pronunciation: IPA: stfardjˈɲɛ̇̃ɲɛ rɔɕˈːãnɛ

Translations into English:

 • MS   
  (Noun  )
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;
 • multiple sclerosis   
  (Noun  ) (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;
 • disseminated multiple sclerosis   
  (Noun  )
 • disseminated sclerosis   
  (Noun  )

Example sentences with "stwardnienie rozsiane", translation memory

add example
pl Nie udowodniono skuteczności u pacjentów z wtórnie przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegającą bez rzutów (patrz punkt
en Efficacy has not been demonstrated in patients with secondary progressive multiple sclerosis without ongoing relapsing activity (see section
pl Dlatego oprócz badań normalnie wymaganych do monitorowania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, podczas leczenia interferonem beta-‧a zaleca się dodatkowo wykonywanie testów czynnościowych wątroby, określanie liczby leukocytów wraz z rozmazem i oznaczanie liczby płytek krwi po ‧, ‧ i ‧ miesiącach leczenia, a następnie, jeżeli nie występują żadne objawy kliniczne, badania powinny być okresowo powtarzane
en Therefore, in addition to those laboratory tests normally required for monitoring patients with multiple sclerosis, liver enzyme monitoring and complete and differential blood cell counts and platelet counts are recommended at regular intervals (‧, ‧ and ‧ months) following introduction of Rebif therapy and then periodically thereafter in the absence of clinical symptoms
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorych
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
pl Postępowanie w przypadku nasilenia się stwardnienia rozsianego lub wystąpienia nowych objawów Istnieją doniesienia o rzadkich zakażeniach mózgu zwanych PML (postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia), które występowały u pacjentów leczonych TYSABRI
en What to do if your MS gets worse or you notice new symptoms There have been reports of a rare brain infection called PML (progressive multifocal leukoencephalopathy) that have occurred in patients who have been given TYSABRI
pl Dokładny mechanizm działania produktu Rebif w stwardnieniu rozsianym jest w dalszym ciągu badany
en The precise mechanism of action of Rebif in multiple sclerosis is still under investigation
pl Ocena jakosci życia osób chorujących na stwardnienie rozsiane.
en Assessment of the Quality of Life of People with Multiple Sclerosis.
pl Wiadomo, że depresja i myśli samobójcze częściej występują w populacji osób ze stwardnieniem rozsianym oraz w związku ze stosowaniem interferonów
en Depression and suicidal ideation are known to occur in increased frequency in the multiple sclerosis population and in association with interferon use
pl Objawy PML mogą być podobne do rzutu stwardnienia rozsianego. • Z tego powodu, w przypadku pogorszenia przebiegu stwardnienia rozsianego lub zauważenia jakichkolwiek nowych objawów ważne jest skontaktowanie się z lekarzem tak szybko jak jest to możliwe. • Należy omówić prowadzone leczenie z partnerem lub opiekunami
en The symptoms of PML may be similar to an MS relapse. Therefore, if you believe your MS is getting worse or if you notice any new symptoms, it is important that you speak to your doctor as soon as possible. Discuss your treatment with your partner or caregivers
pl Kompleksowa opieka nad chorym ze stwardnieniem rozsianym
en Complex health care for patient with multiple sclerosis
pl Wpływ występowania przewlekłego zmęczenia na aktywność zawodową chorych na stwardnienie rozsiane.
en The influence of chronic fatigue on professional activity of people suffering from Multiple Sclerosis.
pl Dziecięca postać stwardnienia rozsianego - postępowanie terapeutyczne na podstawie opisu przypadku.
en Children's multiple sclerosis: Therapeutic procedure based on a case study
pl Ze względu na brak doświadczenia klinicznego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, nie zaleca się stosowania produktu Betaferon jednocześnie z lekami immunomodulującymi, z wyjątkiem kortykosteroidów lub ACTH
en Due to the lack of clinical experience in multiple sclerosis patients, the use of Betaferon together with immunomodulators other than corticosteroids or ACTH is not recommended
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie pacjentów
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis, and should not be used in such patients
pl Stwardnienie rozsiane obdziera je z warstwy izolacyjnej
en M. S. strips them of the insulation, and the nerves die
pl • pacjentów, u których wystąpił pojedynczy przypadek demielinizacji z czynnym procesem zapalnym, którego ciężkość kwalifikuje do leczenia podawanymi dożylnie kortykosteroidami, jeśli alternatywna diagnoza została wykluczona, i istnieje duże ryzyko rozwoju klinicznie zdefiniowanego stwardnienia rozsianego (patrz punkt
en Patients with a single demyelinating event with an active inflammatory process, if it is severe enough to warrant treatment with intravenous corticosteroids, if alternative diagnoses have been excluded, and if they are determined to be at high risk of developing clinically definite multiple sclerosis (see section
pl Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Rebif oceniano u pacjentów z remitująco-rzutową postacią stwardnienia rozsianego w dawkach od ‧ do ‧ mikrogramów (‧ milionów j. m.), podawanych podskórnie trzy razy w tygodniu
en The safety and efficacy of Rebif has been evaluated in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis at doses ranging from ‧ to ‧ micrograms (‧ million IU), administered subcutaneously three times per week
pl Nieznany jest również wpływ na metabolizm innych leków produktu leczniczego Extavia, podawanego co drugi dzień w dawce ‧ mikrogramów (‧, ‧ milionów j. m.) pacjentom ze stwardnieniem rozsianym
en The effect of alternate-day administration of ‧ microgram (‧ million IU) of Extavia on drug metabolism in multiple sclerosis patients is unknown
pl Zdarzenia te występowały u ‧, ‧ % pacjentów ze stwardnieniem rozsianym leczonych natalizumabem (placebo
en These occurred in ‧ % of MS patients treated with natalizumab (placebo
pl O-‧/‧): Marcin Libicki, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Kodeks dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego (B
en O-‧/‧): Marcin Libicki, on behalf of the PETI Committee, to the Commission: Multiple Sclerosis Code of Best Practice (B
pl Ocena stopnia niepełnosprawnosci pacjentów w różnych postaciach stwardnienia rozsianego przy pomocy skali EDSS.
en Evaluation of patients' degree of disability in different forms of Sclerosis Multiplex by means of the Expanded Disability Status Scale
pl • Pacjenci z szybko nasilającą się, ciężką postacią ustępująco-nawracającą stwardnienia rozsianego, definiowaną jako ‧ lub więcej nawroty powodujące niesprawność w ciągu jednego roku oraz ‧ lub więcej zmian ulegających wzmocnieniu po podaniu gadolinu w obrazowaniu MRI mózgu lub znaczący wzrost obciążenia zmianami w T‧-zależnych obrazach w porównaniu z poprzednim niedawnym badaniem MRI
en Patients with rapidly evolving severe relapsing remitting multiple sclerosis, defined by ‧ or more disabling relapses in one year, and with ‧ or more Gadolinium enhancing lesions on brain MRI or a significant increase in T‧ lesion load as compared to a previous recent MRI
pl Postępowanie fizjoterapeutyczne w móżdżkowej postaci stwardnienia rozsianego.
en Physiotherapy procedure in cerebellar for of multiple sclerosis.
pl Produkt Rebif jest wskazany w leczeniu postaci stwardnienia rozsianego przebiegającej z rzutami
en Rebif is indicated for the treatment of relapsing multiple sclerosis
pl Rebif jest stosowany w leczeniu stwardnienia rozsianego
en Rebif is used for the treatment of multiple sclerosis
pl W badaniu osiowym pacjentów z pojedynczym zdarzeniem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane automatyczny wstrzykiwacz był stosowany przez większość pacjentów
en In the pivotal study of patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis an auto-injector was used in the majority of patients
Showing page 1. Found 514 sentences matching phrase "stwardnienie rozsiane".Found in 0.716 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.