Translations into English:

  • confuse   
    (verb   )
  • intermingle   
    (verb   )
  • tangle     
    (verb, noun   )

Other meanings:

 
np. sznurek poplątać, naplątać, pogmatwać
 
np. włosy zmierzwić, pomierzwić, skołtunić
 
Skomplikować sprawę
 
przen. pokomplikować, pokręcić, poprzekręcać
 
przen. zagmatwać, zawikłać, powikłać
 
przen. namącić, zamącić, pomącić
 
przen. pochachmęcić, zakałapućkać, skomplikować
 
wprowadzić zamęt, spowodować zamieszanie
 
Zapętlić
 
np. włosy skudlić, skudłacić
 
przen. namotać, zamotać, namieszać
 
np. włosy stargać, zwichrzyć, rozwichrzyć
 
przen. pomieszać, nakręcić, zmącić
 
Skłębić włosy
 
np. włosy roztrzepać, zburzyć
 
np. sznurek skotłować, skłębić, pomotać
 
przen. pokrzyżować, pokiełbasić, pokićkać
 
zrobić trudności, spiętrzyć przeszkody
 
np. włosy poczochrać, rozczochrać, potargać

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

splatać
brag; entwist; mat; entwine; intertwine; enwreathe; interweave; splice; intermingle; twine; interlace; interknit; plait; braid; interlock; twist; weave
splątanie
confusion; obfuscation; entanglement; muddle
spłatać
refund; play

Example sentences with "splątać", translation memory

add example
pl Badania rozkładów różnicy czasu między rozpadami kwantowo splątanych neutralnych kaonów
en Investigations of the time interval distributions between the decays of quantum entangled neutral kaons
pl Do objawów zwiększonej wrażliwości na leki przeciwpsychotyczne mogą należeć: splątanie, zaburzenie świadomości, niestabilność postawy z częstymi upadkami, które towarzyszą objawom pozapiramidowym
en Manifestation of this increased sensitivity can include confusion, obtundation, postural instability with frequent falls, in addition to extrapyramidal symptoms
pl Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu SIFROL oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała
en Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of SIFROL: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase, pruritus
pl Do najczęściej odnotowywanych reakcji niepożądanych na lek w długofalowych badaniach klinicznych należały: zawroty głowy (‧ %), nudności (‧ %), oczopląs (‧ %), stan splątania (‧ %), zaburzenia chodu (‧ %), zaburzenia pamięci (‧ %), niewyraźne widzenie (‧ %), bóle głowy (‧ %), osłabienie (‧ %), wymioty (‧ %) i senność (‧ %
en The most commonly reported ADRs reported in long-term clinical trials were dizziness (‧ %), nausea (‧ %), nystagmus (‧ %), confusional state (‧ %), gait abnormal (‧ %), memory impairment (‧ %), vision blurred (‧ %), headache (‧ %), asthenia (‧ %), vomiting (‧ %), and somnolence (‧ %
pl • Ból, cierpnięcie lub drętwienie (mrowienie) • Nudności i(lub) wymioty • Osłabienie • Splątanie • Gorączka • Ból głowy • Zmęczenie • Drgawki • Zawroty głowy • Ból karku • Sztywność karku • Porażenie częściowe • Ślepota i inne zaburzenia widzenia
en Pain, numbness or tingling (feeling of sensation of pins and needles) Nausea and/or vomiting Weakness Confusion Fever Headaches Fatigue Convulsion Dizziness Neck pain A stiff or rigid neck Partial paralysis Blindness and other visual disturbances Shaking Back pain
pl Objawami hipoglikemii mogą być: apatia, stan splątania, kołatanie serca, ból głowy, poty, wymioty
en Hypoglycaemia may be associated with listlessness, confusion, palpitations, headache, sweating and vomiting
pl Objawy zapowiadające hipoglikemię mogą pojawić się nagle, a zalicza się do nich: zimne poty, chłodną bladą skórę, ból głowy, kołatanie serca, złe samopoczucie, uczucie silnego głodu, przemijające zaburzenia widzenia, senność, nienaturalne uczucie zmęczenia lub osłabienia, pobudzenie nerwowe lub drżenia, niepokój, stan splątania, upośledzenie koncentracji
en The warning signs of a hypo may come on suddenly and can include: cold sweat; cool pale skin; headache; rapid heart beat; feeling sick; feeling very hungry; temporary changes in vision; drowsiness; unusual tiredness and weakness; nervousness or tremor; feeling anxious; feeling confused; difficulty in concentrating
pl Dodatkowe raportowane działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego Exelon system transdermalny: ciężkie splątanie, niepokój, gorączka (często
en Additional side effects which have been reported with Exelon transdermal patches: severe confusion, anxiety, fever (common
pl Niepokój Nerwowość Halucynacje Omamy wzrokowe Bezsenność Stan splątania
en Anxiety Nervousness Hallucination Visual hallucination Insomnia Confusional state
pl Często (u mniej niż ‧ na ‧ pacjentów, ale u więcej niż ‧ na ‧ pacjentów): pobudzenie, senność, złe samopoczucie ogólne, drżenie, splątanie i nadmierne pocenie
en Common (less than ‧ in ‧ patients but more than ‧ in ‧ patients): agitation, drowsiness, generally feeling unwell, trembling, confusion and increased sweating
pl Zdarzenia neuropsychiatryczne Podczas leczenia hydroksymaślanem sodu u pacjentów może wystąpić stan splątania
en Neuropsychiatric events Patients may become confused while being treated with sodium oxybate
pl W przypadkach przedawkowania poniżej ‧ mg lub gdy dawka była nieznana u pacjentów obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność, zawroty głowy, pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunka
en In the overdose cases below ‧ mg or unknown dose the patients revealed symptoms from central nervous system (confusion, drowsiness, somnolence, vertigo, agitation, aggression, hallucination, and gait disturbance) and/or of gastrointestinal origin (vomiting and diarrhoea
pl W pojedynczych przypadkach u pacjentów z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym krwi obserwowano również następujące reakcje: przełom nadciśnieniowy z objawami typu encefalopatii (np. bóle głowy i stan splątania) i uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, wymagające natychmiastowej opieki lekarskiej i intensywnej opieki medycznej
en The following reactions have also occurred in isolated patients with normal or low blood pressure: hypertensive crisis with encephalopathy-like symptoms (e. g. headaches and confused state) and generalised tonoclonal seizures, requiring the immediate attention of a physician and intensive medical care
pl Bezsenność, omamy, splątanie, koszmary senne Pobudzenie
en Insomnia, hallucinations, confusion, paroniria Agitation
pl Bezsenność Depresja, osłabienie popędu płciowego, lęk Stan splątania
en Insomnia Depression, libido decreased, anxiety Confusional state
pl Podczas leczenia interferonami alfa obserwowano inne objawy ze strony OUN, w tym agresywne zachowanie (czasami skierowane wobec innych), zaburzenia afektywne dwubiegunowe, mania, splątanie i zaburzenia stanu psychicznego
en Other CNS effects including aggressive behaviour (sometimes directed against others), bipolar disorders, mania, confusion and alterations of mental status have been observed with alpha interferons
pl Wstążki płoszące powinny być wykonane z materiału, który rzuca się w oczy i wywołuje nieprzewidywalny i dynamiczny efekt (np. mocna cienka linka pokryta czerwoną poliuretanową osłonką); powinny być zwieszone z mocnego potrójnego krętlika (który minimalizuje możliwość splątania) przymocowanego do liny płoszącej tori i powinny zwisać tuż nad powierzchnią wody
en The streamers should be made of material that is conspicuous and produces an unpredictable lively action (e.g. strong fine line sheathed in red polyurethane tubing) suspended from a robust three-way swivel (that again reduces tangles) attached to the tori line, and should hang just clear of the water
pl Po przyjęciu dawki cetyryzyny co najmniej ‧ razy większej od zalecanej dawki dobowej zgłaszano następujące działania niepożądane: splątanie, biegunkę, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenic, świąd, niepokój, zwłaszcza ruchowy, sedację, senność, osłupienie
en Adverse events reported after an intake of at least ‧ times the recommended daily dose are: confusion, diarrhoea, dizziness, fatigue, headache, malaise, mydriasis, pruritus, restlessness, sedation, somnolence, stupor, tachycardia, tremor, and urinary retention
pl Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu MIRAPEXIN oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmarty senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała
en Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of MIRAPEXIN: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesias, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus, rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, syncope, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
pl Splątano włosy
en Slinky head
pl Zespół NMS, łącznie z rozpadem mięśni poprzecznie prążkowanych i hipertermią, charakteryzuje się objawami motorycznymi (jak sztywność, drgawki kloniczne mięśni, drżenie), zmianami stanu psychicznego (jak pobudzenie, splątanie, śpiączka), hipertermią, zaburzeniami czynności układu autonomicznego (tachykardia, labilne ciśnienie krwi) oraz zwiększoną aktywnością fosfokinazy kreatynowej w surowicy
en NMS, including rhabdomyolysis and hyperthermia, is characterised by motor symptoms (rigidity, myoclonus, tremor), mental status changes (e. g., agitation, confusion, coma), hyperthermia, autonomic dysfunction (tachycardia, labile blood pressure) and elevated serum creatine phosphokinase
pl Nitki splątały się z włosami!
en The fibres fused to my hair!
Showing page 1. Found 286 sentences matching phrase "splątać".Found in 0.285 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.