Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
pl Mapa dziedzictwa przyrodniczokulturowego powiatu bielskiego w skali 1:50 000
en Map of the natural-cultural heritage of poviat bielski 1:50 000
pl W załączniku znajduje się mapa w skali ‧:‧ ‧ (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA ‧, jeżeli taki istnieje
en A map at scale of ‧:‧.‧ (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA ‧ sites concerned, if any
pl mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i punkty postojów, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu
en a map on an appropriate scale, on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down
pl Oznaczenie to musi występować na tle mapy wyspy Zakynthos w skali ‧:‧ w postaci liter, które są przynajmniej dwa razy grubsze od pozostałych oznaczeń
en This indication must be written on a representation of the island of Zakynthos to the scale ‧:‧ in letters which are at least twice as thick as the letters used in any other indication
pl Mapa warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie Radzymina w skali 1:10 000
en The map of engineering and geological conditions in the area of Radzymin, scale 1: 10 000
pl Pszczelarz dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli
en A map on an appropriate scale listing the location of hives shall be provided to the control authority or control body by the beekeeper
pl Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, w celu określenia geograficznej lokalizacji punktów kontroli granicznej
en Each Member State will transmit to the Commission before ‧ May ‧, a map in A‧ or A‧ size with indication of scale, in order to identify the geographical location of border inspection posts
pl Ogólnogeograficzna mapa obrazowa okolic Białegostoku w skali 1:300 000 na podstawie danych z TM
en Geographical map of Bialystok area a scale of 1:300 000 on the basis of data TM
pl mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, jeżeli takowe istnieją, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzenne
en maps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and, where existing, coastal areas, showing topography and land use
pl Mapa turystyczno-krajoznawcza okolic Piły w skali 1:75 000.
en Tourist and travel map of the Piła region at 1:75 000 scale.
pl Mimo że nie można wykluczyć marginalnego wejścia na rynek, Komisja stwierdziła, że wejście na rynki zaopatrzenia w bazy danych zawierające mapy dostosowane do nawigacji, zakresem obejmujące obszar EOG, nie nastąpiłoby ani we właściwym czasie (tj. wystarczająco szybko i byłoby dość trwałe), ani w wystarczającym stopniu (pod względem zakresu i skali), by zapobiec potencjalnym skutkom połączenia zakłócającym konkurencję lub je usunąć
en While marginal entry may not be excluded, the Commission concluded that entry into the markets for the provision of navigable digital map databases with EEA-coverage would be neither timely (i.e. sufficiently swift and sustained), nor sufficient (in scope and magnitude) to deter or defeat any potential anti-competitive effects of the merger
pl dokładnego położenia ujęcia określonego przez jego wysokość, na mapie w skali nie większej niż
en the exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than
pl Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego okolic Augustowa w skali 1:50 000
en The natural and cultural heritage map 1:50 000 for Augustów region
pl Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna w skali 1:300 000 Podlasia
en The correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin
pl Należy użyć technik komputerowego systemu informacji geograficznej, włączając lotnicze lub satelitarne tworzenie map wektorowych, z jednolitą normą gwarantującą dokładność równą kartografii w skali
en Use shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
pl Cyfrowe ortofotografie są zgodne z geometrycznymi normami sporządzania map w skali ‧ ‧ i, z punktu widzenia radiometrycznego, jeden piksel odpowiada maksymalnie jednemu metrowi w polu
en The digital orthophotographs shall comply with the geometrical standards for mapmaking on a ‧ ‧ scale and, from the radiometric point of view, shall have a maximum pixel size of one metre
pl mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i przystanki, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu
en a map on an appropriate scale on which are marked the route and the stopping points at which passengers are to be taken up or set down
pl Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ust
en Member States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
pl mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, w stosownych przypadkach, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzenne
en maps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and where appropriate coastal areas, showing topography and land use
pl Pszczelarz dostarczy organowi kontroli lub jednostce kontrolującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli zgodnie częścią A‧ pkt ‧ tiret pierwsze załącznika
en A map on an appropriate scale listing the location of hives as provided for in Annex III, Part A‧, section ‧, first indent shall be provided to the inspection authority or body by the beekeeper
pl W celu zapobieżenia ewentualnym problemom każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ lipca ‧ mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, każdej jednostki lokalnej wraz z jej numerem kodu
en In order to obviate possible problems, each Member State will transmit to the Commission before ‧ July ‧, a map in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of each local unit, with its code number
pl Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. jedną lub więcej map w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, miejscowych jednostek w stosunku do odpowiedniej jednostki centralnej, w celu określenia geograficznej lokalizacji miejscowych jednostek
en Each Member State will transmit to the Commission, before ‧ May ‧, one or more maps in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of the local units in relation to the appropriate central unit, in order to identify the geographical location of the local units
pl Szczególnie wiele uwagi zostanie poświęcone upowszechnianiu na bardzo szeroką skalę dostępnych informacji, jak również koordynacji tworzenia map z działaniami zmierzającymi do wspierania integracji badań w Europie
en Special attention will be paid to the very broad dissemination of the information available as well as to the coordination of mapping with the activities aimed at promoting the integration of research efforts in Europe
pl Koncepcja cywilnej mapy topograficznej w skali 1:100 000
en Conception of new topographic map 1:100 000 for civil use
Showing page 1. Found 12842 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 2.656 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.