Translations into English:

 • callosity   
  (noun   )
 • callus   
 • hardening   
  (noun   )
 • induration   
  (noun   )
 • sclerosis   
  (noun   )

Other meanings:

 
utrata miękkości
 
Skostnienie
 
Skrzepnięcie
 
rozsiane, przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego
 
stwardniałe miejsce zwykle na na i w ciele

Similar phrases in dictionary Polish English. (5)

stwardniały
callous; hardened
stwardnieć
bind; harden
stwardnienie guzowate
tuberous sclerosis
stwardnienie rozsiane
multiple sclerosis; MS
stwardnienie zanikowe boczne.
amyotrophic lateral sclerosis ALS

Example sentences with "stwardnienie", translation memory

add example
pl Postępowanie rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym.
en Rehabilitation procedures in multiple sclerosis.
pl zaczerwienienie, obrzęk lub stwardnienie w miejscu wstrzyknięcia większe niż ‧, ‧ cm; tkliwość w miejscu wstrzyknięcia upośledzająca ruch, gorączka ‧°C lub wyższa
en redness, swelling, or hardness at the injection site greater than ‧ cm; tenderness at the injection site interfering with movement; fever of ‧ °C or higher
pl Podczas powszechnego stosowania szczepionek przeciwko WZW typu B, bardzo rzadko zgłaszano przypadki omdleń, porażeń, neuropatii, zapalenia nerwów (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego i stwardnienie rozsiane), zapalenia mózgu, encefalopatii, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i drgawek
en Following widespread use of hepatitis B vaccines, in very rare cases, syncope, paralysis, neuropathy, neuritis (including Guillain-Barré syndrome, optic neuritis and multiple sclerosis), encephalitis, encephalopathy, meningitis and convulsions have been reported
pl Przestrzenny rozkład zmian degeneracyjnych istoty białej w stwardnieniu rozsianym i jego związek z zaburzeniami funkcji poznawczych
en The spatial distribution of degenerative changes in white matter in multiple sclerosis and its association with cognitive dysfunctions
pl Nadzieja podstawowa a sposób radzenia sobie ze stresem u dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane.
en Basic hope and stress coping strategies among adult people with multiple sclerosis.
pl drgawki przypadki zespołów demielinizacyjnych ośrodkowego układu nerwowego jak stwardnienie rozsiane lub ograniczone zespoły demielinizacji jak zapalenie nerwu wzrokowego i poprzeczne zapalenie rdzenia (patrz punkt
en Seizures CNS demyelinating events suggestive of multiple sclerosis or localised demyelinating conditions such as optic neuritis and transverse myelitis (see section
pl Zdecydowany efekt leczenia został także wykazany w odniesieniu do opóźnienia czasu do rozpoznania stwardnienia rozsianego zgodnie z kryteriami McDonalda
en The robustness of the treatment effect was also shown by the delay of progression to multiple sclerosis according to the McDonald criteria
pl obrzęk/stwardnienie w miejscu podania i rumień o średnicy ponad ‧, ‧ cm, tkliwość upośledzająca ruch kończyny, gorączka > ‧°C
en Injection site swelling/induration and erythema > ‧ cm, tenderness interfering with movement, fever > ‧ °C
pl Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego Extavia w leczeniu stwardnienia rozsianego dotyczy ograniczonej liczby pacjentów, a więc działania niepożądane występujące bardzo rzadko mogły nie zostać zaobserwowane
en Experience with Extavia in patients with multiple sclerosis (MS) is limited, consequently those adverse events which occur very rarely may not yet have been observed
pl Przedstawione dane zostały zebrane podczas badań klinicznych stwardnienia rozsianego (placebo = ‧ pacjentów; Rebif ‧ mikrogramy podawany ‧ razy w tygodniu = ‧ pacjentów; Rebif ‧ mikrogramy podawany ‧ razy w tygodniu = ‧ pacjentów) i przedstawiają częstość występowania działań niepożądanych w okresie ‧ miesięcy (większą niż po placebo
en The data presented is obtained from pooled clinical studies in multiple sclerosis (placebo=‧ patients; Rebif ‧ micrograms three times per week (TIW)=‧ patients; Rebif ‧ micrograms TIW=‧ patients) and shows the frequency of adverse reactions observed at six months (excess over placebo
pl Wskazania do stosowania preparatu NeoRecormon należy określać indywidualnie u nie poddawanych dializie pacjentów ze stwardnieniem naczyń nerkowych, ponieważ nie można z całą pewnością wykluczyć nasilenia choroby nerek
en The indication for NeoRecormon treatment of nephrosclerotic patients not yet undergoing dialysis should be defined individually, as a possible acceleration of progression of renal failure cannot be ruled out with certainty
pl Przedmiot: Problem chorych ze stwardnieniem rozsianym
en Subject: Problems of multiple sclerosis sufferers
pl Rehabilitacja w spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
en Rehabilitation in spasticity in patients with multiple sclerosis
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorych
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
pl Dostępna jest znikoma ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie leczonych ambulatoryjnie
en Only sparse safety and efficacy data are available from non-ambulatory patients with multiple sclerosis
pl Stwardnienie rozsiane jest związane z uszkodzeniem nerwów (mózgu lub rdzenia kręgowego
en Multiple sclerosis is linked to nerve (brain or spinal cord) damage
pl Mechanizm uszkodzenia komórek nerwowych w stwardnieniu rozsianym.
en Mechanism of nerve cells damage in the Multiple Sclerosis
pl Przedmiot: Ochrona praw pracowników chorych na stwardnienie rozsiane w państwach członkowskich Unii Europejskiej
en Subject: Protection of the employment rights of multiple sclerosis sufferers in EU Member States
pl • pacjentów, u których wystąpił pojedynczy przypadek demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, którego ciężkość kwalifikuje do leczenia podawanymi dożylnie kortykosteroidami, jeśli alternatywna diagnoza została wykluczona, i istnieje duże ryzyko rozwoju klinicznie zdefiniowanego stwardnienia rozsianego (patrz punkt
en Patients with a single demyelinating event with an active inflammatory process, if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids, if alternative diagnoses have been excluded, and if they are determined to be at high risk of developing clinically definite multiple sclerosis (see section
pl Inne działania niepożądane obserwowane są bardzo rzadko: mała liczba płytek krwi, choroba węzłów chłonnych, reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego, takie jak uczucie mrowienia i drętwienia, porażenie neru twarzowego, zapalenia nerwów, w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do upośledzenia widzenia, zapalenie mózgu, zaostrzenie objawów w przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy i omdlenie, niskie ciśnienie krwi, zapalenie naczynia krwionośnego, objawy astmopodobne, wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, reakcje skórne, takie jak wyprysk, wysypka, utrata włosów, swędzenie, pokrzywka i powstawanie pryszczy na skórze, bóle stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, ból kończyn, zmęczenie, gorączka, schorzenie o niejasnej etiologii, objawy grypopodobne i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
en Other side effects are reported very rarely: low platelet count, lymph node disease, allergic reactions, nervous system disorders such as pins and needles, facial paralysis, nerve inflammations including Guillain-Barre Syndrome, inflammation of the nerve of the eye that leads to impaired vision, brain inflammation, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, convulsions, headache, dizziness and fainting, low blood pressure, blood vessel inflammation, asthma-like symptoms, vomiting, nausea, diarrhoea, abdominal pain, skin reactions such as eczema, rash, hair loss, itching, hives and skin blistering, joint pain, arthritis, muscle pain, pain in extremity, fatigue, fever, vague illness, flu-like symptoms and elevations of liver enzymes
pl Dokładny mechanizm działania produktu Rebif w stwardnieniu rozsianym jest w dalszym ciągu badany
en The precise mechanism of action of Rebif in multiple sclerosis is still under investigation
pl Farmakoterapia stwardnienia rozsianego - teraźniejszość i przyszłość
en Drug treatment of multiple sclerosis - present and future
pl Procesy autoimmunizacyjne Teoretycznie istnieje możliwość, że leczenie produktem ORENCIA może zwiększać ryzyko występowania procesów autoimmunizacyjnych, na przykład zaostrzenia stwardnienia rozsianego
en Autoimmune processes There is a theoretical concern that treatment with ORENCIA might increase the risk for autoimmune processes, for example deterioration of multiple sclerosis
pl Fizjoterapia w spastyczności u osób chorych na stwardnienie rozsiane.
en Physiotherapy for spasticity in patients with multiple sclerosis
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Marcina Libickiego do Komisji, w imieniu komisji PETI, dotyczące: Kodeksu dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego (B
en Oral question (O-‧/‧) by Marcin Libicki, to the Commission, on behalf of the PETI Committee: Multiple Sclerosis Code of Best Practice (B
Showing page 1. Found 399 sentences matching phrase "stwardnienie".Found in 0.526 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.