Translations into English:

  • alloy       
    (verb, noun   )
  • alloys   

Example sentences with "stop metali", translation memory

add example
Taki metal lub stop musi być takiej jakości, że w normalnych warunkach użytkowania zużycie odważników powinno być nieznaczne w stosunku do maksymalnych dopuszczalnych błędów w ich klasie dokładnościSuch metal or alloy shall be of such quality that under normal conditions of use the deterioriation of the weights shall be negligible in relation to the maximum permissible errors in their accuracy class
W niniejszym dziale każdy stop (włącznie ze spiekaną mieszaniną i związkiem międzymetalicznym), zawierający metal szlachetny, jest traktowany jako stop metalu szlachetnego, jeżeli metal szlachetny stanowi co najmniej ‧ % masy stopuFor the purposes of this chapter, any alloy (including a sintered mixture and an inter-metallic compound) containing precious metal is to be treated as an alloy of precious metal if any one precious metal constitutes as much as ‧ %, by weight, of the alloy
systemy manipulowania ciekłym uranem metalicznym dla stopionego uranu lub jego stopów, składające się z tygli, wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygliLiquid uranium metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles, made of or protected by suitable corrosion and heat resistant materials (e.g. tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof), and cooling equipment for the crucibles
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w obojętnym roztworze wodnym za pomocą stopu metali złożonego z ‧ % Cu i ‧ % Mg (stop Arnda) w obecności chlorku magnezu (MgClReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a neutral aqueous solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Cu and ‧ % Mg (Arnd
stop złożony z metali nieszlachetnych objętych niniejszą sekcją oraz z pierwiastków nieobjętych tą sekcją należy klasyfikować jako stop metali nieszlachetnych z niniejszej sekcji, jeżeli całkowita masa tych metali jest równa lub przekracza całkowitą masę pozostałych pierwiastkówAn alloy composed of base metals of this section and of elements not falling within this section is to be treated as an alloy of base metals of this section if the total weight of such metals equals or exceeds the total weight of the other elements present
On pomógł utworzyć stop metalu jako silny, to praktycznie możesz nosić cokolwiekHe helped to create a metal alloy as strong, that practically you can bear anything
systemy manipulowania ciekłym metalem dla stopionego uranu lub jego stopów składające się z tygli wykonanych z materiałów odpornych na odpowiednie efekty korozyjne i ciepło (np. tantal, grafit powlekany tlenkiem itrowym, grafit powlekany tlenkami innych metali ziem rzadkich lub ich mieszanki) lub chronionych takimi materiałami, oraz instalacji chłodniczych do tygliLiquid metal handling systems for molten uranium or uranium alloys, consisting of crucibles, made of or protected by suitable corrosion and heat resistant materials (e.g. tantalum, yttria-coated graphite, graphite coated with other rare earth oxides or mixtures thereof), and cooling equipment for the crucibles
Ten metal to stop zwany adamantiumThe metal is an alloy called adamantium
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie C-‧/‧: Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Francuskiej (Uchybienie zobowiązaniom przez Państwo Członkowskie- Art. ‧ WE- Marketing wyrobów z metali szlachetnych- Nazwa „złoto” i „stop złota”Judgment of the Court (Second Chamber) of ‧ July ‧ in Case C-‧/‧: Commission of the European Communities v French Republic (Failure of a Member State to fulfil its obligations- Article ‧ EC- Marketing of articles made of precious metals- ‘Gold’ and ‘gold alloy
obaw o mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków w następstwie narażenia ze strony niektórych miejsc produkcji cynku jako metalu oraz miejsc przetwarzania, w których mają miejsce procesy ciągłego cynkowania zanurzeniowego na gorąco, elektrocynkowania, w których cynk stosowany jest jako mosiądz oraz jako stop na odlewy ciśnienioweconcerns for micro-organisms in the sewage treatment plant as a consequence of exposure arising from some of the production sites of zinc metal and from some of the processing sites of continuous hot dip galvanising, electro galvanising, as brass and as die casting alloy
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w silnie alkalicznym roztworze wodnym za pomocą stopu metalu złożonego z ‧% Al, ‧% Zn i ‧% Cu (stop DevardaReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a strongly alkaline solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Al, ‧ % Zn and ‧ % Cu (Devarda alloy
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w neutralnym roztworze wodnym za pomocą stopu metalu złożonego z ‧% Cu i ‧% Mg (stop Arnda) w obecności chlorku magnezuReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a neutral aqueous solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Cu and ‧ % Mg (Arnd
Redukcja azotanów i azotynów do amoniaku w silnie alkalicznym środowisku za pomocą stopu metali złożonego z ‧ % Al, ‧ % Zn i ‧ % Cu (stop DevardaReduction of nitrates and nitrites to ammonia in a strongly alkaline solution by means of a metallic alloy composed of ‧ % Al, ‧ % Zn and ‧ % Cu (Devarda alloy
Metal lub stop odważników klasy E‧, E‧ oraz F‧ musi być rzeczywiście niemagnetycznyThe metal or alloy of class E‧, E‧ and F‧ weights shall be virtually non-magnetic
stop metali nieszlachetnych należy klasyfikować jako stop tego metalu, który przeważa masą nad każdym innym metalemAn alloy of base metals is to be classified as an alloy of the metal which predominates by weight over each of the other metals
Stopiony metal znajdował się pod zawalonymi wieżami oraz pod budynkiem WTCMolten metal pools under both towers After they collapsed, and Building
Przeglądam oficjalne raporty w poszukiwaniu tego co mówią o stopionym metaluSo I am looking through the official reports, What do they say about the molten metal?
Chyba metal stopił się od ciepłaI have a problem
Pozycja ‧C‧ nie obejmuje kontroli stopów metalu, proszku stopu metalu i materiałów stopowych do powlekania podłożaC‧ does not control metal alloys, metal alloy powder and alloyed materials for coating substrates
Czysty, niezanieczyszczony złom metali, łącznie ze stopami metali, w ostatecznej postaci luzem (arkusze, płyty, belki, pręty, itpClean, uncontaminated metal scrap, including alloys, in bulk finished form (sheet, plate, beams, rods, etc
następujące odpady i złom metali szlachetnych i ich stopówThe following waste and scrap of precious metals and their alloys
Osadzanie z pary lotnej (CVD) jest procesem nakładania powłoki lub modyfikacji powierzchni podłoża, polegającym na osadzaniu na rozgrzanym podłożu metalu, stopuChemical Vapour Deposition (CVD) is an overlay coating or surface modification coating process wherein a metal, alloy
Uran naturalny lub uran zubożony lub tor w formie metalu, stopu, związku chemicznego lub koncentratu i dowolnego innego materiału zawierającego jeden lub więcej z powyższych materiałówNatural uranium or depleted uranium or thorium in the form of metal, alloy, chemical compound or concentrate and any other material containing one or more of the foregoing
Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopyRare-earth metals, scandium and yttrium, whether or not intermixed or interalloyed
obaw związanych z oddziaływaniem na płodność i organy rozrodcze w następstwie narażenia przez drogi oddechowe w trakcie produkcji kadmu jako metalu, produkcji i recyklingu baterii, produkcji pigmentów, tworzenia stopów i lutowania twardegoconcerns for effects on fertility and reproductive organs as a consequence of inhalation exposure arising from cadmium metal production, batteries manufacture and recycling, pigments production, alloys and brazing scenarios
Showing page 1. Found 8807 sentences matching phrase "stop metali".Found in 2.105 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.