Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
pl Pszczelarz dostarczy organowi kontroli lub jednostce kontrolującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli zgodnie częścią A‧ pkt ‧ tiret pierwsze załącznika
en A map on an appropriate scale listing the location of hives as provided for in Annex III, Part A‧, section ‧, first indent shall be provided to the inspection authority or body by the beekeeper
pl Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ust
en Member States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
pl Przeglądowa Mapa Geomorfologiczna w skali 1:300 000 Podlasia
en The correlations of ground and air level vegetation indices in a Bystrzanka basin
pl Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, w celu określenia geograficznej lokalizacji punktów kontroli granicznej
en Each Member State will transmit to the Commission before ‧ May ‧, a map in A‧ or A‧ size with indication of scale, in order to identify the geographical location of border inspection posts
pl Mapa dziedzictwa przyrodniczokulturowego powiatu bielskiego w skali 1:50 000
en Map of the natural-cultural heritage of poviat bielski 1:50 000
pl Porównanie prezentacji sieci osadniczej i drogowej w Bazie Danych Ogólnogeograficznych (BDO) i na mapach w skali 1 : 50 000 i 1 : 500 000
en Comparison of the presentation relating to settlements and Road Network between General Geographic Database (GDP) and maps at the scales 1 : 50 000 and 1 : 500 000
pl mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i przystanki, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu
en a map on an appropriate scale on which are marked the route and the stopping points at which passengers are to be taken up or set down
pl mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, jeżeli takowe istnieją, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzenne
en maps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and, where existing, coastal areas, showing topography and land use
pl Pszczelarz dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli
en A map on an appropriate scale listing the location of hives shall be provided to the control authority or control body by the beekeeper
pl Chciałbym mapę Teksasu w skali 1:250 tys.
en I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
pl Cyfrowe ortofotografie są zgodne z geometrycznymi normami sporządzania map w skali ‧ ‧ i, z punktu widzenia radiometrycznego, jeden piksel odpowiada maksymalnie jednemu metrowi w polu
en The digital orthophotographs shall comply with the geometrical standards for mapmaking on a ‧ ‧ scale and, from the radiometric point of view, shall have a maximum pixel size of one metre
pl Podaje się ją jako zbiór od zera do wielu długości wyrażających rozdzielczość (zwykle dla danych gridowych oraz produktów pochodnych od zobrazowań) lub równorzędnych skal (zwykle dla map lub ich produktów pochodnych
en It shall be expressed as a set of zero to many resolution distances (typically for gridded data and imagery-derived products) or equivalent scales (typically for maps or map-derived products
pl Mapa turystyczno-krajoznawcza okolic Ostródy w skali 1:75 000.
en Tourist and travel map of the Ostróda region at 1:75 000 scale.
pl Jest zdania, że przygotowanie zestawienia istniejących krajowych wytycznych do opracowywania map zagrożenia/ryzyka oraz rozpowszechnienie wyników tej inwentaryzacji wśród państw członkowskich może zwiększyć porównywalność zagrożeń i ryzyka na skalę europejską
en considers that drawing up a list of existing national guidelines on hazard/risk mapping and making this list available to the Member States could increase the comparability of dangers and risk across Europe
pl Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. jedną lub więcej map w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, miejscowych jednostek w stosunku do odpowiedniej jednostki centralnej, w celu określenia geograficznej lokalizacji miejscowych jednostek
en Each Member State will transmit to the Commission, before ‧ May ‧, one or more maps in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of the local units in relation to the appropriate central unit, in order to identify the geographical location of the local units
pl Mapa turystyczno-krajoznawcza powiatu lipnowskiego w skali 1 : 100 000
en Travel and tourist map district of Lipno in scale 1 : 100 000
pl Koncepcja cywilnej mapy topograficznej w skali 1:100 000
en Conception of new topographic map 1:100 000 for civil use
pl Mapa atrakcji turystycznych zachodniego wybrzeża Szwecji w skali 1:200 000 (Stromstad - Goteborg)
en Map of tourist attractions on the west coast of Sweden at the scale of 1:200 000 (Stromstad-Goteborg)
pl Należy opracować mapy wyrobisk podziemnych w skali, która będzie czytelna
en Plans of underground workings drawn to a scale which provides a clear representation must be prepared
pl W załączniku znajduje się mapa w skali ‧:‧ ‧ (lub w skali najbardziej zbliżonej do wymienionej) ze wskazaniem lokalizacji projektu oraz przedmiotowego obszaru NATURA ‧, jeżeli taki istnieje
en A map at scale of ‧:‧.‧ (or the nearest possible scale) is attached, indicating the location of the project as well as the NATURA ‧ sites concerned, if any
pl Korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, włączając w to najlepiej ortoobrazy lotnicze lub satelitarne, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność co najmniej równoważną dla map w skali
en Use shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
pl Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna północno-zachodniej Polski, w skali 1:300 000
en Digital geomorphological map of northern - western Poland in a scale of 1:300 000
pl Współczesne możliwości aktualizacji map topograficznych na przykładzie arkusza Torunia w skali 1 : 25 000
en Contemporary possibilities of the update of topographical maps on the example of the sheet of Toruń in scale 1: 25 000
pl Mapa warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie Radzymina w skali 1:10 000
en The map of engineering and geological conditions in the area of Radzymin, scale 1: 10 000
pl mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i punkty postojów, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu
en a map on an appropriate scale, on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down
Showing page 1. Found 12842 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 6.97 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.