Translations into English:

  • confuse   
    (verb   )
  • intermingle   
    (verb   )
  • tangle     
    (verb, noun   )

Other meanings:

 
np. sznurek poplątać, naplątać, pogmatwać
 
np. włosy zmierzwić, pomierzwić, skołtunić
 
Skomplikować sprawę
 
przen. pokomplikować, pokręcić, poprzekręcać
 
przen. zagmatwać, zawikłać, powikłać
 
przen. namącić, zamącić, pomącić
 
przen. pochachmęcić, zakałapućkać, skomplikować
 
wprowadzić zamęt, spowodować zamieszanie
 
Zapętlić
 
np. włosy skudlić, skudłacić
 
przen. namotać, zamotać, namieszać
 
np. włosy stargać, zwichrzyć, rozwichrzyć
 
przen. pomieszać, nakręcić, zmącić
 
Skłębić włosy
 
np. włosy roztrzepać, zburzyć
 
np. sznurek skotłować, skłębić, pomotać
 
przen. pokrzyżować, pokiełbasić, pokićkać
 
zrobić trudności, spiętrzyć przeszkody
 
np. włosy poczochrać, rozczochrać, potargać

Similar phrases in dictionary Polish English. (3)

splatać
brag; entwist; mat; entwine; intertwine; enwreathe; interweave; splice; intermingle; twine; interlace; interknit; plait; braid; interlock; twist; weave
splątanie
confusion; obfuscation; entanglement; muddle
spłatać
refund; play

Example sentences with "splątać", translation memory

add example
pl Bezsenność Depresja, osłabienie popędu płciowego, lęk Stan splątania
en Insomnia Depression, libido decreased, anxiety Confusional state
pl Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ donoszono o występowaniu splątania i senności
en However, caution should be exercised as confusion and somnolence have been reported
pl Jeśli u pacjenta wystąpią bóle głowy, zwłaszcza nagłe, kłujące bóle głowy o typie migreny, uczucie splątania lub drgawki, należy natychmiast powiadomić lekarza
en If you experience headaches, particularly sudden, stabbing migraine-like headaches or feel confused or have fits, tell your doctor immediately
pl paranoja, pobudzenie psychoruchowe, urojenia, stan splątania świadomości, niepokój, agresja, nerwowość, dezorientacja
en paranoia, psychomotor agitation, delusion, confusional state, anxiety, aggression, nervousness, disorientation
pl Do najczęściej odnotowywanych reakcji niepożądanych na lek w długofalowych badaniach klinicznych należały: zawroty głowy (‧ %), nudności (‧ %), oczopląs (‧ %), stan splątania (‧ %), zaburzenia chodu (‧ %), zaburzenia pamięci (‧ %), niewyraźne widzenie (‧ %), bóle głowy (‧ %), osłabienie (‧ %), wymioty (‧ %) i senność (‧ %
en The most commonly reported ADRs reported in long-term clinical trials were dizziness (‧ %), nausea (‧ %), nystagmus (‧ %), confusional state (‧ %), gait abnormal (‧ %), memory impairment (‧ %), vision blurred (‧ %), headache (‧ %), asthenia (‧ %), vomiting (‧ %), and somnolence (‧ %
pl Hiperglikemia Splątanie
en Hyperglycaemia
pl Inne objawy to: ostre splątanie (dezorientacja), drgawki (padaczka), śpiączka, jednoczesne wystąpienie gorączki, szybkiego oddechu, pocenia się, sztywności mięśni i ospałości lub senności, zmniejszenie częstości oddechów, zachłyśnięcie, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca
en Other symptoms may be: acute confusion, seizures (epilepsy), coma, a combination of fever, faster breathing, sweating, muscle stiffness and drowsiness or sleepiness, slowing of the breathing rate, aspiration, high blood pressure or low blood pressure, abnormal rhythms of the heart
pl W przypadkach przedawkowania poniżej ‧ mg lub gdy dawka była nieznana u pacjentów obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność, zawroty głowy, pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunka
en In the overdose cases below ‧ mg or unknown dose the patients revealed symptoms from central nervous system (confusion, drowsiness, somnolence, vertigo, agitation, aggression, hallucination and gait disturbance) and/or of gastrointestinal origin (vomiting and diarrhoea
pl W przypadkach przedawkowania poniżej ‧ mg lub gdy dawka była nieznana u pacjentów obserwowano objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, senność, zawroty głowy, pobudzenie, agresja, omamy oraz zaburzony chód) i (lub) żołądkowo-jelitowe (wymioty i biegunka
en In the overdose cases below ‧ mg or unknown dose the patients revealed symptoms from central nervous system (confusion, drowsiness, somnolence, vertigo, agitation, aggression, hallucination, and gait disturbance) and/or of gastrointestinal origin (vomiting and diarrhoea
pl Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AMMONAPS U pacjentów, którym podawano bardzo duże dawki leku AMMONAPS, wystąpiły senność, zmęczenie, uczucie zawrotów głowy, a rzadziej stany splątania, bóle głowy, zaburzenia odczuwania smaku, osłabienie słuchu, dezorientacja, zaburzenia pamięci i nasilenie istniejących zaburzeń neurologicznych
en If you take more AMMONAPS than you should Patients who have taken very high doses of AMMONAPS experienced sleepiness, tiredness, light-headedness and less frequently confusion, headache, taste disturbances, decrease in hearing, disorientation, impaired memory and worsening of existing neurological conditions
pl Objawy przedawkowania to: zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zmęczenie, drgawki, omamy, splątanie, dyskomfort w jamie brzusznej, zaburzenie czynności nerek i wątroby oraz występowanie kryształów w moczu i krwiomocz
en Symptoms in overdose consist of dizziness, tremor, headache, tiredness, seizures, hallucinations, confusion, abdominal discomfort, renal and hepatic impairment as well as crystalluria and haematuria
pl Oczekiwane działania niepożądane W przypadku stosowania preparatu SIFROL oczekiwane są następujące działania niepożądane: koszmary senne, amnezja, objawy behawioralne w postaci zaburzenia kontroli impulsów oraz zachowania kompulsywne, takie jak niepohamowany apetyt, kompulsywne zakupy, zwiększone libido oraz patologiczne uzależnienie od hazardu: stany splątania, zaparcia, urojenia, zawroty głowy, dyskineza, zmęczenie, halucynacje, ból głowy, hiperkinezy, żarłoczność, niedociśnienie, bezsenność, zaburzenia libido, nudności, paranoja, obrzęk obwodowy, świąd, wysypka oraz inne objawy nadwrażliwości: niepokój ruchowy, senność, nagłe zasypianie, omdlenia, zaburzenia widzenia, w tym niewyraźne widzenie oraz pogorszenie ostrości wzroku, wymioty, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała
en Expected adverse events The following adverse reactions are expected under the use of SIFROL: abnormal dreams, amnesia, behavioural symptoms of impulse control disorders and compulsions such as binge eating, compulsive shopping, hypersexuality and pathological gambling; confusion, constipation, delusion, dizziness, dyskinesia, fatigue, hallucinations, headache, hyperkinesia, hyperphagia, hypotension, insomnia, libido disorders, nausea, paranoia, peripheral oedema, pruritus and rash and other hypersensitivity; restlessness, somnolence, sudden onset of sleep, visual disturbance including vision blurred and visual acuity reduced, vomiting, weight decrease, weight increase
pl Najbardziej prawdopodobne działania niepożądane będą odpowiadały profilowi farmakodynamicznemu agonisty dopaminy, obejmując nudności, wymioty, niedociśnienie tętnicze, ruchy mimowolne, omamy, splątanie, drgawki i inne objawy ośrodkowej stymulacji dopaminergicznej
en The most likely adverse reactions would be those related to the pharmacodynamic profile of a dopamine agonist, including nausea, vomiting, hypotension, involuntary movements, hallucinations, confusion, convulsions and other signs of central dopaminergic stimulation
pl Do przykładów objawów wskazujących na wystąpienie zbyt małego stężenia cukru w mózgu należą: ból głowy, intensywny głód, nudności, wymioty, zmęczenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywne zachowanie, zaburzenia koncentracji, upośledzenie reakcji na bodźce zewnętrzne, depresja, splątanie, zaburzenia mowy (czasem całkowita utrata zdolności mówienia), zaburzenia widzenia, drżenia, porażenie nerwów obwodowych, uczucie mrowienia skóry (przeczulica), drętwienie i cierpnięcie okolicy ust, zawroty głowy, utrata samokontroli, zaburzenia osobowości, drgawki, utrata przytomności
en Examples of symptoms that indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, vomiting, tiredness, sleepiness, sleep disturbances, restlessness, aggressive behaviour, lapses in concentration, impaired reactions, depression, confusion, speech disturbances (sometimes total loss of speech), visual disorders, trembling, paralysis, tingling sensations (paraesthesia), numbness and tingling sensations in the area of the mouth, dizziness, loss of self-control, inability to look after yourself, convulsions and loss of consciousness
pl Nitki splątały się z włosami!
en The fibres fused to my hair!
pl chwiejność emocjonalna, agresja, splątanie, euforia, omamy, mania, paranoja, próba samobójcza, myśli samobójcze
en affect lability, aggression, confusional state, euphoric mood, hallucination, mania, paranoia, suicide attempt, suicide ideation
pl koszmary senne, splątanie, omamy, bezsenność urojenia, zaburzenia libido, paranoja nieprawidłowe zachowanie, hiperseksualność, zwiększony apetyt, patologiczne uzależnienie od hazardu
en abnormal dreams, confusion, hallucinations, insomnia delusion, libido disorder, paranoia abnormal behaviour, hypersexuality, increased eating, pathological gambling
pl Stany PPT ze splątaniem związanym (przykłady i zastosowania)
en PPT bound entangled states (examples and applications)
pl Objawami przedawkowania mogą być: zawroty głowy, drżenie, bóle głowy, zmęczenie, drgawki, omamy, splątanie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaburzenia czynności nerek i wątroby, krystaluria, krew w moczu
en Symptoms of overdose may include dizziness, tremor, headaches, tiredness, seizures, hallucinations, confusion, gastrointestinal upset, liver and kidney abnormalities, crystalluria, haematuria
pl Linę najlepiej przymocować do statku za pomocą mocnego krętlika baryłkowego w celu zminimalizowania splątania liny
en The line is best attached to the vessel with a robust barrel swivel to reduce tangling of the line
pl W pojedynczych przypadkach u pacjentów z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym krwi obserwowano również następujące reakcje: przełom nadciśnieniowy z objawami typu encefalopatii (np. bóle głowy i stan splątania) i uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, wymagające natychmiastowej opieki lekarskiej i intensywnej opieki medycznej
en The following reactions have also occurred in isolated patients with normal or low blood pressure: hypertensive crisis with encephalopathy-like symptoms (e. g. headaches and confused state) and generalised tonoclonal seizures, requiring the immediate attention of a physician and intensive medical care
pl Wykrywanie splątania kwantowego.Metody oparte na entropowych relacjach nieoznaczoności
en Detection of quantum entanglement. Methods based on entropic uncertainty relations
pl Objawy zapowiadające hipoglikemię mogą pojawić się nagle, a zalicza się do nich: zimne poty, chłodną bladą skórę, ból głowy, kołatanie serca, złe samopoczucie, uczucie silnego głodu, przemijające zaburzenia widzenia, senność, nienaturalne uczucie zmęczenia lub osłabienia, pobudzenie nerwowe lub drżenia, niepokój, stan splątania, upośledzenie koncentracji
en The warning signs of a hypo may come on suddenly and can include: cold sweat; cool pale skin; headache; rapid heart beat; feeling sick; feeling very hungry; temporary changes in vision; drowsiness; unusual tiredness and weakness; nervousness or tremor; feeling anxious; feeling confused; difficulty in concentrating
pl Wstążki płoszące powinny być wykonane z materiału, który rzuca się w oczy i wywołuje nieprzewidywalny i dynamiczny efekt (np. mocna cienka linka pokryta czerwoną poliuretanową osłonką); powinny być zwieszone z mocnego potrójnego krętlika (który minimalizuje możliwość splątania) przymocowanego do liny płoszącej tori i powinny zwisać tuż nad powierzchnią wody
en The streamers should be made of material that is conspicuous and produces an unpredictable lively action (e.g. strong fine line sheathed in red polyurethane tubing) suspended from a robust three-way swivel (that again reduces tangles) attached to the tori line, and should hang just clear of the water
Showing page 1. Found 286 sentences matching phrase "splątać".Found in 0.78 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.