Translations into English:

 • callosity   
  (noun   )
 • callus   
 • hardening   
  (noun   )
 • induration   
  (noun   )
 • sclerosis   
  (noun   )

Other meanings:

 
utrata miękkości
 
Skostnienie
 
Skrzepnięcie
 
rozsiane, przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego
 
stwardniałe miejsce zwykle na na i w ciele

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

stwardniały
callous; hardened
stwardnieć
bind; harden
stwardnienie guzowate
tuberous sclerosis
stwardnienie rozsiane
multiple sclerosis; MS
stwardnienie zanikowe boczne.
amyotrophic lateral sclerosis ALS

Example sentences with "stwardnienie", translation memory

add example
pl Przedmiot: Stwardnienie zanikowe boczne jako choroba zawodowa piłkarzy oraz jego przyczyny
en Subject: Causes of amyotrophic lateral sclerosis: an occupational disease for footballers
pl U ‧ % pacjentów przeciwciała przeciw natalizumabowi wykryto w dwuletnich kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
en In ‧ % of patients antibodies against natalizumab were detected in ‧-year controlled clinical trials in MS patients
pl Leczenie produktem leczniczym Extavia należy rozpocząć pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego
en The treatment with Extavia should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of the disease
pl W grupie pacjentów z pojedynczym epizodem klinicznym, sugerującym stwardnienie rozsiane, skuteczność została wykazana w okresie ‧ lat
en In patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis, efficacy has been demonstrated over a period of three years
pl Model opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym
en Model of protection in the sclerosis multiplex
pl Zaburzenia układu nerwowego Stwardnienie rozsiane, zapalenie rdzenia, porażenie nerwu twarzowego, zapalenie wielonerwowe takie jak zespół Guillain-Barré (z wstępującym niedowładem), zapalenie nerwu wzrokowego
en Nervous system disorders Multiple sclerosis, myelitis, facial palsy, polyneuritis such as Guillain-Barré syndrome (with ascending paralysis), optic neuritis
pl Poczucie sensu życia i wyznawanych wartości u osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym
en Values and perception of the meaning of life people suffering from multiple sclerosis
pl Znaczy, że myliliśmy się co do stwardnienia
en Cautery.Hey, wait
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego, i nie należy go stosować w tej grupie pacjentów
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis, and should not be used in such patients
pl Stosowanie antagonistów TNF, w tym produktu Humira, w rzadkich przypadkach wiązano z wystąpieniem lub zaostrzeniem objawów klinicznych i (lub) radiologicznych chorób demielinizacyjnych, w tym stwardnienia rozsianego
en TNF-antagonists including Humira have been associated in rare instances with new onset or exacerbation of clinical symptoms and/or radiographic evidence of demyelinating disease including multiple sclerosis
pl W tym czasie rozwój aktywności neutralizacyjnej nie wiązał się ze zmniejszeniem skuteczności klinicznej (określonej czasem do wystąpienia jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (ang. clinically definite multiple sclerosis-CDMS)) oraz czasem do wystąpienia potwierdzonej progresji w skali EDSS
en Within this period, the development of neutralising activity was not associated with a reduction in clinical efficacy (with regard to time to clinically definite multiple sclerosis (CDMS), and time to confirmed EDSS progression
pl Komitet ds.Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Extavia przewyższają ryzyko w leczeniu pacjentów, u których wystąpił jeden epizod demielinizacji, na tyle nasilony, że uzasadniał leczenie kortykosteroidami podawanymi we ‧ wstrzyknięciach, w leczeniu pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego i pacjentów z wtórnie postępującym SM, gdy choroba jest w fazie aktywnej
en The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that Extavia s benefits are greater than its risks for the treatment of patients with a single demyelinating event, if it is severe enough to justify treatment with intravenous corticosteroids, patients with relapsing-remitting MS and patients with secondary progressive MS with active disease
pl Wpływ rehabilitacji na jakość życia u chorych na stwardnienie rozsiane
en Impact of rehabilitation on quality of life in patients with multiple sclerosis.
pl To równie dobrze mógł być mięsak albo stwardnienie guzowate
en It could just as easily have been sarcoma or tuberous sclerosis
pl Problemy pielegnacyjne pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane
en Care problems in patient with multiple sclerosis
pl Stwardnienie rozsiane (debata
en Multiple sclerosis (debate
pl Oprócz badań laboratoryjnych wymaganych standardowo do monitorowania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Extavia i regularnie w czasie trwania leczenia, a następnie okresowo po ustąpieniu objawów klinicznych, zaleca się wykonanie badania morfologii krwi z rozmazem krwinek białych i liczbą płytek oraz badań chemicznych krwi, obejmujących testy czynnościowe wątroby (np. aminotransferaza glutaminowo-szczawiowooctowa w surowicy (AspAT), aminotransferaza glutaminowo-pirogronowa w surowicy (AlAT) i gamma-glutamylotransferaza
en In addition to those laboratory tests normally required for monitoring patients with multiple sclerosis, complete blood and differential white blood cell counts, platelet counts, and blood chemistries, including liver function tests (e. g. aspartate aminotransferase serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT), alanine aminotransferase serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) and gamma glutamyltransferase), are recommended prior to initiation and at regular intervals following introduction of Extavia therapy, and then periodically thereafter in the absence of clinical symptoms
pl Nie udowodniono skuteczności u pacjentów z wtórnie przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegającą bez rzutów (patrz punkt
en Efficacy has not been demonstrated in patients with secondary progressive multiple sclerosis without ongoing relapse activity (see section
pl Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: wysypka odropodobna lub inny rodzaj wysypki Niezbyt często: pokrzywka Nie znana: zapalenie tkanki podskórnej, plamica, stwardnienie skóry, zespół Stevensa i Johnsona, świąd
en Skin and subcutaneous tissue disorders Common: rash morbilliform or other rash Uncommon: urticaria Not known: panniculitis, purpura, skin induration, Stevens-Johnson syndrome, pruritus
pl zaczerwienienie, obrzęk lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia większe niż ‧, ‧ cm; tkliwość w miejscu wstrzyknięcia upośledzająca ruch, gorączka ‧°C lub wyższa
en redness, swelling, or hardness at the injection site greater than ‧ cm; tenderness at the injection site interfering with movement; fever of ‧ °C or higher
pl O-‧/‧): Marcin Libicki, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Kodeks dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego (B
en O-‧/‧): Marcin Libicki, on behalf of the PETI Committee, to the Commission: Multiple Sclerosis Code of Best Practice (B
pl Rehabilitacja w Stwardnieniu Bocznym Zanikowym (SLA) - analiza i dobór rehabilitacji w zależności od postaci choroby - studium przypadku.
en Rehabilitation management of the amyotrophic lateral scilerosis (ALS) - analysis and rehabilitation care for the patient with "limb onset" - study case.
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorych
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
pl W badaniu osiowym pacjentów z pojedynczym zdarzeniem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane automatyczny wstrzykiwacz był stosowany przez większość pacjentów
en In the pivotal study of patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis an autoinjector was used in the majority of patients
pl Częste działania niepożądane to: zaczerwienienie, obrzęk, ból w miejscu wstrzyknięcia, siniak, stwardnienie skóry w miejscu wstrzyknięcia
en Common side effects include: redness, swelling, pain at the site of injection, bruising, hardening of the skin injection site
Showing page 1. Found 399 sentences matching phrase "stwardnienie".Found in 0.711 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.