Translations into English:

  • scale       
    (verb, noun   ) [map]

Example sentences with "skala mapy", translation memory

add example
pl Należy użyć technik komputerowego systemu informacji geograficznej, włączając lotnicze lub satelitarne tworzenie map wektorowych, z jednolitą normą gwarantującą dokładność równą kartografii w skali
en Use shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
pl Każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ maja ‧ r. jedną lub więcej map w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, miejscowych jednostek w stosunku do odpowiedniej jednostki centralnej, w celu określenia geograficznej lokalizacji miejscowych jednostek
en Each Member State will transmit to the Commission, before ‧ May ‧, one or more maps in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of the local units in relation to the appropriate central unit, in order to identify the geographical location of the local units
pl Państwa członkowskie przygotowują – na poziomie obszaru dorzecza lub jednostki zarządzającej, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) – mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w najbardziej odpowiedniej skali dla obszarów określonych na podstawie art. ‧ ust
en Member States shall, at the level of the river basin district, or unit of management referred to in Article ‧(b), prepare flood hazard maps and flood risk maps, at the most appropriate scale for the areas identified under Article
pl Koncepcja cywilnej mapy topograficznej w skali 1:100 000
en Conception of new topographic map 1:100 000 for civil use
pl dokładnego położenia ujęcia określonego przez jego wysokość, na mapie w skali nie większej niż
en the exact site of the catchment with indication of its altitude, on a map with a scale of not more than
pl Ogólnogeograficzna mapa obrazowa okolic Białegostoku w skali 1:300 000 na podstawie danych z TM
en Geographical map of Bialystok area a scale of 1:300 000 on the basis of data TM
pl Mapa geomorfologiczna Narwiańskiego Parku Narodowego wraz z otuliną w skali 1:25000.
en Detailed geomorphologic map, scaled 1:25 000, of the Narwiański National Park and its buffer zone.
pl Ranking informacji geologicznej i hydrogeologicznej z obszaru mapy arkusza Czersk w skali 1: 50 000
en The ranking of geological and hydrogeological information of the area of the Hydrogeological map of Poland, sheet Czersk, 1: 50 00
pl Przeglądowa cyfrowa mapa geomorfologiczna, w skali 1:300 000, Polski południowo-zachodniej
en The digital geomorphological map at a scale of 1:300 000 of south-western Poland
pl Mapa dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego okolic Augustowa w skali 1:50 000
en The natural and cultural heritage map 1:50 000 for Augustów region
pl Cyfrowa Mapa Geomorfologiczna północno-zachodniej Polski, w skali 1:300 000
en Digital geomorphological map of northern - western Poland in a scale of 1:300 000
pl Mimo że Komisja nie wyklucza możliwości marginalnego wejścia na rynek, wejście na rynki zaopatrzenia w bazy danych zawierające mapy cyfrowe dostosowane do nawigacji obejmujące EOG nie nastąpiłoby we właściwym czasie, tj. wystarczająco szybko i w sposób wystarczająco trwały, ani w wystarczającym stopniu pod względem zakresu i skali, by zapobiec potencjalnym antykonkurencyjnym skutkom przejęcia spółki Navteq przez spółkę Nokia lub skutki te usunąć
en While the Commission does not exclude that marginal entry may occur, entry into the markets for the provision of navigable digital map databases with EEA-coverage would be neither timely, i.e. sufficiently swift and sustained, nor sufficient, with regards to its scope and magnitude, to deter or defeat any potential anti-competitive effects of Nokia's acquisition of Navteq
pl Korzysta się z technik skomputeryzowanego systemu informacji geograficznych, włączając w to najlepiej ortoobrazy lotnicze lub satelitarne, przy zastosowaniu jednolitego standardu gwarantującego dokładność co najmniej równoważną dla map w skali
en Use shall be made of computerised geographical information system techniques including preferably aerial or spatial orthoimagery, with an homogenous standard guaranteeing accuracy at least equivalent to cartography at a scale of
pl mapy obszaru dorzecza w odpowiedniej skali zawierające granice dorzeczy, zlewni i, w stosownych przypadkach, obszarów wybrzeża, ukazujące topografię i zagospodarowanie przestrzenne
en maps of the river basin district at the appropriate scale including the borders of the river basins, sub-basins and where appropriate coastal areas, showing topography and land use
pl W przypadku inwestycji poza obszarami wrażliwymi ekologicznie, do wniosku o finansowanie należy dołączyć mapę w skali ‧ ‧ lub w razie potrzeby w skali ‧ ‧ oraz wydane przez wyznaczoną instytucję oświadczenie potwierdzające, iż inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze wrażliwym pod względem środowiska naturalnego i nie przewiduje się żadnego negatywnego wpływu na zdrowie publiczne, wodę, powietrze, ziemię, krajobraz, florę, faunę lub dziedzictwo kulturowe
en For investments outside the sensitive areas the application for funding must be accompanied by a ‧ ‧ scale map, map or, if necessary, a ‧ ‧ scale map, a declaration from the designated authority, confirming that the investment is not located in areas that are sensitive from an environmental standpoint and that so far it cannot foresee any significant detrimental effect on public health, water, air, earth, countryside, flora, fauna or on the cultural heritage
pl Porównanie prezentacji sieci osadniczej i drogowej w Bazie Danych Ogólnogeograficznych (BDO) i na mapach w skali 1 : 50 000 i 1 : 500 000
en Comparison of the presentation relating to settlements and Road Network between General Geographic Database (GDP) and maps at the scales 1 : 50 000 and 1 : 500 000
pl Chciałbym mapę Teksasu w skali 1:250 tys.
en I want a map of Texas on a scale of 1 to 250000.
pl Pszczelarz dostarcza organowi kontroli lub jednostce certyfikującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli
en A map on an appropriate scale listing the location of hives shall be provided to the control authority or control body by the beekeeper
pl Jest zdania, że przygotowanie zestawienia istniejących krajowych wytycznych do opracowywania map zagrożenia/ryzyka oraz rozpowszechnienie wyników tej inwentaryzacji wśród państw członkowskich może zwiększyć porównywalność zagrożeń i ryzyka na skalę europejską
en considers that drawing up a list of existing national guidelines on hazard/risk mapping and making this list available to the Member States could increase the comparability of dangers and risk across Europe
pl Pszczelarz dostarczy organowi kontroli lub jednostce kontrolującej mapę w odpowiedniej skali pokazującą lokalizację uli zgodnie częścią A‧ pkt ‧ tiret pierwsze załącznika
en A map on an appropriate scale listing the location of hives as provided for in Annex III, Part A‧, section ‧, first indent shall be provided to the inspection authority or body by the beekeeper
pl Należy opracować mapy wyrobisk podziemnych w skali, która będzie czytelna
en Plans of underground workings drawn to a scale which provides a clear representation must be prepared
pl W celu zapobieżenia ewentualnym problemom każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji do dnia ‧ lipca ‧ mapę w formacie A‧ lub A‧, ze wskazaniem jej skali, każdej jednostki lokalnej wraz z jej numerem kodu
en In order to obviate possible problems, each Member State will transmit to the Commission before ‧ July ‧, a map in A‧ or A‧ size, with an indication of scale, of each local unit, with its code number
pl mapę we właściwej skali, na której zaznaczono trasę i punkty postojów, na których pasażerowie będą wsiadać lub wysiadać z pojazdu
en a map on an appropriate scale, on which are marked the route and stopping points where passengers are to be taken up or set down
pl Mapa atrakcji turystycznych zachodniego wybrzeża Szwecji w skali 1:200 000 (Stromstad - Goteborg)
en Map of tourist attractions on the west coast of Sweden at the scale of 1:200 000 (Stromstad-Goteborg)
pl Mimo że nie można wykluczyć marginalnego wejścia na rynek, Komisja stwierdziła, że wejście na rynki zaopatrzenia w bazy danych zawierające mapy dostosowane do nawigacji, zakresem obejmujące obszar EOG, nie nastąpiłoby ani we właściwym czasie (tj. wystarczająco szybko i byłoby dość trwałe), ani w wystarczającym stopniu (pod względem zakresu i skali), by zapobiec potencjalnym skutkom połączenia zakłócającym konkurencję lub je usunąć
en While marginal entry may not be excluded, the Commission concluded that entry into the markets for the provision of navigable digital map databases with EEA-coverage would be neither timely (i.e. sufficiently swift and sustained), nor sufficient (in scope and magnitude) to deter or defeat any potential anti-competitive effects of the merger
Showing page 1. Found 12842 sentences matching phrase "skala mapy".Found in 3.875 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.