pronunciation: IPA: stfardjˈɲɛ̇̃ɲɛ rɔɕˈːãnɛ

Translations into English:

 • MS   
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;
 • multiple sclerosis   
  (noun   )
   
  med. medycyna, medyczny choroba przewlekła centralnego układu nerwowego;

Example sentences with "stwardnienie rozsiane", translation memory

add example
pl U ‧ % pacjentów przeciwciała przeciw natalizumabowi wykryto w dwuletnich kontrolowanych badaniach klinicznych obejmujących pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
en In ‧ % of patients antibodies against natalizumab were detected in ‧-year controlled clinical trials in MS patients
pl Leczenie produktem leczniczym Extavia należy rozpocząć pod kontrolą lekarza mającego doświadczenie w leczeniu stwardnienia rozsianego
en The treatment with Extavia should be initiated under the supervision of a physician experienced in the treatment of the disease
pl W grupie pacjentów z pojedynczym epizodem klinicznym, sugerującym stwardnienie rozsiane, skuteczność została wykazana w okresie ‧ lat
en In patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis, efficacy has been demonstrated over a period of three years
pl Model opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym
en Model of protection in the sclerosis multiplex
pl Zaburzenia układu nerwowego Stwardnienie rozsiane, zapalenie rdzenia, porażenie nerwu twarzowego, zapalenie wielonerwowe takie jak zespół Guillain-Barré (z wstępującym niedowładem), zapalenie nerwu wzrokowego
en Nervous system disorders Multiple sclerosis, myelitis, facial palsy, polyneuritis such as Guillain-Barré syndrome (with ascending paralysis), optic neuritis
pl Poczucie sensu życia i wyznawanych wartości u osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym
en Values and perception of the meaning of life people suffering from multiple sclerosis
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego, i nie należy go stosować w tej grupie pacjentów
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis, and should not be used in such patients
pl Stosowanie antagonistów TNF, w tym produktu Humira, w rzadkich przypadkach wiązano z wystąpieniem lub zaostrzeniem objawów klinicznych i (lub) radiologicznych chorób demielinizacyjnych, w tym stwardnienia rozsianego
en TNF-antagonists including Humira have been associated in rare instances with new onset or exacerbation of clinical symptoms and/or radiographic evidence of demyelinating disease including multiple sclerosis
pl W tym czasie rozwój aktywności neutralizacyjnej nie wiązał się ze zmniejszeniem skuteczności klinicznej (określonej czasem do wystąpienia jawnego klinicznie stwardnienia rozsianego (ang. clinically definite multiple sclerosis-CDMS)) oraz czasem do wystąpienia potwierdzonej progresji w skali EDSS
en Within this period, the development of neutralising activity was not associated with a reduction in clinical efficacy (with regard to time to clinically definite multiple sclerosis (CDMS), and time to confirmed EDSS progression
pl Komitet ds.Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) uznał, że korzyści płynące ze stosowania preparatu Extavia przewyższają ryzyko w leczeniu pacjentów, u których wystąpił jeden epizod demielinizacji, na tyle nasilony, że uzasadniał leczenie kortykosteroidami podawanymi we ‧ wstrzyknięciach, w leczeniu pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego i pacjentów z wtórnie postępującym SM, gdy choroba jest w fazie aktywnej
en The Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) decided that Extavia s benefits are greater than its risks for the treatment of patients with a single demyelinating event, if it is severe enough to justify treatment with intravenous corticosteroids, patients with relapsing-remitting MS and patients with secondary progressive MS with active disease
pl Wpływ rehabilitacji na jakość życia u chorych na stwardnienie rozsiane
en Impact of rehabilitation on quality of life in patients with multiple sclerosis.
pl Problemy pielegnacyjne pacjenta chorego na stwardnienie rozsiane
en Care problems in patient with multiple sclerosis
pl Stwardnienie rozsiane (debata
en Multiple sclerosis (debate
pl Oprócz badań laboratoryjnych wymaganych standardowo do monitorowania pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Extavia i regularnie w czasie trwania leczenia, a następnie okresowo po ustąpieniu objawów klinicznych, zaleca się wykonanie badania morfologii krwi z rozmazem krwinek białych i liczbą płytek oraz badań chemicznych krwi, obejmujących testy czynnościowe wątroby (np. aminotransferaza glutaminowo-szczawiowooctowa w surowicy (AspAT), aminotransferaza glutaminowo-pirogronowa w surowicy (AlAT) i gamma-glutamylotransferaza
en In addition to those laboratory tests normally required for monitoring patients with multiple sclerosis, complete blood and differential white blood cell counts, platelet counts, and blood chemistries, including liver function tests (e. g. aspartate aminotransferase serum glutamic-oxaloacetic transaminase (SGOT), alanine aminotransferase serum glutamate pyruvate transaminase (SGPT) and gamma glutamyltransferase), are recommended prior to initiation and at regular intervals following introduction of Extavia therapy, and then periodically thereafter in the absence of clinical symptoms
pl Nie udowodniono skuteczności u pacjentów z wtórnie przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego przebiegającą bez rzutów (patrz punkt
en Efficacy has not been demonstrated in patients with secondary progressive multiple sclerosis without ongoing relapse activity (see section
pl O-‧/‧): Marcin Libicki, w imieniu komisji PETI, do Komisji: Kodeks dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego (B
en O-‧/‧): Marcin Libicki, on behalf of the PETI Committee, to the Commission: Multiple Sclerosis Code of Best Practice (B
pl Produkt Rebif nie był badany u pacjentów z przewlekłą postacią stwardnienia rozsianego i nie należy go stosować w tej grupie chorych
en Rebif has not yet been investigated in patients with primary progressive multiple sclerosis and should not be used in such patients
pl W badaniu osiowym pacjentów z pojedynczym zdarzeniem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane automatyczny wstrzykiwacz był stosowany przez większość pacjentów
en In the pivotal study of patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis an autoinjector was used in the majority of patients
pl Po wielokrotnym podaniu dożylnym dawki ‧ mg natalizumabu u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym średnie maksymalne obserwowane stężenie w surowicy wynosiło ‧ ± ‧ μg/ml
en Following the repeat intravenous administration of a ‧ mg dose of natalizumab to MS patients, the mean maximum observed serum concentration was ‧ ± ‧ g/ml
pl Terapia objawowa w stwardnieniu rozsianym. Fizjoterapia w osłabieniu mięśniowym oraz spastyczności.
en Symptomatic therapy in multiple sclerosis. Physiotherapy in muscle weakness and spasticity.
pl Dokładny mechanizm działania produktu Rebif w stwardnieniu rozsianym jest w dalszym ciągu badany
en The precise mechanism of action of Rebif in multiple sclerosis is still under investigation
pl Nie zaleca się leczenia pacjentów z ustępująco-nawracającą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich ‧ lat wystąpiły mniej niż ‧ rzuty choroby lub pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego, u których w ciągu ostatnich ‧ lat nie wystąpiło czynne stadium choroby
en Treatment is not recommended in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis who have experienced less than ‧ relapses in the previous ‧ years or in patients with secondary-progressive multiple sclerosis who have had no active disease in the previous ‧ years
pl Ocena częstości występowania guzów mózgu, stwardnienia rozsianego, padaczki i udarów mózgu wśród pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Neurologiczno-Udarowym Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach w latach 2009-2011
en Evaluate the incidence of brain tumors, multiple sclerosis, epilepsy and strokes among patients hospitalized in the Department of Neurology-Stroke Specialist Hospital. J. K. Lukowicz in Chojnice in 2009-2011
pl Jakość życia chorych na stwardnienie rozsiane
en Quality of life of patients with multiple sclerosis.
pl Przynależność do organizacji pozarządowych, a jakość życia pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane.
en Multiple sclerosis patient`s quality of life with reference to non-governmental support group membership.
Showing page 1. Found 514 sentences matching phrase "stwardnienie rozsiane".Found in 0.764 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned.