pronunciation: IPA: stfardjˈɲɛ̇̃ɲɛ rɔɕˈːãnɛ

Translations into English:

 • MS   
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;
 • multiple sclerosis   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;

Example sentences with "stwardnienie rozsiane", translation memory

add example
pl Nadzieja podstawowa a sposób radzenia sobie ze stresem u dorosłych chorych na stwardnienie rozsiane.
en Basic hope and stress coping strategies among adult people with multiple sclerosis.
pl Analizę populacyjną parametrów farmakokinetycznych przeprowadzono na próbkach pobranych od ponad ‧ pacjentów ze stwardnieniem rozsianym otrzymujących dawki od ‧ do ‧ mg/kg natalizumabu
en A population pharmacokinetics analysis was conducted on samples from over ‧ MS patients receiving doses ranging from ‧ to ‧ mg/kg natalizumab
pl Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane.
en The quality of life of the people suffering from the multiple sclerosis
pl Wiadomo, że depresja i myśli samobójcze częściej występują w populacji osób ze stwardnieniem rozsianym oraz w związku ze stosowaniem interferonów
en Depression and suicidal ideation are known to occur in increased frequency in the multiple sclerosis population and in association with interferon use
pl W badaniu osiowym pacjentów z pojedynczym zdarzeniem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane automatyczny wstrzykiwacz był stosowany przez większość pacjentów
en In the pivotal study of patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis an autoinjector was used in the majority of patients
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorych
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
pl Nie zaleca się leczenia pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich ‧ lat wystąpiły mniej niż ‧ rzuty choroby lub pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich ‧ lat nie wystąpiło czynne stadium choroby
en Treatment is not recommended in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis who have experienced less than ‧ relapses in the previous ‧ years or in patients with secondary-progressive multiple sclerosis who have had no active disease in the previous ‧ years
pl Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane
en Quality of life of patients with Multiple Sclerosis
pl Rehabilitacja w spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
en Rehabilitation in spasticity in patients with multiple sclerosis
pl Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Rebif oceniano u pacjentów z remitująco-rzutową postacią stwardnienia rozsianego w dawkach od ‧ do ‧ mikrogramów (‧ milionów j. m.), podawanych podskórnie trzy razy w tygodniu
en The safety and efficacy of Rebif has been evaluated in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis at doses ranging from ‧ to ‧ micrograms (‧ million IU), administered subcutaneously three times per week
pl Ocena stopnia niepełnosprawnosci pacjentów w różnych postaciach stwardnienia rozsianego przy pomocy skali EDSS.
en Evaluation of patients' degree of disability in different forms of Sclerosis Multiplex by means of the Expanded Disability Status Scale
pl Cechy strukturalne wzgórza i ich wpływ na lokalną objętość kory w stwardnieniu rozsianym
en Structural features of the thalamus and their relationship to regional grey matter
pl Chociaż nie przeprowadzono badań klinicznych oceniających wpływ leczenia produktem Enbrel u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, jednak badania przeprowadzone z zastosowaniem innych antagonistów TNF u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wykazały wzrost aktywności procesu chorobowego
en Although no clinical trials have been performed evaluating Enbrel therapy in patients with multiple sclerosis, clinical trials of other TNF antagonists in patients with multiple sclerosis have shown increases in disease activity
pl Dostępna jest znikoma ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym nie leczonych ambulatoryjnie
en Only sparse safety and efficacy data are available from non-ambulatory patients with multiple sclerosis
pl W obu badaniach stwierdzono, że produkt leczniczy Extavia zmniejsza częstość (‧ %) rzutów choroby u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego
en In both trials secondary progressive multiple sclerosis patients receiving Extavia showed a reduction in frequency (‧ %) of clinical relapses
pl W drugim badaniu klinicznym, w którym produkt leczniczy Extavia stosowano u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, nie zaobserwowano opóźnienia postępu niesprawności
en In the second trial of Extavia in secondary progressive multiple sclerosis, no delay in the time to disability progression was observed
pl Nie udowodniono skuteczności u pacjentów z wtórnie przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegającą bez rzutów (patrz punkt
en Efficacy has not been demonstrated in patients with secondary progressive multiple sclerosis without ongoing relapsing activity (see section
pl Co to jest lek Extavia Lek Extavia jest rodzajem leku znanym jako interferon, który jest stosowany do leczenia stwardnienia rozsianego
en What Extavia is Extavia is a type of medicine known as interferon used to treat multiple sclerosis
pl Jakość życia a sprawność funkcjonalna chorych na stwardnienie rozsiane
en Quality of Life and Functional Efficiency in Patients with Multiple Sclerosis.
pl Inne działania niepożądane obserwowane są bardzo rzadko: mała liczba płytek krwi, choroba węzłów chłonnych, reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego, takie jak uczucie mrowienia i drętwienia, porażenie neru twarzowego, zapalenia nerwów, w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do upośledzenia widzenia, zapalenie mózgu, zaostrzenie objawów w przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy i omdlenie, niskie ciśnienie krwi, zapalenie naczynia krwionośnego, objawy astmopodobne, wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, reakcje skórne, takie jak wyprysk, wysypka, utrata włosów, swędzenie, pokrzywka i powstawanie pryszczy na skórze, bóle stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, ból kończyn, zmęczenie, gorączka, schorzenie o niejasnej etiologii, objawy grypopodobne i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
en Other side effects are reported very rarely: low platelet count, lymph node disease, allergic reactions, nervous system disorders such as pins and needles, facial paralysis, nerve inflammations including Guillain-Barre Syndrome, inflammation of the nerve of the eye that leads to impaired vision, brain inflammation, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, convulsions, headache, dizziness and fainting, low blood pressure, blood vessel inflammation, asthma-like symptoms, vomiting, nausea, diarrhoea, abdominal pain, skin reactions such as eczema, rash, hair loss, itching, hives and skin blistering, joint pain, arthritis, muscle pain, pain in extremity, fatigue, fever, vague illness, flu-like symptoms and elevations of liver enzymes
pl • Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u ‧ na ‧ pacjentów): ciężkie reakcje alergiczne (w tym ciężkie zlokalizowane obrzęki skóry i sapanie), jednoczesne wystąpienie małej liczby płytek, krwinek czerwonych i białych, zaburzenia układu nerwowego (z objawami takimi przy stwardnieniu rozsianym, zapaleniu nerwu wzrokowego lub poprzecznym zapaleniu rdzenia), gruźlica, pogorszenie zastoinowej niewydolności serca, napady drgawkowe, toczeń lub zespół toczniopodobny (objawy mogą obejmować utrzymującą się wysypkę, gorączkę, ból stawów i zmęczenie), zapalenie naczyń krwionośnych, mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała liczba neutrofili (rodzaj krwinek białych), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, wysypka skórna, która może prowadzić do nasilonego powstawania pechęrzy i złuszczania się skóry
en Rare (may occur in less than ‧ in ‧ patients): serious allergic reactions (including severe localized swelling of the skin and wheezing); combined low platelet, red, and white blood cell count; nervous system disorders (with signs and symptoms similar to those of multiple sclerosis or inflammation of the nerves of the eyes or spinal cord); tuberculosis; worsening congestive heart failure; seizures; lupus or lupus-like syndrome (symptoms may include persistent rash, fever, joint pain, and tiredness); inflammation of the blood vessels; low red blood cell count, low white blood
pl System wartości i obraz siebie u osób dorosłych ze stwardnieniem rozsianym (SM).
en System of values and self-image in adults with multiple sclerosis
pl Produkt Rebif jest wskazany w leczeniu postaci stwardnienia rozsianego przebiegającej z rzutami
en Rebif is indicated for the treatment of relapsing multiple sclerosis
pl Przedstawione dane zostały zebrane podczas badań klinicznych stwardnienia rozsianego (placebo = ‧ pacjentów; Rebif ‧ mikrogramy podawany ‧ razy w tygodniu = ‧ pacjentów; Rebif ‧ mikrogramy podawany ‧ razy w tygodniu = ‧ pacjentów) i przedstawiają częstość występowania działań niepożądanych w okresie ‧ miesięcy (większą niż po placebo
en The data presented is obtained from pooled clinical studies in multiple sclerosis (placebo=‧ patients; Rebif ‧ micrograms three times per week (TIW)=‧ patients; Rebif ‧ micrograms TIW=‧ patients) and shows the frequency of adverse reactions observed at six months (excess over placebo
Showing page 1. Found 514 sentences matching phrase "stwardnienie rozsiane".Found in 1.035 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.