pl dokładnego położenia ujęcia określonego przez jego wysokość, na mapie w skali nie większej niż
en the exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than
pl Ranking informacji geologicznej i hydrogeologicznej z obszaru mapy arkusza Czersk w skali 1: 50 000
en The ranking of geological and hydrogeological information of the area of the Hydrogeological map of Poland, sheet Czersk, 1: 50 00
pl Porównanie prezentacji sieci osadniczej i drogowej w Bazie Danych Ogólnogeograficznych (BDO) i na mapach w skali 1 : 50 000 i 1 : 500 000
en Comparison of the presentation relating to settlements and Road Network between General Geographic Database (GDP) and maps at the scales 1 : 50 000 and 1 : 500 000
pl Mapa warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie Radzymina w skali 1:10 000
en The map of engineering and geological conditions in the area of Radzymin, scale 1: 10 000
pl Mimo że Komisja nie wyklucza możliwości marginalnego wejścia na rynek, wejście na rynki zaopatrzenia w bazy danych zawierające mapy cyfrowe dostosowane do nawigacji obejmujące EOG nie nastąpiłoby we właściwym czasie, tj. wystarczająco szybko i w sposób wystarczająco trwały, ani w wystarczającym stopniu pod względem zakresu i skali, by zapobiec potencjalnym antykonkurencyjnym skutkom przejęcia spółki Navteq przez spółkę Nokia lub skutki te usunąć
en While the Commission does not exclude that marginal entry may occur, entry into the markets for the provision of navigable digital map databases with EEA-coverage would be neither timely, i.e. sufficiently swift and sustained, nor sufficient, with regards to its scope and magnitude, to deter or defeat any potential anti-competitive effects of Nokia's acquisition of Navteq
pl Mapa atrakcji turystycznych zachodniego wybrzeża Szwecji w skali 1:200 000 (Stromstad - Goteborg)
en Map of tourist attractions on the west coast of Sweden at the scale of 1:200 000 (Stromstad-Goteborg)
Showing page 1. Found 12842 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 2.395 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.