Translations into English:

 • callosity   
  (noun   )
 • callus   
 • hardening   
  (noun   )
 • induration   
  (noun   )
 • sclerosis   
  (noun   )

Other meanings:

 
utrata miękkości
 
Skostnienie
 
Skrzepnięcie
 
rozsiane, przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego
 
stwardniałe miejsce zwykle na na i w ciele

Similar phrases in dictionary Polish English. (9)

stwardniały
callous; hardened
stwardnieć
bind; harden
stwardnienie guzowate
tuberous sclerosis
stwardnienie kurczowe
CJD; Creutzfeldt-Jakob disease; Jakob-Creutzfeldt disease
stwardnienie rozsiane
multiple sclerosis; MS; disseminated multiple sclerosis; disseminated sclerosis
stwardnienie rzekome
CJD; Creutzfeldt-Jakob disease; Jakob-Creutzfeldt disease
stwardnienie tętnic
atherosclerosis; coronary artery disease
stwardnienie zanikowe boczne
ALS; Lou Gehrig’s disease; amyotrophic lateral sclerosis
stwardnienie zanikowe boczne.
amyotrophic lateral sclerosis ALS

Example sentences with "stwardnienie", translation memory

add example
pl Nie udowodniono skuteczności u pacjentów z wtórnie przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegającą bez rzutów (patrz punkt
en Efficacy has not been demonstrated in patients with secondary progressive multiple sclerosis without ongoing relapsing activity (see section
pl Dlatego oprócz badań normalnie wymaganych do monitorowania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, podczas leczenia interferonem beta-‧a zaleca się dodatkowo wykonywanie testów czynnościowych wątroby, określanie liczby leukocytów wraz z rozmazem i oznaczanie liczby płytek krwi po ‧, ‧ i ‧ miesiącach leczenia, a następnie, jeżeli nie występują żadne objawy kliniczne, badania powinny być okresowo powtarzane
en Therefore, in addition to those laboratory tests normally required for monitoring patients with multiple sclerosis, liver enzyme monitoring and complete and differential blood cell counts and platelet counts are recommended at regular intervals (‧, ‧ and ‧ months) following introduction of Rebif therapy and then periodically thereafter in the absence of clinical symptoms
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorych
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
pl en cz U pacjentów ze stwardnieniem miażdżycopochodnym nerki, nie poddawanych jeszcze dializie, stosowanie produktu Dynepo powinno być ustalane indywidualnie, ponieważ nie można z całą
en The use of Dynepo in nephrosclerotic patients not yet undergoing dialysis should be defined individually
pl Zadziała... gdy... stwardnieje
en Takes effect...... when...... it hardens
pl Postępowanie w przypadku nasilenia się stwardnienia rozsianego lub wystąpienia nowych objawów Istnieją doniesienia o rzadkich zakażeniach mózgu zwanych PML (postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia), które występowały u pacjentów leczonych TYSABRI
en What to do if your MS gets worse or you notice new symptoms There have been reports of a rare brain infection called PML (progressive multifocal leukoencephalopathy) that have occurred in patients who have been given TYSABRI
pl Dokładny mechanizm działania produktu Rebif w stwardnieniu rozsianym jest w dalszym ciągu badany
en The precise mechanism of action of Rebif in multiple sclerosis is still under investigation
pl Ocena jakosci życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane.
en Assessment of the Quality of Life of People with Multiple Sclerosis.
pl Wiadomo, że depresja i myśli samobójcze częściej występują w populacji osób ze stwardnieniem rozsianym oraz w związku ze stosowaniem interferonów
en Depression and suicidal ideation are known to occur in increased frequency in the multiple sclerosis population and in association with interferon use
pl Objawy PML mogą być podobne do rzutu stwardnienia rozsianego. • Z tego powodu, w przypadku pogorszenia przebiegu stwardnienia rozsianego lub zauważenia jakichkolwiek nowych objawów ważne jest skontaktowanie się z lekarzem tak szybko jak jest to możliwe. • Należy omówić prowadzone leczenie z partnerem lub opiekunami
en The symptoms of PML may be similar to an MS relapse. Therefore, if you believe your MS is getting worse or if you notice any new symptoms, it is important that you speak to your doctor as soon as possible. Discuss your treatment with your partner or caregivers
pl Do często występujących (prawdopodobieństwo wystąpienia u ‧ do ‧ pacjentów na ‧) działań niepożądanych należały: odbijanie się, zaparcia, biegunka, zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, bóle głowy, czkawka, niestrawność, utrata apetytu, ból w miejscu wkłucia igły, stwardnienie skóry w miejscu wkłucia igły i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
en Common side effects (those likely to affect between ‧ and ‧ patients in every ‧) are: burping, constipation, diarrhoea, dizziness, weakness, tiredness, headache, hiccups, indigestion, loss of appetite, injection site pain, hardening of site of injection and increased liver enzymes
pl Kompleksowa opieka nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
en Complex health care for patient with multiple sclerosis
pl Wplyw rehabilitacji na funkcjonowanie pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA).
en The Influence of Rehabilitation on the Functionality of Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS).
pl Wpływ występowania przewlekłego zmęczenia na aktywność zawodową chorych na stwardnienie rozsiane.
en The influence of chronic fatigue on professional activity of people suffering from Multiple Sclerosis.
pl Zgłaszano przypadki ogniskowego, segmentowego stwardnienia kłębuszków nerkowych
en Focal segmental glomerulosclerosis has been reported
pl Dziecięca postać stwardnienia rozsianego - postępowanie terapeutyczne na podstawie opisu przypadku.
en Children's multiple sclerosis: Therapeutic procedure based on a case study
pl Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, nie zaleca się stosowania produktu Betaferon jednocześnie z lekami immunomodulującymi, z wyjątkiem kortykosteroidów lub ACTH
en Due to the lack of clinical experience in multiple sclerosis patients, the use of Betaferon together with immunomodulators other than corticosteroids or ACTH is not recommended
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie pacjentów
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis, and should not be used in such patients
pl Stwardnienie rozsiane obdziera je z warstwy izolacyjnej
en M. S. strips them of the insulation, and the nerves die
pl • pacjentów, u których wystąpił pojedynczy przypadek demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, którego ciężkość kwalifikuje do leczenia podawanymi dożylnie kortykosteroidami, jeśli alternatywna diagnoza została wykluczona, i istnieje duże ryzyko rozwoju klinicznie zdefiniowanego stwardnienia rozsianego (patrz punkt
en Patients with a single demyelinating event with an active inflammatory process, if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids, if alternative diagnoses have been excluded, and if they are determined to be at high risk of developing clinically definite multiple sclerosis (see section
pl Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Rebif oceniano u pacjentów z remitująco-rzutową postacią stwardnienia rozsianego w dawkach od ‧ do ‧ mikrogramów (‧ milionów j. m.), podawanych podskórnie trzy razy w tygodniu
en The safety and efficacy of Rebif has been evaluated in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis at doses ranging from ‧ to ‧ micrograms (‧ million IU), administered subcutaneously three times per week
pl obrzęk/stwardnienie w miejscu podania i rumień o średnicy ponad ‧, ‧ cm, tkliwość upośledzająca ruch kończyny, gorączka > ‧°C
en Injection site swelling/induration and erythema > ‧ cm, tenderness interfering with movement, fever > ‧ °C
pl Nieznany jest również wpływ na metabolizm innych leków produktu leczniczego Extavia, podawanego co drugi dzień w dawce ‧ mikrogramów (‧, ‧ milionów j. m.) pacjentom ze stwardnieniem rozsianym
en The effect of alternate-day administration of ‧ microgram (‧ million IU) of Extavia on drug metabolism in multiple sclerosis patients is unknown
pl Zdarzenia te występowały u ‧, ‧ % pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych natalizumabem (placebo
en These occurred in ‧ % of MS patients treated with natalizumab (placebo
Showing page 1. Found 399 sentences matching phrase "stwardnienie".Found in 0.398 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.