Translations into English:

  • alloy       
    (verb, noun   )
  • alloys   

Example sentences with "stop metali", translation memory

add example
pl Taki metal lub stop musi być takiej jakości, że w normalnych warunkach użytkowania zużycie odważników powinno być nieznaczne w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych błędów w ich klasie dokładności
en Such metal or alloy shall be of such quality that under normal conditions of use the deterioriation of the weights shall be negligible in relation to the maximum permissible errors in their accuracy class
pl Ten metal to stop zwany adamantium
en The metal is an alloy called adamantium
pl Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w obojętnym roztworze wodnym za pomocą stopu metali złożonego z ‧ % Cu i ‧ % Mg (stop Arnda) w obecności chlorku magnezu (MgCl
en Reduction of nitrates and nitrites to ammonia in a neutral aqueous solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Cu and ‧ % Mg (Arnd
pl stop złożony z metali nieszlachetnych objętych niniejszą sekcją oraz z pierwiastków nieobjętych tą sekcją należy klasyfikować jako stop metali nieszlachetnych z niniejszej sekcji, jeżeli całkowita masa tych metali jest równa lub przekracza całkowitą masę pozostałych pierwiastków
en An alloy composed of base metals of this section and of elements not falling within this section is to be treated as an alloy of base metals of this section if the total weight of such metals equals or exceeds the total weight of the other elements present
pl systemy manipulowania ciekłym metalem dla stopionego uranu lub jego stopów składające się z tygli wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygli
en Liquid metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles, made of or protected by suitable corrosion and heat resistant materials (e.g. tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof), and cooling equipment for the crucibles
pl systemy manipulowania ciekłym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopów, składające się z tygli, wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygli
en Liquid uranium metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles, made of or protected by suitable corrosion and heat resistant materials (e.g. tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof), and cooling equipment for the crucibles
pl Metal lub stop odważników klasy E‧, E‧ oraz F‧ musi być rzeczywiście niemagnetyczny
en The metal or alloy of class E‧, E‧ and F‧ weights shall be virtually non-magnetic
pl Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom przez Państwo Członkowskie- Art. ‧ WE- Marketing wyrobów z metali szlachetnych- Nazwa „złoto” i „stop złota”
en Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v French Republic (Failure of a Member State to fulfil its obligations- Article ‧ EC- Marketing of articles made of precious metals- ‘Gold’ and ‘gold alloy
pl stop metali nieszlachetnych należy klasyfikować jako stop tego metalu, który przeważa masą nad każdym innym metalem
en An alloy of base metals is to be classified as an alloy of the metal which predominates by weight over each of the other metals
pl Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w neutralnym roztworze wodnym za pomocą stopu metalu złożonego z ‧% Cu i ‧% Mg (stop Arnda) w obecności chlorku magnezu
en Reduction of nitrates and nitrites to ammonia in a neutral aqueous solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Cu and ‧ % Mg (Arnd
pl Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w silnie alkalicznym środowisku za pomocą stopu metali złożonego z ‧ % Al, ‧ % Zn i ‧ % Cu (stop Devarda
en Reduction of nitrates and nitrites to ammonia in a strongly alkaline solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Al, ‧ % Zn and ‧ % Cu (Devarda alloy
pl On pomógł utworzyć stop metalu jako silny, to praktycznie możesz nosić cokolwiek
en He helped to create a metal alloy as strong, that practically you can bear anything
pl obaw o mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków w następstwie narażenia ze strony niektórych miejsc produkcji cynku jako metalu oraz miejsc przetwarzania, w których mają miejsce procesy ciągłego cynkowania zanurzeniowego na gorąco, elektrocynkowania, w których cynk stosowany jest jako mosiądz oraz jako stop na odlewy ciśnieniowe
en concerns for micro-organisms in the sewage treatment plant as a consequence of exposure arising from some of the production sites of zinc metal and from some of the processing sites of continuous hot dip galvanising, electro galvanising, as brass and as die casting alloy
pl Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w silnie alkalicznym roztworze wodnym za pomocą stopu metalu złożonego z ‧% Al, ‧% Zn i ‧% Cu (stop Devarda
en Reduction of nitrates and nitrites to ammonia in a strongly alkaline solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Al, ‧ % Zn and ‧ % Cu (Devarda alloy
pl W niniejszym dziale każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym), zawierający metal szlachetny, jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej ‧ % masy stopu
en For the purposes of this chapter, any alloy (including a sintered mixture and an inter-metallic compound) containing precious metal is to be treated as an alloy of precious metal if any one precious metal constitutes as much as ‧ %, by weight, of the alloy
pl Przeglądam oficjalne raporty w poszukiwaniu tego co mówią o stopionym metalu
en So I am looking through the official reports, What do they say about the molten metal?
pl Chyba metal stopił się od ciepła
en I have a problem
pl Stopiony metal znajdował się pod zawalonymi wieżami oraz pod budynkiem WTC
en Molten metal pools under both towers After they collapsed, and Building
pl każdy z powyższych w formie metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu
en any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate
pl Odnosi się do materiałów (tj. metali, stopów lub związków), które mogą całkowicie stracić swoją oporność (tj. które mogą uzyskać nieskończoną przewodność elektryczną i przewodzić prąd elektryczny o bardzo wysokich natężeniach bez wytwarzania ciepła Joule’a
en This means technology or software which has been made available without restrictions upon its further dissemination
pl Uran naturalny lub uran zubożony lub tor w formie metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego materiału zawierającego jeden lub więcej z powyższych materiałów
en Natural uranium or depleted uranium or thorium in the form of metal, alloy, chemical compound or concentrate and any other material containing one or more of the foregoing
pl Odważniki muszą być wykonane z metalu lub stopu metalu
en Weights shall be made of metal or metal alloy
pl Następujące odpady i złom metali nieżelaznych i ich stopów
en The following waste and scrap of non-ferrous metals and their alloys
pl Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, każde odniesienie w nomenklaturze do metalu szlachetnego lub do dowolnego określonego metalu szlachetnego obejmuje również odniesienia do stopów traktowanych jako stopy metali szlachetnych lub określonego metalu zgodnie z powyższą uwagą ‧., ale nie dotyczy metalu platerowanego metalem szlachetnym lub metalu nieszlachetnego, ani niemetali pokrytych metalem szlachetnym
en Except where the context otherwise requires, any reference in the nomenclature to precious metal or to any particular precious metal includes a reference to alloys treated as alloys of precious metal or of the particular metal in accordance with the rules in note ‧ above, but not to metal clad with precious metal or to base metal or non-metals plated with precious metal
pl Wartości maksymalne czasu i temperatury utwardzania dla zbiorników posiadających wykładzinę ze stopu aluminium muszą być mniejsze od takich wartości czasu i temperatury, które wywierają niekorzystny wpływ na właściwości metalu
en The maximum curing time and temperature for containers with aluminium alloy liners shall be below the time and temperature that adversely affect the properties of the metal
Showing page 1. Found 8807 sentences matching phrase "stop metali".Found in 3.53 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.