Translations into English:

  • modified starches   

Example sentences with "skrobia modyfikowana", translation memory

add example
pl Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy
en Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes
pl substancje białkowe, skrobie modyfikowane, kleje
en albuminoidal substances, modified starches, glues
pl Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza bezwodna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, żelatyna, kroskarmeloza sodowa, sacharoza, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian (E‧), butylohydroksytoluen (E‧), skrobia modyfikowana (kukurydziana), sodu glinu krzemian (E
en The other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose anhydrous, medium chain triglycerides, gelatin, croscarmellose sodium, sucrose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate (E‧) butyl hydroxytoluene (E‧), modified starch (maize), and sodium aluminium silicate (E
pl do celów klasyfikowania towarów objętych podpozycjami ‧ ‧ do ‧ ‧ nomenklatury scalonej zawartość skrobi, dekstryny i innych skrobi modyfikowanych ustala się za pomocą metody określonej w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
en For the purposes of classifying goods falling within subheadings ‧ ‧ to ‧ ‧ of the combined nomenclature, the starch, dextrin or other modified starch content shall be determined by the method set out in Annex ‧ of this Regulation
pl Kleje na bazie skrobi lub dekstryn, lub inne skrobie modyfikowane
en Glues based on starches or on dextrins or other modified starches
pl Zawierające ‧ % masy lub więcej skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
en Containing, by weight, ‧ % or more of starches or dextrins or other modified starches
pl Zabarwienie, intensywność zabarwienia oraz obecność skrobi widzianej pod mikroskopem, będzie różnić się w zależności od pochodzenia skrobi naturalnej (np. kukurydza lub ziemniak) oraz od rodzaju skrobi modyfikowanej obecnej w próbce
en The colour, the intensity of the colour and the microscopic appearance of the starch, will vary depending on the origin of native starch (e.g. maize or potato) and the type of modified starch present in the sample
pl Skrobie wytwarzane ze zbóż i bulw, nie modyfikowane chemicznie
en Starches produced from cereals and tubers, not chemically modified
pl Skrobie modyfikowane to substancje otrzymane w wyniku jednego lub większej ilości zabiegów chemicznych na skrobiach spożywczych, które mogły być wcześniej podane zabiegom fizycznym lub działaniu enzymów, i mogą być rozcieńczone lub odbarwione kwasem lub ługiem
en Modified starches are substances obtained by one or more chemical treatments of edible starches, which may have undergone a physical or enzymatic treatment, and may be acid or alkali thinned or bleached
pl SUBSTANCJE BIAŁKOWE; SKROBIE MODYFIKOWANE; KLEJE; ENZYMY
en ALBUMINOIDAL SUBSTANCES; MODIFIED STARCHES; GLUES; ENZYMES
pl dekstryna biała lub żółta, skrobia prażona lub dekstrynizowana, skrobia modyfikowana działaniem kwasów lub zasad, skrobia odbarwiona, skrobia fizycznie modyfikowana i skrobia przetworzona za pomocą enzymów amololitycznych
en white or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
pl Skrobia z ryżu i kukurydzy woskowej, niemodyfikowana chemicznie
en starch from rice and waxy maize, not chemically modified
pl Skrobia modyfikowana
en Modified starch
pl Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
en Dextrins and other modified starches
pl dekstryn białej lub żółtej, skrobi prażonej lub dekstrynowanej, skrobi modyfikowanej działaniem kwasów lub zasad, skrobi bielonej, skrobi modyfikowanej fizycznie i skrobi poddanej działaniu enzymów amylolitycznych
en white or yellow dextrin, roasted or dextrinated starch, starch modified by acid or alkali treatment, bleached starch, physically modified starch and starch treated by amylolitic enzymes
pl do celów klasyfikacji towarów objętych kodami CN ‧ do ‧ zawartość skrobi, dekstryny i innych skrobi modyfikowanych ustala się za pomocą metody określonej w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
en For the purposes of classifying goods falling within CN codes ‧ to ‧, the starch, dextrin or other modified starch content shall be determined by the method set out in Annex ‧ to this Regulation
pl Zawierające ‧ % masy lub więcej, ale mniej niż ‧ % masy, skrobi lub dekstryn, lub pozostałych modyfikowanych skrobi
en Containing, by weight, ‧ % or more but less than ‧ % of starches or dextrins or other modified starches
pl Dekstryny i inne modyfikowane skrobie poza estryfikowanymi lub eteryfikowanymi skrobiami objętymi podpozycją
en Dextrins and other modified starches, excluding esterified or etherified starches of subheading
pl Inne składniki leku to celuloza mikrokrystaliczna (E‧), laktoza jednowodna, modyfikowana skrobia kukurydziana, magnezu stearynian (E‧), hydroksypropyloceluloza (E‧), hypromeloza (E
en The other ingredients are microcrystalline cellulose (E‧), lactose monohydrate, pregelatinized maize starch, magnesium stearate (E‧), hydroxypropyl cellulose (E‧), hypromellose (E
pl Jednakże nazwa skrobia modyfikowana, wymieniona w załączniku II, musi być zawsze uzupełniona przez oznaczenie jej szczególnego pochodzenia roślinnego, w przypadku gdy składnik ten może zawierać gluten
en However, the designation modified starch listed in Annex ‧ must always be complemented by the indication of its specific vegetable origin, when that ingredient may contain gluten
pl Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane (na przykład skrobie wstępnie żelatynizowane lub estryfikowane); kleje oparte na skrobiach, na dekstrynach lub pozostałych skrobiach modyfikowanych
en Dextrins and other modified starches (for example, pregelatinised or esterified starches); glues based on starches, or on dextrins or other modified starches
pl Oznaczanie ilości skrobi, dekstryn lub innych skrobi modyfikowanych w wyrobach objętych kodami CN ‧ do ‧ oraz ilości substancji skrobiowych w wyrobach objętych kodami CN ‧ do
en Determination of starches or dextrins or other modified starches content in goods of CN codes ‧ to ‧ and of amylaceous substances content in goods of CN codes ‧ to
Showing page 1. Found 3127 sentences matching phrase "skrobia modyfikowana".Found in 0.879 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.